Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Akreditacija Erasmus na področju mladine

KAJ JE AKREDITACIJA ERASMUS NA PODROČJU MLADINE[1]?

Akreditacije Erasmus so orodje za organizacije, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje, spodbujati sodelovanje mladih ter podpirati krepitev zmogljivosti mladinskih delavcev in organizacij za mladinsko delo prek aktivnosti učne mobilnosti. Akreditacija Erasmus na področju mladine omogoča učno mobilnost mladih, tako da akreditiranim organizacijam zagotavlja poenostavljeno in prilagodljivo alternativno obliko projektov za izvajanje aktivnosti.

Namen akreditacije Erasmus na področju mladine je:

 • okrepiti osebni in strokovni razvoj mladih z aktivnostmi mobilnosti za neformalno in priložnostno učenje;
 • spodbujati opolnomočenje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in udeležbo v demokratičnem življenju;
 • spodbujati kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni s krepitvijo zmogljivosti organizacij, aktivnih na področju mladine, ter podpiranjem izobraževalnega in strokovnega razvoja mladinskih delavcev;
 • spodbujati vključevanje in raznolikost, medkulturni dialog, evropsko sodelovanje ter vrednote solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic med mladimi v Evropi.

Organizacije prijaviteljice bodo morale določiti dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, ki bodo podprte s sredstvi programa Erasmus+, pričakovane koristi in pristop k vodenju projektov. Podelitev akreditacije Erasmus na področju mladine potrjuje, da ima prijavitelj vzpostavljene ustrezne in učinkovite postopke in ukrepe za izvajanje visokokakovostnih aktivnosti učne mobilnosti v skladu z načrtom in za zagotavljanje koristi na področju mladine.

KAKO DELUJE?

Organizacije, ki želijo pridobiti akreditacijo, bodo morale določiti dolgoročne cilje in načrt aktivnosti, ki bodo podprte s sredstvi programa Erasmus+, pričakovane koristi in pristop k vodenju projektov.

Organizacije se lahko neprekinjeno prijavljajo za akreditacijo na področju mladine, uspešnim prijaviteljem za akreditacijo Erasmus na področju mladine pa bo omogočen poenostavljen dostop do priložnosti na področju mladine v okviru ključnega ukrepa 1, kot so predstavljene v ustreznih poglavjih tega vodnika. Podrobne informacije o merilih za upravičenost, izbor in podelitev so na voljo v posebnem razpisu za zbiranje predlogov, objavljenem na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_sl.

Akreditacija Erasmus se podeli za obdobje 2021–2027, v katerem je treba izvajati redno spremljanje ter stalno izpolnjevati zahteve akreditacije in navodila nacionalne agencije, ki izvaja nadzor.

KAKO DOSTOPATI DO PRILOŽNOSTI ZA MOBILNOST Z AKREDITACIJO ERASMUS?

Akreditirane organizacije se lahko za financiranje za aktivnosti mobilnosti mladih prijavijo (oddajo vlogo za nepovratna sredstva) po poenostavljenem postopku. Prijave temeljijo na predhodno odobrenem načrtu, predloženem za akreditacijo, zato ni treba predložiti podrobnega seznama in opisa načrtovanih aktivnosti. Namesto tega je pri prijavah poudarek na oceni števila aktivnosti, ki se bodo izvedle, in števila vključenih udeležencev.

Aktivnosti mobilnosti, ki se bodo izvajale v okviru tega ukrepa, morajo upoštevati pravila in načela, določena za posamezno vrsto aktivnosti v ustreznih poglavjih tega vodnika.

Akreditirane organizacije se zavezujejo, da bodo upoštevale standarde kakovosti Erasmus na področju mladine in izvajale visokokakovostne aktivnosti mobilnosti na področju mladine.

Akreditirane mladinske organizacije niso upravičene do financiranja v okviru standardnih projektov mladinskih izmenjav in mobilnosti za mladinske delavce. Lahko pa prevzamejo vlogo partnerja v navedenih projektih. V letu 2021 so organizacije, ki jim je bila akreditacija podeljena po izteku roka za oddajo vloge za nepovratna sredstva, izjemoma upravičene do financiranja v okviru drugega roka za standardne projekte mladinskih izmenjav in mobilnosti za mladinske delavce.

Merila za upravičenost

Za vloge za nepovratna sredstva se uporabljajo splošna merila, navedena v nadaljevanju.

Upravičeni prijavitelji

Organizacija, ki ima na dan roka za prijavo veljavno akreditacijo Erasmus na področju mladine.

Upravičene aktivnosti

 • Mladinske izmenjave
 • Aktivnosti za poklicni razvoj mladinskih delavcev

Poleg tega se lahko izvajajo naslednje aktivnosti:

 • pripravljalni obiski

Opis in merila za upravičenost za vsako od teh aktivnosti so navedeni v ustreznih poglavjih tega vodnika.

Trajanje projekta

Začetno trajanje vseh akreditiranih projektov je 15 mesecev. Po 12 mesecih lahko vsi upravičenci svoj projekt podaljšajo na skupno 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

 • do 11. maja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. avgusta istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Akreditirana organizacija se lahko na posamezen razpis prijavi samo enkrat.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • skupnega proračuna, ki je na voljo za dodelitev akreditiranim prijaviteljem;
 • zahtevanih aktivnosti;
 • najnižjega in najvišjega zneska nepovratnih sredstev;
 • naslednjih meril za dodelitev: finančna uspešnost, kvalitativna uspešnost, prednostne naloge politike in tematska področja, ki jih obravnavajo aktivnosti, na katere se nanaša vloga, ter geografska uravnoteženost (če jih nacionalna agencija uporablja).

Nacionalna agencija pred rokom iz razpisa objavi podrobna pravila o osnovnih in najvišjih zneskih nepovratnih sredstev, točkovanju na podlagi meril za dodelitev, ponderiranju vsakega merila, metodi dodelitve ter proračunu, ki je na voljo za akreditirane projekte.

 1. Največ proračunskih sredstev za ta ukrep je dodeljenih za podporo transnacionalnim aktivnostim, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav programa. Vendar se lahko s približno 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financirajo mednarodne aktivnosti mobilnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav programa in partnerskih držav, ki mejijo na EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Tagged in: