Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Modul Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet

Profil žiadateľa

  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkajúce odbornú prípravu učiteľov
  • Inštitúty/agentúry odbornej prípravy učiteľov

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajinách zapojených do programu Erasmus+ musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Krajiny v partnerských krajinách nevyžadujú ECHE.

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant na odbornú prípravu učiteľov: 300 000 EUR (maximálne 80 % celkových nákladov)

Čo možno zaradiť do modulu Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet?

Poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet je inštitúcia vysokoškolského vzdelávania ponúkajúca odbornú prípravu učiteľov alebo inštitút či agentúra pre odbornú prípravu učiteľov, ktorá podporuje školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy pri plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní obsahu týkajúceho sa Európskej únie v rámci svojich učebných plánov a mimoškolských aktivít.

V rámci odbornej prípravy učiteľov zabezpečuje poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet lepšie porozumenie Európskej únie, a to v oblasti všeobecného vzdelávania, ako aj v odbornej príprave a posilňuje znalosti a zručnosti o výučbe záležitostí EÚ. Učitelia, ktorí sa vzdelávali u poskytovateľa odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet, budú lepšie pripravení na výučbu obsahu týkajúceho sa EÚ.

Odborná príprava učiteľov v rámci programu Jean Monnet môže prispieť tak k počiatočnému vzdelávaniu učiteľov, ako aj k ich nepretržitému profesijnému rozvoju.

Čo sa očakáva od poskytovateľa odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet?

Poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet ponúkne návrhy štruktúrovanej odbornej prípravy o témach EÚ pre školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a zrealizuje konkrétne individuálne alebo skupinové kurzy odbornej prípravy (modulárne, rezidenčné, zmiešané alebo online) pre učiteľov, ktorí majú záujem o EÚ.

Môže to zahŕňať návrh materiálov s cieľom:

  • poskytovať obsah a metodiky pre učiteľov vyučujúcich na rôznych úrovniach, pochádzajúcich z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami,
  • umožniť školám a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy, aby svojim pedagogickým zamestnancom zabezpečili nadobúdanie vedomostí o EÚ.

Počas všetkých aktivít bude poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov v rámci programu Jean Monnet posilňovať dôveru učiteľov pri začleňovaní aspektov EÚ do ich každodennej práce.

Lehoty a formuláre žiadostí

Sprievodca programom Erasmus+

Podrobná príručka o postupe podávania žiadostí