Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akcie Jean Monnet: podpora výučby a výskumu v oblasti Európskej únii

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Akcie Jean Monnet prebiehajú v rámci programu Erasmus+ na podporu výučby, vzdelávania, výskumu a diskusie o rôznych aspektoch Európskej únie.

Od marca 2021 ponúkajú akcie Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 nové možnosti financovania pre:

 • školy,
 • inštitúty odborného vzdelávania a prípravy,
 • organizácie odbornej prípravy učiteľov,
 • inštitúcie stredoškolského vzdelávania, ktoré podporujú diskusiu a výmenu názorov o témach EÚ.

Táto rozšírená ponuka vychádza z úspechu akcií, ktoré sa od roku 1989 zameriavali na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Znamená to, že akcie Jean Monnet majú aj naďalej pozitívny a dlhodobý dosah na žiakov a študentov, učiteľov a profesorov, vzdelávacie inštitúcie a organizácie zabezpečujúce propagáciu, ako aj na politické systémy, do ktorých patria. 

Najdôležitejšie úspechy programu Jean Monnet od roku 1989

Od svojho vzniku v roku 1989 sa tieto akcie zameriavali na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Približne 9 000 vysokoškolských učiteľov a viac ako 1 000 univerzít v približne 100 krajinách získalo finančnú podporu, čo im umožnilo ponúknuť nový obsah v oblasti európskych štúdií v rámci učebných plánov. Akcie Jean Monnet umožnili spoluprácu akademických a výskumných pracovníkov a tvorcov politík, ktorá podnietila vznik medzinárodného dialógu a podporila tvorcov politík na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Prezrieť predchádzajúce projekty podporované akciami Jean Monnet

Podporované akcie

Jean Monnet pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

(Pozri aj: dostupné príležitosti pre iné úrovne vzdelávania a odbornej prípravy)

Vyučovacie a výskumné aktivity v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania: 

Moduly

Moduly Jean Monnet sú krátke učebné programy alebo kurzy v oblasti európskych štúdií v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Organizuje ich jeden výskumný pracovník/profesor, pričom môžu vyžadovať účasť kolegov a odborníkov, môže ísť o úvodné moduly o EÚ či o kurzy, ktoré sa zameriavajú na konkrétny aspekt alebo disciplínu v rámci štúdií EÚ, prípadne môžu využívať multidisciplinárny prístup.

Obdobie financovania: 3 roky

Viac informácií o moduloch Jean Monnet.

Výsledky projektov Erasmus+ – Jean Monnet

Katedry

Katedry Jean Monnet predstavujú učiteľské pozície v rámci štúdia EÚ pre univerzitných profesorov.

Obdobie financovania: 3 roky

Viac informácií o katedrách Jean Monnet.

Centrá excelentnosti

Centrum excelentnosti je koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch týkajúcich sa Európskej únie. Dôležitou úlohou centier excelentnosti je osloviť študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Obdobie financovania: 3 roky

Viac informácií o centrách excelentnosti Jean Monnet

Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

Aktivity odbornej prípravy učiteľov

Táto akcia propaguje vedomosti o Európskej únii na školách a v inštitútoch odborného vzdelávania a prípravy v programových krajinách. Jej cieľom je ponúknuť príležitosti pre:

 • poskytovateľov vzdelávania, ktorí budú rozvíjať a poskytovať obsah vzdelávajúcim sa osobám,
 • poskytovateľov odbornej prípravy učiteľov na podporu učiteľov pomocou metodík a aktualizovaných poznatkov o otázkach Európskej únie,
 • podporu diskusie a výmenu názorov medzi zástupcami škôl a odborného vzdelávania a prípravy a zainteresovanými stranami o učení predmetov týkajúcich sa Európskej únie.

Viac informácií o odbornej príprave učiteľov Jean Monnet

Siete

Siete podporujú vytváranie a rozvoj konzorcií aktérov (školy, inštitúty odborného vzdelávania a prípravy, zainteresované strany atď.) v oblasti štúdií zameraných na EÚ. Siete zhromažďujú informácie, vymieňajú si praktické postupy a prehlbujú svoje znalosti.

Obdobie financovania: 3 roky

Viac o sieťach pre iné úrovne vzdelávania a odbornej prípravy

Ďalšie nové príležitosti

Jean Monnet pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania

(Pozri aj: nové príležitosti pre iné úrovne vzdelávania a odbornej prípravy)

Projekty

Cieľom projektov Jean Monnet je podporovať inovácie (napr. vytvoriť nové metodiky na vyučovanie tém súvisiacich s EÚ), vzájomné obohacovanie (podporovať diskusiu a úvahy o otázkach EÚ) a šírenie obsahu týkajúceho sa Európskej únie prostredníctvom činností zameraných na šírenie informácií.

Obdobie financovania: 1 alebo 2 roky.

Viac informácií o podpore projektov

Siete

Cieľom sietí je vytváranie a rozvoj konzorcií medzinárodných aktérov (inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, existujúcich centier excelentnosti, fakúlt a oddelení, výskumných centier atď.) v rámci osobitnej priority Európskej únie vymedzenej vo výročnej výzve. Siete umožňujú zhromažďovanie informácií, výmenu postupov, prehĺbenie znalostí a poskytujú vedecké dôkazy o témach, ktoré sú podkladom pre politickú diskusiu a podávajú Európskej komisii správy o najlepších výsledkoch.

Obdobie financovania: 3 roky

Akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

Siete

Iniciatívy spojené s výukou otázok týkajúcich sa EÚ približujú študentom záležitosti Európskej únie na všeobecnom vzdelávacom inštitúte alebo inštitúte odborného vzdelávania a prípravy. Iniciatíva musí prebiehať minimálne počas 40 vyučovacích hodín ročne a môže byť zahrnutá do učebných osnov, a to v rámci konkrétneho predmetu alebo viacerých disciplín, a mala by mať charakter mimoškolskej aktivity. Iniciatívy prispievajú k vytvoreniu inštitučného prístupu k výuke obsahu v oblasti Európskej únie.

Obdobie financovania: 3 roky

Ako sa zapojiť do programu?

Viac informácií o postupe podávania prihlášok nájdete na stránke:

Súvislosti

Európska komisia začala realizovať akcie Jean Monnet v roku 1989 s cieľom podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v oblasti štúdií Európskej únie na celom svete. Akcia Jean Monnet, pomenovaná po Jeanovi Monnetovi (1888 – 1979), prvom predsedovi Vysokého úradu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorý predchádzal založeniu Európskej únie, je teraz súčasťou programu Erasmus+. Erasmus+ oslávil v roku 2019 svoje 30. výročie.

Okrem uvedených akcií Jean Monnet boli nižšie uvedeným vybraným inštitúciám vysokoškolského vzdelávania v Európe poskytnuté aj granty na prevádzku s cieľom presadiť excelentnosť v štúdiách a výskume v oblasti EÚ:

 • Európsky univerzitný inštitút vo Florencii
 • College of Europe v Bruggách
 • College of Europe v Natoline
 • Akadémia európskeho práva v Trieri
 • Centre International de Formation Européenne v Nice
 • Európsky inštitút pre verejnú správu v Maastrichte
 • Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania v Odense

Publikácie

Prezerať publikácie o akciách Jean Monnet (Úrad pre publikácie EÚ)

Vzdelávanie o EÚ: Európske témy a školské osnovy v členských štátoch EÚ (štúdia)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.