Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2024.

Úplnú príručku na rok 2024 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Európske Neziskové Športové Podujatia

Ciele akcie

Cieľom tejto akcie je podpora organizácie športových podujatí s európskym rozmerom v týchto oblastiach:

 • dobrovoľnícka činnosť v športe,
 • sociálna inklúzia prostredníctvom športu, najmä podpora inklúzie osôb so zdravotným postihnutím,
 • boj proti diskriminácii v športe vrátane rodovej rovnosti,
 • podpora zdravého životného štýlu pre všetkých: projekty v rámci tejto priority budú zamerané najmä na: a) vykonávanie troch pilierov iniciatívy HealthyLifestyle4All; b) vykonávanie odporúčania Rady o zdraviu prospešných pohybových aktivitách a usmernenia EÚ o fyzickej aktivite; c) podporu vykonávania európskych týždňov športu; d) propagáciu športu a fyzickej aktivity ako prostriedku na zlepšenie zdravia; e) propagáciu všetkých aktivít na podporu športových a pohybových aktivít; f) propagáciu tradičného športu a hier,

Projekt sa musí zameriavať na niektorý z týchto cieľov. Môže sa zameriavať aj na zostávajúce ciele, ale hlavný cieľ musí byť jednoznačne identifikovateľný a v návrhu musí prevažovať.

V rámci projektu sa poskytuje finančná podpora na usporiadanie jedného celoeurópskeho športového podujatia v jednom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu alebo na usporiadanie európskych miestnych podujatí vo viacerých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu.

Kritériá, ktoré je potrebné splniť na podanie žiadosti týkajúcej sa európskych neziskových Športových Podujatí

Kritériá oprávnenosti

Návrhy projektov týkajúcich sa európskych neziskových športových podujatí sú oprávnené na získanie grantu EÚ v rámci programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Každá verejná alebo súkromná organizácia so svojimi prepojenými subjektmi (ak existujú) pôsobiaca v oblasti športu, zákonne zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Takouto organizáciou môže byť napr. (neúplný zoznam):

 • verejný subjekt zodpovedný za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • športová organizácia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni,
 • národný olympijský výbor alebo národná športová federácia,
 • organizácia zastupujúca hnutie Šport pre všetkých,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti podpory fyzickej aktivity,
 • organizácia zastupujúca sektor aktívneho trávenia voľného času,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže.

Zloženie konzorcia

Európske neziskové športové podujatie je nadnárodné a tvoria ho:

v prípade európskeho miestneho podujatia (typ I): tri až päť organizácií. Každá organizácia musí pochádzať z rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu,

v prípade európskeho miestneho podujatia (typ II): najmenej šesť organizácií pochádzajúcich zo šiestich rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu,

v prípade celoeurópskeho podujatia: aspoň desať organizácií (jeden samostatný žiadateľ a deväť účastníckych organizácií v pozícii pridružených partnerov) pochádzajúcich z desiatich rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

V prípade veľkého európskeho podujatia: jeden samostatný žiadateľ + 14 účastníckych organizácií v pozícii pridružených partnerov pochádzajúcich zo 14 rôznych členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

Oprávnené aktivity

V prípade európskych miestnych podujatí (typu I a II) sa aktivity musia uskutočniť v každom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu, ktoré sú zapojené do európskeho neziskového športového podujatia.

V prípade celoeurópskeho podujatia sa aktivity musia uskutočniť v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, kde sa nachádza žiadateľská organizácia zapojená do európskeho neziskového športového podujatia.

V prípade veľkého európskeho podujatia sa aktivity musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu.

Veľké podujatia musia zahŕňať viaceré druhy športov, a to minimálne 10 rôznych športov.

Trvanie projektu

Trvanie sa musí určiť vo fáze podania žiadosti (projekty by mali obyčajne trvať 12 alebo 18 mesiacov) v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období. V riadne odôvodnených prípadoch a prostredníctvom zmeny sú možné predĺženia.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

V prípade veľkého európskeho podujatia:

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

V prípade veľkého európskeho podujatia:

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Kedy podať žiadosť?

V prípade európskeho miestneho podujatia (typ I a II) a celoeurópskeho podujatia:

žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 22. marca, 17.00.00 h (bruselského času).

V prípade veľkého európskeho podujatia:

žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 21. februára, 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadateľské organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Príprava projektu

Grant EÚ bude udelený organizáciám zodpovedným za prípravu, organizáciu a nadväzujúce opatrenia športových podujatí.

Podporujú sa tieto štandardné aktivity (neúplný zoznam):

 • príprava a organizácia podujatia,
 • organizovanie vzdelávacích aktivít pre športovcov, trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov v rámci prípravy podujatia,
 • organizovanie doplnkových aktivít k športovému podujatiu (konferencií, seminárov),
 • odborná príprava dobrovoľníkov,
 • realizácia aktivít spojených s odkazom akcie do budúcnosti (hodnotenie a návrh plánov do budúcnosti),
 • komunikačné aktivity spojené s témou podujatia.

V rámci tejto akcie sa nepodporujú tieto športové podujatia:

športové súťaže organizované pravidelne národnými, európskymi alebo medzinárodnými športovými federáciami/združeniami/ligami (národné, európske alebo svetové šampionáty), ak sa na organizáciu doplnkových aktivít zameraných na väčšiu populáciu nevyžaduje finančná podpora.

Očakávaný vplyv

Akcia má priniesť tento očakávaný vplyv:

 • zvýšenú úroveň povedomia, pokiaľ ide o úlohu športu pri podpore sociálnej inklúzie, rovnakých príležitostí a zdraviu prospešných pohybových aktivít,
 • väčšie zapojenie do športu, pohybových aktivít a dobrovoľníckej činnosti.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Relevantnosť projektu (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je návrh relevantný pre ciele a priority akcie,
 • je návrh založený na skutočnej a primeranej analýze potrieb,
 • je návrh inovačný,
 • návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by aktivity vykonávala iba jedna krajina.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania, hodnotenia a šírenia výsledkov projektu,
 • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná,
 • sa v projekte navrhujú relevantné opatrenia kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce medzi partnerskými organizáciami;

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil a odborné znalosti na úspešné dokončenie všetkých cieľov projektu,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami,
 • v prípade potreby miera, do akej zapojenie účastníckej organizácie z tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu, predstavuje pre projekt pridanú hodnotu.

Vplyv (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • majú očakávané výsledky projektu potenciál využitia mimo účastníckych organizácií projektu počas trvania a po dokončení projektu na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni,
 • obsahuje návrh projektu primerané plány a metódy na hodnotenie výstupov projektu,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie,
 • návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosti vplyvu projektu a jeho výsledkov aj po využití grantu EÚ.

O finančnej podpore žiadostí sa uvažuje len vtedy, ak návrhy získajú aspoň 60 bodov, pričom sa prihliada na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv a 10 bodov v kategóriách Kvalita návrhu a realizácie projektu a Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Pravidlá financovania

Príspevky na európske neziskové športové podujatia majú formu jednorazových platieb, s výnimkou kategórie veľkých európskych podujatí. Výška pevne stanovenej jednorazovej platby závisí od počtu podujatí a od počtu organizácií zapojených do projektu.

Žiadatelia si vyberú z troch vopred stanovených súm podľa počtu podujatí a podľa počtu organizácií zapojených do projektu.

Kategória športových podujatí

Európske miestne podujatia

Aspoň jedno podujatie na krajinu.

 • Typ I: najmenej tri organizácie pochádzajúce z troch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu a najviac päť organizácií z piatich rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. 
  • Pevne stanovená jednorazová platba: 200 000 EUR
 • Typ II: najmenej šesť organizácií pochádzajúcich zo šiestich rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu, 
  • Pevne stanovená jednorazová platba: 300 000 EUR.

Celoeurópske podujatia

Jedno podujatie najmenej s desiatimi účastníckymi organizáciami aspoň z desiatich členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu (vrátane žiadateľskej organizácie).

Pevne stanovená jednorazová platba: 450 000 EUR.

a) Európske miestne podujatie (typ I): 200 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s viacerými prijímateľmi, v ktorých všetky náklady musia hradiť žiadateľské a partnerské organizácie. Identifikované účastnícke organizácie (od troch do piatich) sa považujú za spoluprijímateľov, pričom organizované podujatia a doplnkové aktivity sa uskutočnia v každom zapojenom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu.

Návrhy musia obsahovať osobitný oddiel, v ktorom sa uvedie rozdelenie úloh a grantu EÚ medzi partnermi projektu. Uviesť sa musí aj harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

b) Európske miestne podujatie (typ II): 300 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s viacerými prijímateľmi, v ktorých všetky náklady musia hradiť žiadateľské a partnerské organizácie. Identifikované účastnícke organizácie (najmenej šesť) sa považujú za spoluprijímateľov, pričom organizované podujatia a doplnkové aktivity sa uskutočnia v každom zapojenom členskom štáte EÚ alebo tretej krajine pridruženej k programu.

Návrhy musia obsahovať osobitný oddiel, v ktorom sa uvedie rozdelenie úloh a grantu EÚ medzi partnermi projektu. Uviesť sa musí aj harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

c) Celoeurópske podujatie: 450 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s jedným prijímateľom, čo znamená, že všetky výdavky musí hradiť žiadateľská organizácia, a preto sa zorganizované podujatie a bočné aktivity uskutočnia v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, v ktorých sa nachádza žiadateľská organizácia. Z hľadiska správy zmlúv sa účastnícke organizácie nepovažujú za partnerov projektu ani za pridružených partnerov a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu, preto sa nemôžu ani uvádzať v návrhu rozpočtu.

Uviesť sa musí harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

V prípade veľkého európskeho podujatia

Keďže cieľom tejto akcie je podpora veľkých podujatí s veľmi veľkým vplyvom, očakáva sa, že výška grantu sa bude pohybovať v rozmedzí od 1 milióna EUR do 2 miliónov EUR. Udelený grant môže byť nižší ako požadovaná suma.

Grant bude vychádzať z rozpočtu a bude obsahovať skutočné náklady a jednotkové náklady, ako aj paušálnu zložku. Budú sa ním podporovať určité druhy oprávnených nákladov, ktoré skutočne vznikli v súvislosti s projektmi.

Podrobné parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, oprávnené náklady atď.) sa stanovia v dohode o grante.

Náklady sa uhradia podľa miery financovania stanovenej v dohode o grante (80 %).

Finančná podpora tretím stranám nie je povolená. Náklady na dobrovoľníkov a MSP sú povolené. Informácie sa nachádzajú v časti C tohto programového sprievodcu, v oddiele Oprávnené priame náklady.

Vyplatenie grantu

Podmienkami vyplatenia grantu v plnej výške je dokončenie pracovných balíkov v súlade s kritériami kvality opísanými v žiadosti. V prípade nedokončenia jedného pracovného balíka alebo jeho čiastočného dokončenia, alebo ak sa na základe posúdenia kvality považuje za neuspokojivý, sa môže priznať len suma grantu v primerane zníženej výške, ako sa uvádza v dohode o grante.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Sport