Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Vad är ett mobilitetsprojekt?

Organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor kommer att få stöd genom programmet Erasmus+ för att genomföra projekt som främjar olika former av mobilitet. Ett mobilitetsprojekt omfattar följande faser:

 • Planering (bland annat fastställande av läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema).
 • Förberedelse (inklusive praktiska arrangemang, urval av deltagare, upprättande av avtal med partner och deltagare, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan).
 • Genomförande av mobilitetsverksamhet.
 • Uppföljning (inklusive utvärdering av verksamheten, validering och formellt erkännande – när det är aktuellt – av deltagarnas läranderesultat under verksamheten, samt spridning och användning av projektets resultat).

Erasmus+ förstärker det stöd som erbjuds till deltagare i mobilitetsverksamhet när det gäller att förbättra deras språkkunskaper före och under utlandsvistelsen, bland annat i form av kompletterande bidrag för språkstöd för dem som deltar i långvarig mobilitetsverksamhet inom yrkes- och skolutbildning. Erasmus+ språkstöd på nätet (Online Language Support, OLS) ger dem som deltar i mobilitetsverksamhet möjlighet att bedöma sina kunskaper i två språk och även möjlighet att följa en webbaserad språkkurs för att förbättra sina språkfärdigheter. Förutom webbaserade språkkurser innehåller OLS flera andra stödfunktioner som datorstödda och blandade utbildningsverktyg så att lärare och ungdomsarbetare kan ge extra stöd till sina elever och tillhandahålla sociala nätverk för att möjliggöra kollaborativt lärande.

Dessutom ger Erasmus+ ett större utrymme för att utveckla mobilitetsverksamhet som involverar partnerorganisationer med olika bakgrund och verksamhet inom olika områden eller socioekonomiska sektorer (t.ex. praktik på företag för universitetsstudenter eller yrkesstuderande, icke-statliga organisationer, offentliga organ, lärare i skolor som deltar i fortbildningskurser vid företag eller utbildningscentrum, företagsexperter som föreläser eller undervisar vid högskolor).

Ett tredje viktigt innovativt och kvalitetshöjande inslag i mobilitetsverksamheten är att de organisationer som deltar i Erasmus+ kan anordna verksamhet som ingår i en bredare strategisk ram och som bedrivs på medellång sikt. Genom en enda bidragsansökan kommer samordnaren för ett mobilitetsprojekt att kunna anordna mer mobilitetsverksamhet som ger fler enskilda personer möjlighet att resa utomlands i olika länder. Inom ramen för Erasmus+ kommer de sökande organisationerna därför att kunna utforma sina projekt efter deltagarnas behov, men även anpassa dem till sina egna planer för internationalisering, kapacitetsuppbyggnad och modernisering.

Ackrediteringssystem spelar en viktig roll för att säkerställa att programområde 1 får ett stort genomslag. Erasmusstadgan för högre utbildning, Erasmusackrediteringen för mobilitet inom högre utbildning och Erasmusackrediteringarna inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet ger organisationerna möjlighet att delta kontinuerligt i programområde 1, så att de kan inrikta sig på mer långsiktiga mål och påverkan på sina institutioner.

Beroende på profilen för de berörda deltagarna kan följande typer av mobilitetsprojekt få stöd inom programområde 1 i Erasmus+:

Inom allmän utbildning och yrkesutbildning:

 • Mobilitetsprojekt för studenter och personal inom högre utbildning
 • Mobilitetsprojekt för yrkesstuderande och yrkesutbildningspersonal
 • Mobilitetsprojekt för skolelever och skolpersonal
 • Mobilitetsprojekt för vuxenstuderande och personal

På ungdomsområdet:

 • Mobilitetsprojekt för unga – ungdomsutbyten
 • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare
 • Ungdomsverksamhet

I avsnitten nedan finns detaljerad information om kriterierna och villkoren för varje typ av mobilitetsprojekt.