Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Učiteljske Akademije Erasmus+

Resolucija Sveta 2019 o nadaljnjem razvijanju evropskega izobraževalnega prostora1  poziva Komisijo, naj „razvije nove načine za usposabljanje in podpiranje kompetentnih, motiviranih in visoko kvalificiranih učiteljev, trenerjev, izobraževalcev in vodstvenih delavcev šol ter spodbujanje njihovega nenehnega poklicnega razvoja in visokokakovostnega izobraževanja učiteljev, ki temelji na raziskavah“2  3 .

V Sklepih Sveta o evropskih učiteljih in mentorjih za prihodnost, sprejetih maja 20204 , je ponovljena vloga učiteljev kot stebra evropskega izobraževalnega prostora, v njih pa Svet poziva tudi k nadaljnji podpori za razvoj kariere in kompetenc učiteljev ter dobro počutje na vseh stopnjah njihove kariere. V Sklepih so poudarjene koristi mobilnosti učiteljev ter potreba po umestitvi mobilnosti v začetno in stalno izobraževanje učiteljev. Poleg tega Svet Komisijo v Sklepih poziva, naj podpira tesnejše sodelovanje med ponudniki izobraževanja učiteljev v okviru stalnega poklicnega razvoja učiteljev.

V sporočilu Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 20255 , sprejetem leta 2020, je priznana ključna vloga učiteljev in trenerjev ter določena vizija, da bodo izobraževalci visoko usposobljeni in motivirani ter bodo lahko na svojih raznolikih poklicnih poteh izkoristili vrsto priložnosti za podporo in poklicni razvoj. V sporočilu je predlaganih več ukrepov za obravnavo izzivov, s katerimi se danes srečujejo učiteljski poklici, vključno z načrtom za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+.

Akcijski načrt Komisije za digitalno izobraževanje (2021–2027)6  poudarja, da je treba zagotoviti, da vsi učitelji in trenerji zaupajo v svoje spretnosti in so ustrezno usposobljeni, da lahko učinkovito in ustvarjalno uporabljajo tehnologijo za vključevanje in motiviranje svojih učencev, ter da vsi učenci razvijejo digitalne kompetence za učenje, življenje in delo v vse bolj digitaliziranem svetu.

Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) se nanaša na potencial učiteljskih akademij Erasmus+ pri omogočanju mreženja, izmenjave znanja, mobilnosti ter zagotavljanju možnosti učenja za učitelje in trenerje v vseh fazah poklicne poti učiteljev in trenerjev.

Treba je izboljšati privlačnost poklica: v državah EU, ki so sodelovale v raziskavi TALIS, ki jo je opravila OECD, je povprečno manj kot 20% učiteljev v nižjem sekundarnem izobraževanju menilo, da družba ceni njihov poklic. Staranje učiteljev vzbuja skrb, saj bi lahko prihodnji upokojitveni valovi privedli do pomanjkanja učiteljskega kadra v državi. V Pregledu izobraževanja in usposabljanja 20197 je navedeno tudi, da se številne evropske države spopadajo s hudim pomanjkanjem učiteljev na vseh področjih ali pri nekaterih predmetih, kot je znanost, ali v nekaterih profilih, kot so učitelji učencev s posebnimi potrebami.

Kljub široki ponudbi stalnega poklicnega razvoja učitelji v skladu z raziskavo TALIS, ki jo je opravila OECD, še vedno poročajo o pomanjkanju priložnosti za poklicni razvoj. Mobilnost kljub svojim koristim zaradi številnih praktičnih ovir, ki bi jih bilo treba odpraviti z doslednejšimi politikami, še vedno ni učinkovito vključena v izobraževanje učiteljev.

Učiteljske akademije Erasmus+ bodo obravnavale ta vprašanja, dopolnile drugo delo, opravljeno pri uresničevanju izobraževalnega prostora, in pomagale prenesti rezultate na področje nacionalnega in regionalnega oblikovanja politik ter na koncu na področje izobraževanja učiteljev in podpore šolam. Temeljile bodo na inovacijah in učinkovitih praksah, ki obstajajo v okviru nacionalnega izobraževanja učiteljev in evropskega sodelovanja ter jih dodatno razvile. Posebna pozornost bo namenjena razširjanju in uporabi učinkovite prakse v vseh državah in pri vseh ponudnikih izobraževanja učiteljev ter zagotavljanju povratnih informacij in učinka tudi na ravni politike.

Cilji ukrepa

Splošni cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+, ki bodo oblikovale evropsko in mednarodno smer razvoja izobraževanja učiteljev. Te akademije bodo vključevale večjezičnost, jezikovno ozaveščenost in kulturno raznolikost, razvijale izobraževanje učiteljev v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju politike izobraževanja in prispevale k doseganju ciljev evropskega izobraževalnega prostora.

Učiteljske akademije Erasmus+ bodo izpolnjevale naslednje cilje:

 • prispevanje k izboljšanju politik in praks izobraževanja učiteljev v Evropi z vzpostavitvijo mrež in izkustvenih skupnosti za izobraževanje učiteljev, ki združujejo ponudnike začetnega izobraževanja učiteljev (izobraževanje bodočih učiteljev pred začetkom dela) in ponudnike stalnega poklicnega razvoja (na delovnem mestu), druge zadevne akterje, kot so združenja učiteljev, ministrstva in deležniki, za razvoj in testiranje strategij in programov za strokovno učenje, ki bo učinkovito, dostopno in prenosljivo na druga okolja;
 • okrepitev evropske razsežnosti in internacionalizacije izobraževanja učiteljev z inovativnim in praktičnim sodelovanjem z izobraževalci učiteljev in učitelji v drugih evropskih državah ter z izmenjavo izkušenj za nadaljnji razvoj izobraževanja učiteljev v Evropi. V okviru tega sodelovanja bodo obravnavane ključne prednostne naloge Evropske unije, kot so učenje v digitalnem svetu, trajnostnost, enakost in vključevanje, tudi s ponujanjem tečajev, modulov in drugih priložnosti za učenje o teh temah za učitelje;
 • skupni razvoj in testiranje različnih modelov mobilnosti (virtualne, fizične in kombinirane) pri začetnem izobraževanju učiteljev in kot del stalnega poklicnega razvoja učiteljev, da se izboljša kakovost mobilnosti in poveča njen obseg ter da mobilnost postane sestavni del zagotavljanja izobraževanja učiteljev v Evropi;
 • vzpostavitev trajnostnega sodelovanja med ponudniki izobraževanja učiteljev z učinkom na kakovost izobraževanja učiteljev v Evropi ter z namenom oblikovanja politik izobraževanja učiteljev na evropski in nacionalni ravni.

Merila za upravičenost

Da bi bili predlogi projektov za učiteljske akademije Erasmus+ upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli nacionalno priznana organizacija (z značilnostmi sodelujoče organizacije, navedenimi spodaj) s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

Kot polnopravni ali pridruženi partnerji so lahko vključene naslednje organizacije s sedežem v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika):

 • institucije za izobraževanje učiteljev (fakultete, inštituti, univerze, ki zagotavljajo začetno izobraževanje učiteljev in/ali stalni poklicni razvoj) za učitelje na ravneh ISCED 1–3, vključno z učitelji v PIU;
 • ministrstva ali podobni javni organi, odgovorni za politike splošnega šolskega izobraževanja;
 • javni (lokalni, regionalni ali nacionalni) in zasebni organi, odgovorni za razvoj politik in ponudbo izobraževanja učiteljev ter opredelitev standardov za kvalifikacije učiteljev;
 • združenja učiteljev ali drugi nacionalno priznani ponudniki izobraževanja učiteljev in stalnega poklicnega razvoja;
 • organi, odgovorni za izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter nadzor stalnega poklicnega razvoja in kvalifikacij;
 • šole, ki sodelujejo s ponudniki izobraževanja učiteljev, da bi omogočile praktično usposabljanje v okviru izobraževanja učiteljev;
 • druge šole (od osnovnošolskega do začetnega izobraževanja in usposabljanja) ali druge organizacije (npr. nevladne organizacije, združenja učiteljev), pomembne za projekt.

Število in profil sodelujočih organizacij

Učiteljska akademija Erasmus+ mora vključevati najmanj tri polnopravne partnerje iz najmanj treh držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu (vključno z vsaj dvema državama članicama EU), v katerih:

 • sta najmanj dva nacionalno priznana ponudnika začetnega izobraževanja učiteljev iz dveh različnih držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, in
 • je najmanj eden nacionalno priznan ponudnik stalnega poklicnega razvoja (usposabljanja na delovnem mestu) za učitelje.

Poleg tega morajo partnerstva kot polnopravne ali pridružene partnerje vključevati vsaj eno šolo, ki omogoča praktično usposabljanje.

Partnerstvo lahko kot polnopravne ali pridružene partnerje vključuje tudi druge organizacije z ustreznim strokovnim znanjem na področju izobraževanja učiteljev in/ali organe, ki opredeljujejo standarde, kvalifikacije ali zagotavljanje kakovosti za izobraževanje učiteljev.

Kraj izvajanja aktivnosti

Vse aktivnosti učiteljskih akademij Erasmus+ morajo potekati v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu.

Trajanje projekta

3 leta.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 7. septembra do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Priprava projekta

Vsaka učiteljska akademija Erasmus+ izvaja skladen in celovit nabor aktivnosti, kot so:

 • sodelovanje in vzpostavitev mrež in izkustvenih skupnosti s ponudniki izobraževanja učiteljev, združenji učiteljev, javnimi organizacijami, vključenimi v izobraževanje učiteljev, ter drugimi zadevnimi akterji za oblikovanje inovativnih strategij in programov za začetni in stalni poklicni razvoj učiteljev in šol;
 • razvoj in oblikovanje skupnih, inovativnih in učinkovitih učnih modulov o izobraževanju učiteljev in za kompetence učiteljev na področju zahtevnih in/ali novih pedagoških zadev skupnega pomena. Ti moduli obravnavajo različne potrebe prihodnjih učiteljev (kot del njihovega začetnega izobraževanja) in delujočih učiteljev (kot del stalnega poklicnega razvoja);
 • razvoj skupne ponudbe učnih možnosti z močno evropsko razsežnostjo, ki vključuje aktivnosti mobilnosti v vseh njenih oblikah, na primer vzpostavitev poletnih šol, študijskih obiskov za študente in učitelje, ter druge oblike sodelovanja med fakultetami, fizičnega in virtualnega;
 • opredelitev učinkovitih načinov za odpravo ovir za mobilnost in opredelitev pogojev, vključno s praktičnimi ureditvami in priznavanjem učenja, za povečanje obsega in kakovosti mobilnosti ter njene vključitve v ponudbo začetnega in stalnega izobraževanja učiteljev kot sestavnega dela te ponudbe;
 • vključitev šol in zlasti šol za usposabljanje za preizkušanje in izmenjavo novih načinov poučevanja (vključno z oddaljenim in kombiniranim pristopom k poučevanju in učenju);
 • izvedba študij, raziskav in/ali anket ali zbiranje učinkovitih praks v skladu s cilji tega razpisa za pripravo povzetkov, dokumentov za razpravo, priporočil itd., da se spodbudi razprava in oblikujejo politike izobraževanja učiteljev;
 • promocija obstoječih orodij Erasmus+, kot sta eTwinning in School Education Gateway, za virtualno mobilnost, sodelovanje in obveščanje za namene testiranja in izmenjave rezultatov ter dajanje prednosti tem orodjem.

Pričakovani učinek

Z razvojem učiteljskih akademij Erasmus+ naj bi se povečala privlačnost učiteljskega poklica ter zagotovila visokokakovostno začetno izobraževanje in visokokakovostni stalni poklicni razvoj za učitelje, izobraževalce in ravnatelje.

Učiteljske akademije Erasmus+ naj bi okrepile evropsko razsežnost in internacionalizacijo izobraževanja učiteljev z vzpostavitvijo evropskih partnerstev ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje. Pri tesnem sodelovanju zadevnih akterjev prek evropskih meja sta predvidena inovativno evropsko sodelovanje ter pomemben razvoj politik in praks izobraževanja učiteljev na podlagi obstoječih inovacij in učinkovitih praks nacionalnih sistemov izobraževanja učiteljev in skupne ponudbe izobraževanja, organizirane za sodelujoče učitelje. Pričakuje se, da bo ta pristop z odpravo dejanskih ovir za mobilnost in opredelitvijo pogojev za uspešne strategije in programe mobilnosti utrl pot vključitvi mobilnosti v zagotavljanje izobraževanja učiteljev v Evropi kot njegovega sestavnega dela.

Učiteljske akademije Erasmus+, ki bodo delovale na nacionalni in evropski ravni, bodo oblikovale močna in trajna partnerstva med ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev in stalnega poklicnega razvoja. Omogočile bodo tesnejše sodelovanje med ponudniki izobraževanja učiteljev, s čimer bodo prispevale k vzpostavitvi strukturnih partnerstev in skupnih programov med institucijami. Tako bodo zagotovile visokokakovosten in učinkovit začetni in stalni poklicni razvoj ter dosegle rezultate, ki bi jih bilo težko doseči brez izmenjave znanja in učinkovitega sodelovanja.

Z uporabo različnih kanalov razširjanja na transnacionalni, nacionalni in/ali regionalni ravni ter vzpostavitvijo dolgoročnega akcijskega načrta za postopno uvajanje rezultatov projekta naj bi projekti vključili zadevne deležnike iz sodelujočih organizacij in od drugod ter zagotovili trajni učinek tudi po življenjskem ciklu projekta.

Merila za dodelitev

Ustreznost projekta (največ 35 točk)

 • Povezava s politiko: v kolikšni meri se s predlogom vzpostavljajo in razvijajo evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja učiteljev za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+ z inovativno ponudbo izobraževanja za učitelje;
 • doslednost: v kolikšni meri predlog temelji na ustrezni analizi potreb, jasno opredeljenih in realističnih ciljih ter obravnava vprašanja, pomembna za sodelujoče organizacije in ukrep;
 • inovativen pristop: predlog obravnava najsodobnejše metode in tehnike ter vodi do inovativnih rezultatov in rešitev na svojem področju na splošno ali v geografskem okviru, v katerem se projekt izvaja (npr. vsebina, doseženi rezultati, uporabljene delovne metode, vključene organizacije in osebe ali organizacije in osebe, katerim je projekt namenjen);
 • sodelovanje in partnerstva: v kolikšni meri je predlog primeren za uresničitev močne in trajne zveze med ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev (pred začetkom dela za bodoče učitelje) in ponudniki stalnega poklicnega razvoja (na delovnem mestu) na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni, v katerih so interakcije vzajemne in v vzajemno korist;
 • evropska dodana vrednost: iz predloga je jasno razvidna dodana vrednost na individualni (učeči se in/ali osebje), institucionalni in sistemski ravni, ki jo ustvarjajo rezultati, ki bi jih partnerji brez evropskega sodelovanja težko dosegli; v predlogu se za sodelovanje, obveščanje ter testiranje in izmenjavo rezultatov uporabljajo in promovirajo orodja, ki obstajajo na ravni EU, kot sta eTwinning in School Education Gateway;
 • internacionalizacija: iz predloga je razviden njegov prispevek k mednarodni razsežnosti izobraževanja učiteljev, vključno z razvojem skupnih modelov mobilnosti (virtualne, fizične in kombinirane) ter druge ponudbe izobraževanja za začetno izobraževanje učiteljev in njihov stalni poklicni razvoj;
 • digitalne spretnosti: v kolikšni meri predlog predvideva aktivnosti, povezane z razvojem digitalnih spretnosti (npr. oblikovanje inovativnih učnih načrtov in metodologij poučevanja, učinkoviti učni moduli);
 • zelene spretnosti: v kolikšni meri predlog predvideva aktivnosti (npr. inovativne učne načrte in metodologije poučevanja, učinkovite učne module), povezane z evropskimi prednostnimi nalogami na področju okoljske trajnostnosti ter s prehodom na krožno in bolj zeleno gospodarstvo;
 • socialna razsežnost: predlog v vseh različnih ukrepih vključuje prečni vidik za obravnavo raznolikosti in promocijo skupnih vrednot, enakosti, nediskriminacije in socialnega vključevanja, tudi vključevanja ljudi s posebnimi potrebami/manj priložnostmi, ter delo v večjezičnih in večkulturnih okvirih;
 • upoštevanje vidika spola: v kolikšni meri predlog obravnava enakost spolov in pomaga najti rešitve za učinkovito spodbujanje poučevanja v šolah, ki upošteva vidik spola.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 25 točk)

 • Skladnost: splošna zasnova projekta zagotavlja usklajenost ciljev, aktivnosti in predlaganega proračuna projekta. V predlogu je predstavljen skladen in celovit nabor ustreznih aktivnosti in storitev za izpolnjevanje opredeljenih potreb in doseganje pričakovanih rezultatov;
 • metodologija: kakovost in izvedljivost predlagane metodologije in njena primernost za doseganje pričakovanih rezultatov;
 • struktura: jasnost, celovitost in kakovost programa dela, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, spremljanje, uporabo, ocenjevanje in razširjanje;
 • upravljanje: predvidene so trdne ureditve upravljanja. Časovni razpored, organizacija, naloge in odgovornosti so dobro opredeljeni in realistični. V predlogu so posameznim aktivnostim dodeljena ustrezna sredstva;
 • proračun: proračun zagotavlja ustrezna sredstva, potrebna za uspeh, in ni precenjen niti podcenjen;
 • upravljanje tveganj: izzivi/tveganja v zvezi s projektom so jasno opredeljeni in blažilni ukrepi so ustrezno obravnavani;
 • zagotavljanje kakovosti: nadzorni ukrepi (stalno ocenjevanje kakovosti, medsebojni pregledi, aktivnosti primerjalne analize itd.) so ustrezno uvedeni;
 • orodja za spremljanje: določeni so kazalniki, da se zagotovita visoka kakovost in stroškovna učinkovitost izvedbe projekta.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk)

 • Sestava: projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij, ki se dopolnjujejo in imajo zahtevan profil, kompetence, izkušnje in strokovno znanje za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;
 • navzgor usmerjena konvergenca: v kolikšni meri partnerstvo vzpostavlja mreže in izkustvene skupnosti ponudnikov izobraževanja učiteljev, javnih organov, vključenih v izobraževanje učiteljev, in drugih zadevnih akterjev ter omogoča učinkovito izmenjavo strokovnega znanja med navedenimi partnerji;
 • geografska razsežnost: v kolikšni meri partnerstvo vključuje ustrezne partnerje z različnih geografskih območij, v kolikšni meri je prijavitelj utemeljil geografsko sestavo partnerstva in dokazal njegovo ustreznost za doseganje ciljev učiteljskih akademij Erasmus+ ter v kolikšni meri partnerstvo vključuje širok in ustrezen nabor zadevnih akterjev na lokalni in regionalni ravni;
 • virtualno sodelovanje in mobilnost: v kolikšni meri je sodelovanje povezano z obstoječimi orodji Erasmus+, kot sta eTwinning in School Education Gateway;
 • zavezanost: porazdelitev odgovornosti in nalog je jasna in ustrezna, iz nje pa sta razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij glede na njihovo posebno strokovno znanje in zmogljivost;
 • naloge: koordinator prikaže visokokakovostno upravljanje, sposobnost za koordiniranje transnacionalnih mrež in vodenje v zahtevnem okolju; posamezne naloge so dodeljene na podlagi posebnega strokovnega znanja posameznih partnerjev;
 • sodelovanje: predlagan je učinkovit mehanizem za zagotavljanje dobre koordinacije, odločanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami, udeleženci in vsemi drugimi zadevnimi deležniki.

Učinek (največ 20 točk)

 • Uporaba: iz predloga je razvidno, kako bodo partnerji in drugi deležniki uporabili rezultate projekta. Zagotavlja načine za merjenje uporabe v življenjskem ciklu projekta in po njem;
 • razširjanje: predlog vsebuje jasen načrt za razširjanje rezultatov v življenjskem ciklu in po zaključku projekta, ustrezne cilje, aktivnosti, časovno razporeditev, orodja in kanale, ki bodo zagotovili učinkovito razširjanje rezultatov in koristi deležnikom, oblikovalcem politike, ponudnikom izobraževanja učiteljev, javnim organom itd. v življenjskem ciklu projekta in po njem; v predlogu je navedeno tudi, kateri partnerji bodo odgovorni za razširjanje, in iz njega so razvidne ustrezne izkušnje, ki jih imajo ti partnerji z aktivnostmi razširjanja; v predlogu so določeni načini, ki se uporabljajo za razširjanje, pri čemer se daje prednost orodjem programa Erasmus+, kot sta eTwinning in School Education Gateway;
 • učinek: iz predloga je razviden morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druge, ki niso organizacije in posamezniki, neposredno udeleženi v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.
 • Predlog vključuje ukrepe, cilje in kazalnike za spremljanje napredka in oceno pričakovanega učinka (kratko- in dolgoročnega);
 • trajnostnost in stalnost: v predlogu je pojasnjeno, kako bodo učiteljske akademije Erasmus+ uvedene in nadalje razvite. Predlog vključuje pripravo dolgoročnega akcijskega načrta za postopno uvajanje rezultatov projekta po njegovem dokončanju. Ta načrt temelji na stalnih partnerstvih med ponudniki začetnega izobraževanja učiteljev (pred začetkom dela za prihodnje učitelje) in ponudniki stalnega poklicnega razvoja (na delovnem mestu). Vključevati bi moral opredelitev ustreznih upravljavskih struktur ter načrte za nadgradljivost in finančno vzdržnost, vključno z opredelitvijo finančnih sredstev (evropskih, nacionalnih in zasebnih), da se zagotovi dolgoročna trajnostnost doseženih rezultatov in koristi.

Da bi se vloge upoštevale pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 60 točk (od skupno 100 točk), doseči pa morajo tudi zahtevano najmanjše število točk za vsako od štirih meril za dodelitev: najmanj 18 točk za kategorijo „Ustreznost projekta“; najmanj 13 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ ter najmanj 11 točk za kategoriji „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“ in „Učinek“. V primeru izenačenih predlogov bodo imeli prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Nepovratna sredstva EU bodo prispevek k dejanskim stroškom projekta (model financiranja dejanskih stroškov). Samo upravičeni stroški in tisti stroški, ki jih je upravičenec dejansko imel pri izvajanju projekta (ne stroški, predvideni v proračunu).

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je 1,5 milijona EUR.

Poleg tega:

 • bodo podrobni elementi nepovratnih sredstev določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih;
 • finančni prispevek EU ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov; 
 • je lahko znesek dodeljenih nepovratnih sredstev nižji od zahtevanega zneska.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju