Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pobuda za učenje o EU Jean Monnet za šole ter izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Kdo se lahko prijavi

Šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4) v vseh državah programa Erasmus+. Ni na voljo posameznikom.

Trajanje: 3 leta

Pobudo za učenje o EU Jean Monnet je treba izvajati najmanj 40 ur v šolskem letu tri zaporedna leta.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev: 30 tisoč evrov (predstavlja lahko največ 80 % skupnih stroškov)

Kaj šteje za pobudo za učenje o EU Jean Monnet?

Šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja morajo pri pouku obravnavati vsebine, povezane z EU (vrednote, zgodovino, delovanje EU, kulturno raznolikosti itn.). Aktivnosti morajo potekati med šolskim letom ter lahko vključujejo projektne tedne, študijske obiske in druge potopitvene aktivnosti.

Izvajalci aktivnosti lahko učne izkušnje pripravijo sami ali s podporo visokošolskih ustanov ali drugih relevantnih organizacij (nevladnih organizacij, združenj itd.).

Pričakovani rezultati

Na podlagi pobude bi morali šole ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja

  • podpreti učitelje pri tem, da na zanimiv način poučujejo o EU ter učencem in dijakom prenesejo dejstva in znanje o Evropski uniji;

  • izboljšati učne izide o temah, povezanih z EU;

  • okrepiti splošno poznavanje EU;

  • ustvariti zanimanje za Evropsko unijo in podlago za večje sodelovanje učencev in dijakov v demokratičnem procesu ter jih opremiti z znanji in veščinami, da bodo lahko postali aktivni državljani.

Postopek prijave

Več informacij o postopku prijave je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls