Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Projekt mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov

Táto akcia v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní podporuje fyzickú aj zmiešanú mobilitu vysokoškolských študentov v akýchkoľvek študijných odboroch a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). Študenti môžu buď študovať v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí. Študenti si takisto môžu skombinovať študijný pobyt v zahraničí so stážou, ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a rozvíjať si prierezové zručnosti. Hoci sa dlhodobá fyzická mobilita dôrazne podporuje, pri tejto akcii sa uznáva potreba ponúkať flexibilnejšie trvanie fyzickej mobility, aby sa zabezpečila prístupnosť programu pre študentov zo všetkých prostredí a pomerov, ako aj študijných odborov.

V rámci tejto akcie sa podporuje aj účasť vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov na aktivitách profesijného rozvoja v zahraničí a zamestnancov zo sféry práce na výučbe a odbornej príprave študentov alebo zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Tieto aktivity môžu pozostávať z období výučby aj odbornej prípravy (napr. pozorovanie pri práci, obdobie náčuvov, kurzy odbornej prípravy).

Ďalej sa v rámci tejto akcie podporujú zmiešané intenzívne programy, ktoré umožňujú skupinám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania spoločne vypracovať učebné plány a aktivity v rámci zmiešanej mobility pre študentov, ako aj akademických a administratívnych zamestnancov.

Ciele akcie

Cieľom tejto akcie je prispieť k zriadeniu európskeho vzdelávacieho priestoru s globálnym dosahom, ako aj posilniť prepojenie medzi vzdelávaním a výskumom.

Cieľom tejto akcie je posilniť zamestnateľnosť, sociálnu inklúziu, občiansku angažovanosť, inováciu a environmentálnu udržateľnosť v Európe aj mimo nej, a to tým, že sa zabezpečí, aby mali študenti všetkých študijných odborov a na všetkých študijných stupňoch príležitosť v rámci svojho štúdia študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Ciele akcie sú:

 • oboznámenie študentov s inými názormi, vedomosťami, výučbou a výskumnými metódami, ako aj pracovnými postupmi v ich študijnom odbore v Európskom a medzinárodnom kontexte,
 • rozvoj prierezových zručností, k akým patria komunikačné zručnosti, jazykové zručnosti, kritické myslenie, riešenie problémov, medzikultúrne zručnosti a výskumné zručnosti,
 • rozvoj perspektívnych zručností, k akým patria digitálne a zelené zručnosti, ktoré im umožnia riešiť súčasné aj budúce výzvy,
 • uľahčenia osobného rozvoja, napr. schopnosti prispôsobiť sa novým situáciám a sebavedomia.

Ďalším cieľom je umožniť všetkým zamestnancom (vrátane zamestnancov podnikov) učiť alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí v rámci ich profesijného rozvoja so zámerom:

 • podeliť sa o svoje odborné znalosti,
 • vyskúšať si nové prostredie výučby,
 • nadobudnúť nové inovačné pedagogické zručnosti, zručnosti v oblasti vypracúvania učebných plánov, ako aj digitálne zručnosti,
 • nadviazať kontakty s partnermi v zahraničí s cieľom rozvíjania spoločných aktivít na dosahovanie cieľov programu,
 • vymieňať si osvedčené postupy a posilňovať spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
 • lepšie pripraviť študentov na pracovný život.

Okrem toho je cieľom podporiť vypracovanie nadnárodných a interdisciplinárnych učebných plánov, ako aj inovačných spôsobov výučby a učenia sa vrátane online spolupráce, učenia sa na základe výskumu a prístupov na základe výziev so zámerom riešiť spoločenské výzvy.

Získanie prístupu k príležitostiam ponúkaným programom Erasmus+ v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní

Individuálna akreditácia organizácie – Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

Inštitúciám vysokoškolského vzdelávania musí byť udelená Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)1 . Až potom môžu svoju národnú agentúru pre program Erasmus+ požiadať o projekt mobility. Podpisom Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zaväzujú poskytovať účastníkom mobility všetku potrebnú podporu vrátane jazykovej prípravy. Pomôže im v tom online jazyková podpora, ktorá sa realizuje v prípade všetkých aktivít v rámci mobility. Sprístupňuje ju Európska komisia oprávneným účastníkom na účely zlepšenia ich kompetencií v cudzom jazyku pred začatím a/alebo počas mobility.

K zásadám charty ECHE patria napríklad zásady, podľa ktorých musí účastnícka inštitúcia vysokoškolského vzdelávania uskutočňovať mobilitu na účely štúdia a výučby iba v rámci predchádzajúcich dohôd medzi inštitúciami a vyberať perspektívnych účastníkov a udeľovať im granty na podporu mobility spravodlivým, transparentným a jednotným spôsobom, zdokumentovaným v súlade s ustanoveniami dohody o grante, ktorú uzatvorili s národnou agentúrou. Takéto spravodlivé a transparentné postupy by mala zabezpečiť vo všetkých fázach mobility a v procese odpovedí na otázky/sťažnosti účastníkov. Musí zabezpečiť, aby sa v prípade mobility na účely získania kreditov neúčtovali študentom prichádzajúcim v rámci mobility žiadne poplatky za štipendium, registráciu, skúšky ani prístup do laboratórií a knižníc. Po skončení obdobia mobility musí inštitúcia zabezpečiť aj to, aby sa automaticky a plne uznávali výsledky dosiahnuté počas študijného pobytu v zahraničí.

Chartu ECHE dopĺňajú usmernenia k charte ECHE2 , čo je dokument, ktorý inštitúciám vysokoškolského vzdelávania pomáha pri dodržiavaní zásad charty. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri realizácii všetkých akcií, ktoré si vyžadujú túto akreditáciu, musia náležite dodržiavať chartu ECHE a jej podporné usmernenia. Na tento účel je k dispozícii sebahodnotenie charty ECHE3  na podporu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorým sa vyhodnocuje, ako vykonávajú zásady charty ECHE a v ktorých oblastiach sa môžu zlepšiť, a zároveň sa ponúkajú možnosti na ďalšie zlepšovanie.

Hoci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách nepridružených k programu nie sú oprávnené podpísať chartu ECHE, musia dodržiavať jej zásady. Aspekty ako spravodlivý a transparentný výber účastníkov, uznávanie vzdelávacích výstupov a všetka potrebná podpora ponúkaná účastníkom mobility preto musia byť výslovne uvedené v medziinštitucionálnej dohode o medzinárodnej mobilite.

Skupinová akreditácia – akreditácia na Erasmus pre konzorciá pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Okrem samostatných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania môžu o financovanie projektu mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní požiadať aj skupiny inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Takáto skupina sa nazýva konzorcium pre mobilitu.

Organizácia z členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu, ktorá predkladá žiadosť o grant z programu Erasmus+ v mene konzorcia pre mobilitu, musí byť držiteľom platnej akreditácie Erasmus pre konzorcium pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Túto akreditáciu udeľuje tá istá národná agentúra, ktorá posudzuje žiadosť o financovanie projektu mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Žiadosť o akreditáciu a žiadosť o granty na financovanie projektov mobility možno podať v rámci tej istej výzvy. Grant na financovanie projektov mobility sa však udelí len tým skupinám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a organizáciám, ktoré úspešne prejdú akreditačným procesom. Na získanie akreditácie konzorcia je nutné splniť tieto podmienky:

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené účastnícke organizácie

Konzorcium pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní môže pozostávať z týchto účastníckych organizácií:

 • inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s platnou Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie,
 • každej verejnej alebo súkromnej organizácie, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Každá účastnícka organizácia musí byť zriadená v tom istom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Konzorciá pre mobilitu nemôžu mať sídlo v tretích krajinách nepridružených k programu.

Kto môže požiadať o grant?

Ktorákoľvek oprávnená účastnícka organizácia môže pôsobiť ako koordinátor a podať žiadosť v mene všetkých organizácií zapojených do konzorcia.

Počet účastníckych organizácií

Konzorcium pre mobilitu musia tvoriť minimálne tri oprávnené účastnícke organizácie vrátane dvoch vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

V čase podania žiadosti o udelenie akreditácie konzorcia musia byť identifikované všetky členské organizácie konzorcia pre mobilitu.

Trvanie akreditácie konzorcia

Celé programové obdobie.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o akreditáciu do 23.februára do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú 1. júna toho istého roka alebo v neskorších rokoch.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Žiadosť o akreditáciu sa posúdi na základe týchto kritérií:

Relevantnosť konzorcia (maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu vzhľadom na: 
  • ciele akcie,
  • potreby a ciele účastníckych organizácií konzorcia a jednotlivých účastníkov.
 • Miera, do akej je návrh vhodný z hľadiska: 
  • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre účastníkov,
  • posilnenia kapacít a medzinárodného rozsahu pôsobenia účastníckych organizácií konzorcia,
  • vytvorenia pridanej hodnoty na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by dané aktivity vykonávali jednotlivé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania samostatne.

Kvalita skladby konzorcia a podmienok spolupráce (maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej: 
  • konzorcium zahŕňa vhodnú skladbu vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s prípadnými doplnkovými účastníckymi organizáciami z iných sociálno-ekonomických sektorov s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
  • koordinátor konzorcia má predchádzajúce skúsenosti s riadením konzorcia alebo s podobným druhom projektu,
  • rozdelenie prác, povinností a úloh/zdrojov je náležite vymedzené a preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
  • dochádza k zoskupovaniu úloh a zdrojov a ich spoločnej realizácii,
  • sú jasne vymedzené povinnosti z hľadiska zmluvného a finančného riadenia,
  • konzorcium zahŕňa nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami v danej akcii.

Kvalita návrhu a realizácie aktivity konzorcia (maximálny počet bodov: 20)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu mobility (príprava, realizácia aktivít v rámci mobility a nadväzujúce opatrenia).
 • Kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory (napr. vyhľadávanie prijímajúcich organizácií, vyhľadávanie partnerov, informačná, jazyková a medzikultúrna podpora, monitorovanie).
 • Kvalita spolupráce, koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Ak je to relevantné, kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácií.
 • Vhodnosť opatrení na výber účastníkov aktivít v rámci mobility a na podnietenie osôb s nedostatkom príležitostí, aby sa zúčastnili na aktivitách v rámci mobility (ak je to vhodné).

Vplyv a šírenie výsledkov (maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výstupov aktivít vykonávaných konzorciom.
 • Potenciálny vplyv projektu: 
  • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít vykonávaných konzorciom v rámci účastníckych organizácií a partnerov a mimo nich.

Aby bol návrh vybratý na akreditáciu, musí získať celkovo aspoň 60 bodov. Okrem toho musí získať aspoň polovicu z maximálneho počtu bodov v každom kritériu na vyhodnotenie návrhov.

Príprava projektu

Žiadajúca organizácia požiada o grant na projekt mobility, podpíše dohodu o grante a zodpovedá za jej dodržiavanie a za podávanie správ. Organizácia podávajúca žiadosť musí mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu a musí byť držiteľom platnej akreditácie pre vysokoškolské vzdelávanie. O grant môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania požiadať buď samostatne, čo si vyžaduje mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, alebo v mene konzorcia pre mobilitu, na čo je potrebná akreditácia konzorcia.

Účastnícke organizácie zapojené do projektu mobility preberajú tieto funkcie a úlohy:

 • vysielajúca organizácia: zodpovedá za výber študentov/zamestnancov a za ich vyslanie do zahraničia. Takisto sem patrí aj vyplácanie grantov (pre subjekty v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu), príprava, monitorovanie a automatické uznanie súvisiace s obdobím mobility,
 • prijímajúca organizácia: zodpovedá za prijatie študentov/zamestnancov zo zahraničia a za poskytnutie študijného programu/programu stáže alebo programu odborných aktivít alebo sa v nej realizuje výučbová aktivita, Takisto sem patrí aj vyplácanie grantov (subjektom pochádzajúcim z tretích krajín nepridružených k programu),
 • sprostredkujúca organizácia: táto organizácia pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Môže byť členom konzorcia pre mobilitu, no nejde o vysielajúcu organizáciu. Jej úloha môže spočívať v zaisťovaní výmeny a uľahčení administratívnych postupov vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, v zabezpečovaní lepšieho zosúladenia profilov študentov s potrebami podnikov v prípade stáží, ako aj v spoločnej príprave účastníkov.

Vysielajúca a prijímajúca organizácia sa musia ešte pred začiatkom obdobia mobility so študentmi/zamestnancami dohodnúť na aktivitách, ktoré budú študenti (dohoda o vzdelávaní) alebo zamestnanci (dohoda o mobilite) vykonávať. V týchto dohodách sa vymedzuje obsah obdobia mobility v zahraničí a uvádzajú sa ustanovenia o formálnom uznávaní týkajúce sa jednotlivých strán. Práva a povinnosti sa stanovujú v dohode o grante. Ak aktivita prebieha medzi dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (mobilita študentov na účely štúdia vrátane zmiešanej mobility a mobilita zamestnancov na účely výučby), je nutné, aby pred začiatkom výmen vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavreli medziinštitucionálnu dohodu.

Pri vypracúvaní projektu mobility musia byť posilnené tieto horizontálne rozmery:

Horizontálne rozmery

Inklúzia a rozmanitosť v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

S cieľom zabezpečiť čo najjednoduchší prístup k mobilite študentov a zamestnancov v súlade so zásadami charty ECHE musia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zabezpečiť súčasným aj perspektívnym účastníkom zo všetkých prostredí rovnaký a spravodlivý prístup a príležitosti. To znamená, že musia začleniť účastníkov s nedostatkom príležitostí, ako sú účastníci s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím, študenti s deťmi, pracujúci študenti alebo študenti, ktorí sú profesionálnymi športovcami, ako aj študenti zo všetkých študijných odborov, ktoré sú v mobilite nedostatočne zastúpené. Na dodržanie tejto zásady je potrebné vymedziť interné postupy výberu, v ktorých sa zohľadňujú spravodlivosť a inklúzia a holisticky sa posudzujú kvality a motivácia žiadateľov. Okrem toho sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nabádajú k vytváraniu príležitostí na mobilitu, ako sú tzv. mobilitné okná integrované do učebných plánov s cieľom uľahčiť účasť študentov zo všetkých študijných odborov. V tomto zmysle môže zmiešaná mobilita prispieť k ponuke ďalších príležitostí, ktoré môžu byť pre niektorých jednotlivcov alebo skupiny študentov vhodnejšie. V tejto súvislosti je pri riešení inklúzie a rozmanitosti užitočné zamestnať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania pracovníkov, ktorí sa zaoberajú inklúziou. Pracovníci, ktorí sa zaoberajú inklúziou, môžu napr. prispievať k zvyšovaniu informovanosti, vypracúvaniu stratégií v oblasti komunikácie a osvety, zabezpečovať primeranú podporu počas celého obdobia mobility v spolupráci s relevantnými kolegami a prispievať k uľahčovaniu spolupráce medzi relevantnými zamestnancami inštitúcie svojimi odbornými znalosťami v oblasti inklúzie a rozmanitosti.

Environmentálna udržateľnosť a ekologické postupy v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

V súlade so zásadami charty ECHE musia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých aktivitách súvisiacich s programom propagovať postupy šetrné k životnému prostrediu. Znamená to propagovať využívanie udržateľných dopravných prostriedkov v rámci mobility, prijímanie aktívnych opatrení šetrnejších k životnému prostrediu pri organizovaní podujatí, konferencií a zasadnutí v súvislosti s mobilitou v rámci programu Erasmus+ a nahradenie papierových administratívnych procesov digitálnymi (v súlade s normami a harmonogramom iniciatívy Európska študentská karta). Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali takisto medzi všetkými účastníkmi zvyšovať informovanosť o rôznych opatreniach, ktoré môžu realizovať v zahraničí na zníženie uhlíkovej a environmentálnej stopy svojich mobilít, a monitorovať pokrok pri dosahovaní udržateľnejších mobilít študentov a zamestnancov.

Digitalizácia a digitálne vzdelávanie v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

V súlade so zásadami charty ECHE by mali inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zaviesť digitálne riadenie mobility študentov podľa technických noriem iniciatívy Európska študentská karta. To znamená, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zúčastňujú na programe, sa musia pripojiť k sieti Erasmus bez papiera, aby si mohli vymieňať údaje o mobilite a spravovať online dohody o vzdelávaní a digitálne medziinštitucionálne dohody, hneď ako budú tieto funkcie k dispozícii4 . Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu na digitálne riadenie mobility využiť finančné prostriedky určené na podporu organizácie. Inštitúcie by mali vo svojom rámci propagovať zmiešanú mobilitu, kombináciu fyzickej mobility a virtuálneho prvku, aby mohli ponúkať flexibilnejšie formáty mobility a ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a vplyv fyzickej mobility. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia zabezpečiť kvalitu aktivít zmiešanej mobility a formálne uznávanie účasti na zmiešanej mobilite vrátane virtuálneho prvku. Inštitúcie by takisto mali medzi študentmi a zamestnancami zvyšovať informovanosť o príležitostiach, ktoré sa v programe ponúkajú na získanie a na ďalší rozvoj príslušných digitálnych zručností vo všetkých študijných odboroch, a to vrátane stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť pre študentov a čerstvých absolventov, ktorých cieľom je ďalší rozvoj alebo získanie digitálnych zručností5 . Pedagogickí a administratívni zamestnanci môžu príslušné digitálne zručnosti potrebné na využívanie digitálnych technológií na kurzoch a v oblasti digitalizácie administratívy získať aj v rámci odbornej prípravy zameranej na digitálne zručnosti.

Opis aktivít

Mobilita študentov

Mobilita študentov sa môže uskutočňovať v rámci akéhokoľvek študijného odboru a stupňa (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom na študentov musí byť aktivita v rámci mobility zlučiteľná s potrebami študenta z hľadiska osobného rozvoja aj z hľadiska odboru štúdia.

Študenti môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

 • študijný pobyt v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Študijný pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného programu študenta na získanie diplomu na ktoromkoľvek stupni štúdia. Študijný pobyt v zahraničí môže zahŕňať aj stáž. Takouto kombináciou sa vytvárajú synergie medzi akademickou a profesijnou praxou v zahraničí,
 • stáž (odborná stáž) v zahraničí v podniku, vo výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii alebo na akomkoľvek inom relevantnom pracovisku. Stáže v zahraničí sa počas štúdia podporujú na ktoromkoľvek stupni štúdia a v prípade čerstvých absolventov. Patria k nim aj pedagogické asistentské pobyty pre študentov učiteľstva a výskumné asistentské pobyty pre študentov a doktorandov v akomkoľvek relevantnom výskumnom zariadení. S cieľom ďalšieho posilnenia synergií s programom Horizont Európa sa tieto mobility môžu uskutočňovať aj v kontexte výskumných projektov financovaných z programu Horizont Európa, a to pri plnom dodržaní zásady nezdvojovania financovania aktivít z prostriedkov EÚ. Vždy, keď je to možné, by mali stáže tvoriť neoddeliteľnú súčasť študijného programu študenta.
 • Mobilita doktorandov

Na lepšie plnenie rozmanitých potrieb vzdelávania a odbornej prípravy doktorandov a na zabezpečenie rovnakých príležitostí, ako majú osoby so štatútom zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, môžu doktorandi a čerství absolventi (postdoktorandi)6  absolvovať krátkodobú alebo dlhodobú fyzickú mobilitu spočívajúcu v študijnom pobyte alebo stáži v zahraničí. Podporuje sa pridanie virtuálneho prvku k fyzickej mobilite.

 • Zmiešaná mobilita

Každý študijný pobyt alebo stáž v zahraničí akejkoľvek dĺžky trvania vrátane mobility doktorandov sa môže uskutočňovať vo forme zmiešanej mobility. Zmiešaná mobilita je kombináciou fyzickej mobility a virtuálneho prvku umožňujúceho kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok umožňuje napr. elektronicky spojiť učiacich sa z rôznych krajín a študijných odborov, ktorí tak môžu absolvovať online kurzy alebo súčasne spolupracovať na úlohách uznaných ako súčasť ich štúdia.

Každý študent môže absolvovať zmiešanú mobilitu aj zúčastnením sa na zmiešanom intenzívnom programe podľa špecifických kritérií oprávnenosti na zmiešané intenzívne programy, ktoré sú opísané v tomto sprievodcovi.

Okrem toho študenti (krátky cyklus alebo bakalárske alebo magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite spočívajúcej v štúdiu alebo stáži, napr. z dôvodu svojho študijného odboru alebo preto, lebo majú nedostatok príležitostí na účasť, budú môcť absolvovať krátkodobú fyzickú mobilitu tak, že ju skombinujú s povinným virtuálnym prvkom.

 • Mobilita zamestnancov

Mobilitu zamestnancov môžu absolvovať zamestnanci na akejkoľvek pozícii v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo pozvaní zamestnanci z prostredia mimo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom musí aktivita v rámci mobility súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.

Zamestnanci môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

 • obdobie výučby v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie výučby v zahraničí umožňuje všetkým pedagogickým pracovníkom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnancom podnikov vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Mobilita zamestnancov na účely výučby môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch,
 • obdobie odbornej prípravy v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, v podniku alebo na inom relevantnom pracovisku. Obdobie odbornej prípravy v zahraničí umožňuje všetkým zamestnancom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňovať sa na takej aktivite odbornej prípravy v zahraničí, ktorá je relevantná pre ich každodennú prácu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Môže mať formu podujatí odbornej prípravy (okrem konferencií) alebo pozorovania pri práci a období náčuvov.

Počas obdobia mobility zamestnancov v zahraničí možno kombinovať aktivity výučby a odbornej prípravy. Každé obdobie výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí sa môže uskutočňovať ako zmiešaná mobilita.

Zmiešané intenzívne programy

Ide o krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. Tieto programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, v rámci ktorého spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy na riešení výziev, napr. takých, ktoré sa týkajú cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami. Intenzívny program by mal mať v porovnaní s existujúcimi kurzmi alebo školeniami ponúkanými účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pridanú hodnotu a môže byť viacročný. Zmiešané intenzívne programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou; ich cieľom je preto osloviť všetky typy študentov zo všetkých prostredí, študijných odborov a stupňov.

Skupiny inštitúcií vysokoškolského vzdelávania budú mať príležitosť organizovať krátkodobé zmiešané intenzívne programy vzdelávania, výučby a odbornej prípravy pre študentov aj zamestnancov. V priebehu zmiešaných intenzívnych programov budú skupiny študentov alebo zamestnancov ako učiaci sa uskutočňovať krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraničí kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Okrem toho sa na zmiešaných intenzívnych programoch môžu zúčastniť študenti a zamestnanci z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania aj mimo partnerstva. Zmiešanými intenzívnymi programami sa buduje kapacita v oblasti rozvoja a realizácie inovačnej výučby a vzdelávacích postupov v účastníckych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

Medzinárodná mobilita zahŕňajúca tretie krajiny nepridružené k programu

Akcia v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní je primárne zameraná na podporu aktivít v rámci mobility medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu – európsky rozmer. Okrem toho sa akciou podporuje medzinárodný rozmer prostredníctvom dvoch oblastí aktivít v rámci mobility zahŕňajúcich tretie krajiny z celého sveta, ktoré nie sú pridružené k programu. Jedna oblasť podporuje mobilitu do všetkých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu (regióny 1 – 14)7 , a je financovaná z fondov EÚ pre vnútorné politiky8 . Druhá oblasť podporuje mobilitu do tretích krajín nepridružených k programu a z nich (s výnimkou regiónov 13 a 14) a je financovaná z nástrojov vonkajšej činnosti EÚ (pozri oddiel o oprávnených krajinách v časti A tohto sprievodcu).

Tieto dve oblasti medzinárodnej mobility majú odlišné ciele, ktoré sa však vzájomne dopĺňajú, pričom sa do nich premietajú politické priority príslušných zdrojov financovania:

Medzinárodná mobilita odchádzajúcich podporená z fondov pre vnútorné politiky

Prioritne sa zameriava na rozvoj perspektívnych a iných relevantných zručností študentov a zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania so sídlom v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu. Aktivity v rámci medzinárodnej mobility do akejkoľvek nepridruženej krajiny sa financujú z grantov udeľovaných na projekty mobility. Prijímatelia grantov môžu využiť 20 % posledného udeleného grantu na mobilitu odchádzajúcich do nepridružených krajín celého sveta (regióny 1 – 14). Tieto príležitosti majú povzbudiť organizácie v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, aby pripravili aktivity v rámci mobility odchádzajúcich s rôznymi tretími krajinami nepridruženými k programu, a očakáva sa, že budú mať čo najširšiu geografickú pôsobnosť.

Medzinárodná mobilita odchádzajúcich a prichádzajúcich podporená z fondov pre vonkajšie politiky

Táto akcia sleduje priority vonkajších politík EÚ, a preto sa stanovuje množstvo cieľov a pravidiel v rámci spolupráce s dvanástimi oprávnenými regiónmi (1 – 12), ktoré sú podrobne uvedené v tomto dokumente v oddiele s ďalšími informácie o projektoch mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky.

Aktivity v rámci medzinárodnej mobility opísané v tejto akcii sa vzťahujú na obe oblasti, ak nie je uvedené inak.

Kritériá, ktoré je potrebné dodržať na podanie žiadosti o projekt mobility a na jeho realizáciu

Všeobecné kritériá oprávnenosti na projekty mobility

Pri projekte mobility v rámci vysokoškolského vzdelávania sa musia dodržať uvedené formálne kritériá, aby bol projekt oprávnený na grant z programu Erasmus+. Všeobecné kritériá oprávnenosti sa týkajú všeobecných požiadaviek na úrovni projektu, zatiaľ čo špecifické kritériá uvedené v nasledujúcich oddieloch sa týkajú požiadaviek na realizáciu špecifických aktivít.

Oprávnené aktivity

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu realizovať jednu alebo viaceré z týchto aktivít:

 • mobilita študentov na účely štúdia,
 • mobilita študentov na účely stáží,
 • mobilita zamestnancov na účely výučby,
 • mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy,
 • zmiešané intenzívne programy (nie pre projekty mobility podporené z fondov pre vonkajšie politiky).

Oprávnené toky aktivít v rámci mobility:

 • V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky: z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu do akejkoľvek krajiny sveta (členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 1 – 14).
 • V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky: medzi členskými štátmi EÚ alebo tretími krajinami pridruženými k programu a tretími krajinami nepridruženými k programu (okrem regiónov 13 a 14).

Kto môže požiadať o grant?

O grant môžu požiadať organizácie s touto akreditáciou:

 • V prípade žiadosti individuálnej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania: inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktorým bola udelená Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).
 • V prípade žiadosti konzorcia pre mobilitu: koordinačné organizácie zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktoré koordinujú konzorcium, ktorému bola udelená akreditácia na Erasmus pre konzorciá pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Organizácie, ktoré nemajú platnú akreditáciu konzorcia, o ňu môžu požiadať v mene konzorcia pre mobilitu v rámci výzvy, pri ktorej predkladajú žiadosť o grant na projekt mobility, alebo v rámci predchádzajúcej výzvy. Všetky zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu musia byť držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Tieto organizácie budú oprávnené získať projekt mobility, len ak je ich žiadosť o udelenie akreditácie konzorcia úspešná.

Študenti a zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nemôžu o grant požiadať priamo; podmienky účasti na aktivitách v rámci mobility a zmiešaných intenzívnych programoch vymedzuje inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, v ktorej študujú alebo sú zamestnaní.

Oprávnené krajiny

V prípade účasti na aktivitách:

 • všetky členské štáty EÚ alebo tretie krajiny pridružené k programu,
 • všetky tretie krajiny nepridružené k programu (možné podmienky projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky pozri v oddiele tejto akcie o ďalších informáciách o projektoch mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky a v oddiele o oprávnených krajinách v časti A).

Počet účastníckych organizácií

Počet organizácií vo formulári žiadosti je jedna (žiadateľ). Je to buď samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, alebo koordinátor konzorcia pre mobilitu so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Do realizácie projektu mobility sa musia zapojiť minimálne dve organizácie (aspoň jedna vysielajúca a aspoň jedna prijímajúca organizácia). V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky musí byť zapojená aspoň jedna organizácia z nepridruženej tretej krajiny.

V prípade zmiešaných intenzívnych programov v projektoch mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky: okrem žiadateľa (žiadajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v žiadajúcom konzorciu pre mobilitu) musia byť počas realizácie do organizácie zmiešaného intenzívneho programu zapojené aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z dvoch ďalších členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu.

Trvanie projektu

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky: 26 mesiacov.

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky: 24 alebo 36 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do 23. februára do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov financovaných z fondov pre vnútorné politiky, ktoré sa začínajú 1. júna toho istého roka, a v prípade projektov financovaných z nástrojov vonkajšej činnosti, ktoré sa začínajú 1. augusta toho istého roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie potrebné kritériá

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže podať žiadosť o grant svojej národnej agentúre dvomi spôsobmi:

 • priamo ako samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania,
 • prostredníctvom konzorcia pre mobilitu, ktorého je koordinátorom/členom.

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže podať žiadosť len raz za výberové kolo v prípade projektu mobility ako samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a/alebo ako koordinujúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania určitého konzorcia. Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania však môže byť súčasťou niekoľkých rôznych konzorcií pre mobilitu, ktoré podávajú žiadosť v rovnakom čase, alebo ich koordinovať.

Obidva spôsoby (samostatná žiadosť a žiadosť konzorcia) možno použiť súčasne. Ak sa však v rovnakom školskom roku využijú obidva spôsoby, inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zodpovedá za to, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu účastníka.

V rámci projektu mobility by sa mala realizovať iniciatíva Európska študentská karta s cieľom uľahčiť online riadenie cyklu mobility a zabezpečiť ďalšie ekologickejšie a inkluzívnejšie prístupy v súlade s Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) a usmerneniami k charte ECHE.

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre mobilitu študentov

Oprávnené účastnícke organizácie

Mobilita študentov na účely štúdia:

Všetky účastnícke organizácie z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu (vysielajúce aj prijímajúce) musia byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktorým bola udelená charta ECHE. Všetky organizácie (vysielajúce aj prijímajúce) z tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu, musia byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania uznanými príslušnými orgánmi a ešte pred uskutočnením mobility musia mať podpísané medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu.

Mobilita študentov na účely stáží:

Vysielajúcou organizáciou musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z nepridruženej tretej krajiny uznaná príslušnými orgánmi, ktorá ešte pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu.

V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou9 :

 • každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • veľvyslanectvo alebo konzulárny úrad vysielajúceho členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznaná príslušnými orgánmi, ktorá ešte pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Trvanie aktivity

Mobilita študentov na účely štúdia: od 2 mesiacov (alebo jedného semestra či trimestra) do 12 mesiacov fyzickej mobility. Toto obdobie môže zahŕňať doplnkové obdobie stáže, ak je plánované, a môže byť podľa okolností rôznym spôsobom organizované: buď ako po sebe nasledujúce aktivity, alebo ako súbežné aktivity prebiehajúce v rovnakom čase. V prípade uvedenej kombinácie sa dodržiavajú pravidlá financovania a minimálnej dĺžky študijnej mobility.

Mobilita študentov na účely stáží: od 2 do 12 mesiacov fyzickej mobility.

Všetci študenti, najmä tí študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite na účely štúdia alebo stáží, môžu skombinovať kratšiu fyzickú mobilitu s virtuálnym prvkom (zmiešaná krátkodobá mobilita). Každý študent sa navyše môže zúčastniť na zmiešaných intenzívnych programoch. V týchto prípadoch musí fyzická mobilita trvať od 5 do 30 dní a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom, ktorým sa uľahčuje kolaboratívna online vzdelávacia výmena a tímová práca. Za zmiešanú mobilitu na účely štúdia sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.

Mobilita doktorandov na účely štúdia a/alebo stáže: od 5 do 30 dní alebo od 2 do 12 mesiacov fyzickej mobility (študijná mobilita môže zahŕňať doplnkové obdobie stáže, ak je plánované).

Celkové oprávnené trvanie na jeden stupeň štúdia:

Jeden študent sa môže zúčastňovať na obdobiach mobility v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov10  fyzickej mobility na každý stupeň štúdia11  nezávisle od počtu a typu aktivít v rámci mobility:

 • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný) vrátane krátkeho cyklu (úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
 • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7) a
 • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (úroveň doktorandského štúdia alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).

Trvanie stáže v prípade čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Študenti musia uskutočniť aktivitu v rámci fyzickej mobility v členskom štáte EÚ alebo v tretích krajinách pridružených k programu, alebo v tretej krajine nepridruženej k programu inej, než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina, v ktorej má študent ubytovanie počas štúdií12 .

Oprávnení účastníci

Študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (do úrovne doktorátu vrátane). V prípade mobility doktorandov musí byť účastník na úrovni európskeho kvalifikačného rámca 8.

Čerství absolventi vysokoškolského vzdelávania sa môžu zúčastniť na mobilite stáží. Organizácia, ktorá je prijímateľom grantu, môže stáže čerstvých absolventov vylúčiť. Čerstvých absolventov musí vybrať príslušná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania počas ich posledného roku štúdia, pričom danú stáž v zahraničí musia uskutočniť a dokončiť v priebehu jedného roka od ukončenia štúdia13 .

Ďalšie potrebné kritériá

Mobilita študentov môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch. Mobilita študentov môže mať formu študijného pobytu v kombinácii s krátkou stážou (do dvoch mesiacov), ktorá sa ráta do celkovej dĺžky študijného pobytu. Študent, vysielajúca a prijímajúca organizácia musia podpísať dohodu o vzdelávaní.

Študijný pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného programu študenta na získanie diplomu. Vždy, keď je to možné, by mali stáže tvoriť neoddeliteľnú súčasť študijného programu študenta.

Navštevovanie kurzov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania sa nemôže považovať za stáž.

V prípade zmiešanej mobility študentov môžu aktivity zahŕňať účasť na kurzoch ponúkaných vo formáte zmiešaného vzdelávania v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, online odbornej príprave a pracovných úlohách alebo účasť na zmiešaných intenzívnych programoch.

Informácie o medzinárodnej mobilite pozri v oddiele o medzinárodnej mobilite zahŕňajúcej tretie krajiny nepridružené k programu.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre mobilitu zamestnancov

Oprávnené účastnícke organizácie

Mobilita zamestnancov na účely výučby:

Vysielajúcou organizáciou musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznaná príslušnými orgánmi, ktorá podpísala medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členského štátu EÚ alebo tretej krajiny pridruženej k programu, alebo
 • v prípade zamestnancov, ktorí boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania: akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia (bez udelenej charty ECHE) v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo tretej krajine nepridruženej k programu pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby.

Prijímajúcou organizáciou musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznaná príslušnými orgánmi, ktorá ešte pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálnu dohodu so svojím partnerom z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy:

Vysielajúcou organizáciou musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznaná príslušnými orgánmi, ktorá ešte pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

Prijímajúcou organizáciou musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorej bola udelená charta ECHE, alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznaná príslušnými orgánmi, ktorá ešte pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, alebo
 • akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia z členského štátu EÚ a z tretích krajín pridružených k programu (alebo tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu, ak sa projekt mobility financuje z fondov pre vnútorné politiky) pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie.

Trvanie aktivity

Mobilita zamestnancov na účely výučby a odbornej prípravy:

od 2 dní do 2 mesiacov fyzickej mobility okrem času potrebného na cestovanie. V prípade mobility zahŕňajúcej tretie krajiny nepridružené k programu musí mobilita trvať od 5 dní do 2 mesiacov. V oboch prípadoch musí minimálny počet dní nasledovať za sebou.

V prípade pozvaných zamestnancov podnikov je minimálna dĺžka 1 deň fyzickej mobility.

Výučbová aktivita sa musí skladať minimálne z ôsmich hodín výučby za týždeň (prípadne kratší čas, ak pobyt trvá kratšie ako týždeň). Ak mobilita trvá dlhšie ako jeden týždeň, minimálny počet hodín výučby za nedokončený týždeň by mal byť pomerný k trvaniu tohto nedokončeného týždňa. Platia tieto výnimky:

 • pre pozvaných zamestnancov podnikov nie je stanovený minimálny počet hodín výučby,
 • ak sa výučbová aktivita počas jedného obdobia v zahraničí kombinuje s aktivitou odbornej prípravy, minimálny počet hodín výučby týždenne (alebo počas akéhokoľvek kratšieho obdobia pobytu) sa zníži na štyri hodiny.

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Zamestnanci musia uskutočniť aktivitu v rámci fyzickej mobility v akomkoľvek členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu inej, než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina pobytu zamestnancov.

Oprávnení účastníci

Mobilita zamestnancov na účely výučby:

 • Zamestnanci pracujúci v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu.
 • Zamestnanci akéhokoľvek podniku z akejkoľvek krajiny, ktorí pracujú vo verejnej alebo súkromnej organizácii (ktorá nie je inštitúciou vysokoškolského vzdelávania s udelenou chartou ECHE) pôsobiacej na trhu prácu alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, výskumu a inovácie a boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v akejkoľvek krajine (vrátane zamestnaných doktorandov).

Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy: Zamestnanci pracujúci v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu.

Ďalšie potrebné kritériá

Mobilita zamestnancov môže prebiehať v rámci obdobia výučby kombinovaného s obdobím odbornej prípravy a počíta sa do celkového obdobia výučby. Mobilita výučby alebo odbornej prípravy sa môže uskutočňovať vo viacerých prijímajúcich organizáciách jednej krajiny, pričom sa počíta do jedného obdobia výučby alebo odbornej prípravy s príslušnou minimálnou dĺžkou pobytu.

Mobilita výučby môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch.

Mobilita výučby môže zahŕňať poskytovanie odbornej prípravy na účely rozvoja partnerskej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Zamestnanec, vysielajúca a prijímajúca organizácia musia podpísať dohodu o mobilite.

Informácie o medzinárodnej mobilite pozri v oddiele o medzinárodnej mobilite zahŕňajúcej tretie krajiny nepridružené k programu.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre zmiešané intenzívne programy

Oprávnené účastnícke organizácie

Zmiešaný intenzívny program musia vypracovať a realizovať aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pochádzajúce aspoň z troch členských štátov EÚ a troch krajín pridružených k programu.

Okrem toho sa na vysielaní účastníkov môže podieľať akákoľvek ďalšia inštitúcia vysokoškolského vzdelávania alebo organizácia nachádzajúca sa v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vysielajúce študentov a zamestnancov ako učiacich sa v zmiešaných intenzívnych programoch musia byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu, ktorým bola udelená charta ECHE, alebo inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z tretej krajiny nepridruženej k programu uznanými príslušnými orgánmi, ktoré ešte pred uskutočnením mobility podpísali medziinštitucionálne dohody so svojimi partnermi z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu.

V prípade pedagogických zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, ktorí sa podieľajú na realizácii programu, môže ísť o akúkoľvek organizáciu z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu alebo z tretej krajiny nepridruženej k programu (pozri oprávnených účastníkov).

Účastníci môžu byť vyslaní s finančnými prostriedkami z programu Erasmus+ alebo sa môžu zúčastniť na vlastné náklady. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z tretích krajín nepridružených k programu môžu vysielať účastníkov v rámci programu Erasmus+, ak má prijímajúca inštitúcia súbežne projekt mobility financovaný z fondov pre vonkajšie politiky, z ktorého sa financujú prichádzajúci študenti a zamestnanci z týchto krajín. Títo účastníci z tretích krajín nepridružených k programu sa nezapočítavajú do minimálnych požiadaviek.

Prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí mať udelenú chartu ECHE. Prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže byť koordinujúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania alebo môže ísť o inú inštitúciu. Počas fyzickej aktivity môžu účastníkov v prijímajúcej krajine prijímať zároveň aj iné organizácie.

Koordinujúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí mať takisto udelenú chartu ECHE. Koordinujúca/prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania je buď žiadajúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, alebo členskou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v konzorciu pre mobilitu žiadajúcom o projekt mobility financovaný z fondov pre vnútorné politiky.

Trvanie aktivity

Fyzická mobilita od 5 do 30 dní trvania programu. Na trvanie virtuálneho prvku nie sú stanovené žiadne kritériá oprávnenosti, ale za kombinovanú virtuálnu a fyzickú mobilitu musia byť študentom pridelené minimálne tri kredity systému ECTS.

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Fyzická aktivita sa môže uskutočňovať v prijímajúcich inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine prijímajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Oprávnení účastníci

Študenti:

Študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).

Zamestnanci: Zamestnanci pracujúci v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ či v tretej krajine pridruženej k programu alebo v tretej krajine nepridruženej k programu.

Pedagogickí zamestnanci a zamestnanci vykonávajúci odbornú prípravu zapojení do realizácie programu:

 • Zamestnanci pracujúci v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.  
 • Zamestnanci pozvaní učiť v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v členskom štáte EÚ prichádzajúci z akéhokoľvek verejného alebo súkromného podniku/organizácie (okrem inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s udelenou chartou ECHE); podnik/organizácia by mali pochádzať z členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu a mali by pôsobiť na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, výskumu a inovácie; zamestnaní doktorandi sa v rámci tejto akcie takisto považujú za oprávnených.

Ďalšie potrebné kritériá

Zmiešané intenzívne programy pre študentov a zamestnancov musia pozostávať z krátkodobej fyzickej mobility v zahraniční kombinovanej s povinným virtuálnym prvkom umožňujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Za zmiešané intenzívne programy sa musia študentom prideliť aspoň 3 kredity systému ECTS.

Zmiešaný intenzívny program je oprávnený na finančnú podporu, ak je minimálny počet účastníkov mobility financovanej z programu Erasmus+ 15 (bez pedagogických zamestnancov/zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, ktorí sa zapájajú do realizácie programu).

Individuálnu podporu a v prípade potreby podporu pri cestovaní účastníkom fyzickej aktivity poskytuje vysielajúca organizácia (a prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v prípade pozvaných zamestnancov podnikov a účastníkov z tretích krajín nepridružených k programu financovaných z nástrojov vonkajšej akcie).

Ďalšie informácie o projektoch mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky

Finančné prostriedky dostupné na projekty mobility podporované z fondov pre vonkajšie politiky sú rozdelené medzi jednotlivé regióny sveta do 12 rozpočtových balíkov, pričom veľkosť týchto jednotlivých balíkov sa líši podľa priorít vonkajšej politiky EÚ. Ďalšie informácie o výške finančných prostriedkov v rámci každého rozpočtového balíka budú zverejnené na webových sídlach národných agentúr.

Vo všeobecnosti musia byť finančné prostriedky použité geograficky rovnovážnym spôsobom. EÚ stanovila niekoľko orientačných cieľov týkajúcich sa geografickej vyváženosti a priorít, ktoré sa musia plniť na európskej úrovni počas celého trvania programu (2021 – 2027), ako aj pri spolupráci s najmenej rozvinutými krajinami. Tieto orientačné ciele a priority nemusia plniť jednotlivé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ale budú ich zohľadňovať národné agentúry pri prideľovaní dostupného rozpočtu. Toto sú ciele stanovené pre projekty mobility podporené z fondov pre vonkajšie politiky ako celok na úrovni členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu do roku 2027:

 • Ázia:  
  • aspoň 25 % rozpočtu by sa malo vynaložiť na mobilitu s najmenej rozvinutými krajinami regiónu,
  • najviac 25 % rozpočtu by sa malo vynaložiť na mobilitu s krajinami regiónu, ktoré majú vysoké príjmy,
  • najviac 15 % rozpočtu by sa malo vynaložiť na mobilitu s Čínou,
  • najviac 10 % rozpočtu by sa malo vynaložiť na mobilitu s Indiou.
 • Tichomorie:
  • najviac 86,5 % rozpočtu by sa malo spoločne vynaložiť na mobilitu s Austráliou a Novým Zélandom.
 • Subsaharská Afrika: 
  • aspoň 35 % rozpočtu by sa malo vynaložiť na mobilitu s najmenej rozvinutými krajinami regiónu, pričom by sa mal osobitný dôraz klásť na krajiny prioritné z hľadiska migrácie,
  • na mobilitu s jednou krajinou by sa malo vynaložiť najviac 8 % rozpočtu.
 • Latinská Amerika:
  • najviac 30 % rozpočtu by sa malo spoločne vynaložiť na mobilitu s Brazíliou a Mexikom. 
 • Východné partnerstvo:
  • aspoň 40 % rozpočtu by sa malo vyčleniť na študentov s nedostatkom príležitostí.
 • Južné susedstvo:
  • na mobilitu s ktoroukoľvek krajinou by sa malo vynaložiť najviac 15 % rozpočtu,
  • aspoň 65 % rozpočtu by sa malo vyčleniť na študentov, z toho 50 % na študentov s nedostatkom príležitostí. 
 • Západný Balkán: dôraz by sa mal klásť na mobilitu študentov.

Vzhľadom na požiadavku prispievať k rozvojovej pomoci, mobility pre študentov krátkeho cyklu, prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa realizujú s krajinami oprávnenými na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA)14  v regiónoch 2 – 11, sú obmedzené na mobilitu študentov prichádzajúcich z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu. Mobilita odchádzajúcich do týchto regiónov je dostupná len pre študentov na doktorandskej úrovni a pre zamestnancov.

Ak má žiadajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania projekt mobility financovaný z fondov pre vnútorné politiky, uvedené neoprávnené toky medzinárodnej mobility odchádzajúcich do týchto regiónov možno doplnkovo financovať z projektu mobility financovaného z fondov pre vnútorné politiky.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu napokon bezplatne požiadať o 100 % mobility zamestnancov alebo 100 % mobility študentov, alebo akejkoľvek ich kombinácie za predpokladu, že je to v súlade so sekundárnymi kritériami stanovenými národnou agentúrou (pozri oddiel ďalej).

Sekundárne kritériá pre projekty mobility podporené z fondov pre vonkajšie politiky stanovené národnými agentúrami

Ak je rozpočtový balík pre konkrétny partnerský región alebo krajinu obmedzený, národná agentúra sa môže rozhodnúť pridať jedno sekundárne kritérium alebo viac sekundárnych kritérií z ďalej uvedeného zoznamu:

 • obmedzenie úrovne získaného titulu (napríklad obmedzenie žiadostí iba na jeden alebo dva stupne – bakalársky, magisterský/inžiniersky/doktorský alebo doktorandský),
 • obmedzenie trvania obdobia mobility (napríklad obmedzenie mobility študentov na 6 mesiacov alebo obmedzenie mobility zamestnancov na 10 dní).

V prípade, že sa národná agentúra rozhodne uplatniť sekundárne kritériá, svoje rozhodnutie musí oznámiť v dostatočnom predstihu pred termínom na podávanie žiadostí, a to predovšetkým na svojom webovom sídle.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritériá na vyhodnotenie návrhov v prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky

Neposudzuje sa kvalita (kvalita bola posúdená vo fáze podania žiadosti o Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie alebo pri výbere akreditácie konzorcia pre mobilitu), a teda sa neuplatňujú ani kritériá na vyhodnotenie návrhov.

Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant (po tom, čo úspešne prejdú kontrolou oprávnenosti).

Maximálna výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • počtu mobilít, o ktoré sa podali žiadosti,
 • výkonnosť žiadateľa v minulosti z hľadiska počtu mobilít, kvalitnej realizácie aktivít a správneho finančného riadenia v prípade, že sa žiadateľovi poskytol podobný grant v predchádzajúcich rokoch,
 • počtu zmiešaných intenzívnych programov, o ktoré sa podali žiadosti,
 • celkového štátneho rozpočtu vyčleneného na akciu v rámci mobility v prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov v prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky

Oprávnené žiadosti o grant budú (po úspešnom prejdení kontrolou oprávnenosti) posúdené na základe týchto kritérií:

Kvalita návrhu projektu a podmienok spolupráce (maximálne 40 bodov), Kritérium na vyhodnotenie návrhov na úrovni projektu

 • Rozsah, v akom žiadajúca organizácia zrozumiteľne opisuje povinnosti, roly a úlohy partnerov.
 • Úplnosť a kvalita podmienok výberu účastníkov, podpora, ktorá sa im poskytne, a uznanie ich obdobia mobility (najmä v tretej krajine nepridruženej k programu).

Relevantnosť stratégie (maximálne 40 bodov), Kritérium na vyhodnotenie návrhov na úrovni regiónu

 • Rozsah, v akom je plánovaný projekt mobility významný pre stratégiu internacionalizácie zapojených inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Odôvodnenie výberu mobility zamestnancov a/alebo študentov a predchádzajúce skúsenosti s podobnými projektmi s vysokoškolskými inštitúciami/organizáciami v partnerskom regióne.

Vplyv a šírenie výsledkov (maximálne 20 bodov), Kritérium na vyhodnotenie návrhov na úrovni regiónu

 • Potenciálny vplyv projektu na účastníkov, prijímateľov, partnerské organizácie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
 • Kvalita opatrení zameraných na šírenie výsledkov projektu mobility na úrovni fakúlt a inštitúcií, ako aj mimo nich v prípade potreby vo všetkých zapojených krajinách.

Žiadateľ vysvetlí, ako projekt spĺňa tieto tri kritériá z hľadiska jeho inštitúcie (alebo

inštitúcií v prípade žiadostí podávaných konzorciami) a partnerských inštitúcií v tretích krajinách nepridružených k programu.

Zvažovať sa bude financovanie návrhov, ktoré dosiahnu aspoň 60 bodov za každý zahrnutý región, pričom spĺňajú 50 % prahovú hodnotu pri každom kritériu na vyhodnotenie návrhov, ktoré je uvedené v tabuľke.

Grant udelený inštitúcii vysokoškolského vzdelávania bude závisieť od viacerých faktorov:

 • počtu období mobility a mesiacov/dní, o ktoré sa žiada,
 • rozpočtu vyčleneného na krajinu alebo región,
 • geografickej vyváženosti v danom regióne.

Bez ohľadu na skóre dosiahnuté nad uvedenou prahovou hodnotou môže národná agentúra uprednostniť mobility s určitými krajinami, aby zabezpečila geografickú vyváženosť s daným regiónom, ako sa vymedzuje v uvedených geografických cieľoch.

Národná agentúra nie je povinná financovať všetky mobility, o ktoré sa žiada s konkrétnou treťou krajinou nepridruženou k programu, ak sa žiadosť považuje za presahujúcu možnosti dostupného rozpočtu.

A) Pravidlá financovania, ktoré sa uplatňujú na všetky aktivity v rámci mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility (okrem nákladov spojených s pobytom a cestovných nákladov účastníkov).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov mobility.              

Suma

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky:

Do 100. účastníka: 400 EUR na účastníka a nad stého účastníka: 230 EUR na každého ďalšieho účastníka.

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky:

500 EUR na účastníka.

Rozpočtová kategória - Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí si vyžadujú dodatočnú podporu na základe skutočných nákladov.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí dostávajú dodatočnú podporu založenú na skutočných nákladoch v rámci kategórie Podpora inklúzie.

Suma

100 EUR na účastníka

Dodatočné náklady priamo súvisiace s účastníkmi s nedostatkom príležitostí, ktoré nemožno uhradiť z doplňujúcej sumy individuálnej podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí. Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite, ako aj pri prípravných návštevách a pre sprevádzajúce osoby (vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak sú opodstatnené a nie sú týmto účastníkom hradené z rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória - Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

V prípade projektu mobility financovaného z fondov pre vnútorné politiky: vysoké cestovné náklady účastníkov oprávnených na podporu pri cestovaní.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť

Suma

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Grant na organizačnú podporu pre prijímateľa (inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo konzorciá):

grant na organizačnú podporu je príspevok na všetky náklady, ktoré inštitúciám vzniknú v súvislosti s aktivitami zameranými na podporu mobility študentov a zamestnancov (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) s cieľom splniť podmienky Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu a splniť zásady Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie uvedené v medziinštitucionálnych dohodách uzatvorených v prípade inštitúcií z tretích krajín nepridružených k programu. Napríklad:

 • organizačné opatrenia s partnerskými inštitúciami vrátane návštev potenciálnych partnerov s cieľom dohodnúť podmienky medziinštitucionálnych dohôd, ktoré sa týkajú výberu, prípravy, prijatia a začlenenia účastníkov mobility, a na zabezpečenie aktuálnosti týchto medziinštitucionálnych dohôd,
 • poskytnutie aktualizovaných katalógov predmetov medzinárodným študentom,
 • poskytnutie informácií a pomoci žiakom a zamestnancom,
 • výber študentov a zamestnancov,
 • vypracovanie dohôd o vzdelávaní s cieľom zabezpečiť plné uznanie častí vzdelávania študentov, vypracovanie a uznanie zmlúv o mobilite pre zamestnancov,
 • jazyková a medzikultúrna príprava poskytovaná prichádzajúcim/odchádzajúcim študentom a zamestnancom, ktorá je doplnková k online jazykovej podpore Erasmus+,
 • uľahčenie začlenenia prichádzajúcich účastníkov mobility do inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • zabezpečenie účinných opatrení zameraných na mentorstvo a dohľad nad účastníkmi mobilít,
 • osobitné opatrenia na zabezpečenie kvality študentských stáží v prijímajúcich podnikoch/organizáciách,
 • zabezpečenie uznania častí vzdelávania a súvisiacich kreditov, vydanie výpisu výsledkov štúdia a dodatku k diplomu,
 • podpora opätovného začlenenia účastníkov mobility a využitie novozískaných kompetencií v prospech inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a v prospech kolegov/ostatných študentov,
 • realizácia iniciatívy Európska študentská karta (digitalizácia riadenia mobility),
 • podpora spôsobov mobility šetrných k životnému prostrediu a ekologizácie administratívnych postupov,
 • podpora a riadenie účasti osôb s nedostatkom príležitostí,
 • identifikácia a podpora aktivít občianskej angažovanosti a monitorovanie účasti na nich,
 • podpora a riadenie zmiešanej a/alebo medzinárodnej mobility.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa zaväzujú dodržiavať všetky zásady charty s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú mobilitu vrátane týchto zásad: „zabezpečiť, aby odchádzajúci účastníci mobility boli dobre pripravení na svoje aktivity v zahraničí vrátane zmiešanej mobility, tým, že podstúpia aktivity na dosiahnutie potrebnej úrovne jazykových znalostí a rozvoj ich medzikultúrnych kompetencií“ a „poskytnúť primeranú jazykovú pomoc prichádzajúcim účastníkom mobility“. Na jazykovú odbornú prípravu možno využiť existujúce možnosti v rámci inštitúcií. Tie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré dokážu poskytnúť vysokokvalitnú mobilitu študentov a zamestnancov vrátane jazykovej podpory pri nižších nákladoch (alebo preto, že sa financuje z iných zdrojov ako z finančných prostriedkov EÚ), budú mať možnosť presunúť časť grantu na organizačnú podporu na financovanie väčšieho počtu aktivít v rámci mobility. Súvisiaca úroveň flexibility sa stanoví v dohode o grante.

Vo všetkých prípadoch sa prijímatelia zmluvne zaviažu, že budú poskytovať takéto vysokokvalitné služby, a ich výkonnosť budú monitorovať a kontrolovať národné agentúry, pričom zohľadnia aj správy účastníkov, ktoré predložia študenti a zamestnanci a ku ktorým budú mať národné agentúry aj Komisia priamy prístup.

Grant na organizačnú podporu sa vypočíta na základe počtu všetkých podporených účastníkov mobility (vrátane účastníkov mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ na celé obdobie mobility – pozri ďalej – a zamestnancov podnikov vyučujúcich v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania). Účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ na celé obdobie mobility sa započítavajú ako podporovaní účastníci mobility, pretože využívajú výhody rámca mobility a organizačných aktivít. Organizačná podpora sa teda vypláca aj za týchto účastníkov. Z tejto podpory sú vyňaté osoby sprevádzajúce účastníkov počas ich aktivity v zahraničí. V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky sa pri výpočte nezohľadňujú dodatočné mobility, ktoré sa môžu organizovať presunom finančných prostriedkov medzi rozpočtovými kategóriami.

Pokiaľ ide o konzorciá pre mobilitu, tento grant možno rozdeliť medzi všetkých členov podľa pravidiel, ktoré si navzájom dohodnú.

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vonkajšie politiky si príslušní partneri rozdelia grant na organizačnú podporu na vzájomne prijateľnom základe, na ktorom sa dohodnú účastnícke inštitúcie.

Účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+

Študenti a zamestnanci s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ sú účastníci mobility, ktorí nedostanú grant EÚ z programu Erasmus+ v súvislosti s cestovnými nákladmi a nákladmi spojenými s pobytom, ale inak spĺňajú všetky kritériá mobility študentov a zamestnancov a využívajú všetky výhody spojené so štatútom študenta a zamestnanca zapojeného do programu Erasmus+. Môžu získať vnútroštátny, regionálny alebo iný druh grantu, z ktorého sa uhradia ich náklady na mobilitu, ktorý nesúvisí s finančnými prostriedkami EÚ na program Erasmus+ (ESF atď.). Počet účastníkov mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ za celé obdobie mobility sa započítava do štatistík ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa používajú na prideľovanie prostriedkov z rozpočtu EÚ jednotlivým krajinám.

Podpora inklúzie

Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré vybrali študentov a/alebo zamestnancov s nedostatkom príležitostí, môžu požiadať národnú agentúru o dodatočnú podporu z grantu na úhradu dodatočných nákladov súvisiacich s účasťou týchto osôb na aktivitách v rámci mobility. Na účastníkov s nedostatkom príležitostí, konkrétne na osoby s fyzickým, duševným alebo so zdravotným postihnutím sa teda môže prideliť vyššia podpora z grantu ako maximálne individuálne sumy grantu stanovené ďalej. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na svojom webovom sídle opíšu, ako môžu študenti a zamestnanci s nedostatkom príležitostí požiadať o takúto dodatočnú podporu z grantu.

Dodatočné financovanie pre študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí možno získať aj z iných zdrojov na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni.

Osoby sprevádzajúce študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí majú nárok získať príspevok založený na skutočných nákladoch.

Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sa podpísaním Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie zaväzuje, že zabezpečí rovnaký prístup a príležitosti účastníkom z každého prostredia. Študenti a zamestnanci s nedostatkom príležitostí preto môžu využívať výhody podporných služieb, ktoré ponúka prijímajúca inštitúcia svojim miestnym študentom a zamestnancom.

Mimoriadne náklady pri vysokých cestovných nákladoch

Iba účastníci, ktorí sú oprávnení na podporu pri cestovaní a zúčastňujú sa na projektoch mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky, majú nárok na úhradu mimoriadnych nákladov pri vysokých cestovných nákladoch:

prijímateľom projektov mobility bude umožnené uplatniť si finančnú podporu na vysoké cestovné náklady účastníkov v zmysle rozpočtovej položky Mimoriadne náklady (80 % celkových oprávnených nákladov). Bude to možné, pokiaľ prijímatelia budú vedieť zdôvodniť, že pravidlá financovania (založené na jednotkových nákladoch na pásmo cestovných vzdialeností) nepokrývajú aspoň 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady pri vysokých cestovných nákladoch podporu na cestovné náklady.

Iné zdroje financovania

Okrem grantu EÚ z programu Erasmus+ alebo namiesto grantu EÚ (účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ) môžu študenti a zamestnanci získať aj regionálny, národný alebo iný druh grantu, ktorý riadi iná organizácia ako národná agentúra (napr. ministerstvo alebo regionálne orgány). Granty EÚ z programu Erasmus+ možno nahradiť aj inými finančnými prostriedkami z rozpočtu EÚ (ESF atď.). Na tento druh grantov, ktoré sa poskytujú z iných zdrojov financovania (t. j. nie z rozpočtu EÚ), sa nevzťahujú sumy ani maximálne a minimálne rozpätia stanovené v tomto dokumente.

B) Grantová podpora mobility študentov

Individuálna podpora fyzickej mobility – základné sumy pre dlhodobú mobilitu

Študenti môžu získať individuálny grant na podporu ako príspevok na dodatočné cestovné náklady a náklady spojené s pobytom počas obdobia štúdia alebo stáže v zahraničí.

Mesačné sumy v prípade mobility medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu a do tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 13 a 14 vymedzia národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi a/alebo inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sa opisujú ďalej. Presné sumy sa zverejnia na webových sídlach národných agentúr a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu a tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 13 a 1415  sa rozdeľujú do týchto troch skupín:

Skupina 1 - Krajiny s vyššími životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko.

Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónu 14.

Skupina 2 - Krajiny so stredne vysokými životnými nákladmi

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko.

Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónu 13.

Skupina 3 - Krajiny s nižšími životnými nákladmi

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severomacedónska republika, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Grant EÚ na individuálnu podporu v rámci programu Erasmus+ poskytovaný študentom bude závisieť od toku ich mobility medzi vysielajúcou a prijímajúcou krajinou študenta, a to takto:

 • mobilita do krajiny s podobnými životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ stredného rozsahu,
 • mobilita do krajiny s vyššími životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ vyššieho rozsahu,
 • mobilita do krajiny s nižšími životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ nižšieho rozsahu.

Sumy vymedzené národnými agentúrami sa musia stanoviť v rozmedzí týchto minimálnych a maximálnych hodnôt:

 • Grant EÚ stredného rozsahu: stredný rozsah, od 260 do 540 EUR mesačne, sa uplatňuje na aktivity v rámci mobility smerom do krajiny s podobnými životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 1 do krajín skupiny 1; b) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 2 a c) z krajín skupiny 3 do krajín skupiny 3.
 • Grant EÚ vyššieho rozsahu: zodpovedá strednému rozsahu uplatňovanému národnou agentúrou plus prinajmenšom 50 EUR, t. j. od 310 do 600 EUR mesačne. Uplatňuje sa na aktivity v rámci mobility do krajiny s vyššími životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 1 a b) z krajín skupiny 3 do krajín skupiny 1 a 2.
 • Grant EÚ nižšieho rozsahu: zodpovedá strednému rozsahu uplatňovanému národnou agentúrou mínus prinajmenšom 50 EUR, t. j. od 200 do 490 EUR mesačne. Uplatňuje sa na aktivity v rámci mobility do krajiny s nižšími životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 1 do krajín skupiny 2 a 3 a b) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 3.

Národné agentúry zohľadnia pri vymedzovaní súm, ktoré budú uplatňovať prijímatelia v príslušnej krajine, dve osobitné kritériá:

 • dostupnosť a úroveň iných zdrojov spolufinancovania od súkromných alebo verejných subjektov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni na doplnenie grantu EÚ,
 • všeobecnú úroveň dopytu študentov, ktorí chcú študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

V prípade aktivít v rámci mobility medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu a do tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 13 a 14 môžu národné agentúry rozhodnúť, že inštitúciám vysokoškolského vzdelávania vo svojej pôsobnosti poskytnú určitú flexibilitu tým, že na národnej úrovni stanovia rozpätia, a nie presné sumy. Toto rozhodnutie by malo byť odôvodnené, napr. v krajinách, kde je k dispozícii spolufinancovanie na regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni.

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí – doplňujúca suma individuálnej podpory

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí získajú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 250 EUR mesačne. Použité kritériá vymedzujú na vnútroštátnej úrovni národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi.

Študenti a čerství absolventi na stáži – doplňujúca suma individuálnej podpory

Študenti a čerství absolventi vykonávajúci stáž dostanú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 150 EUR mesačne. Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí a doplňujúcej sumy na stáž.

Študenti a čerství absolventi z najvzdialenejších regiónov a zo zámorských krajín a území zúčastňujúci sa na dlhodobej mobilite

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce zo vzdialenosti od iných členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu a na hospodársku úroveň získajú študenti a čerství absolventi, ktorí študujú alebo študovali na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v najvzdialenejších regiónoch členských štátov EÚ a zámorských krajinách a územiach pridružených k členským štátom EÚ, tieto vyššie sumy individuálnej podpory:

Vysielajúca krajina

Prijímajúca krajina

Suma

najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia

členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu a tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 13 a 14

700 EUR mesačne

Doplňujúca suma pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí sa v tomto prípade nebude uplatňovať. Uplatňuje sa doplňujúca suma na stáže.

Študenti a čerství absolventi zúčastňujúci sa na medzinárodnej dlhodobej mobilite zahŕňajúcej tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Základná suma individuálnej podpory je stanovená takto:

Vysielajúca krajina

Prijímajúca krajina

Suma

členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 1 – 12

700 EUR mesačne

členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 13 a 14

Ako sa uvádza v oddiele „Grantová podpora mobility študentov – Individuálna podpora fyzickej mobility“.

tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 1 – 12

skupina 1 členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

skupina 2 členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

skupina 3 členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

900 EUR mesačne

850 EUR mesačne

800 EUR mesačne

Doplňujúca suma pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí sa v tomto prípade nebude uplatňovať.

Doplňujúca suma na stáže sa bude uplatňovať iba v prípade mobility do tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 13 a 14.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu zahŕňajú najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia.

Študenti a čerství absolventi zúčastňujúci sa na krátkodobej fyzickej mobilite (zmiešaná mobilita a doktorandská krátkodobá mobilita)

Základné sumy individuálnej podpory sú stanovené takto:

Trvanie fyzickej aktivity

Suma (akékoľvek členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu alebo tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu)

do 14. dňa aktivity

70 EUR denne

od 15. do 30. dňa aktivity

50 EUR denne

Individuálna podpora môže pokrývať aj jeden deň na cestovanie pred aktivitou a jeden deň na cestovanie po aktivite.

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí – doplňujúca suma individuálnej podpory v prípade krátkodobej fyzickej mobility

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí dostanú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 100 EUR v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 EUR v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Použité kritériá vymedzujú na vnútroštátnej úrovni národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi.

Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade nebude uplatňovať.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu zahŕňajú najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia.

Študenti a čerství absolventi bez podpory na cestovné náklady – doplňujúca suma individuálnej podpory na zelené cestovanie

Študenti a čerství absolventi, ktorí nedostanú podporu na cestovné náklady, sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní pri spiatočnej ceste.

Podpora na cestovné náklady

Títo účastníci získajú ďalej uvedené sumy podpory pri cestovaní na úhradu svojich cestovných nákladov (s výnimkou tých, na ktorých sa vzťahuje vylúčenie uvedené ďalej):

 • študenti a čerství absolventi, ktorí študujú alebo študovali v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania nachádzajúcich sa v najvzdialenejších regiónoch členských štátov EÚ, na Cypre, Islande, Malte a v zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) pridružených k členským štátom EÚ a ktorí odchádzajú do členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu alebo tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 13 alebo 14,
 • študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí zúčastňujúci sa na krátkodobej mobilite a
 • odchádzajúci alebo prichádzajúci študenti a čerství absolventi zúčastňujúci sa na medzinárodnej mobilite zahŕňajúcej tretie krajiny nepridružené k programu s výnimkou regiónov 13 a 14. 

Cestovné vzdialenosti16

V prípade štandardného cestovania

V prípade zeleného cestovania

Od 10 do 99 km:

23 EUR na účastníka

 

Od 100 do 499 km:

180 EUR na účastníka

210 EUR na účastníka

Od 500 do 1 999 km:

275 EUR na účastníka

320 EUR na účastníka

Od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na účastníka

410 EUR na účastníka

Od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na účastníka

610 EUR na účastníka

Od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na účastníka

 

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR na účastníka

 

Študenti a čerství absolventi, ktorí sa rozhodnú pre zelené cestovanie, získajú v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na pokrytie precestovaných dní pri spiatočnej ceste.

V prípade projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky môžu prijímatelia grantov vyňať z poskytnutia podpory pri cestovaní všetkých oprávnených študentov a čerstvých absolventov zúčastňujúcich sa na mobilite z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu do tretích krajín nepridružených k programu. Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí nie sú do tohto vyňatia zahrnutí a musia vždy dostať podporu pri cestovaní.

C) Grantová podpora mobility zamestnancov

Zamestnanci získajú grant EÚ ako príspevok na cestovné náklady a náklady spojené s pobytom počas pobytu v zahraničí takto:

Rozpočtová kategória - Podpora na cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov z miesta ich pôvodu do miesta realizácie aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti každého účastníka. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity17  vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou18 .

Suma

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Rozpočtová kategória - Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s nákladmi účastníkov spojenými s pobytom počas aktivity.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka (v prípade potreby takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred aktivitou a jedného dňa na cestovanie po aktivite).

Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú pre zelené cestovanie, získajú na spiatočnú cestu v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na pokrytie precestovaných dní.

Suma

Do 14. dňa aktivity: hodnota tabuľky A1.1 na deň na účastníka z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu alebo hodnota tabuľky A1.2 na deň na účastníka z tretích krajín nepridružených k programu.

od 15. do 60. dňa aktivity: 70 % hodnoty tabuľky A1.1 na deň na účastníka z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu alebo 70 % hodnoty tabuľky A1.2 na deň na účastníka z tretích krajín nepridružených k programu.

Tabuľka A – Individuálna podpora (sumy v eurách na deň)

Sumy závisia od prijímajúcej krajiny. Tieto sumy sa stanovia v rozmedzí medzi minimálnymi a maximálnymi hodnotami, ktoré sú uvedené v tabuľke ďalej. Národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi pri vymedzení súm, ktoré budú uplatňovať prijímatelia v príslušnej krajine, zohľadnia dve osobitné kritériá:

 • dostupnosť a úroveň iných zdrojov spolufinancovania od súkromných alebo verejných subjektov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni na doplnenie grantu EÚ,
 • všeobecnú úroveň dopytu zamestnancov, ktorí chcú vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

Rovnaký percentuálny podiel v rámci rozmedzia by sa mal uplatňovať na všetky cieľové krajiny. Nemožno poskytnúť rovnakú sumu pre všetky cieľové krajiny.

Prijímajúca krajina

Zamestnanci z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu

Zamestnanci z tretích krajín nepridružených k programu

 

Minimálna hodnota – maximálna hodnota (na deň)

Suma (na deň)

 

A1.1

A1.2

Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko

80 – 180

180

Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónu 14

80 – 180

neoprávnené

Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko

70 – 160

160

Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónu 13

70 – 160

neoprávnené

Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Srbsko

60 – 140

140

Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 1 – 12

180

neoprávnené

V prípade aktivít v rámci mobility medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu a do tretích krajín nepridružených k programu z regiónov 13 a 14 môžu národné agentúry rozhodnúť, že inštitúciám vysokoškolského vzdelávania vo svojej pôsobnosti poskytnú určitú flexibilitu tým, že na národnej úrovni stanovia rozpätia, a nie presné sumy. Toto rozhodnutie by malo byť odôvodnené, napr. v krajinách, kde je k dispozícii spolufinancovanie na regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni. Presné sumy sa zverejnia na webovom sídle jednotlivých národných agentúr a na webových sídlach inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

D) Úroveň finančnej podpory pre študentov a zamestnancov vymedzená inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a konzorciami pre mobilitu

Vo všetkých prípadoch sa od inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a konzorcií pre mobilitu požaduje, aby pri vymedzovaní a/alebo uplatňovaní sadzieb EÚ v rámci svojej inštitúcie dodržiavali tieto zásady a kritériá:

 • Sadzby zostávajú po ich vymedzení inštitúciami/konzorciami rovnaké počas celého trvania projektu mobility. V rámci rovnakého projektu nemožno znižovať ani zvyšovať úroveň grantov.
 • Sadzby sa musia vymedziť a/alebo uplatňovať objektívne a transparentne, so zohľadnením všetkých opísaných zásad a metodík (t. j. so zohľadnením toku mobility, ako aj dodatočného špecifického financovania).
 • Všetkým študentom, ktorí idú do rovnakej skupiny krajín na rovnaký typ mobility – štúdia alebo stáže (okrem študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí alebo z najvzdialenejších členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu, regiónov a zo zámorských krajín a území), sa musí poskytnúť rovnaká úroveň grantu.

E) Zmiešané intenzívne programy

Rozpočtová kategória - Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady, ktoré priamo súvisia s organizáciou intenzívnych programov (okrem nákladov spojených s pobytom a cestovných nákladov účastníkov).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov (učiacich sa) mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní financovaných z projektov mobility podporených z fondov pre vnútorné politiky, pričom sa nezapočítavajú učitelia/školitelia zapojení do realizácie programu.

Koordinačná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania žiada o organizačnú podporu v mene skupiny inštitúcií, ktoré spoločne organizujú zmiešaný intenzívny program.

Suma

400 EUR na účastníka pri minimálnom počte 15 účastníkov a maximálnom počte 20 finančne podporených účastníkov.

Grant na organizačnú podporu pre zmiešané intenzívne programy predstavuje príspevok k všetkým nákladom, ktoré vznikli inštitúciám zapojeným do organizácie zmiešaných intenzívnych programov, ako sú náklady na prípravu, návrh, rozvoj, realizáciu programu a nadväzujúce opatrenia vrátane realizácie fyzických a virtuálnych/vzdialených aktivít, ako aj náklady na celkové riadenie a koordináciu.

Koordinujúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania je zodpovedná za rozdelenie grantu na organizačnú podporu pre zmiešané intenzívne programy v rámci partnerstva, ktorému vznikli uvedené náklady.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_sk.
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en.
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en.
 • 4 Harmonogram digitalizácie riadenia mobility v prípade medzinárodnej mobility Európska komisia ďalej rozpracúva a oznámi ho v neskoršej fáze.
 • 5 Všetky študentské stáže sa budú považovať za „stáž v oblasti digitálnych zručností“, ak stážista vykonáva jednu alebo viacero z týchto aktivít: digitálny marketing (napr. riadenie sociálnych médií, webová analýza); digitálny grafický, mechanický alebo architektonický dizajn; vývoj aplikácií, softvéru, skriptov alebo webových sídiel; inštalácia, údržba a správa IT systémov a sietí; kybernetická bezpečnosť; analýza dát, hĺbková analýza a vizualizácia dát; programovanie a výcvik robotov a aplikácií umelej inteligencie. Do tejto kategórie nepatrí všeobecná zákaznícka podpora, plnenie objednávok, zadávanie údajov ani kancelárske úlohy.
 • 6 Postdoktorandi sa môžu zúčastňovať na stážach s rovnakými požiadavkami, aké platia pre ostatných čerstvých absolventov, a to do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. V prípade krajín, v ktorých musia absolventi po dokončení štúdia nastúpiť na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, bude toto obdobie oprávnenosti čerstvých absolventov predĺžené o dĺžku trvania uvedenej služby.
 • 7 Vymedzenie regiónov pozri v oddiele o oprávnených krajinách v časti A tohto sprievodcu.
 • 8 Okruh 2 rozpočtu EÚ – Súdržnosť, odolnosť a hodnoty.
 • 9

  V prípade mobility študentov na účely stáží nie sú oprávnené ako prijímajúce organizácie tieto typy organizácií:

  inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (ich úplný zoznam je uvedený na webovom sídle http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sk); organizácie riadiace programy EÚ, ako napr. národné agentúry programu Erasmus+ (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

 • 10 Predchádzajúce skúsenosti v rámci programu Erasmus+ a/alebo ako držitelia štipendií Erasmus Mundus sa počítajú do 12-mesačného limitu na jeden stupeň štúdia.
 • 11 V ucelených študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň, ako napr. v medicíne, môže mobilita študentov trvať maximálne 24 mesiacov.
 • 12 V prípade pobočiek, ktoré sú závislé od materskej inštitúcie a na ktoré sa vzťahuje rovnaká Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, sa bude krajina, v ktorej sa materská inštitúcia nachádza, považovať za vysielajúcu krajinu. Z tohto dôvodu nemožno organizovať mobility medzi pobočkami a materskou inštitúciou, na ktorú sa vzťahuje rovnaká Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.
 • 13 V prípade krajín, v ktorých musia absolventi po dokončení štúdia nastúpiť na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, bude toto obdobie oprávnenosti čerstvých absolventov predĺžené o dĺžku trvania uvedenej služby.
 • 14 Zoznam krajín, na ktoré sa vzťahuje táto požiadavka, sa nachádza v zozname krajín DAC, ktoré dostávajú oficiálnu rozvojovú pomocDAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf (oecd.org).
 • 15 Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 13 a 14 sú len prijímajúcimi krajinami.
 • 16 Na základe cestovnej vzdialenosti každého účastníka. Cestovné vzdialenosti sa musia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm). Vzdialenosť jedným smerom sa použije na výpočet výšky grantu EÚ, ktorým sa podporí spiatočná cesta.
 • 17 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km). 
 • 18 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.
Tagged in:  Higher education