Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Učiteľské Akadémie Programu Erasmus+

V uznesení Rady z roku 2019 o ďalšom rozvoji európskeho vzdelávacieho priestoru1  sa Komisia vyzýva, aby „vyvíjala nové spôsoby odbornej prípravy a podpory kompetentných, motivovaných a vysokokvalifikovaných učiteľov, školiteľov, pedagógov a vedúcich pracovníkov škôl a podporovala ich kontinuálny profesijný rozvoj a vysokokvalitné vzdelávanie učiteľov založené na výskume“2 3 .

V záveroch Rady o európskych učiteľoch a školiteľoch pre budúcnosť z mája 20204  sa opätovne zdôrazňuje úloha učiteľov ako základných kameňov európskeho vzdelávacieho priestoru a vyzýva sa na ďalšiu podporu rozvoja kariéry a kompetencií učiteľov, ako aj na zabezpečenie dobrých podmienok vo všetkých fázach ich kariéry. V záveroch sa takisto zdôrazňujú prínosy mobility učiteľov a potreba začlenenia mobility do počiatočného a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Okrem toho sa v záveroch Komisia vyzýva, aby intenzívnejšie podporovala spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania učiteľov pri kontinuálnom profesijnom rozvoji učiteľov.

V oznámení Komisie z roku 2020 o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 20255  sa uznáva kľúčová úloha učiteľov a školiteľov a stanovuje sa v ňom vízia vysokokompetentných a motivovaných pedagógov, ktorí môžu využívať širokú škálu možností podpory a profesionálneho rozvoja počas celej svojej rozmanitej kariéry. Komisia navrhuje niekoľko akcií na riešenie problémov, ktorým učiteľské povolanie v súčasnosti čelí, vrátane plánu na zriadenie učiteľských akadémií programu Erasmus+.

V akčnom pláne Komisie pre digitálne vzdelávanie (2021 – 2027)6  sa zdôrazňuje potreba zabezpečiť, aby všetci učitelia a školitelia mali potrebné kompetencie na to, aby s dôverou, účinne a kreatívne využívali technológie, a boli tak schopní zapojiť a motivovať svojich študentov, ako aj zabezpečiť, aby si všetci študenti rozvíjali svoje digitálne kompetencie potrebné pri vzdelávaní, živote a práci v čoraz digitalizovanejšom svete.

V uznesení Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030) sa uvádza potenciál učiteľských akadémií programu Erasmus+ pri uľahčovaní vytvárania sietí, výmeny poznatkov, mobility a pri poskytovaní príležitostí na vzdelávanie pre učiteľov a školiteľov vo všetkých štádiách ich kariéry.

Existuje potreba zatraktívniť túto profesiu: v krajinách EÚ, ktoré sa zúčastňujú na prieskume TALIS organizácie OECD, si v priemere menej ako 20% učiteľov v nižšom sekundárnom vzdelávaní myslí, že ich profesia je v spoločnosti cenená. Problémom je starnutie učiteľov a odborných pedagogických pracovníkov, pretože nadchádzajúce vlny odchodu do dôchodku môžu spôsobiť nedostatok tejto pracovnej sily v krajine. V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy 20197  sa takisto uvádza, že množstvo európskych krajín čelí závažnému nedostatku učiteľov, a to buď všeobecne, alebo v konkrétnych predmetoch, ako je biológia, ale aj v konkrétnych profiloch, napr. pri výučbe žiakov so špeciálnymi potrebami.

Napriek širokej ponuke možností kontinuálneho profesijného rozvoja učitelia v rámci prieskumu TALIS organizácie OECD stále uvádzajú nedostatočné príležitosti na profesijný rozvoj. Mobilita ešte stále nie je, napriek svojím prínosom, účinne začlenená do vzdelávania učiteľov, a to v dôsledku množstva praktických prekážok, ktoré by sa mali odstrániť jednotnejšími politikami.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ riešia tieto problémy, dopĺňajú ďalšie úsilie vynakladané na vytvorenie vzdelávacieho priestoru a pomáhajú prenášať výsledky do tvorby vnútroštátnych a regionálnych politík, čím sa v konečnom dôsledku zabezpečuje vzdelávanie učiteľov a podpora škôl. Učiteľské akadémie vychádzajú z inovácií a účinných postupov, ktoré existujú v oblasti národného vzdelávania učiteľov a európskej spolupráce, a ďalej ich rozvíjajú. Osobitná pozornosť sa bude venovať šíreniu a využívaniu účinných postupov v jednotlivých krajinách a medzi poskytovateľmi vzdelávania učiteľov, ako aj zabezpečovaniu spätnej väzby a vplyvu aj na úrovni politiky.

Ciele akcie

všeobecným cieľom tejto akcie je vytvorenie európskych partnerstiev poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov na účely zriadenia učiteľských akadémií programu Erasmus+, ktoré budú rozvíjať európsky a medzinárodný rozmer vo vzdelávaní učiteľov. Tieto akadémie budú podporovať viacjazyčnosť, jazykové povedomie a kultúrnu rozmanitosť, rozvíjať vzdelávanie učiteľov v súlade s prioritami EÚ v politike vzdelávania a prispievať k dosahovaniu cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ budú plniť tieto ciele:

 • prispievať k zlepšovaniu politík a postupov v oblasti vzdelávania učiteľov v Európe vytváraním sietí a spoločenstiev praxe v oblasti vzdelávania učiteľov, v ktorých sa spájajú poskytovatelia počiatočného vzdelávania učiteľov (počiatočná príprava budúcich učiteľov) a poskytovatelia kontinuálneho profesijného rozvoja (zvyšovanie kvalifikácie), ďalšie príslušné subjekty ako združenia učiteľov, ministerstvá a zainteresované strany, s cieľom vypracúvať a testovať stratégie a programy odborného vzdelávania, ktoré sú účinné, prístupné a prenosné do iných kontextov,
 • posilňovať európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovačnej a praktickej spolupráce s pedagógmi učiteľov a učiteľmi v iných európskych krajinách a výmeny skúseností v oblasti ďalšieho rozvoja vzdelávania učiteľov v Európe. Táto spolupráca je zameraná na riešenie kľúčových priorít Európskej únie, ako sú vzdelávanie v digitálnom svete, udržateľnosť, spravodlivosť a inklúzia, a to aj prostredníctvom ponuky kurzov, vzdelávacích modulov a ďalších vzdelávacích príležitostí pre učiteľov venovaných týmto témam,
 • spoločne vypracúvať a testovať rôzne modely mobility (virtuálna, fyzická a zmiešaná) v oblasti počiatočného vzdelávania učiteľov a v rámci kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov s cieľom zlepšiť kvalitu a počet mobilít, ako aj začleniť mobilitu do poskytovania vzdelávania učiteľov v Európe,
 • rozvíjať udržateľnú spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania učiteľov, ktorá má vplyv na kvalitu vzdelávania učiteľov v Európe, s cieľom zabezpečiť poznatky na vypracovanie politík v oblasti vzdelávania učiteľov na európskej aj národnej úrovni.

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov učiteľských akadémií programu Erasmus+ sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá organizácia uznaná na vnútroštátnej úrovni (s prvkami účastníckej organizácie uvedenými ďalej) a zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Zapojiť sa môžu tieto organizácie zriadené v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu), a to ako plnoprávni partneri alebo ako pridružení partneri:

 • inštitúcie vzdelávania učiteľov (vysoké školy, inštitúty, univerzity poskytujúce počiatočné vzdelávanie učiteľov a/alebo kontinuálny profesijný rozvoj) pre učiteľov na úrovni ISCED 1 až 3 vrátane učiteľov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a príprave,
 • ministerstvá alebo podobné verejné subjekty zodpovedné za politiky školského vzdelávania,
 • verejné (miestne, regionálne alebo národné) a súkromné orgány zodpovedné za vypracovanie politík a ponúk možností v oblasti vzdelávania učiteľov, ako aj za stanovenie noriem pre kvalifikácie učiteľov,
 • združenia učiteľov alebo iní uznaní poskytovatelia vzdelávania učiteľov a kontinuálneho profesijného rozvoja,
 • orgány zodpovedné za vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov a dohľad nad ich kontinuálnym profesijným rozvojom a kvalifikáciami,
 • školy spolupracujúce s poskytovateľmi vzdelávania učiteľov s cieľom umožniť praktickú odbornú prípravu v rámci vzdelávania učiteľov,
 • iné školy (od základných škôl po počiatočné OVP) alebo iné organizácie (napr. mimovládne organizácie, združenia učiteľov) relevantné pre projekt.

Počet a profil účastníckych organizácií

Učiteľská akadémia programu Erasmus+ musí zahŕňať aspoň troch plnoprávnych partnerov z minimálne troch členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu (z ktorých musia byť aspoň dve členskými štátmi EÚ) vrátane:

 • aspoň dvoch vnútroštátne uznaných poskytovateľov počiatočného vzdelávania učiteľov z dvoch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu a
 • aspoň jeden vnútroštátne uznaný poskytovateľ kontinuálneho profesijného rozvoja (ďalšej odbornej prípravy) pre učiteľov.

Okrem toho sa musí na partnerstvách zúčastňovať aspoň jedna škola praxe alebo odbornej prípravy ako plnoprávny alebo pridružený partner.

Na partnerstve sa môžu ako plnoprávni alebo pridružení partneri zúčastňovať aj ďalšie organizácie s príslušnými odbornými znalosťami v oblasti vzdelávania učiteľov a/alebo orgány, ktoré stanovujú normy, kvalifikácie alebo zabezpečujú kvalitu vzdelávania učiteľov.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity učiteľských akadémií programu Erasmus+ sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Trvanie projektu

3 roky

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 7. septembra do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Každá učiteľská akadémia programu Erasmus+ realizuje súdržný a komplexný súbor aktivít, ako sú:

 • spolupráca a zriaďovanie sietí a spoločenstiev praxe s poskytovateľmi vzdelávania učiteľov, združeniami učiteľov, verejnými organizáciami zapojenými do vzdelávania učiteľov a ďalšími príslušnými subjektmi s cieľom vytvárania inovačných stratégií a programov počiatočného a kontinuálneho profesijného rozvoja pre učiteľov a školy,
 • vypracúvanie a realizácia spoločných, inovačných a účinných vzdelávacích modulov v oblasti vzdelávania učiteľov a učiteľských kompetencií, ktoré sa týkajú výziev a/alebo nových pedagogických záležitostí spoločného záujmu. Riešia sa nimi rôzne potreby študentov učiteľstva (v rámci ich počiatočného vzdelávania) a slúžiacich učiteľov (v rámci kontinuálneho profesijného rozvoja),
 • vypracovanie spoločnej ponuky vzdelávania s výrazným európskym rozmerom, ktorá obsahuje aktivity v rámci mobility vo všetkých jej formách, zavádzanie (napr.) letných škôl, študijné návštevy pre študentov a učiteľov, ako aj iné formy spolupráce medzi školami na fyzickej aj virtuálnej úrovni,
 • identifikovanie účinných spôsobov odstraňovania prekážok mobility a stanovenie podmienok vrátane praktických opatrení a uznávania vzdelávania s cieľom zvýšiť počet mobilít, zlepšiť ich kvalitu a začleniť ich ako neoddeliteľnú súčasť ponuky počiatočného a ďalšieho vzdelávania učiteľov,
 • zapájanie škôl, a najmä škôl odbornej prípravy, do experimentovania a výmen inovačných nových spôsobov výučby (a to aj pre dištančné a zmiešané prístupy k výučbe a vzdelávaniu),
 • realizácia, v súlade s cieľmi tejto výzvy, štúdie, výskumov a/alebo prieskumov alebo zostavenie súborov účinných postupov na vypracovanie zhrnutí, diskusných dokumentov, odporúčaní atď. na stimulovanie diskusie a zabezpečenie podkladov na vypracovanie politík v oblasti vzdelávania učiteľov,
 • podpora a uprednostňovanie existujúcich nástrojov programu Erasmus+, ako sú eTwinning a School Education Gateway, v oblasti virtuálnej mobility, spolupráce, komunikácie na účely testovania a výmeny výsledkov.

Očakávaný vplyv

Od rozvoja učiteľských akadémií programu Erasmus+ sa očakáva zatraktívnenie učiteľskej profesie a zabezpečenie vysokokvalitného počiatočného vzdelávania a kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov, pedagógov a vedúcich pracovníkov škôl.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ by mali posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov prostredníctvom vytvárania európskych partnerstiev poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov. Úzka spolupráca medzi príslušnými subjektmi v celej Európe predpokladá inovačnú európsku spoluprácu a dôkladné vypracovanie politík a postupov v oblasti vzdelávania učiteľov, ktoré vychádzajú z existujúcich inovácií a účinných postupov v rámci vnútroštátnych systémov vzdelávania učiteľov a zo spoločnej ponuky vzdelávania pripravovanej pre zúčastnených učiteľov. Týmto prístupom by sa malo zabezpečiť, aby sa v Európe mobilita stala neoddeliteľnou súčasťou poskytovania vzdelávania učiteľov, a to tak, že sa odstránia aktuálne prekážky mobility a stanovia podmienky pre úspešné stratégie a programy mobility.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ budú fungovať na národnej a európskej úrovni a vytvoria pevné a udržateľné partnerstvá medzi poskytovateľmi počiatočného vzdelávania učiteľov a kontinuálneho profesijného rozvoja. Budú zabezpečovať užšiu spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania učiteľov, čím umožnia pokrok smerom k vytvoreniu štrukturálnych partnerstiev a spoločných programov medzi inštitúciami. Učiteľské akadémie programu Erasmus+ budú teda zabezpečovať účinný počiatočný a kontinuálny profesijný rozvoj vysokej kvality a dosahovať výsledky, ktoré by bolo náročné dosiahnuť bez výmeny vedomostí a účinnej spolupráce.

Od projektov sa očakáva, že sa nimi prostredníctvom najrôznejších kanálov šírenia výstupov projektu na nadnárodnej, národnej a/alebo regionálnej úrovni a vypracovania dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe zabezpečí zapojenie príslušných zainteresovaných strán z účastníckych organizácií aj mimo nich, ako aj trvalý vplyv projektu po jeho skončení.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 35)

 • Prepojenie s politikou: miera, do akej sa návrh zaoberá nadväzovaním a rozvojom európskych partnerstiev poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov zameraných na zriaďovanie učiteľských akadémií programu Erasmus+ s ponukou inovačného vzdelávania pre učiteľov.
 • Konzistentnosť: miera, do akej návrh vychádza z analýzy primeraných potrieb, jasne vymedzených a realistických cieľov, a miera, do akej sa v ňom riešia problémy významné pre účastnícke organizácie aj akciu.
 • Inovačný prístup: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky, pričom návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam vo svojej oblasti všeobecne alebo v geografickom kontexte, v ktorom sa projekt realizuje (napr. obsah, dosiahnuté výstupy, použité pracovné postupy, zapojené alebo zacielené organizácie a osoby).
 • Spolupráca a partnerstvá: miera, do akej je návrh vhodný na vytvorenie úzkeho a stabilného vzťahu na miestnej, národnej aj nadnárodnej úrovni medzi poskytovateľmi počiatočného vzdelávania učiteľov (počiatočná príprava budúcich učiteľov) a poskytovateľmi kontinuálneho profesijného rozvoja (zvyšovanie kvalifikácie učiteľov), ktorý by umožňoval recipročné a vzájomne prospešné interakcie.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje jeho pridaná hodnota na individuálnej (učiaci sa a/alebo zamestnanci), inštitucionálnej a systémovej úrovni spočívajúca vo výsledkoch, ktoré by bolo pre partnerov náročné dosiahnuť bez európskej spolupráce. v návrhu sa využívajú a propagujú existujúce nástroje na spoluprácu, komunikáciu v oblasti výsledkov a na ich testovanie a výmenu na úrovni EÚ, ako sú eTwinning a School Education Gateway.
 • Internacionalizácia: v návrhu sa preukazuje, že prispieva k medzinárodnému rozmeru vzdelávania učiteľov vrátane prípravy spoločných modelov mobility (virtuálnej, fyzickej a zmiešanej) a inej ponuky vzdelávania pri počiatočnom vzdelávaní a kontinuálnom profesijnom rozvoji učiteľov.
 • Digitálne zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity súvisiace s rozvojom digitálnych zručností (napr. zostavenie inovačných učebných plánov a metodík výučby, účinné vzdelávacie moduly atď.).
 • Zelené zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity (napr. inovačné učebné plány a metodiky výučby, účinné vzdelávacie moduly atď.) súvisiace s európskymi prioritami v oblasti environmentálnej udržateľnosti a s prechodom na obehové a ekologickejšie hospodárstvo.
 • Sociálny rozmer: návrh zahŕňa horizontálny záujem v rámci rôznych akcií na riešenie rozmanitosti a propagáciu spoločných hodnôt, rovnosti, nediskriminácie a sociálnej inklúzie, a to aj v prípade osôb so špeciálnymi potrebami/s nedostatkom príležitostí a ľudí pôsobiacich vo viacjazyčnom a multikultúrnom prostredí.
 • Rodová citlivosť: miera, do akej sa návrh zaoberá rodovou rovnosťou a pomáha hľadať riešenia na účinné posilnenie školskej výučby zohľadňujúcej rodové hľadisko.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 25)

 • Súdržnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít a služieb na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov.
 • Metodika: kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky a jej vhodnosť na dosahovanie očakávaných výsledkov.
 • Štruktúra: zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita pracovného programu vrátane primeraných fáz prípravy, realizácie, monitorovania, využívania, hodnotenia a šírenia výsledkov.
 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa prideľujú jednotlivým aktivitám náležité zdroje.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Riadenie rizík: problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika.
 • Zabezpečenie kvality: sú primerane zavedené kontrolné opatrenia (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.).
 • Monitorovacie nástroje: sú stanovené ukazovatele na zabezpečenie vysokokvalitnej a nákladovo efektívnej realizácie projektu.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Konfigurácia: projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, kompetenciami, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu.
 • Vzostupná konvergencia: miera, do akej partnerstvo zriaďuje siete a spoločenstvá praxe s poskytovateľmi vzdelávania učiteľov, subjektmi verejného sektora zapojenými do vzdelávania učiteľov a ďalšími relevantnými aktérmi a umožňuje účinnú výmenu odborných znalostí a vedomostí medzi týmito partnermi.
 • Geografický rozmer: miera, do akej partnerstvo zahŕňa relevantných partnerov z rôznych geografických oblastí, ako aj miera, do akej žiadateľ odôvodnil geografické zloženie partnerstva a preukázal jeho relevantnosť pri dosahovaní cieľov učiteľských akadémií programu Erasmus+; ako aj miera, do akej partnerstvo zahŕňa široký a primeraný rozsah príslušných aktérov na miestnej aj regionálnej úrovni.
 • Virtuálna spolupráca a mobilita: miera, do akej je spolupráca prepojená na existujúce nástroje programu Erasmus+, ako sú eTwinning a School Education Gateway.
 • Záväzok: rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Úlohy: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie, schopnosť koordinovať nadnárodné siete a vodcovstvo v zložitom prostredí; jednotlivé úlohy sa prideľujú na základe osobitných praktických alebo odborných znalostí jednotlivých partnerov.
 • Spolupráca: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie dobrej koordinácie, rozhodovania a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami.

Vplyv (maximálny počet bodov: 20)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ostatné zainteresované strany využijú výstupy projektu. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas trvania projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k zainteresovaným stranám, tvorcom politík, poskytovateľom vzdelávania učiteľov, subjektom verejného sektora atď. počas trvania projektu a po jeho skončení; v návrhu sa takisto uvádza, ktorí partneri budú zodpovedať za šírenie výsledkov, a preukazujú sa ich príslušné skúsenosti, ktoré majú so šírením výsledkov aktivít; v návrhu sa stanovujú prostriedky používané na šírenie výsledkov, pričom sa uprednostňujú nástroje programu Erasmus+, ako sú eTwinning a School Education Gateway.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje potenciálny vplyv projektu:
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.
 • Návrh obsahuje opatrenia, ako aj ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.
 • Udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa budú učiteľské akadémie programu Erasmus+ zavádzať a ďalej rozvíjať. Návrh obsahuje koncepciu dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi poskytovateľmi počiatočného vzdelávania učiteľov (počiatočná príprava budúcich učiteľov) a poskytovateľmi kontinuálneho profesijného rozvoja (zvyšovanie kvalifikácie). Mal by obsahovať identifikáciu primeraných štruktúr správy, ako aj plány pre škálovateľnosť a finančnú udržateľnosť vrátane identifikácie finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie dlhodobo udržateľného dosahovania výsledkov a prínosov.

O finančnej podpore žiadosti sa uvažuje len vtedy, ak získa aspoň 60 bodov (z celkového počtu 100 bodov), pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 18 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; 13 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu a 11 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Grant EÚ bude príspevkom k skutočným nákladom na projekt (model financovania skutočných nákladov). Počítajú sa iba oprávnené náklady a tie náklady, ktoré prijímateľ skutočne vynaložil pri realizácii projektu (nie rozpočtové náklady).

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 1,5 milióna EUR.

Okrem toho

 • sa podrobné parametre grantu pevne stanovia v dohode o grante,
 • finančný príspevok z EÚ nemôže presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov,
 • udelený grant môže byť nižší ako požadovaná suma.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Pedagogickí pracovníci