Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štipendiá pre spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Profil žiadateľa

  • Prihlásiť sa môžu študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia z ktorejkoľvek krajiny sveta.
  • Musíte mať vysokoškolský diplom prvého stupňa alebo preukázať uznávanú rovnocennú úroveň vzdelávania podľa vnútroštátnych právnych predpisov a postupov krajiny, v ktorej bol diplom udelený. Prihlásiť sa môžete aj vtedy, ak ste v poslednom ročníku prvého stupňa a absolventom sa stanete ešte pred začiatkom študijného programu druhého stupňa.

Viac o spoločnom študijnom programe druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus je integrovaný študijný program na vysokej úrovni pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto programy sú navrhnuté a realizované medzinárodným partnerstvom inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín na celom svete.

Z programu Erasmus+ sa financujú štipendiá pre študentov, ktorí sa do týchto programov zapoja. Samotné magisterské programy ponúkajú tieto štipendiá študentom z celého sveta, ktorí sa v rámci každoročných výberových kôl umiestnili na najvyšších priečkach.

Štipendiá EÚ pokrývajú náklady študenta na účasť na tomto programe, cestovné náklady a príspevok na živobytie.

Aktivity a výsledky

  • Spoločné študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus poskytujú 60, 90 alebo 120 kreditov ECTS. To znamená, že trvajú minimálne 12 a maximálne 24 mesiacov. Väčšinou ide o 24-mesačné programy.
  • Štúdium musí pozostávať aspoň z 2 študijných pobytov v 2 krajinách (iných než krajina vášho pobytu). Programy ponúkajú rôzne študijné línie, ktoré spĺňajú túto podmienku.
  • Po úspešnom ukončení študijného programu získate buď spoločný diplom (t. j. jeden diplom vydaný v mene najmenej dvoch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania združených v konzorciu EMJMD), alebo viacnásobný diplom (t. j. aspoň dva diplomy vydané dvoma inštitúciami vysokoškolského vzdelávania združenými v konzorciu EMJMD).

Prihlášky a ďalšie informácie

V prvom rade by ste sa mali oboznámiť s online katalógom magisterských študijných programov Erasmus Mundus. Webové stránky každého programu poskytujú všetky potrebné informácie o obsahu, vstupných požiadavkách a vysokých školách, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť, či je to ten správny program pre vás.

Na webových stránkach programu budete mať k dispozícii aj návod s opisom všetkých krokov pri online podávaní prihlášky.

Tento zoznam sa každé leto dopĺňa o nový súbor vybraných spoločných študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus. Väčšina konzorcií vyžaduje, aby sa prihlášky v prípade študijných programov, ktoré sa začnú v nasledujúcom akademickom roku, podávali v období od októbra do januára.

Oboznámte sa so svojimi právami, ktoré máte počas štúdia v zahraničí.

EMA (z angl. Erasmus Mundus Association) je združenie, ktoré sa konkrétne zaoberá spoločnými študijnými programami druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Jeho webové stránky ponúkajú žiadateľom poradenstvo a inšpiráciu.

Aliancia ESAA (Aliancia študentov a absolventov programu Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu z EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.