Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja

Učenje o ciljih in delovanju Evropske unije je pomemben del spodbujanja aktivnega državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije. Veliko je neznanja o Evropski uniji in tudi veliko dezinformacij, zaradi teh pa so ljudje razočarani nad Unijo in njenimi politikami.

Učitelji in vodje usposabljanj si zelo želijo priložnosti za lasten poklicni razvoj; precejšnje število učiteljev izraža potrebo po razširitvi kompetenc za ustvarjanje vključujočega vzdušja v učilnici z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter za poučevanje v večjezičnih in večkulturnih učilnicah. Potrebujejo tudi priložnosti za poklicni razvoj v zvezi z evropsko razsežnostjo poučevanja v šoli, zlasti v zvezi s poučevanjem o Evropski uniji na privlačen način.

Splošni cilj je na področju splošnega izobraževanja in poklicnega usposabljanja (ravni ISCED 1–4) spodbujati boljše razumevanje Evropske unije in delovanja njenih institucij.

Usposabljanje učiteljev Jean Monnet

Visokošolske institucije ali institucije/agencije za usposabljanje učiteljev bodo v okviru tega ukrepa organizirale aktivnosti, ki bodo učiteljem v šolah in pri ponudnikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) omogočile razvoj novih spretnosti, poučevanje o temah v zvezi z EU in sodelovanje pri teh temah, s čimer jih bodo opolnomočile na podlagi boljšega razumevanja EU in njenega delovanja.

Organi za usposabljanje učiteljev (za začetno izobraževanje učiteljev in stalni poklicni razvoj učiteljev) bodo utrdili interno znanje in spretnosti za poučevanje o temah v zvezi z EU, zato bodo učitelji bolje opremljeni za uvedbo vsebin o EU v svoje aktivnosti.

Aktivnosti usposabljanja učiteljev bodo podpirale izobraževalno osebje v šolah in pri ponudnikih PIU (ravni ISCED 1–4).

CILJI UKREPA

Cilj usposabljanj učiteljev Jean Monnet je podpreti šole in ponudnike PIU pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju vsebin o EU v šolskih in obšolskih aktivnostih. Glavni cilji so:

 • učnemu osebju v šolah in pri ponudnikih PIU omogočiti pridobitev znanja o EU;
 • šolam in ponudnikom PIU zagotoviti strukturirane predloge usposabljanja o temah v zvezi z EU, učiteljem na različnih ravneh, z različnih področij in z različnimi izkušnjami pa zagotoviti vsebino in metodologije;
 • izvajati posebna individualna ali skupinska usposabljanja (modularna usposabljanja, usposabljanja z organiziranim bivanjem, kombinirana ali spletna usposabljanja) za učitelje, ki se zanimajo za EU in želijo teme v zvezi z EU vključiti v svoje vsakodnevno delo;
 • spodbujati samozavest učiteljev pri vključevanju vidika EU v vsakodnevno delo.

KATERA MERILA JE TREBA IZPOLNJEVATI ZA PRIJAVO ZA USPOSABLJANJE UČITELJEV JEAN MONNET?

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Kdo se lahko prijavi?

Ena visokošolska institucija ali ena institucija/agencija za usposabljanje učiteljev, ki učiteljem v šolah in/ali institucijah PIU zagotavlja začetno usposabljanje in/ali usposabljanje na delovnem mestu.

Prijavitelj mora imeti sedež v državi programa Erasmus+.

Visokošolske institucije morajo biti nosilke veljavne listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Trajanje projekta

3 leta.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 2. junija do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

PRIPRAVA PROJEKTA

Učitelji, opremljeni z novimi in inovativnimi metodologijami za predlaganje vsebin o Evropski uniji učečim se, bodo pomagali uvesti dejstva in znanje o Evropski uniji v šolske in obšolske aktivnosti.

Aktivnosti usposabljanja učiteljev Jean Monnet morajo vključevati pripravo in izvedbo aktivnosti usposabljanja učiteljev. Lahko imajo obliko ciljno usmerjenih usposabljanj ali modulov, vključno z učenjem na daljavo (množični odprti spletni tečaji (MOOC) in/ali kombinirane aktivnosti). Usposabljanja morajo biti formalna in se morajo končati z izdajo potrdila.

Predlagane aktivnosti morajo vključevati tudi podporo udeležencem (npr. prispevek za potne stroške in stroške bivanja, zagotovitev priročnikov in drugih posebnih orodij, oprostitev plačila kotizacij).

Usposabljanja učiteljev Jean Monnet morajo imeti eno od naslednjih oblik:

 • usposabljanje na področju metodologij poučevanja za obravnavo tem v zvezi z Evropsko unijo;
 • usposabljanje o temah v zvezi z Evropsko unijo;
 • učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo, ki dopolnjujejo že obstoječe programe (sodelovalno učenje med razredi, skupno poučevanje);
 • seminarji, poletni in intenzivni tečaji, druge vrste izkušenj z EU, ki vključujejo druge deležnike.

Zgoraj navedeno je mogoče izvesti z:

 • zagotavljanjem ad hoc smernic za izbor usposabljanja;
 • fizičnim, spletnim in/ali kombiniranim usposabljanjem.

PRIČAKOVANI UČINEK

Kvantitativni

 • Število upravičencev na državo programa/regijo;
 • število upravičencev do usposabljanja učiteljev na državo/regijo.

Kvalitativni

Usposabljanja učiteljev Jean Monnet bodo imela predvidoma pozitivne in dolgotrajne učinke na organizacije, ki zagotavljajo začetno usposabljanje učiteljev in/ali usposabljanje učiteljev na delovnem mestu, ter na udeležence njihovih aktivnosti.

Povečala bodo priložnosti za učno osebje v smislu poklicnega razvoja in napredovanja.

Cilj aktivnosti, podprtih v okviru usposabljanj učiteljev Jean Monnet, so naslednji rezultati:

 • bolje opremljeni učitelji zaradi pridobitve metodologij za poučevanje o temah v zvezi z Evropsko unijo;
 • večja zmogljivost za poučevanje o temah v zvezi z EU;
 • okrepljeno znanje o temah v zvezi z EU;
 • razširjena ponudba posebnega usposabljanja s strani organizacij, ki zagotavljajo začetno usposabljanje učiteljev in/ali usposabljanje učiteljev na delovnem mestu.

MERILA ZA DODELITEV

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • V kolikšni meri predlog izpolnjuje cilje ukrepa Jean Monnet, in sicer:
  • obravnava študije Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
  • učiteljem v šolah omogoča razvoj novih spretnosti;
  • zagotavlja boljše razumevanje EU in njenega delovanja;
  • učiteljem omogoča, da v svoje aktivnosti uvedejo vsebine o EU;
 • v kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:
  • šole in ponudnike PIU (ravni ISCED 1–4),
  • učitelje/učiteljice.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • Metodologija: kakovost, novost in izvedljivost samega predloga ter izvedljivost njegove metodologije;
 • v kolikšni meri:
  • je delovni program predstavljen jasno, celovito in skladno, ustrezno načrtovanje faze priprave, izvedbe, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja pa je skrbno predstavljeno;
  • je iz delovnega programa razvidna usklajenost s cilji in aktivnostmi predloga;
  • delovni program vključuje podporo udeležencem (npr. prispevek za potne stroške in stroške bivanja, zagotovitev priročnikov in drugih posebnih orodij, oprostitev plačila kotizacij);
 • v kolikšni meri so sredstva, dodeljena delovnim sklopom, v skladu z njihovimi cilji in rezultati;
 • strategija spremljanja in ocenjevanja.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju

(največ 25 točk)

 • Raven usposobljenosti in dodane vrednosti skupine:
  • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja, vključenega v predlagane aktivnosti (na akademskem in neakademskem področju, če je ustrezno):
   • na področju študij Evropske unije (kot so opisane v uvodnem odstavku);
   • na področju posebne teme, ki jo obravnava predlog.

Učinek

(največ 25 točk)

 • Pričakovani učinek usposabljanja učiteljev in dolgoročni učinki:

na šole in ponudnike PIU:

  • večja zmogljivost za poučevanje o temah v zvezi z EU;
  • izboljšane ali inovativne vsebine, razvoj novih zornih kotov za vključitev tem v zvezi z EU v učne načrte;

na institucijo, ki organizira aktivnost:

  • okrepljeno sodelovanje in večja zmogljivost za povezovanje s partnerji;
  • število in raven predlaganih usposabljanj ter potencialno število upravičencev;
  • več dodeljenih finančnih sredstev za okrepitev bolj usmerjenih aktivnosti usposabljanja v instituciji;

na upravičence ukrepa Jean Monnet:

  • okrepitev spretnosti učiteljev na področju vsebin o EU v njihovih aktivnostih.
 • Razširjanje in obveščanje:
  • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjati rezultate aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, povečevanje prepoznavnosti udeležencev in organizacij;
  • doseganje skupin zunaj neposredne ciljne skupine;
  • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljne skupine;
  • trajnost in stalnost: predlog vključuje ustrezne ukrepe in vire za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in najmanj 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi, ki se nanašajo na isto temo, bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Znesek prispevka v obliki enkratnega pavšalnega zneska bo določen za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi ocenjenega proračuna za ukrep, ki ga predlaga prijavitelj. Organ, ki dodeli sredstva, bo določil pavšalni znesek za vsako dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi predloga, rezultata ocene, stopenj financiranja in najvišjega zneska nepovratnih sredstev, določenega v razpisu.

Najvišji znesek prispevka EU na projekt je 300 000 EUR.

Kako se določi pavšalni znesek za projekt?

Prijavitelji morajo izpolniti podrobno proračunsko preglednico v skladu s prijavnim obrazcem, pri tem pa upoštevati naslednje točke:

 1. upravičenci bi morali proračun po potrebi podrobno opredeliti in organizirati v skladne delovne sklope (npr. razdeljene na „vodenje projekta“, „usposabljanje“, „organizacija dogodkov“, „priprava in izvajanje mobilnosti“, „obveščanje in razširjanje“, „zagotavljanje kakovosti“ itd.);
 2. v predlogu morajo biti opisane aktivnosti, zajete v posameznem delovnem sklopu;
 3. prijavitelji morajo v svojem predlogu navesti razčlenitev ocenjenih stroškov, ki prikazuje deleže za posamezne delovne sklope (in v vsakem delovnem sklopu delež, dodeljen vsakemu upravičencu in povezanemu subjektu);
 4. stroški lahko zajemajo stroške osebja, potne stroške in stroške bivanja, stroške opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter druge stroške (kot so razširjanje informacij, objave ali prevodi).

Predlogi bodo ocenjeni v skladu s standardnimi postopki ocenjevanja ob pomoči notranjih in/ali zunanjih strokovnjakov. Strokovnjaki bodo ocenili kakovost predlogov glede na zahteve, opredeljene v razpisu, ter pričakovani učinek, kakovost in učinkovitost ukrepa.

Po oceni predloga bo odredbodajalec določil pavšalni znesek ob upoštevanju ugotovitev opravljene ocene. Vrednost pavšalnega zneska bo omejena na največ 80 % ocenjenega proračuna, določenega po oceni.

Elementi nepovratnih sredstev (najvišji znesek nepovratnih sredstev, stopnja financiranja, skupni upravičeni stroški itd.) bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Dosežki projekta bodo ocenjeni na podlagi dokončanih rezultatov. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}