Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Neprofitne evropske športne prireditve

CILJI UKREPA

Cilj tega ukrepa je podpreti organizacijo športnih dogodkov z evropsko razsežnostjo na naslednjih področjih:

 • prostovoljstvo v športu;
 • socialna vključenost skozi šport;
 • boj proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov;
 • spodbujanje udeležbe v športu in telesnih dejavnostih, vključno z (a) izvajanjem priporočila Sveta o zdravju koristnih telesnih dejavnostih, smernic EU o telesni dejavnosti in poziva iz Tartuja k zdravemu načinu življenja; (b) podporo izvajanju evropskih tednov športa; (c) spodbujanjem športa in telesne dejavnosti kot orodja za zdravje ter (d) promocijo vseh aktivnosti, ki spodbujajo udejstvovanje v športu in telesni dejavnosti, vključno s tradicionalnim športom in igrami ter medgeneracijskim športom.

Projekt mora biti osredotočen na enega od teh ciljev. Osredotočen je lahko tudi na preostale cilje, vendar mora biti glavni cilj jasno opredeljiv in v predlogu prevladovati.

Zagotavlja finančno podporo za organizacijo ene športne prireditve na evropski ravni v eni državi programa ali za organizacijo evropskih lokalnih prireditev v več državah programa.

KATERA MERILA JE TREBA IZPOLNJEVATI ZA PRIJAVO ZA NEPROFITNE EVROPSKE ŠPORTNE PRIREDITVE?

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Da bi bili predlogi projektov za neprofitne evropske športne prireditve upravičeni do nepovratnih sredstev iz programa Erasmus+, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Kdo se lahko prijavi?

Kateri koli javni organ ali organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki je aktivna na področju športa in ima sedež v državi programa. Take organizacije so lahko na primer (neizčrpen seznam):

 • javni organ, pristojen za področje športa na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • športna organizacija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 • nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 • organizacija, ki zastopa gibanje „šport za vse“;
 • organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;
 • organizacija, ki zastopa sektor rekreativnih dejavnosti;
 • organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

Kateri koli javni organ ali organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki je aktivna na področju športa in ima sedež v državi programa.

Število in profil sodelujočih organizacij

Neprofitna evropska športna prireditev je transnacionalna in vključuje:

za evropsko lokalno prireditev (vrsta I): najmanj tri organizacije iz treh različnih držav programa do največ pet organizacij iz petih različnih držav programa;

za evropsko lokalno prireditev (vrsta II): najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav programa;

za prireditev na evropski ravni: najmanj deset organizacij iz desetih različnih držav programa. Poleg koordinatorja projekta mora prijavitelj v prijavnem obrazcu navesti še najmanj devet organizacij, ki se štejejo za pridružene partnerje. Z vidika upravljanja sporazuma se ti pridruženi partnerji ne štejejo za projektne partnerje in ne prejmejo sredstev iz programa v okviru projekta.

 

Kraj izvajanja aktivnosti

Pri evropskih lokalnih prireditvah (vrsti I in II) se morajo aktivnosti izvajati v vsaki državi programa, vključeni v neprofitno evropsko športno prireditev.

Pri prireditvi na evropski ravni se morajo aktivnosti izvajati v državi programa, kjer ima sedež organizacija prijaviteljica, vključena v neprofitno evropsko športno prireditev.

Trajanje projekta

Trajanje mora biti izbrano ob prijavi (12 ali 18 mesecev) na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so predvidene v tem času.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. maja do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene po ustreznih merilih za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

PRIPRAVA PROJEKTA

Nepovratna sredstva EU se bodo dodelila organizacijam, pristojnim za pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje športnih prireditev.

Podprte so naslednje standardne aktivnosti (neizčrpen seznam):

 • priprava in organizacija prireditve;
 • organizacija izobraževanja za športnike, mentorje, organizatorje in prostovoljce pred prireditvijo;
 • organizacija spremljevalnih aktivnosti športne prireditve (konference, seminarji);
 • usposabljanje prostovoljcev;
 • izvajanje aktivnosti po prireditvi (ocenjevanje, priprava prihodnjih načrtov);
 • aktivnosti obveščanja, povezane s temo prireditve.

Naslednje športne prireditve niso podprte v okviru tega ukrepa:

 • športna tekmovanja, ki jih redno organizirajo nacionalne, evropske ali mednarodne športne zveze/združenja/lige (nacionalna, evropska ali svetovna prvenstva), razen če se za finančno podporo zaprosi za organizacijo spremljevalnih aktivnosti, namenjenih velikemu delu prebivalstva.

PRIČAKOVANI UČINEK

Pričakovani učinek tega ukrepa je:

 • večja ozaveščenost o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in zdravju koristne telesne dejavnosti (HEPA);
 • pogostejša udeležba v športu, telesna dejavnost in prostovoljstvo.

MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog ustreza ciljem in prednostnim nalogam ukrepa;
 • predlog temelji na pravi in ustrezni analizi potreb;
 • je predlog inovativen;
 • predlog dopolnjuje druge pobude, ki jih že izvajajo sodelujoče organizacije;
 • predlog prispeva dodano vrednost na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči, če bi aktivnosti izvajala samo ena država.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk)

V kolikšni meri:

 • je delovni načrt projekta jasen, popoln in učinkovit, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvedbo, spremljanje, ocenjevanje in izmenjavo rezultatov projekta;
 • je projekt stroškovno učinkovit in v kolikšni meri se posameznim aktivnostim projekta dodeljujejo ustrezna sredstva;
 • je predlagana metodologija jasna, ustrezna in izvedljiva;
 • so v projektu predlagani ustrezni ukrepi za nadzor kakovosti, da se zagotovijo visokokakovostna izvedba projekta, pravočasen zaključek in poraba sredstev v okviru proračuna;
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev fizičnih aktivnosti ter izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

V kolikšni meri:

 • projekt vključuje ustrezen nabor sodelujočih organizacij v smislu profila in strokovnega znanja za uspešno doseganje vseh ciljev projekta;
 • sta iz predlagane dodelitve nalog razvidna zavezanost in aktivno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • predlog vsebuje učinkovite mehanizme za koordinacijo in obveščanje med sodelujočimi organizacijami ter z drugimi pomembnimi deležniki;
 • kadar je to ustrezno, v kolikšni meri vključenost sodelujoče organizacije iz partnerske države projektu prinaša dodano vrednost.

Učinek

(največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • predlog projekta vsebuje konkretne in logične korake za vključitev rezultatov projekta v redno delo sodelujoče organizacije;
 • lahko projekt pozitivno vpliva na udeležence in sodelujoče organizacije ter širšo skupnost;
 • se lahko pričakovani rezultati projekta uporabijo zunaj organizacij, ki sodelujejo v projektu, v življenjskem ciklu projekta in po njem ter na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni;
 • predlog projekta vsebuje ustrezne načrte in metode za ocenitev rezultatov projekta;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za objavo rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija;
 • predlog projekta vsebuje konkretne in učinkovite korake za zagotavljanje trajnosti projekta ter v kolikšni meri lahko projekt po porabi nepovratnih sredstev EU še naprej dosega učinek in rezultate.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči najmanj 60 točk, doseči pa morajo tudi zahtevano najmanjše število točk za vsako od štirih meril za dodelitev: najmanj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ in „Učinek“ ter najmanj 10 točk za kategoriji „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“ in „Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju“. V primeru izenačenih predlogov bodo imeli prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Prispevki za neprofitne evropske športne prireditve imajo obliko pavšalnih zneskov. Višina fiksnega pavšalnega zneska je odvisna od števila prireditev in števila organizacij, vključenih v projekt.

Prijavitelji bodo izbirali med tremi vnaprej določenimi zneski glede na število prireditev in število organizacij, vključenih v projekt.

 

Kategorija športne prireditve

Fiksni pavšalni znesek

Evropske lokalne prireditve: najmanj ena prireditev na državo v najmanj treh različnih državah programa.

Vrsta I: najmanj tri organizacije iz treh različnih držav programa do največ pet organizacij iz petih različnih držav programa.

200 000 EUR

Vrsta II: najmanj šest organizacij iz šestih različnih držav programa.

300 000 EUR

Prireditve na evropski ravni: ena prireditev z najmanj desetimi sodelujočimi organizacijami iz najmanj desetih držav programa (vključno z organizacijo prijaviteljico).

450 000 EUR

 1. Za evropsko lokalno prireditev (vrsta I): 200 000 EUR

Predlogi se nanašajo na projekte z več upravičenci, pri katerih morajo vse stroške kriti organizacije prijaviteljice in partnerske organizacije. Opredeljene sodelujoče organizacije (od tri do pet) se štejejo za soupravičence, organizirane prireditve in stranske aktivnosti pa se bodo izvajale v vsaki vključeni državi programa.

Predlogi vsebujejo poseben oddelek o porazdelitvi nalog in nepovratnih sredstev EU med partnerji. V njih se navedeta tudi časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

 1. Za evropsko lokalno prireditev (vrsta II): 300 000 EUR

Predlogi se nanašajo na projekte z več upravičenci, pri katerih morajo vse stroške kriti organizacije prijaviteljice in partnerske organizacije. Opredeljene sodelujoče organizacije (najmanj šest) se štejejo za soupravičence, organizirane prireditve in stranske aktivnosti pa se bodo izvajale v vsaki vključeni državi programa.

Predlogi vsebujejo poseben oddelek o porazdelitvi nalog in nepovratnih sredstev EU med partnerji. V njih se navedeta tudi časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

 1. Za prireditev na evropski ravni: 450 000 EUR

Predlogi se nanašajo na projekte z enim upravičencem, kar pomeni, da mora vse stroške kriti organizacija prijaviteljica. Deset opredeljenih sodelujočih organizacij se šteje za pridružene partnerje, organizirana prireditev in stranske aktivnosti pa se bodo izvajale v državi programa organizacije prijaviteljice.

Navedeta se časovni razpored za izvedbo vsake aktivnosti projekta in rok za pripravo rezultatov projekta.

Prijavitelji morajo aktivnosti projekta razdeliti v „delovne sklope“. Vsak delovni sklop je povezan s posebnimi cilji, poleg tega morajo prijavitelji opredeliti sklop kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje stopnje doseganja navedenih ciljev.

Plačilo nepovratnih sredstev

Pogoj za celotno izplačilo nepovratnih sredstev je dokončanje delovnih sklopov v skladu z merili kakovosti, opisanimi v vlogi. Če en delovni sklop ni dokončan ali je delno dokončan ali ocenjen kot nezadovoljiv v okviru ocene kakovosti, se lahko znesek nepovratnih sredstev ustrezno zmanjša, kot je navedeno v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: