Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ukrep Erasmus Mundus

Ukrep Erasmus Mundus zajema:

 • sklop 1: skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJM) in
 • sklop 2: ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus (EMDM).

Ta ukrep je namenjen spodbujanju odličnosti in internacionalizacije terciarnih izobraževalnih institucij po vsem svetu prek študijskih programov – na ravni magistrskega študija –, ki jih skupaj izvajajo in priznavajo terciarne izobraževalne institucije s sedežem v Evropi ter so odprti za institucije v drugih državah sveta.

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus in ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus predstavljajo dva neodvisna sklopa. Pred EMJM ni treba izvesti ukrepov EMDM. Dodelitev EMDM ne pomeni samodejnega financiranja za EMJM, dokončanje projekta EMDM pa ni merilo za dodelitev za EMJM.

Sklop 1: Skupni Magistrski Študij Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM podpira integrirane transnacionalne magistrske študijske programe na visoki [fn]ravni[ft/]Raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED 2011.[/fn], ki jih izvaja mednarodni konzorcij terciarnih izobraževalnih institucij iz različnih držav po vsem svetu ter, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za zadevna študijska/strokovna področja.

EMJM so programi odličnosti ter bi morali prispevati k integraciji in internacionalizaciji evropskega visokošolskega prostora. Posebnost EMJM je v visoki stopnji skupnega izvajanja/integracije sodelujočih institucij ter v odlični akademski vsebini.

Cilji EMJM

Cilj EMJM je povečati privlačnost in odličnost evropskega visokega šolstva v svetu in v Evropo privabiti talente s kombinacijo:

 1. institucionalnega akademskega sodelovanja za promocijo evropske odličnosti visokega šolstva in
 2. mobilnosti posameznikov za vse študente, ki sodelujejo v EMJM, s štipendijami za najboljše prijavljene študente, ki jih financira EU.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za skupni Magistrski Študij Erasmus Mundus?

Merila za upravičenost

Da bi bili predlogi projektov za skupni magistrski študij Erasmus Mundus upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti) upravičeni, morajo:

 • biti pravni subjekti (javni ali zasebni organi);
 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v eni od upravičenih držav, tj. v državi članici EU, tretji državi, pridruženi programu, ali upravičeni tretji državi, ki ni pridružena programu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, morajo imeti potrdilo ECHE (listino Erasmus za terciarno izobraževanje).

Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, vendar bodo te morale sprejeti njena načela.

Združenja ali organizacije terciarnih izobraževalnih institucij, javne ali zasebne organizacije (vključno z njihovimi pridruženimi subjekti), ki neposredno ali dejavno prispevajo k izvajanju programa EMJM (skupni magistrski študij Erasmus Mundus) s sedežem v državi članici EU, tretji državi, pridruženi programu, ali upravičeni tretji državi, ki ni pridružena programu, lahko prav tako sodelujejo, vendar ne kot koordinatorji.   

Poleg tega lahko študijski program EMJM izkoristi tudi sodelovanje s pridruženimi partnerji (neobvezno).

Terciarna izobraževalna institucija, ki je polnopravna partnerica, mora ob [fn]prijavi[ft/]Razen če so na nacionalni/regionalni ravni vzpostavljene posebne in uradne določbe, povezane z izvajanjem programa Erasmus Mundus (izvajalska agencija EACEA prouči vsak primer posebej).[/fn] dokazati, da za skupni program izpolnjuje zahteve zunanjega zagotavljanja kakovosti v svoji pristojnosti. To je lahko rezultat (i) uspešne uveljavitve evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dopušča nacionalna zakonodaja) ali temelji (ii) na posebni akreditaciji/evalvaciji skupnega programa ali (iii) vsake posamezne nacionalne komponente v EMJM.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Sestava konzorcija (število in profil sodelujočih organizacij)

Predloge mora predložiti konzorcij najmanj treh terciarnih izobraževalnih institucij (upravičenci, ne povezani subjekti) iz treh različnih držav, od katerih sta vsaj dve različni državi članici EU in/ali tretji državi, pridruženi programu.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 74 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Vloge za podaljšanje za predhodno financiran skupni magistrski program Erasmus Mundus (EMJMD) in skupni magistrski študij (EMJM) ni mogoče vložiti prej kot v letu pred iztekom sporazuma. V istem študijskem letu se nikakor ne moreta začeti dve izvedbi magistrskega programa, financiranega na podlagi dveh različnih sporazumov o nepovratnih sredstvih.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Pred prijavo si oglejte ustrezna pogosta vprašanja na portalu za financiranje in javne razpise.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 15. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Priprava projekta

Programi EMJM naj bi izpolnjevali naslednje zahteve:

 1. vključevati morajo skupno zasnovan in v celoti integriran učni načrt, ki izpolnjuje standarde za zagotavljanje kakovosti skupnih programov v evropskem visokošolskem prostoru [fn](EHEA)[ft/]https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/[/fn], ki se uporabljajo na datum prijave programa EMJM. Ti standardi zajemajo vse ključne vidike skupnih programov v smislu skupne zasnove, izvajanja in zagotavljanja kakovosti.

Poleg poudarka na standardih za zagotavljanje kakovosti skupnih programov je pri programih EMJM poudarek na naslednjih skupnih postopkih izvajanja:

 • skupnih zahtevah za vpis študentov ter pravilih/postopkih za prijavo, izbor, politiko za določanje nadomestil, spremljanje, preverjanje znanja / oceno uspešnosti;
 • na skupni zasnovi programa in celostnih aktivnostih poučevanja/usposabljanja, vključno s skupno dogovorjeno jezikovno politiko in skupnim postopkom priznavanja študijskih obdobij v konzorciju;
 • na skupnih storitvah, zagotovljenih študentom (npr. jezikovni tečaji, podpora za vizume);
 • na skupnih aktivnostih za promocijo in ozaveščanje, da se zagotovi prepoznavnost programa in programa štipendiranja Erasmus Mundus po vsem svetu. Promocijska strategija bi morala zajemati celostno in izčrpno spletišče (v angleščini in glavnih jezikih poučevanja, če to ni angleščina), na katerem bodo zagotovljene vse potrebne informacije o programu za študente in druge zadevne deležnike, kot so prihodnji delodajalci;
 • na skupnem administrativnem in finančnem upravljanju s strani konzorcija;
 • na skupnih diplomah, ki se spodbujajo, če jih dovoljuje nacionalna zakonodaja;
 1. izvajati jih mora konzorcij terciarnih izobraževalnih institucij in, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij, ki imajo sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu. Konzorcij mora vključevati najmanj tri terciarne izobraževalne institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi članici EU in tretji državi, pridruženi programu.

Vse terciarne izobraževalne institucije, ki so polnopravne partnerice (iz držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu, ali tretjih držav, ki niso pridružene programu), morajo biti institucije, ki podeljujejo magistrske diplome in lahko izdajo skupno diplomo ali večkratno diplomo, ki dokazuje uspešen zaključek programa EMJM, tistim študentom, ki izpolnijo zahteve za podelitev diplome. Zahtevana institucionalna zavezanost vseh organizacij, ki sodelujejo v konzorciju EMJM, mora biti zagotovljena pred vpisom prvih študentov v program EMJM, da se zagotovita trdna institucionalna vključenost in podpora. Ta zavezanost ima obliko partnerskega sporazuma EMJM, ki ga morajo podpisati vse partnerske institucije (vključno s pridruženimi partnerji, če se to zdi ustrezno). Sodelujoče terciarne izobraževalne institucije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, bi se morale v tem partnerskem sporazumu zavezati spoštovanju načel ECHE. Ta partnerski sporazum EMJM bo moral zajeti vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike, povezane z izvajanjem programa EMJM in upravljanjem štipendij za program EMJM (glej spodaj). Osnutek partnerskega sporazuma se mora predložiti ob prijavi.

Študijski program EMJM lahko izkoristi tudi sodelovanje s pridruženimi partnerji (neobvezno). Te organizacije posredno prispevajo k izvajanju posebnih nalog/aktivnosti in/ali podpirajo razširjanje in trajnostnost programa EMJM. Njihov prispevek je lahko v obliki prenosa spretnosti in znanj, zagotavljanja dopolnilnih programov ali podpiranja možnosti za napotitev ali prakso. Z vidika upravičenosti in upravljanja sporazuma se ne štejejo za upravičence do financiranja v okviru programa;

 1. vpisovati morajo odlične študente z vsega sveta. Za izbor, vpis in spremljanje posameznih študentov je izključno odgovoren konzorcij EMJM. Izbor študentov mora biti organiziran pregledno, nepristransko in pravično. Med temi študenti jih lahko več koristi štipendijo EMJM.

V EMJM se vpišejo študenti na magistrski stopnji, ki so pridobili prvo diplomo terciarnega izobraževanja ali lahko dokažejo priznano enakovredno raven izobrazbe v skladu z nacionalno zakonodajo in praksami v državah/institucijah, ki podeljujejo diplome. Prva generacija vpisanih študentov ne bi smela začeti študija pozneje kot v študijskem letu, ki sledi letu izbire projekta.

Da bi se zagotovila popolna preglednost ter opredelile pravice in odgovornosti vseh vpisanih študentov, morata ob vpisu študenta v program obe strani (tj. vpisani študenti in konzorcij EMJM) podpisati študentski sporazum. Predloga študentskega sporazuma mora biti objavljena na spletišču EMJM;

 1. vključevati morajo obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente: znotraj konzorcija mora biti ob prijavi projekta sklenjen dogovor o načrtih mobilnosti in mehanizmu za priznavanje študijskih obdobij med partnerskimi institucijami;

EMJM mora obvezno vključevati obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente (ne glede na to, ali so prejemniki štipendije EMJM ali ne), ki zajema najmanj dve študijski obdobji v dveh državah, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu. Nobena od teh dveh držav ne sme biti država prebivališča študenta ob vpisu. Vsako od obeh obveznih študijskih obdobij mora ustrezati obsegu dela najmanj enega študijskega semestra [fn](30 kreditnih točk ECTS ali enakovredno delo)[ft/]Izjemoma lahko za študijske programe s 60 kreditnimi točkami ECTS vsako od obveznih študijskih obdobij ustreza vsaj 20 ECTS ali enakovrednemu delu.[/fn].Obveznih obdobij mobilnosti ni mogoče nadomestiti z virtualno mobilnostjo. Preostala študijska obdobja se lahko prosto organizirajo. Vsa študijska obdobja magistrskega programa morajo biti izvedena v terciarnih izobraževalnih institucijah, ki so polnopravne partnerice, ali pod njihovim neposrednim nadzorom.

Obveznih obdobij mobilnosti ni mogoče nadomestiti z virtualno mobilnostjo (učenjem na daljavo);

5. spodbujati morajo izmenjavo osebja in vabljenih znanstvenikov, da prispevajo k poučevanju, usposabljanju, raziskavam in upravnim aktivnostim;

6. ob uspešnem zaključku skupnega programa EMJM mora biti podeljena skupna diploma (tj. enotno potrdilo o diplomi, ki ga podelita vsaj dve terciarni izobraževalni instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu) ali večkratne diplome (tj. vsaj dve diplomi, ki ju podelita dve terciarni izobraževalni instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu) ali oboje.

Diplome, ki se podelijo diplomantom, morajo spadati v sisteme diplom terciarnega izobraževanja držav, v katerih imajo sedež terciarne izobraževalne institucije. Diplome morajo vzajemno priznati vse terciarne izobraževalne institucije, ki jih podeljujejo in so polnopravne partnerice. Konzorciji bi morali študentom ob koncu študija zagotoviti skupno prilogo k diplomi, v katero je zajeta celotna vsebina magistrskega programa.

Predlogi programov EMJM morajo ob prijavi predstavljati dokončno razvite skupne študijske programe, ki so pripravljeni na izvajanje in oglaševanje po vsem svetu, takoj ko so izbrani. Omejitev v smislu disciplin ni.

Spodaj navedene elemente je treba vključiti v vlogo kot glavne pričakovane rezultate med izvajanjem projekta:

 • spletišče projekta;
 • promocijsko gradivo;
 • predloga študentskega sporazuma;
 • predloge diplom;
 • podpisani zapisniki sestankov za izbor;
 • poročila o notranjem/zunanjem pregledu kakovosti;
 • načrt za trajnostnost/poslovni načrt.

Prijaviteljem se priporoča, da število kategorij rezultatov omejijo na skupno največ 15.

Poleg finančnega prispevka za izvajanje skupnih magistrskih programov (glej poglavje o pravilih za dodelitev sredstev v nadaljevanju) je zagotovljena možnost, da se lahko program vsakega projekta, ki je financiran v okviru ukrepa Erasmus Mundus in se konča v obdobju 2021–2027 (vključno s tistimi, ki so se začeli v obdobju 2014–2020), po koncu ukrepa še naprej izvaja kot magistrski študij Erasmus Mundus, pri čemer se lahko izvedejo največ tri dodatne izvedbe, če je rezultat ocenjevanja sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki ga opravi EACEA v končni fazi poročanja, 75 točk ali več. Ponudniki zadevnih magistrskih programov bi se morali zavezati, da bodo (i) še naprej upoštevali cilje, obseg in pričakovani učinek ukrepa, (ii) si prizadevali zagotoviti kontinuiteto s predhodno financiranim magistrskim programom in (iii) na koncu zadevnega obdobja predložili poročilo o aktivnostih.

Pričakovani učinek

Na sistemski ravni

 • Spodbujanje akademskega sodelovanja v evropskem visokošolskem prostoru in zunaj njega s podpiranjem skupnega poučevanja in kvalifikacij, izboljšanja kakovosti, promocije akademske odličnosti;
 • krepitev mednarodne razsežnosti terciarnega izobraževanja s sodelovanjem med institucijami iz Evrope in tujine ter z mobilnostjo za najboljše študente z vsega sveta;
 • povečanje sinergij med terciarnim izobraževanjem, inovacijami in raziskavami;
 • odstranitev ovir za izobraževanje, izboljšanje dostopa do visokokakovostnega izobraževanja, ki temelji na inovacijah, in omogočanje lažjega prehajanja študentov med državami;
 • odzivanje na potrebe družbe in trga dela;
 • prispevanje k razvoju inovativnih politik izobraževanja.

Na institucionalni ravni

 • Zagotovitev več priložnosti za evropske in neevropske terciarne izobraževalne institucije za strukturirano in trajnostno akademsko sodelovanje po vsem svetu;
 • izboljšanje kakovosti magistrskih programov in ureditev nadzora;
 • okrepitev internacionalizacije in povečanje konkurenčnosti sodelujočih organizacij;
 • podpora vzpostavitve novih mrež in izboljšanje kakovosti obstoječih;
 • povečanje privlačnosti sodelujočih organizacij za nadarjene študente;
 • prispevanje k politikam terciarnih izobraževalnih institucij za internacionalizacijo z mednarodnim ozaveščanjem na podlagi učnih načrtov in zasnove celovitih strategij internacionalizacije (institucionalno sodelovanje in čezmejna mobilnost ljudi).

Na individualni ravni

 • Izboljšanje zaposljivosti sodelujočih študentov;
 • izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti študentov;
 • pridobitev nove miselnosti in pristopov k akademskemu študiju z mednarodnimi, interdisciplinarnimi, medsektorskimi in medkulturnimi izkušnjami;
 • povečanje zmogljivosti študentov za mreženje in komuniciranje;
 • povečanje prispevka posameznika h gospodarstvu in družbi, ki temeljita na znanju.

Merila za dodelitev

Ustreznost projekta (največ 30 točk)

Ozadje in splošni cilji

Skupna prizadevanja in splošni cilji projekta ter njihova ustreznost v zvezi z EMJM.

Vrednote EU:

Predlog je pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

Analiza potreb in posebni cilji

 • Utemeljitev projekta in analiza potreb, na katerih temelji predlog;
 • vprašanja/izzivi/vrzeli in posebni cilji, ki naj bi jih projekt obravnaval v akademskem smislu ter v zvezi s potrebami družbe in trga dela.

Dopolnjevanje z drugimi ukrepi in inovacijami

 • strategija za spodbujanje odličnosti in inovacij;
 • podpora strategiji modernizacije in internacionalizacije partnerskih terciarnih izobraževalnih institucij;
 • edinstvenost projekta in dodana vrednost v primerjavi z obstoječo ponudbo magistrskih programov;
 • strategija za povečanje privlačnosti, povezovanja in internacionalizacije ter prispevanje k ciljem politike evropskega visokošolskega prostora.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 30 točk)

Koncept in metodologija 

 • Skupnost/vključitev EMJM ob upoštevanju zahtev, opisanih v poglavju „Priprava projekta“. Predlog opisuje zlasti: 
 • akademski program ter kako se bodo odličnost in inovativni elementi učne izkušnje zagotavljali v vsem konzorciju;
 • organizacija študijskih obdobij, vključno z zahtevami glede minimalne mobilnosti in vzajemnim priznavanjem učnih izidov / kreditnih točk;
 • načela in zahteve za prijavo študentov, izbor, udeležbo v programu in dodelitev štipendije za študente;
 • storitve, zagotovljene študentom;
 • prispevek mobilnega osebja in vabljenih akademikov k poučevanju, usposabljanju, raziskavam in upravnim aktivnostim;
 • posebni podporni ukrepi za olajšanje enakega in vključujočega dostopa udeležencev ter vpisa študentov/osebja/povabljenih znanstvenikov z individualnimi potrebami, povezanimi z dolgoročnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, intelektualno oviranostjo ali senzoričnimi okvarami.

Strategija zagotavljanja kakovosti, spremljanja in ocenjevanja

 • Ukrepi notranjega in zunanjega zagotavljanja kakovosti magistrskega programa;
 • v kolikšni meri skupno zasnovani in v celoti integrirani učni načrt izpolnjuje standarde za zagotavljanje kakovosti skupnih programov v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA);
 • skupna diploma/diplome, ki naj bi se pridobile, in njihovo priznavanje s strani terciarne izobraževalne institucije, ki jih podeljuje in je polnopravna članica, ter skupna priloga k diplomi.

Projektne skupine, osebje in strokovnjaki

Projektne skupine in način sodelovanja pri izvajanju projekta.

Stroškovna učinkovitost in finančno poslovodenje 

Upravljanje sredstev EU, uporaba dopolnilnega financiranja in proračunski načrt. 

Obvladovanje tveganja

Opredelitev tveganj pri izvajanju projekta in načrtovanje ustreznih ukrepov za njihovo zmanjšanje.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk)

Ustanovitev konzorcija

 • Utemeljitev sestave konzorcija in dopolnjevanje med partnerji; njihova dodana vrednost za izvajanje EMJM in kako je vsak posamezni partner deležen koristi iz udeležbe v projektu;
 • inovativen značaj konzorcija in vključitev partnerjev z različnimi stopnjami izkušenj z ukrepom Erasmus Mundus. Če je ustrezno:
  • kako je bil izboljšan obstoječi konzorcij Erasmus Mundus;
  • kako je organizirano sodelovanje z akterji z drugih področij, ne s področja izobraževanja, in kakšen je njegov namen;
 • institucionalna zavezanost, opredelitev vlog in nalog posameznega partnerja in raven vključenosti v projektne aktivnosti.

Upravljanje konzorcija in odločanje

 • Dogovori o sodelovanju, vodstveni organi in orodja za upravljanje, zlasti za administrativno in finančno upravljanje;
 • institucionalna zaveza partnerskih institucij za izvajanje EMJM;
 • ustreznost osnutka partnerskega sporazuma za učinkovito upravljanje EMJM.

Učinek (največ 20 točk)

Učinek in ambicije 

 • Učinek na sistemski ravni (v akademski sferi in zunaj nje, vključno s širšo javnostjo in družbo), institucionalni ravni (partnerske organizacije) in individualni ravni (s posebnim poudarkom na zaposljivosti);
 • napovedi glede števila vpisanih študentov v časovnem okviru projekta. Ukrepi za zagotavljanje uravnoteženosti držav pri vpisu študentov. 

Komuniciranje, razširjanje in prepoznavnost

 • Promocijska strategija za privabljanje odličnih študentov z vsega sveta: ciljne skupine, naloge partnerjev in kako se bodo študenti spodbujali k prispevanju k identiteti/skupnosti Erasmus+;
 • strategija za povečanje razširjanja, izkoriščanja in prepoznavnosti.

Trajnostnost in stalnost

 • Srednjeročna/dolgoročna strategija za razvoj in trajnostnost po obdobju financiranja EU, vključno z mobilizacijo drugih virov financiranja;
 • sinergije/dopolnjevanje z drugimi dejavnostmi (ki jih financira EU in se financirajo zunaj nje), ki lahko temeljijo na rezultatih projekta.

Da bi se prijave upoštevale pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 70 točk, doseči pa morajo tudi najnižje število točk za vsako od štirih meril za dodelitev (tj. najmanj 22 točk za kategorijo „Ustreznost projekta“, najmanj 15 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“; najmanj 10 točk za kategoriji „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“ ter „Učinek“).

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“. Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Nepovratna sredstva za EMJM so izračunana na podlagi naslednjih treh komponent:

 • prispevka za institucionalne stroške za izvajanje programa;
 • največjega števila štipendij za študente, ki se bodo dodelile med trajanjem sporazuma;
 • dodatnega zneska, namenjenega pokritju individualnih potreb invalidnih študentov.

Ta prispevek je predviden za financiranje najmanj štirih izvajanj magistrskega programa, od katerih vsako traja od enega do dve študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).

Prispevek za institucionalne stroške EMJM

Ta prispevek ima obliko stroškov na enoto – vpisanega študenta in je namenjen pokritju dela stroškov, povezanih z izvajanjem programa EMJM.

Stroški na enoto obsegajo stroške osebja (za poučevanje, potovanje), stroške povabljenih gostujočih predavateljev, promocije in razširjanja, organizacijske stroške (vključno s kritjem polnega zavarovanja za vpisane študente, finančno podporo vpisanim študentom z individualnimi potrebami, če ni krita z mehanizmom dodatka (glej v nadaljevanju), pomočjo z nastanitvijo in drugimi storitvami za študente), upravne stroške in vse druge stroške, potrebne za izvedbo uspešnega magistrskega programa.

V okviru izbranih projektov ni mogoče zaračunavati pristojbin za prijavo študentov. Poleg tega v okviru projektov prejemnikom štipendije Erasmus Mundus ni mogoče zaračunavati šolnin ali drugih obveznih stroškov, povezanih z udeležbo študentov v programu.

Največji prispevek za institucionalne stroške je: 750 EUR/mesec x DR x NRES,

Pri čemer je:

 • DR = najdaljše trajanje magistrskega programa v mesecih (tj. 12, 18, 24 mesecev) in
 • NRES = število vpisanih študentov (prejemnikov štipendije in drugih študentov), predvideno za celotno obdobje sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Opozoriti je treba, da se NRES za izračun nepovratnih sredstev omeji na 100 (kar izključuje dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Štipendije za študente

Štipendija bo prispevek za stroške, ki nastanejo upravičenim študentom, ter bo krila potne stroške, stroške vizuma, stroške nastanitve in stroške bivanja. Izračuna se na podlagi mesečnih stroškov na enoto za celotno obdobje, ki je potrebno, da vpisani prejemnik štipendije konča študijski program (sorazmerno z dejanskim številom dni). To obdobje obsega študij, raziskave, aktivnosti v zvezi s prakso ter pripravo in zagovor magistrske naloge v skladu z zahtevo skupnega magistrskega programa. V tem obdobju je mogoče štipendijo dodeliti samo v celoti in redno vpisanim študentom.

Štipendija se dodeli za redni vpis in krije celotno trajanje magistrskega programa (tj. 12, 18 ali 24 mesecev). V primeru priznanja predhodnega izobraževanja (z minimalnim trajanjem štipendije eno študijsko leto) velja skrajšano trajanje štipendije.

Študenti, ki so že prejeli štipendijo za program EMJM, niso upravičeni do prijave za dodatno štipendijo v okviru ukrepa EMJM.

Štipendije za EMJM se lahko zagotovijo študentom z vsega sveta. Vendar bi morali konzorciji zagotoviti geografsko uravnoteženost – tj. kandidatom z istim državljanstvom naj bi se dodelilo največ 10 % skupnega števila štipendij, dodeljenih med izvajanjem projekta (to pravilo se ne uporablja za dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Izračun najvišjega zneska štipendije na študenta:

Štipendija se izračuna na naslednji način: 1 400 EUR/mesec x DS,

pri čemer je DS = trajanje magistrskega programa.

Izračun najvišjega zneska štipendij EMJM za čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih:

Najvišji znesek štipendij se izračuna na naslednji način: 1 400 EUR/mesec x DR x NRS,

pri čemer je:

 • DR = najdaljše trajanje magistrskega programa v mesecih (tj. 12, 18, 24 mesecev) in
 • NRS = število štipendij, predvidenih za celoten čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih (največ 60, kar izključuje dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Prispevek za individualne potrebe invalidnih študentov

Prispevki za individualne potrebe so upravičeni, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost, določene v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Uporabljali se bodo za vpisane invalidne študente (s štipendijo ali brez nje; npr. z dolgotrajnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, intelektualno oviranostjo ali senzoričnimi okvarami), na primer za stroške, povezane z nakupom posebnih predmetov ali storitev (npr. pomoč tretjih oseb, prilagoditev delovnega okolja, dodatni potni stroški/stroški prevoza).

Podpora za kritje takih individualnih potreb vpisanih študentov bo v obliki naslednjih stroškov na enoto za posebne potrebe:

(a) 3 000 EUR,

(b) 4 500 EUR,

(c) 6 000 EUR,

(d) 9 500 EUR,

(e) 13 000 EUR,

(f) 18 500 EUR,

(g) 27 500 EUR,

(h) 35 500 EUR,

(i) 47 500 EUR,

(j) 60 000 EUR.

Izračun prispevka za stroške na enoto na študenta:

vpisani študenti navedejo, katere vrste predmetov/storitev potrebujejo in kakšni so njihovi stroški. Ustrezni stroški na enoto bodo opredeljeni kot stopnja, ki ustreza ocenjenim stroškom ali je tik pod njimi. Ta strošek na enoto je prispevek, njegov namen pa ni v celoti pokriti dejanske stroške.

OPOMBA: stroški, nižji od najnižjega zneska (tj. nižji od 3 000 EUR), niso upravičeni do dodatne podpore in jih je treba kriti s prispevkom za institucionalne stroške EMJM ali iz drugih virov financiranja upravičenih institucij.

Izračun najvišjega prispevka, ki se dodeli za EMJM za čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih:

na podlagi ocene bodo prijavitelji ob prijavi zaprosili za največ dva zneska stroškov na enoto, ki bosta ustrezala najvišjim stroškom na enoto, ki so na voljo, tj. največ 2 x 60 000 EUR. Ta znesek bo uporabljen za dodelitev stroškov na enoto zadevnim študentom.

V fazi izvajanja bodo imeli stroški na enoto obliko mesečnega prispevka na enoto, izračunanega na naslednji način:

{enota s posebnimi potrebami x (1/število mesecev)}

Število mesecev v zgornji formuli ustreza številu mesecev, ko so se predmeti ali storitve za osebe s posebnimi potrebami uporabljali ali proizvajali za izvajanje ukrepa, odvisno od narave predmetov ali storitev. Pri enkratnih stroških je število mesecev enako 1.

Dodatna sredstva za študente iz ciljnih regij sveta

Prijavitelji lahko zaprosijo za dodatna sredstva za študente iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, iz naslednjih regij: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11, ki se financirajo z instrumenti zunanjega delovanja EU.

Programi EMJM, predlagani za financiranje, lahko v celotnem trajanju magistrskega programa dobijo največ 18 dodatnih štipendij (vključno s pripadajočimi institucionalnimi stroški), financiranih z Instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI), ter največ dve dodatni štipendiji (vključno s pripadajočimi institucionalnimi stroški), financirani z instrumentom za predpristopno pomoč (IPA III). Te dodatne štipendije se ponudijo kot odziv na sklop prednostnih nalog v okviru zunanjih ukrepov EU v zvezi s terciarnim izobraževanjem ter upoštevajo različne stopnje gospodarskega in družbenega razvoja v ustreznih tretjih državah, ki niso pridružene programu. Te štipendije bodo programom EMJM, izbranim za financiranje, dodeljene glede na njihovo razvrstitev v padajočem vrstnem redu in ob upoštevanju razpoložljivega proračuna.

Dodatne informacije o zneskih so na voljo v okviru posamezne proračunske ovojnice ter bodo objavljene na portalu za financiranje in javne razpise. Sredstva bo treba uporabljati geografsko uravnoteženo, institucije pa se spodbujajo k novačenju študentov v najrevnejših in najmanj razvitih tretjih državah, ki niso pridružene programu.

Geografski cilji in okvirni proračun, določeni za ta ukrep, so:

 • regija 1 (Zahodni Balkan): posebna pozornost bo namenjena štipendijam na področjih podnebnih sprememb, okolja in energije, digitalnih tehnologij, inženirstva, trajnostne rasti in delovnih mest;
 • regija 3 (vzhodno sosedstvo): 8 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI;
 • regija 5 (Azija): 23 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Prednost bodo imele najmanj razvite države;
 • regija 6 (Srednja Azija): 9 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Prednost bodo imele najmanj razvite države;
 • regija 7 (Bližnji in Srednji vzhod) 3 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Prednost bodo imele najmanj razvite države;
 • regija 8 (Pacifik): 1 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Prednost bodo imele najmanj razvite države;
 • regija 9 (Podsaharska Afrika): 31 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Prednost bodo imele najmanj razvite države. Poseben poudarek je treba nameniti tudi prednostnim državam na področju migracij. Nobena država ne more dostopati do več kot 8 % sredstev, predvidenih za regijo;
 • regija 10 (Latinska Amerika): 24 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI. Za Brazilijo in Mehiko se lahko skupaj nameni največ 30 % sredstev;
 • regija 11 (Karibi): 1 % razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta NDICI.

Regionalni ciljni proračuni in prednostne naloge se okvirno uporabljajo na ravni projektov in se bodo spremljali v fazi izvajanja.

Izračun končnih nepovratnih sredstev

Končna nepovratna sredstva se bodo izračunala v fazi končnega poročanja na podlagi števila dodeljenih štipendij, števila vpisanih študentov in dejanskega števila zneskov stroškov na enoto, dodeljenih za individualne potrebe, če skupni znesek ne presega najvišjih dodeljenih nepovratnih sredstev. Pri projektih bo mogoče prenesti sredstva med štipendijami (razen dopolnilnimi štipendijami za ciljne regije sveta, če je ustrezno) in individualnimi potrebami glede na dejanske potrebe in v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih. Prenosi med proračunskimi postavkami in med instrumenti za financiranje niso dovoljeni. 

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Sklop 2: Ukrepi za Zasnovo Erasmus Mundus

Ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus naj bi povečali zmogljivosti univerz za posodobitev in internacionalizacijo učnih načrtov in praks poučevanja in za združevanje virov ter omogočili, da se v terciarnih izobraževalnih sistemih razvijejo skupni mehanizmi, povezani z zagotavljanjem kakovosti, akreditacijo in priznavanjem diplom in kreditnih točk. Podpora je namenjena tudi proučitvi in izkoriščanju priložnosti, zagotovljenih v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov. Glede na visoko stopnjo skupnega izvajanja/integracije med sodelujočimi institucijami bi morali taki celostni transnacionalni programi prispevati k integraciji in internacionalizaciji evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

Cilj Ukrepov za Zasnovo Erasmus Mundus

Glavni cilj ukrepov za zasnovo Erasmus Mundus je spodbuditi razvoj novih, inovativnih, celostnih transnacionalnih magistrskih študijskih programov na visoki ravni. Ti predlogi ukrepov bi morali vključevati (a) države članice EU in tretje države, pridružene programu, in/ali (b) institucije iz teh držav in/ali (c) tematska področja, ki so premalo zastopani v programu Erasmus Mundus [fn](glej katalog Erasmus Mundus)[ft/]https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en[/fn]. Upravičenci bi morali zagotoviti raven izobrazbe, ki ustreza ravni 7 mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED 2011.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za Ukrepe za Zasnovo Erasmus Mundus?

Merila za upravičenost

Da bi bili predlogi projektov za ukrepe za zasnovo Erasmus Mundus upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji upravičeni, morajo:

 • biti pravni subjekti (javni ali zasebni organi);
 • biti terciarne izobraževalne institucije s sedežem v eni od upravičenih držav, tj. v državi članici EU, tretji državi, pridruženi programu, ali upravičeni tretji državi, ki ni pridružena programu.

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) in Ruske federacije (regija 4) niso upravičene do sodelovanja v tem ukrepu.

Terciarne izobraževalne institucije s sedežem v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, morajo imeti potrdilo ECHE (listino Erasmus za terciarno izobraževanje).

Listina ECHE se ne zahteva za sodelujoče terciarne izobraževalne institucije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, vendar morajo te sprejeti načela iz listine.

Geografska lokacija (kraj izvajanja aktivnosti)

Aktivnosti se morajo izvajati v upravičenih državah.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 15 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Pred prijavo si oglejte ustrezna pogosta vprašanja na portalu za financiranje in javne razpise.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 15. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Priprava projekta

Ukrepi EMDM podpirajo zasnovo magistrskih študijskih programov na visoki [fn]ravni[ft/]Raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED 2011.[/fn], ki jih skupaj izvajajo mednarodni konzorcij terciarnih izobraževalnih institucij iz različnih držav po vsem svetu ter, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za zadevna študijska/strokovna področja.

EMDM so projekti z enim upravičencem. Upravičenec bo vzpostavil stike in začel aktivnosti sodelovanja za pripravo magistrskega programa v skladu z opredelitvijo „celostnega magistrskega programa“ (glej poglavje o EMJM „Priprava projekta“). V fazi prijave mora upravičenec opredeliti sodelujoče organizacije. Vendar te ne bodo sodelovale v postopku podpisa sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Načrtovane aktivnosti bodo opisane v delu B obrazca za vlogo in v enotnem delovnem svežnju.

Do konca obdobja financiranja bi moral skupno zasnovani magistrski program:

 • zagotoviti v celoti integriran učni načrt, ki ga pripravi konzorcij terciarnih izobraževalnih institucij (ki ga sestavljajo najmanj tri terciarne izobraževalne institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi članici EU in tretji državi, pridruženi programu);
 • biti namenjen vpisu odličnih študentov z vsega sveta;
 • vključevati obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente;
 • voditi do skupne diplome (tj. enotno potrdilo o diplomi, ki ga podelita vsaj dve terciarni izobraževalni instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu) ali večkratne diplome (tj. vsaj dve diplomi, ki ju podelita dve terciarni izobraževalni instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država članica EU ali tretja država, pridružena programu) ali oboje.

Poleg tega naj bi projekt oblikoval naslednje skupne mehanizme:

 • skupne zahteve za vpis študentov ter pravila/postopki za prijavo, izbor, spremljanje, preverjanje znanja / oceno uspešnosti;
 • skupni program in celostne aktivnosti poučevanja/usposabljanja;
 • načrt za skupne storitve, ki se zagotovijo študentom (npr. jezikovni tečaji, podpora za vizume);
 • skupna strategija za promocijo in ozaveščanje;
 • skupna strategija za administrativno in finančno upravljanje;
 • skupna politika diplom;
 • osnutek sporazuma o skupnem partnerstvu, ki vključuje najmanj tri terciarne izobraževalne institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi članici EU in tretji državi, pridruženi programu. Ta sporazum naj bi zajemal vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike, povezane z izvajanjem magistrskega programa;
 • osnutek skupnega študentskega sporazuma.

Zgoraj navedene elemente je treba vključiti v vlogo kot glavne pričakovane rezultate ob koncu izvajanja projekta.

Magistrski program, ki bo razvit, naj bi izpolnjeval [fn]standarde za zagotavljanje kakovosti skupnih programov v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA)[ft/]https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/[/fn].

Priporoča se, da se morebitni postopek akreditacije/evalvacije vsaj začne pred koncem projekta in da se proučijo priložnosti, zagotovljene v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dovoljuje nacionalna zakonodaja).

Pričakovani učinek

 • Zagotavljanje priložnosti evropskim in neevropskim terciarnim izobraževalnim institucijam za razvoj novih partnerstev;
 • izboljšanje kakovosti in spodbujanje inovacij v magistrskih programih ter ureditvah za nadzor;
 • okrepitev internacionalizacije in povečanje konkurenčnosti sodelujočih organizacij;
 • povečanje privlačnosti sodelujočih organizacij za nadarjene študente;
 • prispevanje k politikam univerz za internacionalizacijo z mednarodnim ozaveščanjem na podlagi učnih načrtov in zasnove celovitih strategij internacionalizacije (institucionalno sodelovanje in čezmejna mobilnost ljudi).

Merila za dodelitev

Ustreznost projekta (največ 40 točk)

Ozadje in splošni cilji

Skupna prizadevanja in splošni cilji projekta ter njihova ustreznost v zvezi z ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus, zlasti cilj razvoja novih celostnih transnacionalnih magistrskih študijskih programov na visoki ravni.

Vrednote EU:

Predlog je pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

Analiza potreb in posebni cilji

 • Utemeljitev zasnove visoko integriranega magistrskega programa;
 • prispevek k razvoju novih partnerstev in možnosti za vključitev (a) držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, in/ali (b) institucij iz teh držav in/ali (c) tematskih področjih, ki so v programu Erasmus Mundus manj zastopani.

Dopolnjevanje z drugimi ukrepi in inovacijami

Cilj projekta v primerjavi s ponudbo obstoječih magistrskih programov in prispevek k privlačnosti evropskega visokošolskega prostora.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 20 točk)

Koncept in metodologija 

Ustreznost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti za doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov.

Vodenje projekta in zagotavljanje kakovosti

 • Predvideni ukrepi, da se zagotovita visoka kakovost in pravočasna izvedba projekta;
 • načrtovani koraki za začetek postopka akreditacije/evalvacije za predlagani magistrski program, če je mogoče z izkoriščanjem priložnosti, zagotovljenih v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov.

Projektne skupine, osebje in strokovnjaki  

 • Predvidena operativna sredstva (vključno s sodelujočimi organizacijami) v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi in rezultati;
 • opredelitev vlog in porazdelitve nalog v projektni skupini.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (največ 20 točk)

Ustanovitev konzorcija       

 • Pričakovana vloga sodelujočih organizacij; njihov prispevek k izvajanju projekta in zasnova magistrskega programa;
 • utemeljitev njihove udeležbe, dodane vrednosti in dopolnjevanja.

Učinek (največ 20 točk)

Učinek in ambicije

Pričakovani učinek in ambicije novega projekta EMDM.

Komuniciranje, razširjanje in prepoznavnost

Aktivnosti, predvidene za promocijo in razširjanje novega magistrskega programa in rezultatov projekta.

Trajnostnost in stalnost

Predvideni ukrepi za uspešen začetek/izvajanje novega magistrskega programa (vključno z institucionalno odobritvijo) in predvideni ukrepi za zagotovitev njegove trajnostnosti (vključno z opredelitvijo možnih virov financiranja).

a bi se prijave upoštevale pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 60 točk, doseči pa morajo tudi najnižje število točk za vsako od štirih meril za dodelitev (tj. najmanj 20 točk za kategorijo „Ustreznost projekta“ ter najmanj 10 točk za kategorije „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“, „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“ ter „Učinek“).

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“. Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski.

Znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je: 60 000 EUR.

S prispevkom v obliki pavšalnega zneska se krijejo stroški, neposredno povezani z aktivnostmi, potrebnimi za pripravo novega magistrskega programa, kot so srečanja in konference, študije/raziskave, postopek akreditacije/evalvacije itd. Prispevek je mogoče uporabiti tudi za kritje stroškov osebja, potnih stroškov in stroškov nastanitve, administrativnih stroškov in aktivnosti podizvajalcev, če so pomembni za izvedbo ukrepov za zasnovo Erasmus Mundus.

Elementi nepovratnih sredstev bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Za končno plačilo nepovratnih sredstev bodo morali upravičenci predložiti dokaze, da so bile aktivnosti in rezultati, predvideni v prijavi, dokončani v celoti in zadovoljivo.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Tagged in:  Erasmus Mundus