Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrep Erasmus Mundus

Ukrep Erasmus Mundus zajema:

 • sklop 1: skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJM) in
 • sklop 2: ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus (EMDM).

Ta ukrep je namenjen spodbujanju odličnosti in internacionalizacije visokošolskih institucij po vsem svetu prek študijskih programov – na ravni magistrskega študija –, ki jih skupaj izvajajo in priznavajo visokošolske institucije s sedežem v Evropi ter so odprti za institucije v drugih državah sveta.

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus in ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus predstavljajo dva neodvisna sklopa. Pred EMJM ni treba izvesti ukrepov EMDM. Dodelitev EMDM ne pomeni samodejnega financiranja za EMJM, dokončanje projekta EMDM pa ni merilo za dodelitev za EMJM.

Sklop 1: skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM podpira integrirane transnacionalne magistrske študijske programe na visoki ravni[1], ki jih izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih institucij iz različnih držav po vsem svetu in, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za zadevna študijska/strokovna področja.

EMJM so programi odličnosti ter bi morali prispevati k integraciji in internacionalizaciji evropskega visokošolskega prostora. Posebnost EMJM je v visoki stopnji skupnega izvajanja/integracije sodelujočih institucij ter v odlični akademski vsebini.

CILJI EMJM

Cilj EMJM je povečati privlačnost in odličnost evropskega visokega šolstva v svetu in v Evropo privabiti talente s kombinacijo:

 1. institucionalnega akademskega sodelovanja za promocijo evropske odličnosti visokega šolstva in
 2. mobilnosti posameznikov za vse študente, ki sodelujejo v EMJM, s štipendijami za najboljše prijavljene študente, ki jih financira EU.

KATERA MERILA JE TREBA IZPOLNJEVATI ZA PRIJAVO ZA SKUPNI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ERASMUS MUNDUS?

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Da bi bili predlogi projektov za skupni magistrski študij Erasmus Mundus upravičeni do nepovratnih sredstev Erasmus, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo lahko vloži katera koli upravičena sodelujoča visokošolska institucija s sedežem v državi programa ali partnerski državi.

Katere vrste organizacij so upravičene do sodelovanja v projektu?

Sodelujoča organizacija je lahko katera koli javna ali zasebna organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo) s sedežem v državi Programa ali partnerski državi, ki neposredno in aktivno prispeva k izvajanju programa EMJM.

Visokošolske institucije s sedežem v državi programa morajo biti nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Listina ECHE ni zahtevana za sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav, vendar bodo te morale spoštovati njena načela.

Visokošolska institucija, ki je polnopravna partnerica, mora ob prijavi dokazati, da za skupni program izpolnjuje zahteve zunanjega zagotavljanja kakovosti v svoji pristojnosti (npr. akreditacija ali evalvacija). To je lahko rezultat (i) uspešne uveljavitve evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dopušča nacionalna zakonodaja) ali temelji (ii) na posebni akreditaciji/evalvaciji skupnega programa ali (iii) vsake posamezne nacionalne komponente v EMJM.

Poleg tega lahko študijski program EMJM izkoristi tudi sodelovanje s pridruženimi partnerji (neobvezno). Te organizacije posredno prispevajo k izvajanju posebnih nalog/aktivnosti in/ali podpirajo razširjanje in trajnost programa EMJM. Njihov prispevek je lahko v obliki prenosa spretnosti in znanj, zagotavljanja dopolnilnih programov ali podpiranja možnosti za napotitev ali prakso. Z vidika upravičenosti in upravljanja sporazuma se ne štejejo za upravičence do financiranja v okviru programa.

Število in profil sodelujočih organizacij

EMJM vključuje najmanj tri visokošolske institucije, ki so polnopravne partnerice, iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi programa.

Upravičeni udeleženci

V EMJM se vpišejo študenti na magistrski stopnji, ki so pridobili prvo visokošolsko diplomo ali lahko dokažejo priznano enakovredno raven izobrazbe v skladu z nacionalno zakonodajo in praksami v državah/institucijah, ki podeljujejo diplome.

Študenti, ki so že prejeli štipendijo za program EMJM, niso upravičeni do prijave za dodatno štipendijo v okviru ukrepa EMJM.

Štipendije za EMJM se lahko zagotovijo študentom z vsega sveta. Vendar bi morali konzorciji zagotoviti geografsko uravnoteženost – tj. kandidatom z istim državljanstvom naj bi se dodelilo največ 10 % skupnega števila štipendij, dodeljenih med izvajanjem projekta (to pravilo se ne uporablja za dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Kraji izvajanja aktivnosti, kadar je to primerno

EMJM vključuje obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente (ne glede na to, ali so prejemniki štipendije EMJM ali ne), ki zajema najmanj dve študijski obdobji v dveh državah, od katerih mora biti vsaj ena država programa. Nobena od teh dveh držav ne sme biti država prebivališča študenta ob vpisu. Vsako od obeh obveznih študijskih obdobij mora ustrezati obsegu dela najmanj enega študijskega semestra (30 kreditnih točk ECTS ali enakovredno delo).

Vsa študijska obdobja magistrskega programa morajo biti izvedena v visokošolskih institucijah, ki so polnopravne partnerice, ali pod njihovim neposrednim nadzorom.

Obveznih obdobij mobilnosti ni mogoče nadomestiti z virtualno mobilnostjo (učenjem na daljavo).

Trajanje projekta (in aktivnosti, kadar je to primerno)

Konzorcij bo prejel sporazum o nepovratnih sredstvih za šest študijskih let za financiranje najmanj štirih izvajanj magistrskega programa, od katerih vsako traja od enega do dve študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).

Vloge za podaljšanje za predhodno financiran skupni magistrski program Erasmus Mundus (EMJMD) in skupni magistrski študij (EMJM) ni mogoče vložiti prej kot v letu pred iztekom sporazuma. V istem študijskem letu se nikakor ne moreta začeti dve izvedbi magistrskega programa, financiranega na podlagi dveh različnih sporazumov o nepovratnih sredstvih.

Štipendija se dodeli za redni vpis in krije celotno trajanje magistrskega programa (tj. 12, 18 ali 24 mesecev). V primeru priznanja predhodnega izobraževanja (z minimalnim trajanjem štipendije eno študijsko leto) velja skrajšano trajanje štipendije.

Prva generacija vpisanih študentov ne bi smela začeti študija pozneje kot v študijskem letu, ki sledi letu izbire projekta.

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 26. maja do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

PRIPRAVA PROJEKTA

Programi EMJM naj bi izpolnjevali naslednje zahteve:

 1. vključevati morajo skupno zasnovan in v celoti integriran učni načrt, ki izpolnjuje standarde za zagotavljanje kakovosti skupnih programov v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA)[2], ki se uporabljajo na datum prijave programa EMJM. Ti standardi zajemajo vse ključne vidike skupnih programov v smislu skupne zasnove, izvajanja in zagotavljanja kakovosti.

Poleg poudarka na standardih za zagotavljanje kakovosti skupnih programov je pri programih EMJM poudarek na naslednjih skupnih postopkih izvajanja:

 • na skupnih zahtevah za vpis študentov ter pravilih/postopkih za prijavo, izbor, spremljanje, preverjanje znanja / oceno uspešnosti;
 • na skupni zasnovi programa in celostnih aktivnostih poučevanja/usposabljanja, vključno s skupno dogovorjeno jezikovno politiko in skupnim postopkom priznavanja študijskih obdobij v konzorciju;
 • na skupnih storitvah, zagotovljenih študentom (npr. jezikovni tečaji, podpora za vizume);
 • na skupnih aktivnostih za promocijo in ozaveščanje, da se zagotovi prepoznavnost programa in programa štipendiranja Erasmus Mundus po vsem svetu. Promocijska strategija bi morala zajemati celostno in izčrpno spletišče (v angleščini in glavnih jezikih poučevanja, če to ni angleščina), na katerem bodo zagotovljene vse potrebne informacije o programu za študente in druge zadevne deležnike, kot so prihodnji delodajalci;
 • na skupnem administrativnem in finančnem upravljanju s strani konzorcija;
 • na skupnih diplomah, ki se spodbujajo, če jih dovoljuje nacionalna zakonodaja;
 1. izvajati jih mora konzorcij visokošolskih institucij in, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij, ki imajo sedež v državi programa ali partnerski državi. Konzorcij mora vključevati najmanj tri visokošolske institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi programa.

Vse visokošolske institucije, ki so polnopravne partnerice (iz držav programa ali partnerskih držav), morajo biti institucije, ki podeljujejo magistrske diplome in lahko izdajo skupno diplomo ali večkratno diplomo, ki dokazuje uspešen zaključek programa EMJM.

Zahtevana institucionalna zavezanost vseh organizacij, ki sodelujejo v konzorciju EMJM, mora biti zagotovljena pred vpisom prvih študentov v program EMJM, da se zagotovita trdna institucionalna vključenost in podpora. Ta zavezanost ima obliko partnerskega sporazuma EMJM, ki ga morajo podpisati vse partnerske institucije (vključno s pridruženimi partnerji, če se to zdi ustrezno). Sodelujoče visokošolske institucije iz partnerskih držav bi se morale v tem partnerskem sporazumu zavezati spoštovanju načel ECHE. Ta partnerski sporazum EMJM bo moral zajeti vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike, povezane z izvajanjem programa EMJM in upravljanjem štipendij za program EMJM (glej spodaj). Osnutek partnerskega sporazuma se predloži ob prijavi;

 1. vpisovati morajo odlične študente z vsega sveta. Za izbor, vpis in spremljanje posameznih študentov je izključno odgovoren konzorcij EMJM. Izbor študentov mora biti organiziran pregledno, nepristransko in pravično. Med temi študenti jih lahko več koristi štipendijo EMJM.

Da bi se zagotovila popolna preglednost ter opredelile pravice in odgovornosti vseh vpisanih študentov, morata ob vpisu študenta v program obe strani (tj. vpisani študenti in konzorcij EMJM) podpisati študentski sporazum. Predloga študentskega sporazuma mora biti objavljena na spletišču EMJM;

 1. vključevati morajo obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente: znotraj konzorcija mora biti ob prijavi projekta sklenjen dogovor o načrtih mobilnosti in mehanizmu za priznavanje študijskih obdobij med partnerskimi institucijami;
 2. spodbujati morajo izmenjavo osebja in vabljenih znanstvenikov, da prispevajo k poučevanju, usposabljanju, raziskavam in upravnim aktivnostim;
 3. ob uspešnem zaključku skupnega programa EMJM mora biti podeljena skupna diploma (tj. enotno potrdilo o diplomi, ki ga podelita vsaj dve visokošolski instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država programa) ali večkratne diplome (tj. vsaj dve potrdili o diplomi, ki ju podelita dve visokošolski instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država programa) ali oboje.

Diplome, ki se podelijo diplomantom, morajo spadati v sisteme visokošolskih diplom držav, v katerih imajo sedež visokošolske institucije. Diplome morajo vzajemno priznati vse visokošolske institucije, ki jih podeljujejo in so polnopravne partnerice. Konzorciji bi morali študentom ob koncu študija zagotoviti skupno prilogo k diplomi, v katero je zajeta celotna vsebina magistrskega programa.

Predlogi programov EMJM morajo ob prijavi predstavljati dokončno razvite skupne študijske programe, ki so pripravljeni na izvajanje in oglaševanje po vsem svetu, takoj ko so izbrani. Omejitev v smislu disciplin ni.

Poleg finančnega prispevka za izvajanje skupnih magistrskih programov (glej poglavje o pravilih za dodelitev sredstev v nadaljevanju) je zagotovljena možnost, da se lahko program vsakega projekta, ki je financiran v okviru ukrepa Erasmus Mundus in se konča v obdobju 2021–2027 (vključno s tistimi, ki so se začeli v obdobju 2014–2020), po koncu ukrepa še naprej izvaja kot magistrski študij Erasmus Mundus, pri čemer se lahko izvedejo največ tri dodatne izvedbe, če je rezultat ocenjevanja sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki ga opravi EACEA v končni fazi poročanja, 75 točk ali več. Ponudniki zadevnih magistrskih programov bi se morali zavezati, da bodo (i) še naprej upoštevali cilje, obseg in pričakovani učinek ukrepa, (ii) si prizadevali zagotoviti kontinuiteto s predhodno financiranim magistrskim programom in (iii) na koncu zadevnega obdobja predložili poročilo o aktivnostih.

PRIČAKOVANI UČINEK

Na sistemski ravni

 • Spodbujanje akademskega sodelovanja v evropskem visokošolskem prostoru in zunaj njega s podpiranjem skupnega poučevanja in kvalifikacij, izboljšanja kakovosti, promocije akademske odličnosti;
 • krepitev mednarodne razsežnosti visokošolskega izobraževanja s sodelovanjem med institucijami iz Evrope in tujine ter z mobilnostjo za najboljše študente z vsega sveta;
 • povečanje sinergij med visokošolskim izobraževanjem, inovacijami in raziskavami;
 • odstranitev ovir za izobraževanje, izboljšanje dostopa do visokokakovostnega izobraževanja, ki temelji na inovacijah, in omogočanje lažjega prehajanja študentov med državami;
 • odzivanje na potrebe družbe in trga dela;
 • prispevanje k razvoju inovativnih politik izobraževanja.

Na institucionalni ravni

 • Zagotovitev več priložnosti za evropske in neevropske visokošolske institucije za strukturirano in trajnostno akademsko sodelovanje po vsem svetu;
 • izboljšanje kakovosti magistrskih programov in ureditev nadzora;
 • okrepitev internacionalizacije in povečanje konkurenčnosti sodelujočih organizacij;
 • podpora vzpostavitve novih mrež in izboljšanje kakovosti obstoječih;
 • povečanje privlačnosti sodelujočih organizacij za nadarjene študente;
 • prispevanje k politikam visokošolskih institucij za internacionalizacijo z mednarodnim ozaveščanjem na podlagi učnih načrtov in zasnove celovitih strategij internacionalizacije (institucionalno sodelovanje in čezmejna mobilnost ljudi).

Na individualni ravni

 • Izboljšanje zaposljivosti sodelujočih študentov;
 • izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti študentov;
 • pridobitev nove miselnosti in pristopov k akademskemu študiju z mednarodnimi, interdisciplinarnimi, medsektorskimi in medkulturnimi izkušnjami;
 • povečanje zmogljivosti študentov za mreženje in komuniciranje;
 • povečanje prispevka posameznika h gospodarstvu in družbi, ki temeljita na znanju.

MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • Splošni in posebni cilji projekta ter njihova ustreznost v zvezi z EMJM;
 • utemeljitev projekta in način, kako se odziva na opredeljene potrebe družbe in trga dela na zadevnem tematskem področju;
 • strategija za spodbujanje odličnosti in inovacij;
 • strategija za povečanje privlačnosti evropskega visokošolskega prostora ter prispevanje k njegovi integraciji in internacionalizaciji.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 30 točk)

 • Skupno izvajanje/integracija programa EMJM v zvezi z njegovo zasnovo, uvedbo, izvajanjem in zagotavljanjem kakovosti glede na zahteve, opisane v poglavju 1.2. Predlog opisuje zlasti:
 • ukrepe notranjega in zunanjega zagotavljanja kakovosti;
 • načela in zahteve za prijavo študentov, izbor, udeležbo v programu in dodelitev štipendije za študente;
 • akademski program ter kako se bodo odličnost in inovativni elementi učne izkušnje zagotavljali v vsem konzorciju;
 • organizacija študijskih obdobij, vključno z zahtevami glede minimalne mobilnosti in vzajemnim priznavanjem učnih izidov / kreditnih točk;
 • storitve, zagotovljene študentom;
 • skupna diploma/diplome, ki naj bi se pridobile, in njihovo priznavanje s strani visokošolske institucije, ki jih podeljuje in je polnopravna članica, ter skupna priloga k diplomi;
 • prispevek mobilnega osebja in vabljenih znanstvenikov k poučevanju, usposabljanju, raziskavam in upravnim aktivnostim;
 • posebni podporni ukrepi za olajšanje enakega in vključujočega dostopa udeležencev ter vpisa študentov/osebja/povabljenih znanstvenikov z individualnimi potrebami, povezanimi z dolgoročnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, intelektualno oviranostjo ali senzoričnimi okvarami;
 • opredelitev tveganj pri izvajanju projekta in načrtovanje ustreznih ukrepov za njihovo zmanjšanje.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 • Utemeljitev sestave konzorcija in dopolnjevanje med partnerji; njihova dodatna vrednost za izvajanje EMJM in kako vsak posamezni partner potegne koristi iz udeležbe v projektu;
 • inovativen značaj konzorcija in vključitev partnerjev z različnimi stopnjami izkušenj z ukrepom Erasmus Mundus. Če je ustrezno:

– kako je bil izboljšan obstoječi konzorcij Erasmus Mundus;

– kako je organizirano sodelovanje z akterji z drugih področij, ne s področja izobraževanja, in kakšen je njegov namen;

 • institucionalna zavezanost, opredelitev vlog in nalog posameznega partnerja in raven vključenosti v projektne aktivnosti; dogovori o sodelovanju, vodstveni organi in orodja za upravljanje, zlasti za administrativno in finančno upravljanje. Osnutek partnerskega sporazuma je celovit in skladen z opisom EMJM;
 • porazdelitev financiranja in proračunski načrt; mobilizacija in upravljanje dodatnih sredstev.

Učinek

(največ 20 točk)

 • Napovedi v smislu števila vpisanih študentov v časovnem okviru projekta in mobilizacije drugih virov financiranja za pripravo trajnostnega magistrskega programa. Ukrepi za zagotavljanje uravnoteženosti držav pri vpisu študentov;
 • promocijska strategija za privabljanje odličnih študentov z vsega sveta: ciljne skupine, naloge partnerjev in kako se bodo študenti spodbujali k prispevanju k identiteti/skupnosti Erasmus+;
 • strategija razširjanja in uporabe;
 • učinek na sistemski ravni (v akademski sferi in zunaj nje, vključno s širšo javnostjo in družbo), institucionalni ravni (partnerske organizacije) in individualni ravni (s posebnim poudarkom na zaposljivosti);
 • srednje-/dolgoročni razvoj in strategija trajnostnosti, ki presega financiranje EU.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ dobiti vsaj 22 točk. V primeru izenačenih predlogov bodo imeli prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Nepovratna sredstva za EMJM so izračunana na podlagi naslednjih treh komponent:

 • prispevka za institucionalne stroške za izvajanje programa;
 • največjega števila štipendij za študente, ki se bodo dodelile med trajanjem sporazuma;
 • dodatnega zneska, namenjenega pokritju individualnih potreb invalidnih študentov.

Prispevek za institucionalne stroške EMJM

Ta prispevek ima obliko stroškov na enoto – vpisanega študenta in je namenjen pokritju dela stroškov, povezanih z izvajanjem programa EMJM.

Stroški na enoto obsegajo stroške osebja (za poučevanje, potovanje), stroške povabljenih gostujočih predavateljev, promocije in razširjanja, organizacijske stroške (vključno s kritjem polnega zavarovanja za vpisane študente, finančno podporo vpisanim študentom z individualnimi potrebami, če ni krita z mehanizmom dodatka (glej v nadaljevanju), pomočjo z nastanitvijo in drugimi storitvami za študente), upravne stroške in vse druge stroške, potrebne za izvedbo uspešnega magistrskega programa.

V okviru izbranih projektov ni mogoče zaračunavati pristojbin za prijavo študentov. Poleg tega v okviru projektov prejemnikom štipendije Erasmus Mundus ni mogoče zaračunavati šolnin ali drugih obveznih stroškov, povezanih z udeležbo študentov v programu.

 

Največji prispevek za institucionalne stroške je: 750 EUR/mesec x DR x NRES,

pri čemer je:

 • DR = najdaljše trajanje magistrskega programa v mesecih (tj. 12, 18, 24 mesecev) in
 • NRES = število vpisanih študentov (prejemnikov štipendije in drugih študentov), predvideno za celotno obdobje sporazuma o nepovratnih sredstvih.

Opozoriti je treba, da se NRES za izračun nepovratnih sredstev omeji na 100 (kar izključuje dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Štipendije za študente

Štipendija bo prispevek za stroške, ki nastanejo upravičenim študentom, ter bo krila potne stroške, stroške vizuma, stroške nastanitve in stroške bivanja. Izračuna se na podlagi mesečnih stroškov na enoto za celotno obdobje, ki ga vpisani prejemnik štipendije potrebuje za dokončanje študijskega programa. To obdobje obsega študij, raziskave, aktivnosti v zvezi s prakso ter pripravo in zagovor magistrske naloge v skladu z zahtevo skupnega magistrskega programa. V tem obdobju je mogoče štipendijo dodeliti samo v celoti in redno vpisanim študentom.

Izračun najvišjega zneska štipendije na študenta:

Štipendija se izračuna na naslednji način: 1 400 EUR/mesec x DS,

pri čemer je DS = trajanje magistrskega programa.

Izračun najvišjega zneska štipendij EMJM za čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih:

Najvišji znesek štipendij se izračuna na naslednji način: 1 400 EUR/mesec x DR x NRS,

pri čemer je:

 • DR = najdaljše trajanje magistrskega programa v mesecih (tj. 12, 18, 24 mesecev) in
 • NRS = število štipendij, predvidenih za celoten čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih (največ 60, kar izključuje dopolnilne štipendije za ciljne regije sveta, če je ustrezno).

Prispevek za individualne potrebe invalidnih študentov

Prispevki za individualne potrebe so upravičeni, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost, določene v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Uporabljali se bodo za vpisane invalidne študente (s štipendijo ali brez nje; npr. z dolgotrajnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, intelektualno oviranostjo ali senzoričnimi okvarami), na primer za stroške, povezane z nakupom posebnih predmetov ali storitev (npr. pomoč tretjih oseb, prilagoditev delovnega okolja, dodatni potni stroški/stroški prevoza).

 

Podpora za kritje takih individualnih potreb vpisanih študentov bo v obliki naslednjih stroškov na enoto za posebne potrebe:

(a) 3 000 EUR,

(b) 4 500 EUR,

(c) 6 000 EUR,

(d) 9 500 EUR,

(e) 13 000 EUR,

(f) 18 500 EUR,

(g) 27 500 EUR,

(h) 35 500 EUR,

(i) 47 500 EUR,

(j) 60 000 EUR.

Izračun prispevka za stroške na enoto na študenta:

vpisani študenti navedejo, katere vrste predmetov/storitev potrebujejo in kakšni so njihovi stroški. Ustrezni stroški na enoto bodo opredeljeni kot stopnja, ki ustreza ocenjenim stroškom ali je tik pod njimi. Ta strošek na enoto je prispevek, njegov namen pa ni v celoti pokriti dejanske stroške.

OPOMBA: stroški, nižji od najnižjega zneska (tj. nižji od 3 000 EUR), niso upravičeni do dodatne podpore in jih je treba kriti s prispevkom za institucionalne stroške EMJM ali iz drugih virov financiranja upravičenih institucij.

Izračun najvišjega prispevka, ki se dodeli za EMJM za čas trajanja sporazuma o nepovratnih sredstvih:

na podlagi ocene bodo prijavitelji ob prijavi zaprosili za največ dva zneska stroškov na enoto, ki bosta ustrezala najvišjim stroškom na enoto, ki so na voljo, tj. največ 2 x 60 000 EUR. Ta znesek bo uporabljen za dodelitev stroškov na enoto zadevnim študentom.

V fazi izvajanja bodo imeli stroški na enoto obliko mesečnega prispevka na enoto, izračunanega na naslednji način:

{enota s posebnimi potrebami x (1/število mesecev)}

Število mesecev v zgornji formuli ustreza številu mesecev, ko so se predmeti ali storitve za osebe s posebnimi potrebami uporabljali ali proizvajali za izvajanje ukrepa, odvisno od narave predmetov ali storitev. Pri enkratnih stroških je število mesecev enako 1.

DODATNA SREDSTVA ZA ŠTUDENTE IZ CILJNIH REGIJ SVETA

Prijavitelji lahko zaprosijo za dodatna sredstva za študente iz regij partnerskih držav, ki se financirajo z naslednjimi instrumenti EU za zunanje financiranje (razdelek 6):

 • instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI),
 • instrument za predpristopno pomoč (IPA III).

Programi EMJM, predlagani za financiranje, lahko v celotnem trajanju magistrskega programa dobijo največ 18 dodatnih štipendij (vključno s pripadajočimi institucionalnimi stroški), financiranih z instrumentom NDICI, ter največ šest dodatnih štipendij (vključno s pripadajočimi institucionalnimi stroški), financiranih z instrumentom IPA III. Te dodatne štipendije se ponudijo kot odziv na prednostne naloge zunanje politike EU v zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter upoštevajo različne stopnje gospodarskega in družbenega razvoja v ustreznih partnerskih državah. Te štipendije bodo programom EMJM, izbranim za financiranje, dodeljene glede na njihovo razvrstitev v padajočem vrstnem redu in ob upoštevanju razpoložljivega proračuna.

Podroben seznam držav, ki jim je namenjen ta ukrep, bo objavljen na naslednjem spletnem naslovu: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Izračun končnih nepovratnih sredstev

Končna nepovratna sredstva se bodo izračunala v fazi končnega poročanja na podlagi števila dodeljenih štipendij, števila vpisanih študentov in dejanskega števila zneskov stroškov na enoto, dodeljenih za individualne potrebe, če skupni znesek ne presega najvišjih dodeljenih nepovratnih sredstev. Pri projektih bo mogoče prenesti sredstva med štipendijami (razen dopolnilnimi štipendijami za ciljne regije sveta, če je ustrezno) in individualnimi potrebami glede na dejanske potrebe in v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih. Prenosi med proračunskimi postavkami in med instrumenti za financiranje niso dovoljeni.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

Sklop 2: ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus

Ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus naj bi povečali zmogljivosti univerz za posodobitev in internacionalizacijo učnih načrtov in praks poučevanja in za združevanje virov ter omogočili, da se v visokošolskih sistemih razvijejo skupni mehanizmi, povezani z zagotavljanjem kakovosti, akreditacijo in priznavanjem diplom in kreditnih točk. Podpora je namenjena tudi proučitvi in izkoriščanju priložnosti, zagotovljenih v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov. Glede na visoko stopnjo skupnega izvajanja/integracije med sodelujočimi institucijami bi morali taki celostni transnacionalni programi prispevati k integraciji in internacionalizaciji evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

CILJ UKREPOV ZA ZASNOVO ERASMUS MUNDUS

Glavni cilj ukrepov za zasnovo Erasmus Mundus je spodbuditi razvoj novih, inovativnih, celostnih transnacionalnih magistrskih študijskih programov na visoki ravni. Ti ukrepi za zasnovo bi morali vključevati (a) države programa Erasmus+, (b) institucije in/ali (c) tematska področja, ki so v programu Erasmus Mundus slabo zastopani (glej katalog Erasmus Mundus)[3].

KATERA MERILA JE TREBA IZPOLNJEVATI ZA PRIJAVO ZA UKREPE ZA ZASNOVO ERASMUS MUNDUS?

Da bi bili predlogi projektov za ukrepe za zasnovo Erasmus Mundus upravičeni do nepovratnih sredstev, morajo izpolnjevati naslednja merila:

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo lahko vloži katera koli visokošolska institucija s sedežem v državi programa ali partnerski državi.

Trajanje projekta (in aktivnosti, kadar je to primerno)

15 mesecev

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

ID razpisa: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 26. maja do 17. ure (po bruseljskem času).

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

PRIPRAVA PROJEKTA

Ukrepi EMDM podpirajo zasnovo magistrskih študijskih programov na visoki ravni[4], ki jih skupaj izvajajo mednarodni konzorcij visokošolskih institucij iz različnih držav po vsem svetu ter, kjer je ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za zadevna študijska/strokovna področja.

Upravičenec bo vzpostavil stike in začel aktivnosti sodelovanja za pripravo magistrskega programa v skladu z opredelitvijo „celostnega magistrskega programa“ (glej poglavje o EMJM „Priprava projekta“). Skupno zasnovan magistrski program bi moral:

 • zagotoviti v celoti integriran učni načrt, ki ga pripravi konzorcij visokošolskih institucij (ki ga sestavljajo najmanj tri visokošolske institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi programa);
 • biti namenjen vpisu odličnih študentov z vsega sveta;
 • vključevati obvezno fizično mobilnost za vse vpisane študente;
 • pripeljati do podelitve skupne diplome (tj. enotno potrdilo o diplomi, ki ga podelita vsaj dve visokošolski instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država programa) ali večkratnih diplom (tj. vsaj dve potrdili o diplomi, ki ju podelita dve visokošolski instituciji iz različnih držav, od katerih mora biti vsaj ena država programa) ali oboje.

Do konca obdobja financiranja naj bi se v okviru projekta oblikovali naslednji skupni mehanizmi:

 • skupne zahteve za vpis študentov ter pravila/postopki za prijavo, izbor, spremljanje, preverjanje znanja / oceno uspešnosti;
 • skupna zasnova programa in celostne aktivnosti poučevanja/usposabljanja;
 • skupne storitve, ki se zagotovijo študentom (npr. jezikovni tečaji, podpora za vizume);
 • skupna strategija za promocijo in ozaveščanje;
 • skupno administrativno in finančno upravljanje s strani konzorcija;
 • skupna politika diplom;
 • osnutek skupnega partnerskega sporazuma, ki vključuje najmanj tri visokošolske institucije iz treh različnih držav, od katerih morata biti vsaj dve državi programa. Ta sporazum naj bi zajemal vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike, povezane z izvajanjem magistrskega programa;
 • osnutek skupnega študentskega sporazuma.

Magistrski program, ki bo razvit, naj bi izpolnjeval standarde za zagotavljanje kakovosti skupnih programov v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA)[5].

Priporoča se, da se morebitni postopek akreditacije/evalvacije vsaj začne pred koncem projekta in da se proučijo priložnosti, zagotovljene v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dovoljuje nacionalna zakonodaja).

PRIČAKOVANI UČINEK

 • Zagotavljanje priložnosti evropskim in neevropskim visokošolskim institucijam za razvoj novih partnerstev;
 • izboljšanje kakovosti in spodbujanje inovacij v magistrskih programih ter ureditvah za nadzor;
 • okrepitev internacionalizacije in povečanje konkurenčnosti sodelujočih organizacij;
 • povečanje privlačnosti sodelujočih organizacij za nadarjene študente;
 • prispevanje k politikam univerz za internacionalizacijo z mednarodnim ozaveščanjem na podlagi učnih načrtov in zasnove celovitih strategij internacionalizacije (institucionalno sodelovanje in čezmejna mobilnost ljudi).

MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost

(največ 40 točk)

 • Splošni in posebni cilji projekta ter njihova ustreznost v zvezi z ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus;
 • predlagana strategija za zasnovo visoko integriranega magistrskega programa;
 • cilj projekta v primerjavi s ponudbo obstoječih magistrskih programov in prispevek k privlačnosti evropskega visokošolskega prostora;
 • prispevek k razvoju novih partnerstev in možnosti za vključitev (a) držav programa, (b) institucij in/ali (c) tematskih področij, ki so v programu Erasmus Mundus slabo zastopani.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk)

 • Načrtovanje predlaganih aktivnosti za doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov;
 • predvidena operativna sredstva v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi in rezultati;
 • predvideni koraki za začetek postopka akreditacije/evalvacije za predlagani magistrski program, če je mogoče z izkoriščanjem priložnosti, zagotovljenih v okviru evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov.

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 • Opredelitev vlog in porazdelitve nalog v projektni skupini;
 • pričakovana vključitev drugih akterjev s področja izobraževanja in drugih področij ter njihov prispevek k zasnovi programa;
 • utemeljitev njihove udeležbe, dodane vrednosti in dopolnjevanja.

Učinek

(največ 20 točk)

 • Pričakovani učinek novega magistrskega programa;
 • aktivnosti, predvidene za promocijo in razširjanje novega magistrskega programa in rezultatov projekta;
 • predvideni ukrepi za trajnostnost novega magistrskega programa in opredelitev možnih virov financiranja.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 60 točk. V primeru izenačenih predlogov bodo imeli prednost predlogi z največ točkami v kategoriji „Ustreznost projekta“ in nato v kategoriji „Učinek“.

KAKŠNA SO PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV?

Podpora ima obliko pavšalnega finančnega prispevka za stroške, neposredno povezane z aktivnostmi, potrebnimi za pripravo novega magistrskega programa, kot so srečanja in konference, študije/raziskave, postopek akreditacije/evalvacije itd. Prispevek je mogoče uporabiti tudi za kritje stroškov osebja, potnih stroškov in stroškov nastanitve, administrativnih stroškov in aktivnosti podizvajalcev, če so pomembni za izvedbo ukrepov za zasnovo Erasmus Mundus.

Pavšalni znesek bo znašal 55 000 EUR na projekt.

Elementi nepovratnih sredstev bodo določeni v sporazumu o nepovratnih sredstvih.

Za končno plačilo nepovratnih sredstev bodo morali upravičenci predložiti dokaze, da so bile aktivnosti, predvidene v prijavi, izvedene v celoti in zadovoljivo.

Več podrobnosti je navedenih v vzorcu sporazuma o nepovratnih sredstvih, ki je na voljo na portalu za financiranje in javne razpise.

 1. Raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED 2011.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Raven 7 mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED 2011.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: