Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Projekti mobilnosti za mlade - „Mladinske Izmenjave“

V okviru tega ukrepa[1] lahko organizacije in neformalne skupine mladih prejmejo podporo za izvajanje projektov, ki združujejo mlade iz različnih držav, ki se lahko udeležijo izmenjav in se učijo zunaj svojega formalnega izobraževalnega sistema.

CILJI UKREPA

Program Erasmus+ podpira neformalno učno mobilnost mladih v obliki mladinskih izmenjav, katerih namen je angažirati in opolnomočiti mlade, da postanejo aktivni državljani, jih povezati z evropskim projektom ter jim pomagati pridobivati in razvijati kompetence za življenje in njihovo poklicno prihodnost.

Natančneje, namen mladinskih izmenjav je:

 • spodbujati medkulturni dialog in učenje ter občutek pripadnosti Evropi;
 • razvijati spretnosti in odnos mladih;
 • krepiti evropske vrednote ter odpravljati predsodke in stereotipe;
 • ozaveščati o družbeno pomembnih temah ter s tem spodbujati sodelovanje v družbi in aktivno udeležbo.

V projektu lahko sodelujejo vsi mladi, pri čemer je poseben poudarek na tistih z manj priložnostmi.

OKVIR POLITIKE

Strategija Evropske unije za mlade za obdobje 2019–2027 določa okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine na podlagi sporočila Komisije z dne 22. maja 2018 o angažiranju, povezovanju in opolnomočenju mladih. Strategija spodbuja udeležbo mladih v demokratičnem življenju, podpira družbeno in državljansko angažiranost ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebna sredstva za sodelovanje v družbi. Strategija EU za mlade vključuje tudi postopek mladinskega dialoga, v tem okviru pa je bilo leta 2018 oblikovanih 11 evropskih ciljev mladih. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih. V okviru osrednjega področja „povezovanje“ spodbuja in omogoča povezave, odnose in izmenjavo izkušenj med mladimi kot ključno prednost prihodnjega razvoja EU. Te povezave je najbolje spodbujati z različnimi oblikami mobilnosti, med katerimi so tudi mladinske izmenjave.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

Tematske strategije na področju mladine

Program Erasmus+ si prizadeva spodbujati udejstvovanje mladih, izboljševanje kakovosti procesov priložnostnega in neformalnega učenja ter razvoj kakovostnega mladinskega dela. Dodatna podpora na teh področjih je zagotovljena prek posebnih tematskih strategij, kot so strategija za udeležbo mladih (Youth Participation Strategy), Youthpass in evropska strategija usposabljanja (European Training Strategy – ETS)[2].

OPIS AKTIVNOSTI

Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave so srečanja skupin mladih iz vsaj dveh različnih držav, ki se za kratek čas zberejo, da bi skupaj izvedli program neformalnega učenja (kombinacija delavnic, vaj, razprav, igranja vlog, simulacij, aktivnosti na prostem itd.) v zvezi s temo, ki jih zanima, pri čemer se zgledujejo po evropskih ciljih mladih[3]. Obdobje učenja obsega pripravljalno fazo pred izmenjavo ter ocenjevanje in spremljanje po njej.

Naslednje aktivnosti niso upravičene do nepovratnih sredstev v okviru mladinskih izmenjav: akademski študijski obiski; izmenjave, katerih cilj je finančni dobiček; izmenjave, ki se lahko štejejo za turizem; festivali; počitniška potovanja; turneje, zakonsko določena srečanja, usposabljanja, ki jih odrasli izvajajo za mlade.

Poleg mladinskih izmenjav lahko projekti vključujejo tudi pripravljalne obiske.

Pripravljalni obiski

Namen pripravljalnih obiskov je zagotoviti visokokakovostne aktivnosti z olajšanjem in pripravo upravnih ureditev, krepitvijo zaupanja in razumevanja ter vzpostavitvijo trdnega partnerstva med vključenimi organizacijami in osebami. V primeru aktivnosti mladinskih izmenjav z mladimi z manj priložnostmi bi morali pripravljalni obiski omogočiti izpolnitev posebnih potreb udeležencev. Pripravljalni obiski se opravijo v državi ene od organizacij gostiteljic pred začetkom aktivnosti mladinske izmenjave.

PRIPRAVA PROJEKTA

Projekt izvajata vsaj dve organizaciji. Organizacije, ki sodelujejo v projektu, bi morale imeti koristi od tega sodelovanja; zato bi moral biti projekt v skladu z njihovimi cilji in ustrezati njihovim potrebam. Vključene organizacije prevzamejo vlogo „pošiljateljice“ udeležencev in/ali „gostiteljice“, ki gosti aktivnost. Ena od organizacij prevzame tudi vlogo koordinatorja in se v imenu partnerstva prijavi za celoten projekt.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, pripravo, izvedbo in nadaljnje spremljanje. Sodelujoče organizacije in mladi, vključeni v aktivnosti, bi morali aktivno sodelovati v vseh navedenih fazah, s čimer bi izboljšali svoje učne izkušnje.

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja delovnega programa, razporeda aktivnosti itd.);
 • priprava (praktične ureditve, sklepanje sporazumov s partnerji, jezikovna/medkulturna/učna/z nalogami povezana priprava udeležencev pred odhodom itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta).

Kakovostna mladinska izmenjava:

 • temelji na aktivnem vključevanju mladih in sodelujočih organizacij, ki bi morali aktivno sodelovati v vseh fazah projekta ter tako izboljšati svoje učne in razvojne izkušnje;
 • vključuje različne skupine udeležencev in gradi na tej raznolikosti;
 • temelji na jasno opredeljenih potrebah mladih udeležencev;
 • zagotavlja, da so učni izidi neformalnega in priložnostnega učenja, ki jih dosežejo udeleženci, pravilno opredeljeni in dokumentirani;
 • spodbuja udeležence k razmisleku o evropskih temah in vrednotah.

Učni proces

Za vzpostavitev mladinske izmenjave v okviru neformalnega učenja je treba vsaj del želenih učnih izidov načrtovati vnaprej, da se zagotovijo ustrezne priložnosti. Mladi, ki bodo sodelovali v aktivnosti, bi morali prispevati k opredelitvi svojih potreb in znanja, ki ga želijo pridobiti ali razviti z mladinsko izmenjavo.

Udeleženci bi morali biti tudi čim bolj vključeni v načrtovanje in oblikovanje aktivnosti (pripravo programa, delovne metode in določitev delitve nalog) ter razmisliti, kako se pripraviti, da bi se med izmenjavo čim več naučili in dosegli čim večji osebni razvoj.

Po zaključku osrednje aktivnosti bi bilo treba udeležence povabiti, naj zagotovijo povratne informacije o aktivnosti ter razmislijo o tem, kaj so se naučili in kako lahko izkoristijo te učne izide. Poleg tega bi morali udeleženci razmisliti o morebitnem nadaljnjem spremljanju aktivnosti. To lahko storijo individualno in po možnosti v skupini.

Organizacije bi morale podpirati učni proces ter opredelitev in dokumentiranje učnih izidov, zlasti z orodjem Youthpass.

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Organizacije bi morale načrtovati dostopne in vključujoče projektne aktivnosti, pri tem pa upoštevati stališča udeležencev z manj priložnostmi in jih vključiti v postopek odločanja. 

Mladinske izmenjave so še posebej primerne za vključevanje mladih z manj priložnostmi:

 • skupinska mobilnost nudi izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine;
 • zaradi kratkega trajanja mladinskih izmenjav je sodelovanje mladih z manj priložnostmi primerno;
 • zaradi sodelovanja lokalnih udeležencev je prva udeležba v evropskih projektih lažja.

Mladinske izmenjave so primerne tudi za delo na področju vključevanja in raznolikosti kot predmeta projekta, na primer za podporo boju proti stereotipom ter spodbujanje razumevanja, strpnosti in nediskriminacije. 

Zaščita in varnost udeležencev

Pri mladinski izmenjavi sodelujejo vodje skupin, ki spremljajo udeležence in jim nudijo podporo, da bi zagotovili kakovosten učni proces med osrednjo aktivnostjo. Hkrati skrbijo za varno, spoštljivo in nediskriminatorno okolje ter zaščito udeležencev. Med načrtovanjem in pripravo mladinske izmenjave bi bilo treba obravnavati vprašanje zaščite in varnosti udeležencev ter predvideti vse potrebne ukrepe za preprečevanje/zmanjšanje tveganj.

Okoljska trajnostnost

Mladinska izmenjava bi morala med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Načrtovati in izvesti bi jo bilo treba ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje ter trajnostna prevozna sredstva.

Digitalizacija

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami in za izboljšanje kakovosti aktivnosti.

Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine

Pri izvajanju vseh projektov, podprtih v okviru tega ukrepa, je treba upoštevati standarde kakovosti Erasmus na področju mladine za organizacijo visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine zajemajo osnovna načela ukrepa in konkretne prakse izvajanja za projektne naloge, kot so izbor in priprava udeležencev, opredelitev, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov, izmenjava rezultatov projektov itd. Standardi kakovosti Erasmus na področju mladine so na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_sl.

 

MERILA ZA OCENO TEGA PROJEKTA

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Splošna merila za upravičenost

Spodaj navedena splošna merila se uporabljajo za standardne projekte mladinske izmenjave. Za akreditacije glej ustrezno poglavje tega vodnika.

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; evropska mladinska nevladna organizacija; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialno podjetje; profitna organizacija, dejavna na področju družbene odgovornosti podjetij;
 • neformalna skupina mladih[4]

s sedežem v državi programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli upravičena sodelujoča organizacija ali skupina s sedežem v državi programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, vključenih v projekt[5].

Število sodelujočih organizacij

Sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

do 11. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom istega leta;

do 5. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Priloge

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako mladinsko izmenjavo in pripravljalni obisk, načrtovan v projektu.

Dodatna merila za upravičenost za mladinske izmenjave

Trajanje aktivnosti

Od 5 do 21 dni, v kar niso zajeti dnevi potovanja.

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene (ali več, če gre za potujoče aktivnosti) od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.

Število sodelujočih organizacij

Sodelovati morata vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav.

Aktivnosti v državah programa: vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi programa.

Aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami EU: aktivnost morata izvajati vsaj ena sodelujoča organizacija iz države programa in ena sodelujoča organizacija iz sosedske partnerske države EU.

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let[6], ki živijo v državah svoje organizacije pošiljateljice in gostiteljice.

Vključeni vodje skupin[7] in pomočniki morajo biti stari najmanj 18 let.

Število udeležencev in sestava nacionalnih skupin

Najmanj 16 in največ 60 udeležencev na aktivnost (vodje skupin, pomočniki in spremljevalci niso zajeti). V primeru mladinskih izmenjav, v katerih sodelujejo samo mladi z manj priložnostmi, je najmanjše število udeležencev 10.

Najmanj dve skupini mladih iz dveh različnih držav.

Vsaka skupina mora imeti vsaj enega vodjo skupine.

Največ en pomočnik na aktivnost.

Druga merila

 • Vsaj ena od organizacij pošiljateljic ali organizacij gostiteljic za aktivnost mora imeti sedež v državi nacionalne agencije, ki prejme prijavo.

Dodatna merila za upravičenost za pripravljalne obiske

Kraji izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij gostiteljic.

Upravičeni udeleženci

Predstavniki sodelujočih organizacij, pomočniki, vodje skupin in mladi, ki sodelujejo v glavni aktivnosti.

MERILA ZA DODELITEV

Projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih. Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od spodaj navedenih kategorij meril za dodelitev.

Ustreznost, utemeljitev in učinki

(največ 30 točk)

 • Ustreznost projekta glede na:
 • cilje ukrepa;
 • potrebe sodelujočih organizacij in udeležencev;
 • primernost projekta za doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
 • morebitni učinek projekta:
 • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
 • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ali svetovni ravni;
 • kako primeren je projekt za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa;
 • v kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove udeležence in manj izkušene organizacije.

Kakovost zasnove projekta

(največ 40 točk)

 • Usklajenost prepoznanih potreb, ciljev projekta, profilov udeležencev in predlaganih aktivnosti;
 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz projekta: priprave (vključno s pripravo, zagotovljeno udeležencem), izvajanja aktivnosti in nadaljnjega spremljanja;
 • v kakšnem obsegu so mladi vključeni v vse faze aktivnosti;
 • v kakšnem obsegu so aktivnosti zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne udeležencem iz različnih okolij in z različnimi sposobnostmi; 
 • ustreznost predlaganih participativnih učnih metod, vključno z morebitnimi virtualnimi komponentami;
 • kakovost ureditev in podpore za razmislek, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje, zlasti orodja Youthpass;
 • uravnotežena zastopanost udeležencev glede na države in spol;
 • ustreznost in učinkovitost ukrepov, predvidenih za zagotovitev varnosti in zaščite udeležencev;
 • v kakšnem obsegu aktivnosti vključujejo trajnostne in okolju prijazne prakse.

Kakovost vodenja projekta

(največ 30 točk)

 • Kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki;
 • kakovost ukrepov za ocenjevanje različnih faz in rezultatov projekta;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.

PRAVILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Proračunska kategorija

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Znesek

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev brez vodij skupin, spremljevalcev in pomočnikov.

100 EUR na udeleženca mladinske izmenjave.

Potovanje

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci in pomočniki, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na potovalno razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti[8], pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija[9].

Pri potujočih aktivnostih bi moral prijavitelj sešteti razdalje med posameznimi kraji izvajanja in izbrati razpon razdalje, ki ustreza vsoti razdalj[10].

Potovalna razdalja

Standardno potovanje

Zeleno potovanje

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km ali več

1 500 EUR

 

Individualna podpora

Stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na trajanje bivanja na udeleženca, vključno z vodji skupin, spremljevalci in pomočniki (če so potrebni), pri čemer se krijejo tudi stroški za en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej ter stroški za največ štiri dodatne dni za udeležence, ki prejmejo nepovratna sredstva za zeleno potovanje.

Znesek iz preglednice A2.1 na udeleženca na dan.

Podpora za vključevanje

Stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi brez vodij skupin, spremljevalcev in pomočnikov.

100 EUR na udeleženca mladinske izmenjave.

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalci, vključno z vodji skupin in pomočniki (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

100 % upravičenih stroškov

Podpora za pripravljalne obiske

Stroški, povezani z izvedbo pripravljalnega obiska, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: stroški na enoto.

Pravilo dodelitve: izključeni so udeleženci iz organizacije gostiteljice. Za posamezno aktivnost lahko sredstva prejme največ en udeleženec na sodelujočo organizacijo. Ni omejitev glede pomočnikov, ki sodelujejo v glavni aktivnosti. Pogoj: prijavitelj mora utemeljiti potrebo po pripravljalnem obisku, cilje in udeležence, ki jih mora nato odobriti nacionalna agencija.

575 EUR na udeleženca na pripravljalni obisk.

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala. Visoki potni stroški udeležencev, vključno z vodji skupin, spremljevalci in pomočniki; vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev z nižjimi izpusti ogljika.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti zahtevek, ki ga mora nato odobriti nacionalna agencija.

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih stroškov

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov

Preglednica A2.1 Individualna podpora za mladinske izmenjave

 

 

Individualna podpora (v EUR na dan)

 

Avstrija

45 EUR

Belgija

42 EUR

Bolgarija

32 EUR

Hrvaška

35 EUR

Ciper

32 EUR

Češka

32 EUR

Danska

45 EUR

Estonija

33 EUR

Finska

45 EUR

Republika Severna Makedonija

28 EUR

Francija

38 EUR

Nemčija

41 EUR

Grčija

38 EUR

Madžarska

33 EUR

Islandija

45 EUR

Irska

49 EUR

Italija

39 EUR

Latvija

34 EUR

Lihtenštajn

45 EUR

Litva

34 EUR

Luksemburg

45 EUR

Malta

39 EUR

Nizozemska

45 EUR

Norveška

50 EUR

Poljska

34 EUR

Portugalska

37 EUR

Romunija

32 EUR

Srbija

29 EUR

Slovaška

35 EUR

Slovenija

34 EUR

Španija

34 EUR

Švedska

45 EUR

Turčija

32 EUR

Sosedske partnerske države

29 EUR

 1. Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo mednarodnih aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav Programa. Vendar se lahko s približno 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financirajo mednarodne aktivnosti mobilnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav programa in partnerskih držav, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

 2. Strategije so na voljo na spletnem naslovu: https://www.salto-youth.net/.

 3. Evropski cilji mladih so bili oblikovani v okviru strategije EU za mlade. Ti cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in poudarjajo izzive. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

 4. Skupina najmanj štirih mladih, starih od 13 do 30 let. Eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine. Za opredelitev neformalne skupine glej glosar. Za namene tega ukrepa in vseh določb, povezanih z njim, je pojem „neformalna skupina mladih“ zajet v pojmu „sodelujoča organizacija“. Pri sklicevanju na „sodelujočo organizacijo“ se šteje, da ta pojem zajema tudi „neformalno skupino mladih“.

 5. Sodelujoče organizacije bodo morale podpisati pooblastilo, s katerim bodo pooblastile organizacijo prijaviteljico. Pooblastila je treba predložiti v fazi prijave in najpozneje do podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 6. Upoštevati je treba naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;

  zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti.

 7. Vodja skupine je odrasla oseba, ki se pridruži mladim, ki sodelujejo v mladinski izmenjavi, da zagotovi njihovo učinkovito učenje, zaščito in varnost.

 8. Na primer če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato izbral ustrezen razpon razdalje (tj. od 500 do 1 999 km).    

 9. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.

 10. Na primer, če udeleženec iz Madrida (Španija) sodeluje pri potujoči aktivnosti, ki se najprej izvede v Rimu (Italija), nato pa v Ljubljani (Slovenija), bo prijavitelj (a) najprej izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km) in nato razdaljo od Rima do Ljubljane (489,75 km) ter seštel obe razdalji (1855,03 km), (b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) in (c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Ljubljane (prek Rima) in nazaj (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: