Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Mobilitetsprojekt för studenter och personal inom högre utbildning

Denna insats stöder fysisk och blandad mobilitet för högskolestudenter inom alla ämnesområden och nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och forskarnivå). Studenterna kan antingen studera utomlands vid en partnerhögskola eller praktisera vid ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller en annan relevant arbetsplats utomlands. Studenterna kan även kombinera en studieperiod utomlands med praktik för att ytterligare stärka läranderesultaten och utveckla generella färdigheter. Längre perioder av fysisk mobilitet uppmuntras varmt, men denna insats har utformats utifrån behovet att erbjuda mer flexibla perioder av fysisk mobilitet för att se till att programmet är tillgängligt för alla studenter, oavsett bakgrund, omständigheter och ämnesområden.

Insatsen stöder även lärarpersonal och administrativ personal vid högskolor så att de ska kunna delta i fortbildningsverksamhet utomlands och personal från arbetslivet för att undervisa studenter eller personal vid högskolor. Aktiviteterna kan bestå av både undervisnings- och utbildningsperioder (t.ex. jobbskuggning, observationsperioder, kurser).

Insatsen stöder dessutom blandade intensiva program, där grupper av högskolor gemensamt kan utforma blandade mobilitetskursplaner och aktiviteter, samt akademisk och administrativ personal.

INSATSENS MÅL

Det huvudsakliga målet för denna insats är att bidra till förverkligandet av ett europeiskt område för utbildning, stärka kopplingen mellan utbildning och forskning och främja kritiskt tänkande hos studenter från alla vetenskapsgrenar och på alla nivåer (inklusive kandidat-, master- och forskarnivå). Ett annat mål är att främja anställbarhet, social inkludering, medborgarengagemang, innovation och miljömässig hållbarhet såväl inom som utanför Europa genom att ge alla studenter möjlighet att studera eller praktisera utomlands som ett led i studierna, för att

 • låta studenterna möta andra åsikter, kunskaper och undervisnings-, forsknings- och arbetsmetoder inom respektive ämnesområde,
 • utveckla studenternas generella färdigheter, till exempel i fråga om kommunikation, språk, problemlösning, interkulturella färdigheter och forskningskompetens,
 • utveckla deras framtidsorienterade färdigheter, såsom digitala färdigheter, för att ge dem verktyg för att hantera dagens och morgondagens utmaningar,
 • underlätta personlig utveckling, till exempel förmåga att anpassa sig till nya situationer och självförtroende.

Målet är även att ge all personal, även personal från företag, möjlighet att undervisa eller praktisera utomlands som en del av deras fortbildning för att ge dem möjlighet att

 • dela med sig av sin sakkunskap,
 • lära känna nya undervisningsmiljöer,
 • förvärva nya färdigheter när det gäller innovativa pedagogiska metoder och innovativ utformning av kursplaner samt digitala färdigheter,
 • få kontakt med kolleger utomlands för att utforma gemensamma aktiviteter som bidrar till att uppnå programmets mål,
 • utbyta goda exempel och förbättra samarbetet mellan högskolor,
 • förbereda studenterna för arbetslivet på ett bättre sätt genom att personal från företag deltar i kurserna.

Målet är dessutom att främja utveckling av transnationella och ämnesövergripande kursplaner och innovativa inlärnings- och undervisningsmetoder, bland annat webbaserad samverkan, forskningsbaserat lärande och problembaserade strategier för att hantera samhällsutmaningar

HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL ERASMUS MOBILITETSMÖJLIGHETER?

Alla sökande organisationer, även nationella mobilitetskonsortier, måste vara baserade i ett programland och deltagande högskolor måste även vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning[1] innan de söker bidrag för ett mobilitetsprojekt hos sitt nationella programkontor för Erasmus+. Genom att ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning förbinder sig högskolorna att ge dem som deltar i mobilitetsverksamheten allt stöd som krävs, bland annat när det gäller språkliga förberedelser. För att underlätta för dem införs ett webbaserat språkstöd för all mobilitetsverksamhet mellan programländer och när så är möjligt även partnerländer. Språkstödet tillhandahålls av Europeiska kommissionen till bidragsberättigade deltagare för att förbättra deras kunskaper i främmande språk före och/eller under mobilitetsperioden.

Stadgans principer har förstärkts i linje med det nya programmets prioriteringar. Stadgan medför bland annat ett åtagande att säkerställa att resultaten av en studieperiod utomlands på högskolenivå i ett programland erkänns automatiskt och fullständigt i de andra programländerna, antingen enligt lärandeavtalet och bekräftat i registerutdrag, eller enligt läranderesultaten från de moduler som har slutförts utomlands enligt beskrivningen i kurskatalogen, i linje med det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS). Stadgan medför även ett åtagande att genomföra mobilitetsprojekt på ett hållbart sätt och tillämpa digital hantering av utbyten enligt normerna för initiativet för ett europeiskt studentkort.

De deltagande högskolorna ska välja möjliga deltagare och tilldela bidrag på ett rättvist, transparent, konsekvent och dokumenterat sätt, enligt bestämmelserna i bidragsavtalet med det nationella programkontoret. De ska säkerställa rättvisa och transparenta förfaranden i alla skeden av mobiliteten och i sina svar på frågor eller klagomål från deltagarna.

Stadgan kompletteras med riktlinjer[2] till stöd för högskolornas genomförande av principerna i stadgan och bör därför läsas noggrant Högskolorna måste följa stadgan och de kompletterande riktlinjerna i genomförandet av alla insatser som kräver denna ackreditering.

Högskolor i partnerländer får inte underteckna stadgan, men ska ändå följa stadgans principer. Information om exempelvis språkstöd, erkännande av läranderesultat och allt nödvändigt stöd som ges deltagare i mobilitetsinsatser måste därför uttryckligen anges i det interinstitutionella avtalet.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Den sökande organisationen söker bidrag till sitt mobilitetsprojekt, undertecknar och förvaltar bidragsavtalet samt rapporterar om resultaten. Organisationen kan även ansöka om bidrag för att organisera blandade intensiva program, hitta partner för att genomföra sådana program samt rapportera om resultaten.

De organisationer som deltar i mobilitetsprojektet har följande roller och uppgifter:

 • Sändande organisation: ansvarar för att välja studenter/personal och sända dem utomlands. Detta innefattar även utbetalning av bidrag (till dem som är i programländer), förberedelse, övervakning och automatiskt erkännande i samband med mobilitetsperioden.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot studenter/personal från andra länder och erbjuda dem ett utbildnings-/praktikprogram, ett yrkesutbildningsprogram eller deltagande i undervisningen.
 • Förmedlande organisation: en organisation som är aktiv på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i ett programland. Organisationen kan vara en medlem i ett mobilitetskonsortium, men är inte en sändande organisation. Dess roll kan vara att dela och underlätta de administrativa förfarandena hos de sändande högskolorna och förbättra matchningen mellan studenternas profiler och företagens behov när det gäller praktikperioder och att gemensamt förbereda deltagarna.

De sändande och mottagande organisationerna måste innan mobilitetsverksamheten inleds tillsammans med studenterna/personalen ha kommit överens om vilken verksamhet som studenterna eller personalen ska delta i, genom ett lärandeavtal för studenter, respektive ett mobilitetsavtal för personal. I dessa avtal ska de särskilda målen för läranderesultat fastställas för studieperioden utomlands, och de formella bestämmelserna för erkännande ska anges. Rättigheter och skyldigheter anges i bidragsavtalet. När verksamheten bedrivs mellan två högskolor (studentutbyten i utbildningssyfte, inklusive blandad mobilitet och personalutbyten i undervisningssyfte) måste det finnas ett interinstitutionellt avtal mellan de sändande och mottagande institutionerna innan utbytet inleds.

Mobilitet mellan Erasmus+ program- och partnerländer

Mobilitet från programländer till partnerländer har ett dubbelt mål: För det första ger mobilitet studerande och personal fler möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet och förvärva framtidsorienterade färdigheter och andra relevanta färdigheter i hela världen. För det andra ges högskolor från programländer möjlighet att etablera ett långsiktigt och hållbart internationellt samarbete med partnerinstitutioner från partnerländer.

Upp till 20 % av de medel som tilldelas varje mobilitetsprojekt inom den högre utbildningen får användas till att finansiera utresande studenter och personal från högskolor i programländer till ett programland i världen (regionerna 1–14). Syftet med dessa möjligheter är att uppmuntra organisationer i programländerna att utforma utgående mobilitetsverksamheter med flera partnerländer. Projektens geografiska räckvidd ska vara så bred som möjligt.

Inkludering och mångfald i samband med mobilitet inom högre utbildning

För att göra det så enkelt som möjligt för studenter och personal att delta i mobilitetsverksamheten ska högskolorna enligt principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning säkerställa lika och rättvis tillgång och möjligheter för nuvarande och framtida deltagare, oavsett bakgrund. Detta innebär att de ska involvera deltagare med sämre förutsättningar, däribland deltagare med fysiska, mentala eller hälsorelaterade tillstånd, studenter med barn, studenter som arbetar eller är professionella idrottsutövare och studenter från alla ämnesområden som är underrepresenterade i mobilitetsverksamheten. Interna urvalsförfaranden där man tar hänsyn till rättvise- och inkluderingsaspekter och bedömer de sökandes meriter och motivation ur ett helhetsperspektiv är en förutsättning för att upprätthålla denna princip. Högskolorna uppmuntras dessutom att bygga in rörlighetsmöjligheter i sina kursplaner, till exempel ”rörlighetsfönster”, för att underlätta deltagandet för studenter från alla ämnesområden. Här kan blandad mobilitet tillföra ytterligare möjligheter som kan vara lämpligare för vissa personer eller studentgrupper. I detta sammanhang kan det vara en god idé att högskolorna utser ett inkluderingsombud som arbetar med inkluderings- och mångfaldsfrågor. Inkluderingsombudet kan till exempel bidra till att öka medvetenheten om dessa frågor, ta fram informationsstrategier, samarbeta med berörda kolleger för att säkerställa att studenterna får lämpligt stöd under mobilitetsperioden och underlätta samarbetet mellan berörd personal vid högskolan genom att tillföra sin kunskap om inkludering och mångfald.

Miljömässig hållbarhet och miljövänliga metoder i samband med mobilitet inom högre utbildning

I linje med principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning ska högskolorna främja miljövänliga metoder i alla aktiviteter inom programmet. Detta innebär att de ska främja användning av hållbara transportmedel för mobilitet, vidta aktiva åtgärder för att anordna mer miljövänliga evenemang, konferenser och möten kring programmets mobilitetsaktiviteter och ersätta pappersbaserade administrativa förfaranden med digitala förfaranden (enligt normerna för initiativet för ett europeiskt studentkort). Högskolorna bör även öka medvetenheten och informera alla deltagare om vad de kan göra för att minska sitt koldioxid- och miljöavtryck under utlandsvistelsen och övervaka framstegen mot en mer hållbar mobilitet för studenter och personal.

Digitalisering, digital utbildning och digital kompetens i samband med mobilitet inom högre utbildning

I linje med principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning bör högskolorna införa digital hantering av studentmobiliteten enligt de tekniska standarderna för initiativet för ett europeiskt studentkort. Detta innebär att de högskolor som deltar i programmet ska ansluta sig till nätverket för ett papperslöst Erasmus för att utbyta uppgifter om mobilitetsverksamhet och hantera lärandeavtal på nätet samt digitala interinstitutionella avtal, så snart dessa funktioner blir tillgängliga för de olika typer av mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan programländer och från programländer till partnerländer. Högskolorna kan använda sina medel för organisatoriskt stöd för att införa digital hantering av mobilitetsverksamheten. Högskolorna bör främja blandad mobilitet, dvs. en kombination av fysisk mobilitet och virtuella komponenter för att erbjuda en mer flexibel mobilitetsverksamhet och ytterligare förbättra läranderesultaten och den fysiska mobilitetens genomslag. Högskolorna ska säkerställa att den blandade mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och att deltagandet i sådan verksamhet erkänns formellt, även den virtuella komponenten. De ska också öka medvetenheten hos studenter och personal om de möjligheter som finns inom programmet för att förvärva och ytterligare utveckla relevanta digitala färdigheter inom alla ämnesområden, bland annat möjlighet till digital praktik för studenter och nyutexaminerade som vill vidareutveckla eller förvärva digitala färdigheter[3]. Undervisningspersonal och administrativ personal kan också delta utbildning i digitala färdigheter, med målet att förvärva relevanta digitala färdigheter så att de kan använda digital teknik i kurser och digitalisera administrationen.

Beskrivning av verksamheterna och specifika kriterier

Studentmobilitet

Mobilitetsverksamhet för studenter kan genomföras från och till alla programländer eller till alla partnerländer och inom alla ämnesområden och på alla nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och forskarnivå). För att säkerställa att mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och får största möjliga genomslag för studenterna måste den innehålla utbildning som är relevant för att avlägga examen och tillgodose behov av personlig utveckling.

Studenterna kan delta i de verksamheter som beskrivs nedan:

 • En studieperiod utomlands vid en högskola som är partner i projektet. Studieperioden utomlands måste ingå i studentens studieprogram för att ta examen på någon av nivåerna. En studieperiod utomlands kan även innefatta en praktikperiod. Att på det här sättet kombinera studier och praktik skapar synergier mellan de akademiska och de yrkesmässiga utlandserfarenheterna.
 • Praktik vid ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller vid en annan relevant arbetsplats utomlands. Praktikperioder utomlands får stöd för alla studienivåer och för nyutexaminerade. Detta innefattar också assistenttjänster för lärarstudenter samt forskningsassistenttjänster för studenter och doktorander vid relevanta forskningsanläggningar. För att ytterligare stärka synergierna med Horisont Europa kan sådan mobilitetsverksamhet även genomföras inom ramen för forskningsprojekt som finansieras via Horisont Europa, med full respekt för principen om att det inte får förekomma dubbelfinansiering av verksamheter som beviljats EU-medel. När det är möjligt bör praktikperioderna vara integrerade i studentens kursprogram.
 • Mobilitet för doktorander

För att bättre tillgodose doktoranders lärande- och utbildningsbehov och för att säkerställa lika möjligheter kan doktorander och studenter som nyligen tagit doktorsexamen[4] delta i kort- eller långvariga studie- eller praktikperioder utomlands. Högskolorna uppmuntras att komplettera den fysiska mobiliteten med en virtuell komponent.

 • Blandad mobilitet

Alla studie- eller praktikperioder utomlands. oavsett varaktighet, kan genomföras som blandad mobilitet, vilket även gäller doktorander. Blandad mobilitet är en kombination av fysisk mobilitet och en virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten kan sammanföra deltagare från olika länder och studieområden på nätet, där de tillsammans kan följa nätkurser eller samarbeta och samtidigt arbeta med uppgifter som ingår i studierna.

Alla studenter kan även delta i blandad mobilitet via ett blandat intensivt program.

Studenter (kort utbildning, kandidat- eller masternivå) som inte kan delta i långvarig fysisk mobilitet för studier eller praktik, t.ex. på grund av studieområde eller för att de har sämre förutsättningar för att delta, kan dessutom genomföra kortvarig fysisk mobilitet genom att kombinera dem med en obligatorisk virtuell komponent.

 • Personalmobilitet

Personalmobilitet kan genomföras från och till alla programländer eller till alla partnerländer. För att säkerställa att mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och får största möjliga genomslag måste den vara relevant för personalens fortbildning och tillgodose deras behov av lärande och personlig utveckling.

Personal kan delta i samtliga verksamheter som beskrivs nedan:

 • En undervisningsperiod utomlands vid en högskola som är partner i projektet. Undervisningsperioden utomlands ger undervisande personal vid högskolor eller personal från företag möjlighet att undervisa vid en högskola som är partner i projektet. Personalmobilitet i undervisningssyfte kan genomföras inom alla studieområden.
 • Fortbildning utomlands vid en högskola som är partner i projektet, vid ett företag eller en annan relevant arbetsplats. Fortbildning utomlands ger personal vid högskolor möjlighet att delta i en utbildningsaktivitet som är relevant för deras dagliga arbete på högskolan. Detta kan ske i form av kurser eller jobbskuggning.

Mobilitet utomlands för personal kan bestå av en kombination av undervisning och fortbildning. Undervisnings- eller fortbildningsperioder utomlands kan genomföras som blandad mobilitet.

Allmänna kriterier för bidragsberättigande

Mobilitetsprojekt inom högre utbildning måste uppfylla nedanstående formella kriterier för att beviljas bidrag från Erasmus+. De allmänna kriterierna för bidragsberättigande utgörs av allmänna krav på projektnivå, medan de särskilda kriterier som anges i de följande avsnitten avser kraven för genomförande av specifika verksamheter.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Högskolor kan genomföra en eller flera av följande typer av verksamheter:

 • Studentmobilitet för studier.
 • Studentmobilitet för praktik.
 • Personalmobilitet i undervisningssyfte.
 • Personalmobilitet i utbildningssyfte.
 • Blandade intensiva program

Verksamheterna kan genomföras från programländer eller från ett programland till ett partnerland (regionerna 1–14).

Vem kan söka?

Organisationer med följande ackrediteringar kan ansöka om bidrag:

 • För att ansöka som enskild högskola: högskolor som är etablerade i ett programland och har anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.
 • För att ansöka som mobilitetskonsortium: samordnande organisationer som är etablerade i ett programland och som samordnar ett konsortium som har tilldelats en Erasmusackreditering för konsortium inom högre utbildning. Organisationer som inte har en giltig ackreditering som konsortium kan i samma ansökan om en sådan för ett mobilitetskonsortiums räkning och om bidrag till mobilitetsprojekt eller i en tidigare ansökan. Alla deltagande högskolor från programländerna måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. De här organisationerna kan bara få bidrag till ett mobilitetsprojekt om deras ansökan om ackreditering som konsortium godkänns.

Studenter och personal inom högre utbildning kan inte ansöka direkt om bidrag. Urvalskriterierna för deltagande i mobilitetsverksamhet och blandade intensiva program fastställs av den högskola där de studerar eller är anställda.

Länder som får delta

För deltagande i verksamheter:

 • Alla programländer.
 • Alla partnerländer.

Antal deltagande organisationer

Bara en organisation (den sökande) ska anges på ansökningsblanketten. Den sökande ska vara antingen en enskild högskola eller en samordnare för ett mobilitetskonsortium som är etablerat i ett programland.

När mobilitetsprojektet genomförs måste minst två organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika programländer delta.

För blandade intensiva program: utöver sökanden ska minst två högskolor från två andra programländer delta i anordnandet av det blandade intensiva programmet.

Projektets varaktighet

26 månader

Var kan ansökan lämnas?

 • Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds den 1 september samma år

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier som ska vara uppfyllda

En högskola kan ansöka om medel hos sitt nationella programkontor på två olika sätt:

 • Direkt som enskild högskola.
 • Via ett mobilitetskonsortium som det är samordnare av eller medlem i.

En högskola får bara lämna in en ansökan per ansökningsomgång för ett mobilitetsprojekt som enskild högskola och/eller som samordnande högskola i ett visst konsortium. En högskola får dock ingå i eller samordna flera olika mobilitetskonsortier som lämnar in ansökningar samtidigt.

Båda sätten (individuell ansökan och konsortieansökan) får användas samtidigt. Samtidigt är högskolan ansvarig för att förhindra dubbel finansiering av en deltagare om båda sätten används under ett och samma läsår.

De projektansvariga bör genomföra initiativet för ett europeiskt studentkort för att underlätta webbaserad hantering av utbytesperioden och andra mer miljövänliga och inkluderande metoder i linje med Erasmus stadga för högre utbildning och dess riktlinjer.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Särskilda bidragskriterier för studentmobilitet

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

 • STUDENTMOBILITET FÖR STUDIER:

Alla deltagande organisationer från programländer (både sändande och mottagande) måste vara högskolor som anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Alla mottagande organisationer från partnerländer måste vara högskolor som har erkänts av behöriga myndigheter och har undertecknat interinstitutionella avtal med sina programlandspartner innan mobiliteten äger rum.

 • Studentmobilitet för praktik:

Den sändande organisationen måste vara en högskola i ett programland som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Vad gäller studentmobilitet för praktik kan den mottagande organisationen vara följande[5]:

 • en offentlig eller privat organisation i program- eller partnerlandet som är verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation. Sådana organisationer kan t.ex. vara
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag)
 • ett offentligt lokalt, regionalt eller nationellt organ,
 • ambassader eller konsulat i det sändande programlandet,
 • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks-/yrkesorganisationer och fackföreningar,
 • ett forskningsinstitut,
 • en stiftelse,
 • skolor, institutioner eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkes- och vuxenutbildning),
 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer,
 • ett organ som tillhandahåller yrkesvägledning, karriärrådgivning och informationstjänster,
 • en högskola i ett programland som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning eller en högskola i ett partnerland som har erkänts av behöriga myndigheter och har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i programlandet innan mobilitetsverksamheten genomförs.

Verksamhetens varaktighet

Studentmobilitet för studier: från två månader (eller ett läsår eller en termin) till tolv månader. Detta kan omfatta en kompletterande praktikperiod om en sådan är planerad och kan organiseras på olika sätt beroende på sammanhanget: antingen det ena efter det andra eller båda samtidigt. Kombinationen uppfyller gällande krav för finansiering och studievistelsens minimilängd.

Studentmobilitet för praktik: 2–12 månader.

Alla studenter, i synnerhet studenter som inte kan delta i långvarig fysisk mobilitet, kan kombinera kortvarig fysisk mobilitet för studier eller praktik med en virtuell komponent. Alla studenter kan dessutom delta i blandade intensiva program. I dessa fall ska den fysiska mobiliteten vara 5–30 dagar lång och kombineras med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Blandad mobilitet för studier ska i detta fall ges minst 3 ECTS-poäng.

Mobilitet för studier och/eller praktik för doktorander: från 5 till 30 dagar eller från två till tolv månader (mobilitet för studier kan omfatta en kompletterande praktikperiod om en sådan är planerad).

Total varaktighet per studienivå:

Samma student kan för varje utbildningsnivå delta i fysisk mobilitetsverksamhet som sammanlagt inte är längre än tolv månader[6] oavsett antal tillfällen och typ av verksamhet[7]:

 • på grundnivå (kandidatnivå eller motsvarande), inklusive kortvariga utbildningar (EQF-nivå 5 och 6)
 • på avancerad nivå (masternivå eller motsvarande – EQF-nivå 7) och
 • på forskarnivå som doktorand (doktorandnivå eller EQF-nivå 8).

Praktikperioder för nyutexaminerade räknas in i maxperioden på tolv månader för varje studienivå.

Plats för verksamheten

Studenterna måste genomföra sin fysiska mobilitetsverksamhet i ett annat programland eller partnerland än den sändande organisationens land och det land där studenten är bosatt under sina studier[8].

Målgrupper

Studenter som är inskrivna vid en högskola och för studier som leder till en erkänd examen eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå (upp till och inbegripet doktorsexamen). När det gäller mobilitetsverksamhet för doktorander måste deltagaren ha nått EQF-nivå 8.

Personer som nyligen avlagt examen vid en högskola får delta i mobilitetsverksamhet för praktik. Den bidragsmottagande organisationen kan välja att inte genomföra praktik för nyutexaminerade. De ska i så fall väljas av sin högskola under sitt sista studieår, och praktiken måste genomföras och slutföras utomlands inom ett år efter examen[9].

Andra kriterier som ska vara uppfyllda

Studentmobilitet kan genomföras inom alla studieområden. Studentmobilitet kan bestå av en studieperiod kombinerat med en kort praktikperiod (mindre än två månader). Mobilitetsperioden kommer att betraktas som en studieperiod trots att praktik ingår. Studenten, den sändande och den mottagande organisationen måste ingå ett lärandeavtal.

Studieperioden utomlands måste ingå i studentens studieprogram för att ta examen. När det är möjligt bör praktikperioderna vara integrerade i studentens kursprogram.

Att gå kurser på en högskola räknas inte som praktik.

När det gäller blandade studentmobilitet kan verksamheterna omfatta deltagande i kurser som erbjuds i ett blandat lärandeformat vid en partnerhögskola, webbaserad utbildning och arbetsuppgifter eller deltagande i blandade intensiva program.

Särskilda bidragskriterier för personalmobilitet

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

 • Personalmobilitet för undervisning

De sändande organisationerna måste vara

 • en högskola som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland, eller
 • när det gäller personal som bjuds in att undervisa vid en högskola: en offentlig eller privat organisation (som inte är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning) i ett programland som är verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation. Sådana organisationer kan t.ex. vara
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag)
 • ett offentligt lokalt, regionalt eller nationellt organ,
 • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks-/yrkesorganisationer och fackföreningar,
 • ett forskningsinstitut,
 • en stiftelse,
 • skolor, institutioner eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkes- och vuxenutbildning),
 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer,
 • organ som erbjuder yrkesvägledning, yrkesrådgivning och informationstjänster.

De mottagande organisationerna måste vara högskolor som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland eller högskolor i ett partnerland som har erkänts av behöriga myndigheter och har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i programlandet innan mobilitetsverksamheten genomförs. För inbjuden personal från företag måste den mottagande organisationen vara en högskola i ett programland.

 • PERSONALMOBILITET I UTBILDNINGSSYFTE

Den sändande organisationen måste vara en högskola i ett programland som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Den mottagande organisationen måste vara

 • en högskola i ett programland som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning eller en högskola i ett partnerland som har erkänts av behöriga myndigheter och har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i programlandet innan mobilitetsverksamheten genomförs, eller
 • en offentlig eller privat organisation i program- eller partnerlandet som är verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation.

Verksamhetens varaktighet

Personalmobilitet för undervisning och utbildning

Från 2 dagar till 2 månader, exklusive restid. När det gäller mobilitet från programländer till partnerländer ska det vara från fem dagar till två månader. I båda fallen ska det minsta antalet dagar vara i följd.

För inbjuden personal från företag ska det vara minst en dag.

En undervisningsverksamhet måste omfatta minst åtta timmar undervisning per vecka (eller en kortare vistelse). Om mobilitetsperioden varar längre än en vecka ska det lägsta antalet undervisningstimmar för en ofullständig vecka stå i proportion till en hel vecka. Följande undantag gäller:

 • Något minimiantal undervisningstimmar gäller inte för inbjuden personal från företag.
 • Om undervisning kombineras med fortbildning under en enda utlandsvistelse minskas det lägsta antalet undervisningstimmar per vecka (eller kortare vistelse) till fyra timmar.

Plats för verksamheten

Personalen måste genomföra sin fysiska mobilitetsverksamhet i ett annat programland eller partnerland än den sändande organisationens land och det egna bosättningslandet.

Målgrupper

Personalmobilitet för undervisning

 • Personal som arbetar vid en högskola i ett programland eller partnerland.
 • Personal från företag som har inbjudits att undervisa vid en högskola i ett programland och som arbetar i en offentlig eller privat organisation (som inte är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning) verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation i ett programland (inbegripet anställda doktorander).

Personalmobilitet i utbildningssyfte Personal som arbetar vid en högskola i ett programland.

Andra kriterier som ska vara uppfyllda

Personalmobilitet kan bestå av en undervisningsperiod kombinerad med en utbildningsperiod. Mobilitetsperioden kommer att betraktas som en undervisningsperiod, trots att utbildning ingår. Mobilitetsverksamhet i undervisnings- eller utbildningssyfte kan genomföras vid fler än en mottagande organisation i samma land. Mobilitetsperioden betraktas ändå som en undervisnings- eller utbildningsperiod, och reglerna för kortaste vistelse gäller.

Mobilitetsverksamhet i undervisningssyfte kan genomföras inom alla studieområden.

Den kan omfatta undervisning som syftar till att utveckla partnerhögskolan.

Den anställda personen, den sändande och den mottagande organisationen måste ingå ett avtal om lärande.

Blandade intensiva program

Detta är kortvariga, intensiva program som använder innovativa lärande- och undervisningsmetoder, bland annat i form av webbaserat samarbete. Programmen kan omfatta problembaserat lärande där transnationella och ämnesövergripande grupper arbetar tillsammans för att lösa utmaningar, exempelvis med anknytning till FN:s mål för hållbar utveckling eller andra samhällsutmaningar som identifierats av regioner, städer eller företag. Programmen bör tillföra mervärde jämfört med befintliga kurser eller utbildningar som de deltagande högskolorna erbjuder och kan vara fleråriga. Blandade intensiva program möjliggör nya och mer flexibla format som kombinerar fysisk mobilitet med en virtuell del och syftar till att nå ut till alla typer av studenter, oavsett bakgrund, studieområde och studienivå.

Grupper av högskolor får möjlighet att organisera kortvariga blandade intensiva program för lärande, undervisning och utbildning för studenter och personal. Under dessa blandade intensiva program kommer grupper av studenter eller personal att genomföra en kortvarig fysisk mobilitet utomlands, kombinerat med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten måste sammanföra deltagarna på nätet, där de arbetar tillsammans och samtidigt med specifika uppgifter som ingår i det blandade intensiva programmet och räknas in i de övergripande läranderesultaten.

Blandade intensiva program kan dessutom vara öppna för studenter och personal från högskolor som inte ingår i partnerskapet. Blandade intensiva program bygger upp kapacitet för utformning och genomförande av innovativa undervisnings- och lärandemetoder hos de deltagande högskolorna.

Särskilda bidragskriterier för blandade intensiva program

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Blandade intensiva program måste utformas och genomföras av minst tre högskolor som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning från minst tre programländer. Programmen är dessutom öppna för andra högskolor eller organisationer i programlandet. Högskolor från partnerländer får delta och sända deltagare på egen bekostnad. Deltagare från partnerländer räknas inte mot minimikraven.

Den samordnande organisationen måste vara en högskola som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning. Denna högskola är antingen sökande högskola eller en högskola som är medlem i sökandens mobilitetskonsortium.

Organisationer som sänder/tar emot studenter och personal som ska delta i ett blandat intensivt program måste vara högskolor som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland. Undervisande personal som bidrar till att genomföra programmet kan de komma från organisationer i programlandet (se ”målgrupper”).

Verksamhetens varaktighet

Fysisk mobilitet från 5 till 30 dagar under programmets löptid. Inga kriterier för bidragsberättigande fastställs för den virtuella komponentens varaktighet, men den kombinerade virtuella och fysiska mobiliteten ska ge minst 3 ECTS-poäng för studenterna.

Plats för verksamheten

Verksamheten med fysisk närvaro kan genomföras vid den mottagande högskolan eller på en annan plats i den mottagande högskolans land.

Målgrupper

Studerande:

Studenter som är inskrivna vid en högskola och för studier som leder till en erkänd examen eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå (upp till och inbegripet doktorsexamen).

Personal: Personal som arbetar vid en högskola i ett programland.

Undervisningspersonal som deltar i genomförandet av programmet:

 • Personal som arbetar vid en högskola i ett programland.
 • Personal från företag som har inbjudits att undervisa vid en högskola i ett programland och som arbetar i en offentlig eller privat organisation (som inte är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning) verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation i ett programland (inbegripet anställda doktorander).

Andra kriterier som ska vara uppfyllda

Blandade intensiva program för studenter och personal måste bestå av kortvarig fysisk mobilitet utomlands, kombinerat med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten måste sammanföra deltagarna på nätet, där de arbetar tillsammans och samtidigt med specifika uppgifter som ingår i det blandade intensiva programmet och räknas in i de övergripande läranderesultaten.

Blandade intensiva program ska ge studenterna minst 3 ECTS-poäng.

Minsta antal deltagare i blandade intensiva program är 15 (undervisningspersonal som deltar i programmets genomförande ska inte räknas med) för att programmet ska vara bidragsberättigande.

Individuellt stöd och i förekommande fall resebidrag till deltagarna i verksamheten med fysisk närvaro tillhandahålls av den sändande organisationen (och av den mottagande högskolan i fråga om inbjuden personal från företag).

TILLDELNINGSKRITERIER

Ingen kvalitativ bedömning görs (kvaliteten utvärderades då ansökan om anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning gjordes eller när det ackrediterade mobilitetskonsortiet valdes) och därför finns det inga tilldelningskriterier.

Alla bidragsansökningar som har bedömts som bidragsberättigade får finansiering.

Det maximala bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Antal mobilitetsperioder och månader/dagar som ansökan gäller.
 • Den sökandes tidigare resultat när det gäller antalet mobilitetsperioder, god kvalitet på genomförandet av verksamheten och sund ekonomisk förvaltning, om den sökande har beviljats ett liknande bidrag tidigare år.
 • Antal blandade intensiva program som ansökan gäller.
 • Den sammanlagda nationella budgeten för insatsen i fråga.

BEVILJANDE AV ERASMUSACKREDITERING FÖR KONSORTIER FÖR HÖGRE UTBILDNING

En organisation från ett programland som lämnar in en ansökan om bidrag från Erasmus+ för ett mobilitetskonsortium måste ha en giltig konsortieackreditering för högre utbildning. Denna ackreditering görs av samma nationella programkontor som bedömer ansökan om finansiering för ett mobilitetsprojekt inom högre utbildning. Ansökningarna om ackreditering och bidrag till mobilitetsprojekt kan göras i samma ansökan. Det är dock bara de högskolor och organisationer som godkänns i ackrediteringsprocessen som kan få bidrag till sina projekt. För att få konsortieackreditering måste följande villkor vara uppfyllda:

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Ett mobilitetskonsortium inom högre utbildning kan bestå av följande deltagande organisationer:

 • Högskolor som har en giltig anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning.
 • Offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

Alla deltagande organisationer måste vara etablerade i samma programland.

Vem kan söka?

Varje bidragsberättigad organisation kan fungera som samordnare och göra en ansökan för samtliga organisationer som deltar i konsortiet.

Antal deltagande organisationer

Ett mobilitetskonsortium måste omfatta minst tre bidragsberättigade deltagande organisationer, varav två måste vara sändande högskolor.

Alla medlemsorganisationer i mobilitetskonsortiet måste vara identifierade när ansökan om konsortieackreditering lämnas in.

Hur länge är konsortieackrediteringen giltig?

Hela programperioden.

Var kan ansökan lämnas?

 • Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Ackrediteringsansökan ska lämnas in senast den 11 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds den 1 september samma år eller senare år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Tilldelningskriterier

Samtliga ansökningar om konsortieackreditering kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Konsortiets relevans

(högsta poäng: 30)

 • Förslagets relevans för
 • insatsens mål.
 • behoven och målen hos de organisationer som deltar i konsortiet och hos de enskilda deltagarna.
 • Hur ändamålsenligt förslaget är för att
 • skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna,
 • förstärka kapaciteten och den internationella räckvidden hos de organisationer som deltar i konsortiet
 • skapa mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå genom verksamhet som bedrivs av varje enskild högskola.

Kvaliteten på konsortiets sammansättning och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 • I vilken utsträckning
 • konsortiet har en ändamålsenlig sammansättning av sändande högskolor med, när det är aktuellt, kompletterande deltagande organisationer från andra socioekonomiska sektorer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
 • samordnaren för konsortiet har tidigare erfarenhet av att leda ett konsortium eller en liknande typ av projekt,
 • fördelningen av roller, ansvarsområden och uppgifter/resurser är väl definierade och visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
 • uppgifter/resurser samlas och delas,
 • ansvarsområdena är tydliga när det gäller avtalsfrågor och ekonomisk förvaltning,
 • konsortiet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen.

Kvaliteten på utformningen och genomförandet av konsortiets verksamhet

(högsta poäng: 20)

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla projektfaser (förberedelse, genomförande och uppföljning av mobilitetsverksamhet).
 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödmetoderna (t.ex. hitta mottagande organisationer, matchning, information, språkligt och interkulturellt stöd, övervakning).
 • Kvaliteten på samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • När det är aktuellt, kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande.
 • När det är aktuellt, ändamålsenligheten i åtgärder för att välja deltagare i mobilitetsverksamheten och uppmuntra personer med färre möjligheter att delta i mobilitetsverksamheter.

Genomslag och spridning

(högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet.
 • Projektets potentiella genomslag
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på institutionell, lokal, regional, nationell eller internationell nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet inom och utanför de deltagande organisationerna och partnerna.

För att bli utvald för ackreditering måste förslagen få minst 60 poäng totalt. Dessutom måste de få minst hälften av maxpoängen för varje tilldelningskriterium.

A) Finansieringsregler som gäller för all mobilitetsverksamhet inom högre utbildning

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytena (utom resor och uppehälle för deltagarna).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Baserat på antalet deltagare i mobilitetsprojektet.

Upp till den 100:e deltagaren: 400 euro per deltagare, och från och med den 101:a deltagaren: 230 euro per ytterligare deltagare

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera utbyten för deltagare med sämre förutsättningar som behöver ytterligare stöd baseras på faktiska kostnader.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar som får kompletterande stöd via kategorin inkluderingsstöd baserat på faktiska kostnader.

100 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar, som inte kan täckas genom tilläggsbeloppet för individuellt stöd till deltagare med sämre förutsättningar. Särskilt kostnader för att täcka det extra ekonomiska stöd som deltagare med fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd behöver för att kunna delta i mobilitetsverksamheten, för förberedande besök och för medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle som inte täcks via budgetkategorierna för resebidrag och individuellt stöd för dessa deltagare).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna.

Bidrag till projektets genomförande till bidragsmottagaren (högskolor eller konsortier):

Bidraget till projektets genomförande är ett bidrag till alla kostnader som institutioner har i samband med verksamhet för att stödja mobilitetsprojekt, såväl för att sända ut som att ta emot studenter och personal, för att följa Erasmusstadgan för högre utbildning i programländer och principerna för Erasmusstadgan så som dessa avspeglas i det interinstitutionella avtalet som ingåtts om det rör sig om institutioner från partnerländer. Exempel:

 • Organisatoriska arrangemang med partnerinstitutioner, däribland besök hos potentiella partner, för att komma överens om villkoren i de interinstitutionella avtalen om urval, förberedelse, mottagning och integrering av deltagare i mobilitetsverksamheten, och för att hålla dessa interinstitutionella avtal aktuella.
 • Tillhandahålla aktuella kurskataloger för internationella studenter.
 • Tillhandahålla information och hjälp till studenter och personal.
 • Urval av studenter och personal.
 • Utformning av lärandeavtal för att säkerställa att studenternas utbildning erkänns fullt ut, utformning och erkännande av mobilitetsavtal för personal.
 • Språklig och interkulturell förberedelse för såväl inkommande som utresande studenter och personal, som komplement till Erasmus+ webbaserade språkstöd.
 • Underlätta inkommande deltagares integrering på högskolan.
 • Se till att det finns effektiva mentors- och tillsynssystem för dem som deltar i mobilitetsverksamheten.
 • Särskilda arrangemang för att säkerställa kvaliteten på praktikperioder vid mottagande företag/organisationer
 • Se till att kurser och åtföljande studiepoäng erkänns, utfärda registerutdrag och tillägg till examensbevis.
 • Underlätta deltagares återintegrering och bygga vidare på deras nyförvärvade kompetens, till nytta för högskolan och för andra studenter.
 • Genomföra initiativet för ett europeiskt studentkort (digitalisering av hantering av mobilitetsverksamhet);
 • Främja miljövänlig mobilitet och miljöanpassning av administrativa förfaranden.
 • Främja och hantera deltagandet av personer med sämre förutsättningar.
 • Identifiera och främja verksamheter som rör samhällsengagemang och övervaka deltagandet i sådana verksamheter.
 • Främja och hantera blandad och/eller internationell mobilitet.

Högskolorna förbinder sig att följa alla principer i stadgan för att utforma mobilitetsprojekt av hög kvalitet, däribland att se till att utresande deltagare är väl förberedda, även för blandad mobilitet, genom att de har skaffat sig nödvändiga språkkunskaper och utveckla deras interkulturella kompetenser” och ”tillhandahålla lämpligt språkstöd till deltagare i mobilitetsverksamheter”. Det är lämpligt att använda högskolans befintliga resurser för språkundervisning. När det gäller mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan programländer kan de högskolor som kan erbjuda mobilitetsprojekt av hög kvalitet för studenter och personal, bland annat i fråga om språkligt stöd, till lägre kostnader (eller för att de finansieras från andra källor än EU) föra över en andel av sitt bidrag till projektets genomförande för att finansiera mer mobilitetsverksamhet. Flexibilitetsnivån för detta fastställs i bidragsavtalet.

I samtliga fall ska bidragsmottagarna enligt avtal vara skyldiga att tillhandahålla sådana tjänster av hög kvalitet, och deras resultat ska granskas och kontrolleras av de nationella programkontoren, som även ska ta hänsyn till de deltagarrapporter som studenter och personal lämnat och som finns direkt tillgängliga för de nationella programkontoren och kommissionen.

Bidrag till projektets genomförande beräknas utifrån antalet utresande deltagare i mobilitetsprojekt (inklusive deltagare med nollbidrag från Erasmus+ under hela mobilitetsperioden – se nedan) och inkommande personal från företag som undervisar vid en högskola som är bidragsmottagaren eller medlem i konsortiet. Deltagare med nollbidrag från EU för hela mobilitetsperioden räknas som deltagare med stöd eftersom de drar nytta av ramverket och de organisatoriska verksamheterna. Organisatoriskt stöd betalas därför även för dessa deltagare.

För mobilitetskonsortier kan detta bidrag delas mellan alla medlemmar enligt de regler som de själva har kommit överens om.

Mobilitetsdeltagare med nollbidrag från EU:s medel för Erasmus+

Studenter och personal med nollbidrag från EU:s medel för Erasmus+ är deltagare som inte får något sådant bidrag för resor och uppehälle men som i övrigt uppfyller kriterierna för student- och personalmobilitet och som får ta del av alla fördelar med att vara student och personal inom Erasmus+. De får ta emot andra EU-bidrag än från Erasmus+ (ESF osv.), ett nationellt, regionalt eller annat slags bidrag för sina kostnader för mobilitetsverksamheten. Antalet studenter och anställda med nollbidrag från Erasmus+ under hela mobilitetsperioden räknas med i statistiken för den resultatindikator som används för att fördela EU:s budget mellan länderna.

Inkluderingsstöd

Personer med sämre förutsättningar är potentiella deltagare vars enskilda personliga, fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd är sådant att de inte skulle kunna delta i projektet/mobilitetsverksamheten utan extra ekonomiskt eller annat stöd. Högskolor som har valt ut studenter och/eller personal med sämre förutsättningar kan ansöka om kompletterande bidrag från det nationella programkontoret för att täcka de extra kostnaderna för deras deltagande i mobilitetsverksamheten. För personer med sämre förutsättningar, särskilt personer med fysiska, mentala eller hälsorelaterade tillstånd, kan bidraget därför bli högre än de högsta enskilda bidragsbelopp som anges nedan. Högskolorna ska informera på sin webbplats om hur studenter och personal med sämre förutsättningar kan ansöka om och motivera det extra bidraget.

Extra finansiering för studenter och personal med sämre förutsättningar kan också komma från andra källor på lokal, regional och/eller nationell nivå.

Medföljande personer till studenter och personal med sämre förutsättningar har rätt till ett bidrag som baseras på de faktiska kostnaderna.

Genom att underteckna Erasmusstadgan för högre utbildning förbinder sig högskolorna att garantera att deltagare oavsett bakgrund får lika tillgång och möjligheter. Studenter och personal med sämre förutsättningar kan därför utnyttja de stödtjänster som den mottagande institutionen erbjuder till lokala studenter och sin egen personal.

Särskilda kostnader för dyra resor

Endast deltagare som är berättigade till resebidrag och som deltar i mobilitetsverksamhet är berättigade till särskilda kostnader för dyra resor:

Bidragsmottagare för mobilitetsprojekt kan söka bidrag för dyra resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna). De måste kunna styrka att budgetreglerna (enhetskostnader i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de resebidraget.

Andra finansieringskällor

Studenter och personal kan utöver EU:s Erasmus+-bidrag eller i stället för detta (deltagare med nollbidrag från EU), få ett regionalt, nationellt eller annat slags bidrag som förvaltas av en annan organisation än det nationella programkontoret (t.ex. ett ministerium eller en regional myndighet). EU:s Erasmus+-bidrag kan även ersättas av andra medel från EU-budgeten (ESF osv.). Denna typ av bidrag från andra finansieringskällor än EU:s budget omfattas inte av de beloppsgränser eller intervall som anges i det här dokumentet.

B) Bidrag till studentmobilitet

Individuellt stöd vid fysisk mobilitet

Studenter kan få individuellt stöd till sina extrakostnader för resa och uppehälle under studie- eller praktikperioden utomlands.

För mobilitet mellan programländer och till partnerländer i regionerna 5 och 14 fastställas de månatliga beloppen av de nationella programkontoren tillsammans med de nationella myndigheterna och/eller högskolorna på grundval av objektiva och transparenta kriterier enligt beskrivningen ovan. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och högskolornas webbplatser.

Programländerna och partnerländerna i regionerna 5 och 14[10] delas upp i följande tre grupper:

Grupp 1

Länder med högre levnadsomkostnader

Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge och Sverige.

Partnerländer i region 14.

Grupp 2

Länder med medelhöga levnadsomkostnader

Belgien Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Partnerländer i region 5.

Grupp 3

Länder med lägre levnadsomkostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

Individuellt stöd från Erasmus+ som beviljas studenterna beror på vilka sändande och mottagande länder de reser mellan, enligt följande:

 • Mobilitetsverksamhet i ett land med liknande levnadsomkostnader: studenterna får ett medelstort EU- bidrag.
 • Mobilitetsverksamhet i ett land med högre levnadsomkostnader: studenterna får ett högre EU-bidrag.
 • Mobilitetsverksamhet i ett land med lägre levnadsomkostnader: studenterna får ett lägre EU-bidrag.

De belopp som fastställs av de nationella programkontoren ska ligga inom följande intervall:

 • Medelstort EU-bidrag: ett intervall på 260–540 euro per månad ska gälla för mobilitet till ett land med liknande levnadsomkostnader: a) från grupp 1 till grupp 1, b) från grupp 2 till grupp 2 och c) från grupp 3 till grupp 3.
 • Högre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar, plus minst 50 euro och 310–600 euro per månad. Det ska tillämpas på mobilitet till ett land med högre levnadsomkostnader: a) från grupp 2 till grupp 1 och b) från grupp 3 till grupp 1 eller 2.
 • Lägre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar, minus minst 50 euro och 200–490 euro per månad. Det tillämpas på mobilitetsverksamhet i ett land med lägre levnadsomkostnader: a) från grupp 1 till grupp 2 eller 3 och b) från grupp 2 till grupp 3.

När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från studenter som har för avsikt att studera utomlands.

För mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan programländer och partnerländer i regionerna 5 och 14 får de nationella programkontoren besluta att ge sina högskolor en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns möjlighet till medfinansiering på regional eller institutionell nivå.

Studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar – tillägg till det individuella stödet

Studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar får ett tillägg på 250 euro per månad utöver det individuella stödet i deras Erasmus+-bidrag. De kriterier som ska tillämpas fastställs av de nationella programkontoren i samförstånd med de nationella myndigheterna.

Studenter och nyutexaminerade som genomför praktik – tillägg till det individuella stödet

Studenter och nyutexaminerade som genomför praktik får ett kompletterande tillägg på 150 euro per månad utöver det individuella stödet i deras Erasmus+-bidrag. Studenter med sämre förutsättningar som deltar i praktik har rätt till både tilläggsbeloppet för studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar och tilläggsbeloppet för praktik.

Studenter och nyutexaminerade från de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna

Med tanke på de komplikationer som avstånden till andra programländer och de skilda ekonomiska förutsättningarna innebär ska studenter och nyutexaminerade från de yttersta randområdena som studerar eller har studerat vid högskolor i EU-medlemsländernas yttre randområden samt de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade till EU:s medlemsstater få följande högre belopp i form av individuellt stöd:

Från

Till

Belopp

De yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna

Programländer och partnerländer i regionerna 5 och 14.

700 euro per månad

Tilläggsbeloppen för studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar och för praktik är inte tillämpliga i detta fall.

Studenter och nyutexaminerade som deltar i mobilitetsverksamhet till partnerländer (”internationell mobilitet”)

Grundbeloppet för det individuella stödet fastställs enligt följande:

Från

Till

Belopp

Programländer

Partnerländer i regionerna 1–4 och 6–13.

700 euro per månad

Programländer

Partnerländer i regionerna 5 och 14.

Enligt beskrivningen ovan i avsnittet ”Bidrag till studentmobilitet” – ”Individuellt stöd vid fysisk mobilitet”

Tilläggsbeloppet för studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar gäller i detta fall.

Tilläggsbeloppet för praktik gäller inte vid mobilitet till partnerländer i regionerna 1–4 och 6–13.

Programländerna omfattar de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Studenter och nyutexaminerade som genomför kortvarig fysisk mobilitet (blandad mobilitet och kortvarig mobilitet för doktorander)

Grundbeloppen för det individuella stödet ska fastställas enligt följande:

Varaktighet för fysisk mobilitet

Belopp (samtliga programländer eller partnerländer)

Upp till den 14:e verksamhetsdagen:

70 euro per dag

Upp till den 30:e verksamhetsdagen:

50 euro per dag

En resdag före aktiviteten och en resdag efter aktiviteten kan också täckas av det individuella stödet.

Studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar – tillägg till det individuella stödet vid kortvarig fysisk mobilitet

Studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar får ett tillägg till det individuella stödet i Erasmus+-bidraget. Tilläggsbeloppet är 100 euro för en mobilitetsperiod på 5–14 dagar och 150 euro för en mobilitetsperiod på 15–30 dagar. De kriterier som ska tillämpas fastställs av de nationella programkontoren i samförstånd med de nationella myndigheterna.

Tilläggsbeloppet för praktik är inte tillämpligt i detta fall.

Programländerna omfattar de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Studenter och nyutexaminerade som inte får resebidrag – tillägg till det individuella stödet vid miljövänligt resande

Studenter och nyutexaminerade som inte får resebidrag kan välja miljövänligt resande. De får då ett engångsbelopp på 50 euro som tillägg till det individuella stödet. Vid behov kan de beviljas kompletterande individuellt stöd för högst fyra dagar för att täcka kostnaderna för en tur- och returresa.

Resebidrag

Följande deltagare kan beviljas nedanstående belopp i resebidrag för att täcka resekostnaderna:

 • Studenter och nyutexaminerade som studerar eller har studerat vid högskolor i EU-ländernas yttersta randområden, Cypern, Island, Malta och de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med EU-länder, när de reser till programländer eller partnerländer i region 5 eller 14.
 • Personer med sämre förutsättningar som deltar i kortvariga mobilitetsverksamheter.
 • Studenter och nyutexaminerade som reser till andra partnerländer än partnerländer i regionerna 5 och 14.

Reseavstånd[11]

Vanlig resa

Miljövänligt resande

Mellan 10 och 99 km:

23 euro per deltagare

 

Mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

210 euro per deltagare

Mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

320 euro per deltagare

Mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

410 euro per deltagare

Mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

610 euro per deltagare

Mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

 

8 000 km eller mer:

1 500 euro per deltagare

 

Studenter och nyutexaminerade som väljer miljövänligt resande får vid behov kompletterande individuellt stöd för högst fyra dagar för att täcka kostnaderna för en tur- och returresa.

Studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar måste få resebidrag för mobilitetsverksamhet när de reser från ett programland till ett annat partnerland än i region 5 eller 14. Bidragsmottagarna kan välja att inte bevilja resebidrag för alla andra studenter och nyutexaminerade för mobilitetsverksamhet vid resor från ett programland till ett annat partnerland än i region 5 eller 14.

c) Bidrag till personalmobilitet

Personal ska få ett EU-bidrag för sina kostnader för resa och uppehälle under perioden utomlands enligt följande:

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Resebidrag

Bidrag till deltagarnas kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Baserat på reseavståndet per deltagare. Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[12] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[13].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader som är direkt förknippade med deltagarnas uppehälle under verksamheten.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive även en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs)

Personal som väljer miljövänligt resande får vid behov kompletterande individuellt stöd för högst fyra dagar för att täcka kostnaderna för en tur- och returresa.

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: Tabell A1.1, per dag per deltagare

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 % av tabell A1.1, per dag per deltagare

Tabell A – Individuellt stöd (belopp i euro per dag)

Beloppen beror på det mottagande landet. Beloppen ska fastställas inom det intervall som anges i tabellen nedan. När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de tillsammans med de nationella myndigheterna ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från personal som har för avsikt att undervisa eller vidareutbilda sig utomlands.

Samma procentandel inom intervallet bör tillämpas på alla destinationsländer. Det går inte att anslå samma belopp till samtliga destinationsländer.

 

Personal från programländer

Mottagande land

Min–max (per dag)

 

A1.1

Norge, Danmark, Luxemburg, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein

Partnerländer i region 14

80–180

Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal

Partnerländer i region 5

70–160

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien

60–140

Partnerländer i regionerna 1–4 och 6–13

180

För mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan programländer och partnerländer i regionerna 5 och 14 får de nationella programkontoren besluta att ge sina högskolor en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns medfinansiering tillgänglig på regional eller institutionell nivå. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och högskolornas webbplatser.

d) Nivå på det ekonomiska stöd för studenter och personal som fastställs av högskolor och mobilitetskonsortier

I samtliga fall ska högskolorna och mobilitetskonsortierna vara skyldiga att respektera följande principer och kriterier när de fastställer och tillämpar bidragsbeloppen:

 • När beloppet har fastställts av högskolan/konsortiet ska det vara detsamma under hela projektet. Det är inte möjligt att sänka eller höja bidragsnivån inom samma projekt.
 • Beloppen måste fastställas och tillämpas på ett objektivt och öppet sätt, med hänsyn till alla principer och den metod som beskrivs ovan (dvs. med hänsyn även till vart man åker och den kompletterande särskilda finansieringen).
 • Alla studenter som reser till samma grupp av länder för samma typ av mobilitetsverksamhet – studier eller praktik – måste få samma bidragsnivå (med undantag för studenter och nyutexaminerade med sämre förutsättningar från de yttersta randområdena eller de utomeuropeiska länderna och territorierna).

e) Blandade intensiva program

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av de intensiva programmen (utom resor och uppehälle för deltagarna).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare i mobilitetsverksamheten, lärare/utbildare som genomför programmet räknas inte med.

Den samordnande högskolan ansöker om organisatoriskt stöd för gruppen av högskolor som gemensamt anordnar det blandade intensiva programmet.

400 euro per deltagare, minst 15 deltagare och högst 20 finansierade deltagare.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_sv

 3. Praktikperioder för studenter kommer att betraktas som ”praktiktjänstgöring i digital kompetens” när praktiktjänstgöringen omfattar en eller flera av följande aktiviteter: digital marknadsföring (t.ex. hantering av sociala medier, webbanalyser), digital, grafisk, mekanisk eller systemrelaterad design, utveckling av applikationer, programvara, skript eller webbplatser, installation, underhåll och drift av it-system och it-nätverk, cybersäkerhet, dataanalys, datautvinning och visualisering, programmering av robotar samt AI-applikationer. Allmänt kundstöd, orderhantering, datainmatning eller kontorsuppgifter ingår inte i denna kategori.

 4. Studenter som nyligen tagit doktorsexamen kan genomföra praktiktjänstgöring enligt samma krav som alla andra nyutexaminerade inom 12 månader från examen. För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

 5. Följande typer av organisationer får inte vara mottagande organisationer för studentmobilitet i praktiksyfte:

  EU-institutioner och andra EU-organ, däribland specialiserade byråer (en uttömmande förteckning över dessa finns på webbsidan http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv). Organisationer som förvaltar EU-program, som nationella programkontor för Erasmus+ (för att undvika eventuella intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).

 6. Tidigare erfarenheter av programmet Erasmus+ och/eller som Erasmus Mundus-stipendiat räknas som tolv månader per studienivå.

 7. I sammanhållna studieprogram, t.ex. läkarutbildning, får studenter delta i mobilitetsverksamhet under högst 24 månader.

 8. När det gäller högskolefilialer som är beroende av moderinstitutionen och via denna institution är ansluten till samma Erasmusstadga för högre utbildning anses det land där moderinstitutionen är belägen vara avsändande land. Därför är det inte möjligt att organisera mobilitetsverksamhet mellan högskolefilialer och moderinstitutioner som är anslutna till samma Erasmusstadga för högre utbildning.

 9. För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

 10. Partnerländer i regionerna 5 och 14 är bara mottagande länder.

 11. Baserat på reseavståndet per deltagare. Reseavstånd ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv). Avståndet för en enkelresa måste användas för att beräkna EU-bidraget till tur- och returresan.

 12. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm