Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Posojila Erasmus+ za magistrski študij

Možnosti

Finančni posredniki (denimo banke in agencije za študentska posojila) zagotavljajo za magistrski študij tujini v okviru programa Erasmus+ posojila z jamstvom EU.

Jamstvo upravlja in izvaja Evropski investicijski sklad v imenu Evropske komisije, in sicer v okviru jamstvene sheme za posojila Erasmus+ za magistrski študij.

Kako deluje

Upravičeni finančni posredniki se morajo prijaviti na razpis za prijavo interesa Evropskega investicijskega sklada (prijave sprejemajo do septembra 2020 oz. do porabe razpoložljivih sredstev).

Upravičeni so javni ali zasebni finančni posredniki, ki so pooblaščeni za opravljanje posojilnih dejavnosti posameznikom v skladu z ustrezno zakonodajo in predpisi.

Sedež morajo imeti v državi programa Erasmus+, to so države članice EU in:

  • Islandija
  • Severna Makedonija
  • Turčija
  • Lihtenštajn
  • Norveška
  • Združeno kraljestvo

Evropski investicijski sklad v okviru programa Erasmus+ upravičenim finančnim posrednikom zagotavlja jamstvo za študentska posojila, kar jim omogoča, da večjemu številu študentom ponudijo posojilo z manjšim tveganjem in po nižji obrestni meri.

Dodatne informacije

Višina posojila za magistrski študij Erasmus+ ne sme preseči 12 tisoč evrov (ali enakovreden znesek v lokalni valuti) za enoletni magistrski študijski program ali 18 tisoč evrov za program, ki traja več kot eno leto.

Za posojila študentom, ki potrebujejo finančna sredstva veljajo določeni ugodnosti, denimo oprostitev zavarovanja (EU jamči za tveganje neplačila) in možnost odloga odplačila posojila po koncu študija (za najmanj eno leto in največ dve).

Študent, sprejet na magistrski študij, mora študij opravljati v državi, ki ni država, v kateri je pridobil pogoje za magistrski študij, in v državi, ki ni država njegovega stalnega prebivališča.

Ustanova magistrskega študija mora biti nosilka listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Prijava

Finančni posredniki oddajo prijavo Evropskemu investicijskemu skladu, vključno s potrebno prijavno dokumentacijo, ki je na voljo na spletišču jamstvene sheme za študentska posojila.

Prijave za dajanje posojil je treba poslati EIF do 30. 9. 2020.

Več informacij

Več informacij o posojilih Erasmus+ za magistrski študij boste našli na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

Fotografija: Shutterstock