Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-insatser: stimulera undervisning och forskning om Europeiska unionen

Jean Monnet-insatser i programmet Erasmus+ för att stödja undervisning, inlärning, forskning och debatt om olika frågor som rör EU.

Inom ramen för Erasmusprogrammet 2021–2027 erbjuder Jean Monnet-insatserna sedan mars 2021 nya finansieringsmöjligheter för

 • skolor
 • yrkesskolor
 • organisationer för lärarutbildning
 • främjande av debatter och utbyten om EU-frågor vid högstadie- och gymnasieskolor.

Detta utvidgade erbjudande bygger på framgångarna med de åtgärder som inriktats på lärosäten sedan 1989. Det innebär att Jean Monnet-insatserna även fortsättningsvis väntas ge positiva och långvariga effekter för elever, studenter och lärare, lärosäten, de projektledande organisationerna och de strategier som insatserna utformats för. 

Jean Monnet-insatser sedan 1989

Sedan de infördes 1989 har insatserna varit inriktade på lärosäten. Omkring 9 000 universitetslärare och över 1 000 universitet i omkring 100 länder har fått ekonomiskt stöd så att de har kunnat erbjuda nytt innehåll om europeiska studier som en del av sina läroplaner. Genom att sammanlänka akademiker, forskare och beslutsfattare har Jean Monnet-insatserna främjat en internationell dialog och stöttat beslutsfattare på nationell nivå och EU-nivå.

Tidigare projekt som fått stöd från Jean Monnet-insatserna

Vilka insatser får bidrag?

Jean Monnet för lärosäten

(Se även: möjligheter för andra utbildningsnivåer)

Undervisning och forskning vid lärosäten: 

Moduler

Jean Monnet-moduler är korta utbildningsprogram eller kurser i EU-studier vid lärosäten. De anordnas av en forskare/docent och kan också omfatta kollegor och experter. Det kan handla om introduktionsmoduler om EU, kurser som är inriktade på en särskild fråga eller ett visst ämne inom EU-studierna, eller mer tvärvetenskapliga utbildningsmoduler.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Läs mer om Jean Monnet-modulerna

Projektresultat från Erasmus+ – Jean Monnet

Professurer

Jean Monnet-professurer är poster för universitetsprofessorer i EU-studier.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Läs mer om Jean Monnet-professurerna

Jean Monnet-centrum

Jean Monnet-centrum är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor. Jean Monnet-centrum spelar en viktig roll, inte bara för forskning, utan också för att nå ut till studenter i andra ämnen som inte brukar ägna sig åt EU-frågor, eller till beslutsfattare, handläggare, civilsamhället och allmänheten.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Läs mer om Jean Monnet-centrumen

Jean Monnet-insatser på andra utbildningsnivåer

Lärarutbildning

Denna insats främjar undervisning i EU-kunskap vid skolor och yrkesskolor i programländerna. Syftet är att erbjuda möjligheter för

 • utbildningsanordnare att utveckla och leverera innehåll till studerande
 • anordnare av lärarutbildning att stödja lärare med metodik och uppdaterade kunskaper om EU-frågor
 • debatt och utbyte mellan företrädare för skolor och yrkesutbildning och andra berörda parter om undervisning av EU-frågor.

Läs mer om Jean Monnet-lärarutbildning

Nätverk

Nätverken arbetar för att inrätta och utveckla konsortier av aktörer (skolor, yrkesutbildningsinstitut, andra berörda parter osv.) inom EU-studier. Nätverken samlar in information, utbyter praxis och bygger upp kunskap.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Läs mer om nätverk för andra utbildningsnivåer

Kommande möjligheter

Jean Monnet för lärosäten

(Se även: kommande möjligheter för andra utbildningsnivåer)

Projekt

Jean Monnet-projekt ska stödja innovation (t.ex. utforska nya metoder för att undervisa i EU-frågor), korsbefruktning (främja diskussion och reflektion om EU-frågor) och spridning av EU-innehåll genom olika informations- och spridningsinsatser.

Hur länge får man finansiering? 1 eller 2 år.

Läs mer om stöd till projekt

Nätverk

Nätverken ska främja inrättandet och utvecklingen av internationella konsortier (med lärosäten, befintliga kompetenscentrum, fakulteter och institutioner, forskningscentrum osv.) inom områden som EU särskilt prioriterar och som anges i den årliga ansökningsomgången. Nätverken ska samla in information, utbyta praxis, bygga upp kunskap och ta fram fakta i det berörda ämnet som underlag för den politiska debatten. De ska också rapportera de bästa resultaten till EU-kommissionen.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Jean Monnet-insatser på andra utbildningsnivåer

Nätverk

Initiativ för ”Lär dig om EU” ska förmedla erfarenheter kring EU-frågor till studerande på allmänna högskolor eller skolor för yrkesutbildning. Ett sådant initiativ måste omfatta minst 40 undervisningstimmar per år och kan ingå i en läroplan, inom ett visst ämnesområde eller tvärvetenskapligt, eller ligga utanför läroplanen. Initiativen bidrar till institutets strategi för att lära sig EU-innehåll.

Hur länge får man finansiering? 3 år.

Hur söker man finansiering?

Mer information om ansökningsförfarandet finns i

Bakgrund

Kommissionen startade Jean Monnet-insatserna 1989 för att främja spetskompetens inom EU-studier (både undervisning och forskning) över hela världen. Jean Monnet-insatserna är uppkallade efter Jean Monnet (1888–1979). Han var den första ordföranden för Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet, som har utvecklats till EU. Insatserna ingår nu i Erasmusprogrammet. Erasmusprogrammet firade sitt 30-årsjubileum 2019.

Utöver de Jean Monnet-insatser som beskrivs ovan har driftsbidrag också beviljats ett litet antal lärosäten i Europa för att främja spetskompetens inom EU-studier och forskning:

 • Europeiska universitetsinstitutet i Florens
 • Europeiska högskolan i Brygge
 • Europeiska högskolan i Natolin
 • Europeiska rättsakademin i Trier
 • Centre International de Formation Européenne i Nice
 • Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht
 • Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd i Odense

Publikationer

Publikationer om Jean Monnet-insatser (EU:s publikationsbyrå)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (studie)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

You'll also find a useful background publication on teaching about the EU at schools.

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.