Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom ungdomsområdet i program- och partnerländer. De syftar till att stödja internationellt samarbete och politisk dialog på ungdomsområdet och området för icke-formellt lärande som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling och välbefinnande för ungdomsorganisationer och ungdomar i allmänhet.

INSATSENS MÅL

Insatsen kommer att inriktas på att

 • öka kapaciteten för organisationer som arbetar med ungdomar utanför det formella lärandet,
 • främja icke-formellt lärande i partnerländer, med särskild inriktning på unga med sämre förutsättningar, i syfte att förbättra deras kompetensnivå och samtidigt säkerställa ungas aktiva deltagande i samhället,
 • stödja utvecklingen av ungdomsarbetet i partnerländerna och förbättra dess kvalitet och erkännande,
 • främja utveckling, testning och lansering av system och program för mobilitetsverksamhet för icke-formellt lärande i partnerländerna,
 • bidra till genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2019–2027), inklusive de elva europeiska ungdomsmålen,
 • främja samarbete mellan olika regioner i världen via gemensamma initiativ,
 • stärka synergier och komplementaritet med formella utbildningssystem och/eller arbetsmarknaden.

 

TEMATISKA OMRÅDEN/SÄRSKILDA MÅL

Förslagen ska inriktas på ett eller flera av följande tematiska områden:

 • Politiskt deltagande och dialog med beslutsfattare.
 • Integration av ungdomar med sämre förutsättningar.
 • Demokrati, rättstatsprincipen och värderingar.
 • Egenmakt/engagemang/ungdomars anställbarhet.
 • Fred och återförsoning efter konflikter.
 • Miljö och klimat.
 • Antidiskriminering och jämställdhet.
 • Digital kompetens och entreprenörskunskap.

VERKSAMHET

De föreslagna verksamheterna måste vara direkt kopplade till insatsens allmänna och särskilda mål, dvs. de måste motsvara ett eller flera av de tematiska områden som anges ovan. Verksamheterna ska anges i en projektbeskrivning som täcker hela genomförandeperioden. Inom ramen för denna internationella och världsomspännande insats måste projektverksamheterna dessutom inriktas på att bygga upp och stärka ungdomsorganisationers och ungdomars kapacitet, främst i de partnerländer som omfattas av insatsen.

De projekt som finansieras ska kunna integrera en rad olika verksamheter för samarbete, utbyte, kommunikation och andra aktiviteter som

 • bidrar till att uppmuntra politisk dialog, samarbete, nätverksarbete och utbyte av god praxis,
 • främjar strategiskt samarbete mellan ungdomsorganisationer å ena sidan och myndigheter å andra sidan, särskilt i de partnerländer som får delta,
 • främjar samarbete mellan ungdomsorganisationer och organisationer som är verksamma inom allmän utbildning och yrkesutbildning samt med organisationer från arbetsmarknaden,
 • ökar kapaciteten hos ungdomsråd, ungdomsplattformar och lokala, regionala och nationella myndigheter som arbetar med ungdomsfrågor, särskilt i de partnerländer som får delta,
 • stärker ungdomsorganisationers ledning, styrning, innovationskapacitet, ledarskap och internationalisering, särskilt i de partnerländer som får delta
 • stöder utformning av informationskampanjer och medvetandehöjande kampanjer samt utformning av IKT-verktyg och medieverktyg,
 • bidra till att utveckla metoder, verktyg och material för ungdomsverksamhet,
 • skapa nya former för ungdomsverksamhet och tillhandahålla utbildning och stöd, underlättar mobilitet för icke-formellt lärande.

Exempel på sådana verksamheter är

 • utveckling av verktyg och metoder för ungdomsarbetares och utbildares socio-yrkesmässiga utveckling,
 • utveckling av icke-formella inlärningsmetoder, särskilt sådana som främjar tillägnande eller förbättring av kompetens, inklusive medie- och informationskunskap,
 • utveckling av nya former av praktiska utbildningsmetoder och simulering av verkliga situationer i samhället,
 • utveckling av nya former av ungdomsverksamhet, särskilt strategisk användning av öppet och flexibelt lärande, virtuellt samarbete, öppna utbildningsresurser och bättre utnyttjande av informations- och kommunikationsteknikens potential,
 • anordnande av evenemang, seminarier, workshoppar och utbyte av god praxis för samarbete, nätverksarbete, medvetandehöjande och ömsesidigt lärande,
 • anordnande av mobilitetsverksamheter för ungdomar och/eller ungdomsarbetare för att testa verktyg och metoder som har tagits fram av partnerskapet. Observera att mobilitetsverksamheterna måste vara underordnade i förhållande till insatsens huvudsakliga mål och måste bidra till och underbygga arbetet för att uppnå dessa mål.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Ett projekt för kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområde består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget väljs ut för finansiering[1], t.ex. enligt följande: 1) identifiering av och inledande av projektet, 2) förberedelse, utformning och planering, 3) genomförande och övervakning av verksamheterna, och 4) utvärdering och konsekvensbedömning.

De deltagande organisationerna och de deltagare som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden för att berika lärandeupplevelsen.

 • Identifiering och inledande: Identifiera ett problem, ett behov eller en möjlighet som du kan behandla med din projektidé inom ramen för ansökningsomgången. Identifiera de viktigaste verksamheterna och målen som kan förväntas av projektet. Kartlägg berörda aktörer och potentiella partnerorganisationer. Formulera projektets mål. Säkerställ att projektet är anpassat till de deltagande organisationernas strategiska mål. Ta fram en inledande plan för att ge projektet en bra start och sammanställ den information som behövs för att fortsätta till nästa fas osv.
 • Förberedelse, utformning och planering: Ange projektets omfattning och inriktning. Ange tydligt den föreslagna metoden för att säkerställa konsekvens mellan projektets mål och verksamheter. Besluta om ett schema för arbetsuppgifterna. Uppskatta nödvändiga resurser och utforma detaljerna i projektet, t.ex. behovsanalys, fastställ sunda mål och effektindikatorer (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbegränsade), Identifiera projekt- och läranderesultat. Utforma ett arbetsprogram, verksamhetsformat och fastställ förväntat genomslag och beräknad total budget. Ta fram ett plan för projektets genomförande och en sund och realistisk kommunikationsplan med strategiska aspekter av projektstyrning, övervakning, kvalitetskontroll, rapportering och spridning av resultat. Utforma praktiska arrangemang och bekräfta de planerade verksamheternas målgrupper. Upprätta avtal med partnerorganisationer och skriv förslaget osv.
 • Genomförande och övervakning av verksamheterna: Genomför projektet enligt planen. Planen ska uppfylla rapporterings- och kommunikationskraven. Övervaka pågående verksamheter och bedöm projektresultaten mot projektplanerna. Identifiera avvikelser från planerna och vidta åtgärder för att korrigera dessa avvikelser och hantera problem och risker. Identifiera bristande överensstämmelse med de fastställda kvalitetsnormerna och vidta korrigerande åtgärder osv.
 • Granskning och konsekvensbedömning: Bedöm projektresultaten mot projektets mål och genomförandeplaner. Utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyt och tillämpa projektresultaten i praktiken osv.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsprojekt under de olika projektfaserna: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av sina projekt.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när du utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att komma på alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sina projektverksamheter.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med sämre förutsättningar som har svårt att delta i europeiska projekt. Projektverksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att projekten ska lyckas. Projekten uppmanas i synnerhet varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna.

Gemensamma värderingar, samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet

Projekten kommer att stödja aktivt medborgarskap och etik och främja utveckling av social och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap. De kommer även att inriktas på att öka medvetenheten om och förståelsen av EU:s sammanhang i världen.

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM PROJEKT FÖR KAPACITETSUPPBYGGNAD PÅ UNGDOMSOMRÅDET?

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Förslag om kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till bidrag från Erasmus+:

Vem kan söka?

Följande organisationer kan delta som samordnare:

 • Icke-statliga organisationer (inklusive europeiska ungdomsorganisationer och nationella ungdomsråd) som är verksamma på ungdomsområdet.
 • Myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå.

Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet och måste vara lagligen etablerad i ett programland.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer med anknutna enheter (i förekommande fall) som arbetar med eller för unga utanför den formella utbildningen och som är etablerade i ett program- eller partnerland i Erasmus+[2].

Sådana organisationer kan t.ex. vara

 • en icke-vinstdrivande organisation, föreningar, icke-statliga organisationer (inbegripet europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer),
 • ett nationellt ungdomsråd,
 • en lokal, regional eller nationell myndighet,
 • utbildnings- och forskningsinstitutioner,
 • en stiftelse,

Offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag) får delta. Även om denna insats främst riktas mot sammanslutningar, icke-statliga organisationer och ideella organisationer i allmänhet, kan vinstdrivande organisationer delta om detta medför ett tydligt mervärde för projektet. När det gäller målet för kapacitetsuppbyggnad får dock endast ideella organisationer samordna arbetsuppgifterna.

Antal och profil för deltagande organisationer

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är gränsöverskridande och omfattar minst två organisationer från två olika programländer och två organisationer från minst ett partnerland som får delta (dvs. minst fyra organisationer från minst tre länder).

Antalet organisationer från programländer får inte vara högre än antalet organisationer från partnerländer.

Plats för verksamheten

Verksamheterna måste genomföras i länderna för de organisationer som deltar i insatsen, utom i vederbörligen motiverade fall som rör insatsens mål.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande gäller följande:

  • Verksamheter kan också äga rum vid en av EU:s institutioner, även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.
  • Verksamhet som omfattar spridning och marknadsföring av resultat kan även genomföras i samband med relevanta tematiska transnationella evenemang/konferenser i program- eller partnerländerna.

Projektets varaktighet

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt kan pågå i ett, två eller tre år. Varaktigheten måste väljas på ansökningsstadiet utifrån projektets mål och den typ av verksamheter som planeras över tiden.

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-YOUTH-2021-CB

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 1 juli, kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Andra kriterier

Samma sökande får endast lämna in en ansökan per ansökningsomgång. Om fler än ett förslag lämnas in av samma sökande kommer endast det förslag som lämnades in tidigare att beaktas. Övriga förslag kommer automatiskt att förkastas.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

Projekt som får bidrag ska visa vilket genomslag de förväntas få när det gäller att

 • bidra till prioriteringarna ”Engagera, sammanföra och stärka ungdomar” i EU:s ungdomsstrategi 2019–2027,
 • bygga vidare på resultaten av de europeiska ungdomsmålen, ungdomsdialogen och andra ungdomsprojekt,
 • förbättra ungdomars deltagande i det demokratiska livet när det gäller aktivt medborgarskap och kontakter med beslutsfattare (t.ex. egenmakt, nya färdigheter, ungdomars delaktighet i projektutformningen), särskilt i de partnerländer som får delta,
 • förbättra ungdomars entreprenörsförmåga och innovativa förmåga i partnerländerna,
 • förbättra ungdomssektorns förmåga att arbeta över gränserna, med uppmärksamhet på inkludering, solidaritet och hållbarhet,
 • främja och bidra till gränsöverskridande lärande och samarbete mellan unga och beslutfattare, särskilt i de partnerländer som får delta,
 • utvidga befintlig bästa praxis och nå utanför partnerskapet, bland annat genom att utnyttja digitala hjälpmedel för att hålla kontakt under alla omständigheter, även i situationer med långa avstånd, isolering eller begränsad rörelsefrihet,
 • koppla resultaten till närsamhällen, skapa arbetstillfällen och främja innovativa idéer som kan kopieras och skalas upp i andra sammanhang i partnerländerna,
 • visa resultat i fråga om inkludering och tillgänglighet för målgrupper med sämre förutsättningar och enskilda personer i partnerländerna,
 • utforma nya verktyg och icke-formella metoder för lärande, särskilt sådana som främjar tillägnande eller förbättring av kompetens, inklusive innovativ mediekunskap, särskilt i de partnerländer som får delta,
 • sprida resultaten på ett effektivt och attraktivt sätt bland unga som är engagerade i ungdomsorganisationer.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projektets relevans

(högsta poäng: 30)

 • Förslagets relevans i förhållande till insatsens mål.
 • I vilken utsträckning
 • målen är tydligt fastställda och realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna,
 • förslaget är innovativt eller kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
 • verksamheten för kapacitetsuppbyggnad är tydligt definierad och stärker de deltagande organisationernas kapacitet,
 • projektet omfattar unga med begränsade möjligheter

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 30)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och spridning.
 • Ändamålsenligheten hos och kvaliteten på den föreslagna metoden för att tillgodose behoven.
 • Överensstämmelsen mellan projektets mål och den föreslagna verksamheten.
 • Arbetsplanens kvalitet och ändamålsenlighet, även i vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Kvaliteten i de icke-formella inlärningsmetoder som föreslås.
 • Kvaliteten i arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas inlärningsresultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Förekomst av och relevans hos kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga resurser på varje verksamhet.
 • Ändamålsenligheten hos åtgärderna för att välja ut och/eller engagera deltagare i mobilitetsverksamheter, i förekommande fall (se avsnittet Deltagarnas skydd, hälsa och säkerhet i del A i denna handledning samt andra krav och rekommendationer som är tillämpliga på mobilitetsprojekt inom programområde 1).

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 • I vilken utsträckning
 • projektet har en ändamålsenlig blandning av kompletterande deltagande organisationer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
 • fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
 • Effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Genomslag

(högsta poäng: 20)

 • Kvaliteten i åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella genomslag
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå.
 • Kvalitet när det gäller plan för spridning av projektresultaten: Hur ändamålsenliga är åtgärderna för att dela projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna, och vilken kvalitet har de?
 • Om det är aktuellt ska ansökan innehålla en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Kvaliteten i planerna för att säkerställa projektets hållbarhet: projektets möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”, 10 poäng för kategorierna ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”genomslag”.

Vid lika poäng prioriteras projekt som får högst poäng för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

I regel, och inom gränserna för gällande rättsliga ramar på nationell nivå och EU-nivå, gäller att resultat ska göras tillgängliga i form av öppna lärresurser och även på plattformar för relevanta yrkesinriktade, sektorsinriktade eller behöriga myndigheter. Förslaget ska innehålla en beskrivning av hur data, material, dokumentation och audiovisuella och sociala medieaktiviteter som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Engångsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer engångsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

EU-bidraget per projekt kommer att variera, från minst 100 000 euro till högst 300 000 euro.

Hur fastställs projektets engångsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 1. Budgeten bör vara så detaljerad som möjligt. Den bör delas upp per bidragsmottagare och organiseras i enhetliga arbetspaket (t.ex. delas upp i ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 2. Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 3. Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med angivelse av andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje stödmottagare och anknuten enhet).
 4. Kostnaderna kommer att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa engångsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Engångsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas utifrån slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för bidrag, och därigenom betona kvaliteten och graden av uppnående av de mätbara målen.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Den förberedande verksamheten kan inledas innan förslaget har lämnats in eller valts ut för finansiering, men kostnader ersätts först efter det att bidragsavtalet har undertecknats, då även den faktiska verksamheten får inledas.

 2. En detaljerad förteckning över de länder som omfattas av denna insats kommer att offentliggöras på följande länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EPLUS2027

Tagged in: