Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilita zamestnancov v oblasti športu

Cieľom tejto akcie je prispieť k rozvoju športových organizácií podporovaním vzdelávacej mobility ich zamestnancov.

Účastnícke organizácie by mali prostredníctvom svojich aktivít aktívne podporovať inklúziu a rozmanitosť, environmentálnu udržateľnosť, digitálne vzdelávanie a aktívnu účasť, a to pomocou konkrétnych príležitostí na financovanie poskytovaných v rámci programu na tieto účely, zvyšovaním informovanosti účastníkov, výmenou najlepších postupov a výberom vhodného návrhu svojich aktivít.

Všeobecným cieľom tejto akcie je poskytnúť príležitosť pracovníkom športových organizácií, najmä v oblasti amatérskych športov, zlepšiť si kompetencie a kvalifikácie a získať nové zručnosti, a to prostredníctvom vzdelávacej mobility tým, že určitý čas strávia v zahraničí, čím sa prispeje k budovaniu kapacít a rozvoju športových organizácií.

Táto akcia podporuje profesijný rozvoj trénerov a ostatných zamestnancov (platených aj dobrovoľníkov) v amatérskom športe. Aj pracovníci v inej oblasti, ako je amatérsky šport, vrátane tých, ktorí sa venujú dvojitej športovej a nešportovej kariére, môžu zlepšiť vplyv vzdelávania a prenos vedomostí na pracovníkov a organizácie v oblasti amatérskeho športu. Príležitosti na vzdelávaciu mobilitu pre zamestnancov v inej oblasti ako amatérsky šport možno podporiť vtedy, ak je účasť týchto zamestnancov prospešná pre amatérsky šport.

Touto akciou sa prispieva k plneniu cieľov pracovného plánu EÚ pre šport na roky 2021 – 20241  .

Konkrétne sú projekty mobility v oblasti športu zamerané na:

 • amatérsky šport pri zohľadnení významnej úlohy, ktorú šport zohráva pri podpore fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu, medziľudských vzťahov, sociálnej inklúzie a rovnosti,
 • rozvoj európskeho rozmeru v športe a medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe,
 • budovanie kapacít miestnych organizácií,
 • zlepšovanie vedomostí a know-how pracovníkov v športe,
 • presadzovanie spoločných európskych hodnôt prostredníctvom športu, dobrého riadenia a integrity v športe, udržateľného rozvoja, ako aj vzdelávania, odbornej prípravy a zručností v športe a prostredníctvom športu,
 • presadzovanie aktívneho a ekologického životného štýlu a aktívneho občianstva,
 • vytvorenie európskych sietí trénerov a pracovníkov v športe.

Žiadateľská organizácia je hlavným aktérom projektu v rámci kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje dohodu o grante s národnou agentúrou pre program Erasmus+, realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy svojej národnej agentúre pre program Erasmus+. Obidva typy podporených aktivít sú aktivitami v rámci mobility odchádzajúcich účastníkov. Znamená to, že žiadateľská organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do hostiteľskej organizácie v zahraničí.

Projekt môže obsahovať jednu alebo viacero aktivít. Aktivity možno kombinovať v závislosti od cieľov projektu a potrieb účastníckych organizácií a účastníkov.

Projekt má štyri fázy: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce činnosti.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov, formátov aktivít, vypracovanie pracovného programu, harmonogramu aktivít atď.).
 • Príprava (praktické opatrenia, výber účastníkov, príprava účastníkov pred odchodom v jazykovej, medzikultúrnej a vo vzdelávacej oblasti a v súvislosti so stanovenými úlohami, virtuálne prípravné schôdze atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít, identifikácia a zdokumentovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj šírenie a využívanie výstupov projektu, nadväzujúce virtuálne stretnutia).

V oblasti športu sa z programu Erasmus+ podporujú horizontálne priority programu:

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Organizácie, ktoré získajú podporu z programu, musia zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí. Výberom účastníkov by sa malo zabezpečiť, aby boli prínosy vyplývajúce z ich profesijného rozvoja v plnej miere prenosné v rámci ich vysielajúcej organizácie.

Počas prípravy a realizácie aktivít v rámci mobility, ako aj opatrení na ne nadväzujúcich by mala vysielajúca a prijímajúca organizácia zapájať účastníkov do prijímania kľúčových rozhodnutí, aby sa zabezpečili maximálne prínosy a vplyv v prípade každého účastníka.

Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Projekt by mal byť navrhnutý a realizovaný s environmentálnym povedomím, čiže jeho súčasťou by mali byť napr. udržateľné postupy ako používanie viacrazových alebo ekologických materiálov, znižovanie odpadu a recyklácia. Na tieto zásady by sa malo prihliadať pri príprave a realizácii všetkých programových aktivít, a to najmä pokiaľ ide o využívanie konkrétnej finančnej podpory poskytnutej v rámci programu na propagovanie udržateľného cestovania.

Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu ich aktivít.

Účasť na demokratickom živote

Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote. Podporené aktivity v rámci mobility by mali posilňovať participatívne zručnosti v rôznych sférach občianskej spoločnosti, ako aj rozvoj spoločenských a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Vždy, keď je to možné, by mali projekty ponúkať príležitosti na účasť na demokratickom živote, ako aj na sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Takisto by mali zaisťovať, aby účastníci lepšie chápali Európsku úniu a spoločné európske hodnoty, ku ktorým patrí úcta k demokratickým zásadám, ľudská dôstojnosť, jednota a rozmanitosť, medzikultúrny dialóg, ako aj európske spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo.

Dostupné formáty:

Podporujú sa tieto aktivity:

 • pozorovanie pri práci a obdobia náčuvov (2 – 14 dní),
 • Koučingové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (15 – 60 dní).

Pozorovanie pri práci znamená, že účastníci sa môžu istý čas (2 – 14 dní) vzdelávať v hostiteľskej organizácii v inej krajine s cieľom naučiť sa nové postupy a získať nové nápady prostredníctvom pozorovania kolegov, koučov, dobrovoľníkov alebo iných zamestnancov pri každodennej práci v hostiteľskej organizácii alebo interakcie s nimi.

Koučingové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy znamenajú, že účastníci môžu istý čas (15 – 60 dní) koučovať alebo poskytovať odbornú prípravu v hostiteľskej organizácii v inej krajine, aby sa učili prostredníctvom plnenia úloh a výmeny poznatkov s kolegami. Prispieva sa tým k budovaniu kapacít miestnych organizácií.

Aktivity nemôžu byť zamerané na dosiahnutie zisku.

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí. Sprevádzajúce osoby možno podporovať počas celého trvania aktivity alebo len určitý čas jej trvania.

Prípravné návštevy

Cieľom prípravných návštev je zaistiť vysokokvalitné aktivity uľahčením a prípravou administratívnych opatrení, budovaním dôvery a porozumenia a prípravou stabilného partnerstva medzi zapojenými organizáciami a ľuďmi.

Organizácie môžu pred uskutočnením mobility vykonať prípravnú návštevu u svojho prijímajúceho partnera. Prípravné návštevy nie sú samostatnou aktivitou, ale predstavujú podporné opatrenie pre mobilitu zamestnancov. Každá prípravná návšteva musí byť riadne odôvodnená a musí slúžiť na zlepšenie rozsahu a kvality aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy možno organizovať na prípravu na začatie výkonu práce v novej partnerskej organizácii alebo na prípravu dlhších aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy je možné organizovať pre obidva typy mobility zamestnancov.

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

Účastníckou organizáciou môže byť:

 • verejná alebo súkromná organizácia pôsobiacia v oblasti športu a fyzickej aktivity a organizujúca športové a fyzické aktivity na miestnej úrovni (napr. nezisková organizácia, miestny subjekt verejného sektora, športový klub),
 •  organizácia pôsobiaca v oblasti profesionálneho športu, ak je účasť jej zamestnancov prospešná pre amatérsky šport (napr. medzinárodná organizácia).

Kde podať žiadosť?

Žiadateľské organizácie musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre v krajine, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

23. februára, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Možné ďalšie kolo:

národné agentúry môžu rozhodnúť o umožnení ďalšieho kola. Národné agentúry informujú žiadateľov o umožnení ďalšieho kola na svojom webovom sídle.

Ak sa organizuje ďalšie kolo, žiadatelia musia podať žiadosť do 4. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času).

Dátumy začatia projektu

Projekty sa začínajú od 1. júna do 31. decembra toho istého roka.

Ak je otvorené voliteľné kolo, projekty sa začínajú od 1. januára do 31. mája nasledujúceho roka.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Trvanie projektu

Od 3 do 18 mesiacov.

Trvanie aktivít

Pozorovanie pri práci a obdobia náčuvov: 2 – 14 po sebe nasledujúcich dní (okrem dní potrebných na cestu)

Koučingové pobyty a pobyty v rámci odbornej prípravy: 15 – 60 po sebe nasledujúcich dní (okrem dní potrebných na cestu)

Oprávnení účastníci

 • Tréneri a ďalší pracovníci v športových organizáciách na miestnej úrovni
 • Pracovníci pôsobiaci v inom ako amatérskom športe vrátane tých, ktorí majú dvojitú a nešportovú kariéru, ak je účasť týchto pracovníkov prospešná pre amatérsky šport
 • Dobrovoľníci (iní ako tréneri) v športových organizáciách

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie. Účastníci musia mať trvalý pobyt v krajine svojej vysielajúcej organizácie.

V každom prípade musí byť zdokumentovaný vzťah účastníka k vysielajúcej organizácii, a to tak, aby ho mohla národná agentúra overiť (napr. na základe pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, opisu pracovnej úlohy alebo podobného dokumentu).

Účastníci sa nemôžu zapájať do aktivity v rámci mobility z pozície atlétov.

Počet účastníkov

Najviac desať účastníkov na každý projekt.

Miesto realizácie aktivít

Aktivity sa musia uskutočniť v zahraničí, v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Dodatočné Kritériá oprávnenosti pre Prípravné Návštevy

Miesto (miesta) realizácie aktivity

Prípravné návštevy sa uskutočňujú v krajine prijímajúcej organizácie pred začiatkom aktivity.

Oprávnení účastníci

Zástupcovia účastníckych organizácií zúčastňujúci sa na hlavnej aktivite. Prípravné návštevy môžu vykonávať zamestnanci priamo zapojení do organizácie projektu alebo zamestnanci zúčastňujúci sa na mobilite.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov pri každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Význam a vplyv (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa relevantné pre amatérsky šport,
 • je návrh projektu relevantný pre
  • ciele akcie,
  • potreby a rozvoj účastníckych organizácií,
  • potreby a rozvoj zúčastňujúcich sa zamestnancov.
 • Miera, do akej je návrh vhodný z hľadiska:
  • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre zúčastnených zamestnancov,
  • posilňovania alebo transformovania pracovných postupov účastníckych organizácií v záujme zvyšovania ich kvality, kapacít a inovácie,
  • zabezpečovania potenciálneho vplyvu na účastnícke organizácie a zamestnancov počas životného cyklu projektu aj po jeho skončení.
 • Miera, do akej sa v projekte vymedzujú konkrétne vzdelávacie výstupy.
 • Miera, do akej je projekt vhodný na to, aby prispel k inklúzii a rozmanitosti, zelenému, digitálnemu a participatívnemu rozmeru programu.
 • Miera, do akej projekt zapája nových účastníkov a menej skúsené organizácie do akcie.

Kvalita návrhu a realizácie projektu (maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • ciele navrhovaného projektu jednoznačne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadateľskej organizácie a jej zamestnancov,
 • kvalita praktických opatrení, foriem riadenia a podpory,
 • projekt zahŕňa environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít v rámci mobility a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami,
 • Miera, do akej sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené účastníkom s nedostatkom príležitostí.
 • Vyvážené zastúpenie účastníkov z hľadiska pohlavia.
 • V prípade zamestnancov organizácie, ktorá nepôsobí v oblasti amatérskeho športu, jasné vysvetlenie toho, v čom spočíva prínos účasti týchto zamestnancov pre amatérsky šport.

Kvalita nadväzujúcich opatrení (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu v žiadateľskej organizácii, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

Rozpočtová kategória: Organizačná podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít v rámci mobility, na ktoré sa nevzťahujú iné kategórie nákladov.

Napríklad: príprava, mentorstvo, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility, služby, nástroje a zariadenia potrebné pre virtuálne prvky v zmiešaných aktivitách, výmena výsledkov a viditeľnosť financovania z prostriedkov Európskej únie pre verejnosť.

Organizačná podpora sa týka nákladov, ktoré vznikli vysielajúcej aj hostiteľskej organizácii. Na rozdelení udeleného grantu sa obidve organizácie dohodnú.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby.

Suma

350 EUR na účastníka.

Rozpočtová kategória: Cestovné náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta konania aktivít a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom realizácie aktivity2 vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou3 .

Suma

Cestovné vzdialenosti Štandardné cestovanie Zelené cestovanie
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km: 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km alebo viac 1 500 EUR.  

Rozpočtová kategória: Individuálna podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na účastníkov a sprevádzajúce osoby spojené s pobytom počas aktivity.

V prípade potreby: do nákladov spojených s pobytom sa môže započítať aj čas potrebný na cestovanie pred aktivitou a po nej v maximálnej dĺžke dva dni v prípade účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktorí získali cestovný grant na štandardné cestovanie, a maximálne šesť dní na cestovanie v prípade grantu na zelené cestovanie.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu osôb, dĺžky pobytu a prijímajúcej krajiny4 .

Suma

 • skupina krajín 1: 101 – 180 EUR
 • skupina krajín 2: 90 – 160 EUR
 • skupina krajín 3: 79 – 140 EUR

Uvedené hodnoty predstavujú základné sadzby na jeden deň aktivity. Presnú výšku základných sadzieb stanoví národná agentúra v rámci povolených rozsahov.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity. Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Rozpočtová kategória: Podpora inklúzie

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Podpora inklúzie pre organizácie: Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, do ktorého sa nezapočítavajú sprevádzajúce osoby.

Suma

100 EUR na účastníka.

náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliťnáklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť

Suma

100 % oprávnených nákladov.

Rozpočtová kategória: Podpora prípravnej návštevy

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady súvisiace s realizáciou prípravnej návštevy vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania aktivity.

Suma

575 EUR na účastníka s maximálnym počtom dvoch účastníkov na jednu prípravnú návštevu.

Rozpočtová kategória: Jazyková podpora

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na zabezpečenie materiálov na výučbu jazykov a odbornú prípravu účastníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť znalosť jazyka používaného pri koučingu alebo odbornej príprave počas aktivity.

Na jazykovú podporu sú oprávnení účastníci mobility zamestnancov, ktorá trvá viac ako 30 dní. Podpora sa vypláca len vtedy, ak účastník nemôže získať online jazykovú podporu z dôvodu nedostupnosti požadovaného jazyka alebo úrovne.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

Suma

150 EUR na účastníka.

Rozpočtová kategória: Mimoriadne náklady

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nemožno uhradiť v rámci grantu na štandardné cestovanie v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok.

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Vyššie cestovné náklady sa uznávajú v prípadoch, keď podpora pri cestovaní vychádzajúca z jednotkových nákladov nepokrýva 70 % cestovných nákladov účastníkov.

Suma

Finančná záruka: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených nákladov

Víza a náklady spojené s vízami, povolenia na pobyt, očkovania, zdravotné potvrdenia: 100 % oprávnených nákladov.

 • 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01)
 • 2 Ak je napr. osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. j. od 500 do 1 999 km).
 • 3 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.
 • 4 Skupina krajín 1: Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko;

  skupina krajín 2: Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko;

  skupina krajín 3: Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severné Macedónsko, Srbsko.

Tagged in:  Sport