Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Mobilnost za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih

Ta ukrep podpira ponudnike izobraževanja odraslih in druge organizacije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za učeče se odrasle in osebje v izobraževanju odraslih.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, individualno in skupinsko mobilnostjo za učeče se odrasle z manj priložnostmi (zlasti nizkokvalificirane učeče se odrasle), povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Sodelujoče organizacije bi morale s svojimi aktivnostmi dejavno spodbujati vključevanje in raznolikost, okoljsko trajnostnost in digitalno izobraževanje. Pri tem bi morale uporabljati posebne možnosti financiranja, ki jih za te namene ponuja program, z ozaveščanjem udeležencev, izmenjavo najboljših praks in izbiro ustrezne zasnove za svoje aktivnosti.

CILJI UKREPA

Namen aktivnosti mobilnosti, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+, je posameznikom zagotoviti priložnosti za učenje ter podpirati internacionalizacijo in institucionalni razvoj ponudnikov izobraževanja odraslih in drugih organizacij, aktivnih na področju izobraževanja odraslih. Ukrep bo prispeval k izvajanju programa znanj in spretnosti za Evropo ter oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora. Natančneje, cilji tega ukrepa so:

 • krepitev evropske razsežnosti poučevanja in učenja;
 • spodbujanje vrednot vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe;
 • spodbujanje znanja o skupni evropski dediščini in raznolikosti;
 • podpiranje razvoja strokovnih mrež v Evropi;
 • izboljšanje kakovosti formalnega, priložnostnega in neformalnega izobraževanja odraslih v Evropi za ključne kompetence, opredeljene v okviru EU (2018), vključno z osnovnimi spretnostmi (bralna in računska pismenost, digitalne spretnosti) in drugimi življenjskimi veščinami;
 • razširitev in diverzifikacija ponudbe izobraževanja odraslih s profesionalizacijo izobraževalnega osebja ter krepitvijo zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih;
 • poenostavitev izvajanja visokokakovostnih programov poučevanja in učenja v vseh oblikah izobraževanja odraslih in dostopa do njih ter njihova prilagoditev potrebam posameznikov in širše družbe;
 • krepitev zmogljivosti ponudnikov izobraževanja odraslih za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti;
 • povečanje udeležbe odraslih vseh starosti in iz vseh socialno-ekonomskih okolij v izobraževanju odraslih, zlasti s spodbujanjem udeležbe organizacij, ki delajo s prikrajšanimi učenci, malih ponudnikov izobraževanja odraslih, novincev v programu in manj izkušenih organizacij ter lokalnih organizacij.

KAKO DOSTOPATI DO PRILOŽNOSTI ZA MOBILNOST V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+?

Ponudniki izobraževanja odraslih in druge organizacije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, se lahko za financiranje prijavijo na dva načina:

 • kratkotrajni projekti za mobilnost učečih se odraslih in osebja organizacijam prijaviteljicam omogočajo, da v obdobju šestih do osemnajstih mesecev organizirajo različne aktivnosti mobilnosti. Kratkotrajni projekti so najboljša izbira za organizacije, ki prvič sodelujejo v programu Erasmus+, ali tiste, ki želijo organizirati samo omejeno število aktivnosti;
 • akreditirani projekti za mobilnost učečih se odraslih in osebja so odprti samo za organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih. Ta posebni sklop financiranja omogoča akreditiranim organizacijam, da redno prejemajo sredstva za aktivnosti mobilnosti, ki prispevajo k postopnemu izvajanju njihovega načrta Erasmus.

Za akreditacijo Erasmus se lahko prijavijo vse organizacije, ki želijo redno organizirati aktivnosti mobilnosti. Za prijavo niso potrebne predhodne izkušnje s programom. Več informacij o tej priložnosti si preberite v poglavju tega vodnika o akreditaciji Erasmus na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja.

Poleg tega se lahko organizacije pridružijo programu, ne da bi oddale prijavo, tako da:

 • se pridružijo obstoječemu konzorciju za mobilnost v okviru programa Erasmus pod vodstvom akreditiranega koordinatorja konzorcija v svoji državi, ki sprejema nove člane v svoj konzorcij;
 • gostijo udeležence iz druge države: vsaka organizacija lahko postane gostiteljica za osebje iz partnerske organizacije v tujini. Če postane organizacija gostiteljica, je to dragocena izkušnja in dober način, kako vzpostaviti partnerstva in pred prijavo izvedeti več o programu.

PRIPRAVA PROJEKTA

Organizacija prijaviteljica je ključni akter v projektu v okviru ključnega ukrepa 1. Prijaviteljica pripravi in odda prijavo, podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih, izvaja aktivnosti mobilnosti in poroča svoji nacionalni agenciji. Postopek prijave za kratkotrajne projekte in za akreditacijo Erasmus je osredotočen na potrebe in načrte organizacije prijaviteljice.

Razpoložljive aktivnosti so večinoma aktivnosti izhodne mobilnosti. To pomeni, da bo organizacija prijaviteljica delovala kot organizacija pošiljateljica: izbrala bo udeležence in jih poslala v organizacijo gostiteljico v tujino. Poleg tega obstajajo posebne vrste aktivnosti, ki organizacijam prijaviteljicam omogočajo, da v svojo organizacijo povabijo strokovnjake, učitelje in pedagoge. Namen vhodnih aktivnosti ni ustvariti dvosmerne izmenjave, ampak pripeljati osebe, ki lahko pomagajo pri razvoju in internacionalizaciji organizacije prijaviteljice. Za lažji postopek iskanja partnerjev program Erasmus+ podpira naslednje orodje za iskanje partnerjev v tujini: EPALE.

Pri izvajanju vseh aktivnosti, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus. Standardi kakovosti Erasmus zajemajo konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Na naslednji povezavi na spletišče Europa si lahko preberete celotno besedilo o standardih kakovosti Erasmus: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_sl.

Spodnje poglavje vsebuje informacije o tem, kako so oblike in vsebina mobilnosti povezane med seboj, da se zagotovijo kakovostne aktivnosti mobilnosti.

Vključevanje in raznolikost

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, udeležencem iz vseh okolij vključujoče in pravično zagotavljati priložnosti za mobilnost. Pri izboru dijakov, ki se bodo udeležili aktivnosti projekta, bi bilo treba upoštevati ključne dejavnike, kot so motiviranost, uspešnost ter potrebe udeležencev po osebnem razvoju in učenju. Podobno bi bilo treba pri izboru osebja, ki bo sodelovalo v aktivnostih, zagotoviti, da so koristi njihovega poklicnega razvoja na voljo vsem učečim se v organizaciji.

Med pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti mobilnosti bi morale organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice udeležence vključiti v ključne odločitve, da bi za vsakega udeleženca zagotovile kar največje koristi in učinke.

Sodelujoče organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, se spodbujajo, naj aktivno ustvarjajo in omogočajo priložnosti za mobilnost, na primer z določitvijo obdobij mobilnosti v svojem akademskem koledarju in opredelitvijo standardnih ukrepov za ponovno vključevanje udeležencev, ki se vrnejo.

Okoljsko trajnostne in odgovorne prakse

V skladu s standardi kakovosti Erasmus morajo organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, med svojimi udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Ta načela bi se morala upoštevati pri pripravi in izvajanju vseh aktivnosti programa, zlasti z uporabo posebne finančne podpore, ki se v okviru programa zagotavlja za spodbujanje trajnostnih prevoznih sredstev. Organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, bi morale ta načela vključiti v svoje vsakdanje delo ter aktivno spodbujati spremembo miselnosti in vedenja med dijaki in zaposlenimi.

Digitalizacija na področju izobraževanja in usposabljanja

Program v skladu s standardi kakovosti Erasmus vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami ter izboljšanje njihovega učenja in poučevanja. Poleg tega lahko izobraževalno in administrativno osebje prav tako koristi programe usposabljanja na področju digitalnih spretnosti, da bi pridobilo ustrezne digitalne spretnosti za uporabo digitalnih tehnologij v okviru programov in za digitalizacijo administracije.

Udeležba v demokratičnem življenju

Cilj programa je udeležencem pomagati odkriti prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Podprte priložnosti za učenje in usposabljanje bi morale krepiti sodelovalne spretnosti na različnih področjih civilne družbe. Zato bo program spodbujal razvijanje socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja ter medijske pismenosti. Projekti bi morali ponujati priložnosti za udeležbo ljudi v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udeleževanje v formalnih in tudi neformalnih učnih aktivnostih. Taki projekti bi morali razvijati ali izboljšati ozaveščenost o okviru Evropske unije in njegovo razumevanje, zlasti v zvezi s skupnimi vrednotami EU, spoštovanjem demokratičnih načel, človekovega dostojanstva in načel enotnosti in raznolikosti, medkulturnim dialogom ter evropsko družbeno, kulturno in zgodovinsko dediščino.

Razvoj ključnih kompetenc

Program podpira vseživljenjski razvoj in krepitev ključnih kompetenc[1], potrebnih za osebni razvoj in izpolnitev, zaposljivost, aktivno državljanstvo in socialno vključenost. Sodelujoče organizacije bi morale ponujati aktivnosti usposabljanja in učenja, prilagojene posebnim potrebam učečih se, s čimer bi jim morale pomagati doseči ekonomsko neodvisnost ter odpraviti ovire, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju in socialnih stikih.

AKTIVNOSTI

V tem poglavju so predstavljene vrste aktivnosti, ki se lahko podprejo s sredstvi programa Erasmus+ v okviru kratkotrajnih in akreditiranih projektov.

Pri vseh aktivnostih se lahko zagotovi dodatna podpora za osebe, ki spremljajo udeležence z manj priložnostmi. Spremljevalci lahko podporo prejmejo za celotno obdobje aktivnosti ali njegov del.

Mobilnost osebja

Razpoložljive oblike

 • Sledenje na delovnem mestu (od 2 do 60 dni)
 • Mobilnost z namenom poučevanja ali usposabljanja (od 2 do 365 dni)
 • Tečaji in usposabljanje (od 2 do 30 dni)

V primeru tečajev in usposabljanja bodo upravičene kotizacije omejene na skupno 10 dni na udeleženca. Za izbiro tečajev in usposabljanj so odgovorni prijavitelji. Za usmerjanje prijaviteljev pri izbiri izvajalcev tečajev so bili oblikovani naslednji standardi kakovosti: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sl.

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti osebja kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Upravičeni udeleženci

Med upravičenimi udeleženci so učitelji, vodje usposabljanj ter vsi drugi neučni strokovnjaki in osebje v izobraževanju odraslih.

Upravičeno neučno osebje vključuje osebje, ki dela na področju izobraževanja odraslih, bodisi pri ponudnikih izobraževanja odraslih (npr. vodstveno osebje) bodisi v drugih organizacijah, aktivnih na področju izobraževanja odraslih (npr. prostovoljci, svetovalci, usklajevalci politik, odgovorni za izobraževanje odraslih itd.).

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti (npr. kot zunanji vodje usposabljanj, strokovnjaki ali prostovoljci).

V vseh primerih morajo biti naloge, ki udeleženca povezujejo z organizacijo pošiljateljico, dokumentirane tako, da lahko nacionalna agencija preveri to povezavo (npr. s pogodbo o zaposlitvi ali prostovoljstvu, opisom nalog ali podobnim dokumentom). Nacionalne agencije oblikujejo pregledno in dosledno prakso glede tega, katera so sprejemljiva delovna razmerja in dokazila v njihovem nacionalnem okviru.

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti se morajo izvajati v tujini, v državah programa.

Mobilnost učečih se

Razpoložljive oblike

 • Skupinska mobilnost učečih se odraslih (od 2 do 30 dni, vsaj dva učeča se odrasla na skupino)
 • Individualna učna mobilnost učečih se odraslih (od 2 do 30 dni)

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti učečih se kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Skupinska mobilnost učečih se odraslih: skupina učečih se odraslih iz organizacije pošiljateljice lahko nekaj časa preživi v drugi državi, da bi izkoristila inovativno učenje, ki ga organizira organizacija gostiteljica. Aktivnosti lahko vključujejo kombinacijo različnih metod formalnega, priložnostnega in neformalnega učenja, kot so vzajemno učenje, učenje na delovnem mestu, prostovoljstvo in drugi inovativni pristopi. Usposobljeni vodje usposabljanja iz organizacije pošiljateljice morajo učeče se spremljati v celotnem obdobju aktivnosti. Vsebina aktivnosti skupinske mobilnosti bi morala biti osredotočena na ključne kompetence učečih se odraslih ali vključevanje in raznolikost, digitalne spretnosti, okoljsko trajnostnost in sodelovalne razsežnosti programa.

Individualna učna mobilnost učečih se odraslih: učeči se odrasli se lahko v določenem obdobju učijo v organizaciji gostiteljici v tujini, da bi izboljšali svoje znanje in spretnosti. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program. Učni program lahko vključuje kombinacijo različnih metod formalnega, priložnostnega in neformalnega učenja, vključno z učenjem v razredu, učenjem na delovnem mestu, sledenjem na delovnem mestu, opazovanjem in drugimi inovativnimi pristopi.

Upravičeni udeleženci

Upravičeni udeleženci so učeči se odrasli z manj priložnostmi, zlasti nizkokvalificirani učeči se odrasli. Sodelujoči učeči se odrasli morajo biti vpisani v program izobraževanja odraslih pri organizaciji pošiljateljici[2].

Upravičeni kraji izvajanja

Aktivnosti se morajo izvajati v tujini v državi programa.

Druge podprte aktivnosti

Razpoložljive oblike

 • Povabljeni strokovnjaki (od 2 do 60 dni)
 • Gostovanje učiteljev in pedagogov na usposabljanju (od 10 do 365 dni)
 • Pripravljalni obiski

Povabljeni strokovnjaki: organizacije lahko povabijo vodje usposabljanj, učitelje, strokovnjake na področju politik ali druge usposobljene strokovnjake iz tujine, ki lahko pomagajo izboljšati poučevanje, usposabljanje in učenje v organizaciji gostiteljici. Povabljeni strokovnjaki lahko na primer izvajajo usposabljanje za osebje organizacije gostiteljice, predstavijo nove metode poučevanja ali pomagajo pri prenosu dobrih praks na področju organizacije in upravljanja.

Gostovanje učiteljev in pedagogov na usposabljanju: organizacije prijaviteljice lahko gostijo učitelje na usposabljanju, ki želijo opraviti prakso v tujini. Organizacija gostiteljica bo prejela podporo za vzpostavitev aktivnosti, medtem ko bi morala podporo za potne stroške in individualno podporo udeležencu zagotoviti institucija pošiljateljica (ki se lahko v ta namen prijavi za financiranje v okviru programa Erasmus+).

Pripravljalni obiski: organizacije lahko pred začetkom izvajanja mobilnosti organizirajo pripravljalni obisk pri partnerju gostitelju. Pripravljalni obiski niso samostojna aktivnost, temveč podporna ureditev za mobilnost osebja ali učečih se odraslih. Obstajati morajo jasni razlogi za vsak pripravljalni obisk, ki mora biti namenjen izboljšanju obsega in kakovosti aktivnosti mobilnosti. Pripravljalni obiski se lahko organizirajo na primer za začetek sodelovanja z novo partnersko organizacijo ali za pripravo daljših aktivnosti mobilnosti. Pripravljalnih obiskov ni mogoče organizirati za pripravo tečaja ali usposabljanja za osebje.

Upravičeni udeleženci

Povabljeni strokovnjaki so lahko katere koli osebe iz druge države programa, ki imajo ustrezno strokovno znanje.

Gostovanje učiteljev in pedagogov na usposabljanju je na voljo udeležencem, ki so v drugi državi programa vpisani v program izobraževanja za učitelje (ali podoben program izobraževanja za vodje usposabljanj ali pedagoge) ali so ga pred kratkim zaključili[3].

Pripravljalne obiske lahko opravi osebje, ki neposredno sodeluje pri organizaciji aktivnosti projekta in je v delovnem razmerju z organizacijo pošiljateljico ali koordinatorjem konzorcija za mobilnost. Izjemoma se lahko potencialni udeleženci z manj priložnostmi udeležijo pripravljalnih obiskov za svoje aktivnosti.

Upravičeni kraji izvajanja

Pripravljalni obiski se lahko opravijo v državah programa.

Kraj izvajanja za povabljene strokovnjake in učitelje na usposabljanju je vedno organizacija upravičenka (vključno s člani konzorcija).

KRATKOTRAJNI PROJEKTI ZA MOBILNOST UČEČIH SE ODRASLIH IN OSEBJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Kratkotrajni projekti za mobilnost učečih se odraslih in osebja so neposreden in enostaven način, kako izkoristiti prednosti programa Erasmus+. Njihov namen je organizacijam omogočiti, da enostavno organizirajo nekaj aktivnosti in pridobijo izkušnje v programu.

Zaradi ohranjanja enostavnosti kratkotrajni projekti vključujejo omejitev števila udeležencev in trajanja projekta. Ta oblika projektov je na voljo samo posameznim organizacijam, ne pa koordinatorjem konzorcijev. Akreditirane organizacije se ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte, saj že imajo stalni dostop do sredstev programa Erasmus+.

Prijava za kratkotrajne projekte vključuje seznam in opis aktivnosti, ki jih namerava organizirati organizacija prijaviteljica.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene[4] naslednje organizacije:

 1. organizacije, ki ponujajo formalno, priložnostno in neformalno izobraževanje odraslih[5];
 2. lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na področju izobraževanja odraslih.

Vendar se organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za izobraževanje odraslih, ne morejo prijaviti za kratkotrajne projekte.

Upravičene države

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v državi programa.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Roka za oddajo prijave

1. krog za vse nacionalne agencije: 11. maj do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

2. krog za nacionalne agencije, ki se odločijo odpreti drugi rok: 5. oktober do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Nacionalne agencije bodo prijavitelje o odprtju drugega roka obvestile na svojem spletišču.

Datumi začetka projektov

Za projekte je mogoče izbrati naslednje začetne datume:

 • 1. krog: med 1. septembrom in 31. decembrom istega leta;
 • 2. krog: med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Trajanje projekta

Od 6 do 18 mesecev

Število prijav

Organizacija se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavi samo za en kratkotrajni projekt na področju izobraževanja odraslih.

Organizacije, ki v okviru prvega kroga prijav prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt, se v drugem krogu istega razpisa za zbiranje predlogov ne smejo prijaviti.

Organizacije lahko v petih zaporednih letih razpisov prejmejo največ tri sklope nepovratnih sredstev za kratkotrajne projekte na področju izobraževanja odraslih. Pri tej omejitvi se ne upoštevajo nepovratna sredstva, prejeta v obdobju 2014–2020.

Razpoložljive aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za izobraževanje odraslih. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Obseg projekta

Prijava za kratkotrajni projekt lahko zajema največ 30 udeležencev aktivnosti mobilnosti.

Pri tej omejitvi se ne bodo upoštevali pripravljalni obiski in udeležba spremljevalcev.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za podelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za podelitev.

Ustreznost

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so profil, izkušnje in aktivnosti prijavitelja ter ciljna populacija učečih se relevantni za področje izobraževanja odraslih;
 • predlog projekta ustreza ciljem ukrepa;
 • predlog projekta ustreza naslednjim posebnim prednostnim nalogam:
  • podpiranju novih udeležencev in manj izkušenih organizacij;
  • podpiranju udeležencev z manj priložnostmi.

Kakovost zasnove projekta

(največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • cilji predlaganega projekta jasno in konkretno obravnavajo potrebe organizacije prijaviteljice, njenega osebja in dijakov;
 • so predlagane aktivnosti in njihova vsebina ustrezne za doseganje ciljev projekta;
 • je bil pripravljen jasen načrt dela za vsako od predlaganih aktivnosti;
 • projekt vključuje okoljsko trajnostne in odgovorne prakse;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev aktivnosti fizične mobilnosti ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi organizacijami.

Kakovost ukrepov nadaljnjega spremljanja

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije;
 • je prijavitelj predlagal ustrezen način ocenjevanja rezultatov projekta;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in učinkovite korake za obveščanje o rezultatih projekta v organizaciji prijaviteljici, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija.

AKREDITIRANI PROJEKTI ZA MOBILNOST UČEČIH SE ODRASLIH IN OSEBJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih, se lahko prijavijo za financiranje v okviru posebnega sklopa financiranja, ki je na voljo samo njim. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu Erasmus, zato ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni proračuna, potrebnega za naslednji sklop aktivnosti.

Merila za upravičenost

Upravičene organizacije: kdo se lahko prijavi?

Do prijave so upravičene organizacije, ki imajo veljavno akreditacijo Erasmus na področju izobraževanja odraslih.

Konzorcij za mobilnost

Organizacije, ki imajo akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost, se morajo prijaviti za obliko mobilnosti za konzorcije za mobilnost.

V okviru prijave je treba predložiti seznam članov konzorcija za mobilnost, ki mora poleg koordinatorja vključevati vsaj eno organizacijo članico.

Vsaka organizacija, ki izpolnjuje merila za upravičenost za akreditirani projekt mobilnosti, lahko postane članica konzorcija za mobilnost. Članicam konzorcija ni treba imeti akreditacije Erasmus.

Organizacije, ki sodelujejo v konzorciju za mobilnost, lahko v okviru istega razpisa za zbiranje predlogov sredstva prejmejo na podlagi največ dveh sporazumov o nepovratnih sredstvih za ključni ukrep 1 na področju izobraževanja odraslih. Zato lahko organizacije za izobraževanje odraslih, ki prejmejo nepovratna sredstva za kratkotrajni projekt ali akreditirani projekt, kot organizacije članice dodatno sodelujejo v samo enem konzorciju za mobilnost na področju izobraževanja odraslih. Druge organizacije lahko sodelujejo v največ dveh konzorcijih za mobilnost.

Kam oddati prijavo?

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Rok za oddajo prijave

11. maj do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Datum začetka projekta

1. september istega leta.

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Po 12 mesecih lahko vsi upravičenci svoj projekt podaljšajo na skupno 24 mesecev.

Število prijav

Akreditirane organizacije se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavijo samo enkrat.

Razpoložljive aktivnosti

Vse vrste aktivnosti za izobraževanje odraslih. Za podroben seznam in pravila glej poglavje „Aktivnosti“.

Obseg projekta

Število udeležencev, ki se lahko vključijo v akreditirane projekte, ni omejeno, razen če se v fazi dodelitve proračunskih sredstev opredelijo morebitne omejitve.

Dodelitev proračunskih sredstev

Kakovost načrta Erasmus prijavitelja je bila ocenjena v fazi prijave za akreditacijo, zato v fazi dodelitve proračunskih sredstev ni kvalitativnega ocenjevanja. Finančna sredstva bodo dodeljena vsem upravičenim vlogam za nepovratna sredstva.

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;
 • zahtevanih aktivnosti;
 • osnovnega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
 • naslednjih meril za dodelitev: finančna uspešnost, kvalitativna uspešnost, prednostne naloge politike in geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kratkotrajne in akreditirane projekte se bodo uporabljala naslednja pravila za dodelitev sredstev.

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Organizacijska podpora

Stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti in niso zajeti v druge kategorije stroškov.

Na primer za: pripravo (pedagoško, medkulturno in drugo), mentorstvo, spremljanje udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, storitve, orodja in opremo, potrebne za virtualne komponente kombiniranih aktivnosti, priznavanje učnih izidov, izmenjavo rezultatov in zagotovitev prepoznavnosti financiranja s strani Evropske unije med javnostjo.

Z organizacijsko podporo se krijejo stroški organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic (razen v primeru mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje). O razdelitvi prejetih nepovratnih sredstev se bosta dogovorili zadevni organizaciji.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

100 EUR

 • na učečega se, ki se udeleži skupinske mobilnosti,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za tečaje in usposabljanje,
 • na povabljenega strokovnjaka,
 • na gostujočega učitelja ali pedagoga na usposabljanju.

350 EUR; 200 EUR po stotem udeležencu iste vrste aktivnosti,

 • na udeleženca individualne učne mobilnosti učečih se odraslih,
 • na udeleženca mobilnosti osebja za sledenje na delovnem mestu in mobilnosti z namenom poučevanja ali usposabljanja.

Potovanje

Prispevek za potne stroške udeležencev in spremljevalcev za povratno potovanje od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti zračno razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti[6], pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija[7].

Potovalna razdalja

Standardno potovanje

Zeleno potovanje

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km ali več

1 500 EUR

 

Individualna podpora

Stroški bivanja udeležencev in spremljevalcev[8] v času aktivnosti.

Po potrebi: so upravičeni tudi stroški bivanja za čas potovanja pred aktivnostjo in po njej, in sicer za največ dva dni potovanja pri udeležencih, ki prejmejo običajna nepovratna sredstva za potne stroške, in največ štiri dodatne dni pri udeležencih, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število oseb, trajanje bivanja in državo gostiteljico[9].

Kategorija udeležencev

Skupina držav 1

Skupina držav 2

Skupina držav 3

Osebje

90–180 EUR

80–160 EUR

70–140 EUR

Učeči se

35–120 EUR

30–104 EUR

25–88 EUR

Zgoraj navedeni zneski so osnovni zneski za dan aktivnosti. Vsaka nacionalna agencija bo določila točne osnovne zneske v okviru dovoljenih razponov.

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti. Od 15. dneva aktivnosti bo znesek, ki se izplača, enak 70 % osnovnega zneska. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v EUR.

Podpora za vključevanje

Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi.

100 EUR na udeleženca

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalci (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

100 % upravičenih stroškov.

Pripravljalni obiski

Potni stroški in stroški bivanja za udeležbo na pripravljalnem obisku.

Mehanizem financiranja: stroški na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

575 EUR na udeleženca, pri čemer se lahko posameznega obiska udeležijo največ trije udeleženci.

Kotizacije

Stroški za kotizacije za vpis v tečaje in usposabljanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje aktivnosti.

80 EUR na udeleženca na dan; posamezni član osebja lahko v okviru enega sporazuma o nepovratnih sredstvih prejme sredstva za kritje kotizacij v višini največ 800 EUR.

Jezikovna podpora

Stroški za zagotovitev gradiva za učenje jezikov in usposabljanja udeležencem, ki morajo izboljšati znanje jezika, ki ga bodo uporabljali med učenjem ali usposabljanjem v času aktivnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

150 EUR na udeleženca, upravičenega do spletne jezikovne podpore, ki je ne more prejeti, ker ni na voljo za ustrezen jezik ali stopnjo, razen osebja, ki se udeleži mobilnosti, krajše od 31 dni. Individualna jezikovna podpora ni zagotovljena učečim se odraslim, ki se udeležijo skupinske mobilnosti.

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev in njihovih spremljevalcev, ki jih zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir ni mogoče kriti z običajnimi nepovratnimi sredstvi iz kategorije „potovanje“.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Stroški finančnega jamstva: 80 % upravičenih stroškov

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih potnih stroškov

 1. Ključne kompetence – https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_sl.

 2. Opredelitev upravičenih programov izobraževanja odraslih in upravičenih nizkokvalificiranih učečih se odraslih bo v vsaki državi programa določil pristojni nacionalni organ, objavljena pa bo na spletišču zadevne nacionalne agencije. Načeloma se bodo za nizkokvalificirane učeče se odrasle štele osebe, ki niso zaključile vsaj programa višjega sekundarnega izobraževanja.

 3. Novi diplomanti so do sodelovanja upravičeni do 12 mesecev po zaključku šolanja. Če udeleženci po zaključku šolanja služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno služenje, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja.

 4. Opredelitev upravičenih organizacij v vsaki državi programa bo določil pristojni nacionalni organ, objavljena pa bo na spletišču zadevne nacionalne agencije skupaj z ustreznimi primeri.

 5. Ne glede na opredelitve, ki jih je določil pristojni nacionalni organ, upoštevajte, da se organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje za učeče se odrasle, običajno štejejo za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (in ne za ponudnike izobraževanja odraslih). Več informacij je na voljo v zadevnih opredelitvah na spletišču vaše nacionalne agencije.

 6. Na primer če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje (tj. od 500 do 1 999 km).    

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.

 8. V primeru spremljevalcev se uporabljajo zneski za osebje. V izjemnih primerih, ko mora spremljevalec ostati v tujini več kot 60 dni, bodo v proračunski postavki „Podpora za vključevanje“ zajeti tudi dodatni stroški bivanja, ki nastanejo po 60. dnevu.

 9. Skupine držav gostiteljic:

  skupina držav 1: Norveška, Danska, Luksemburg, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn;

  skupina držav 2: Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska;

  skupina držav 3: Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Republika Severna Makedonija, Srbija.