Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ pre školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy

Profil žiadateľa

Školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Táto výzva nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie: 3 roky

Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ sa musí vyučovať minimálne 40 hodín za školský rok počas troch po sebe nasledujúcich rokov.

Maximálna výška grantu: 30 000 EUR (najviac 80 % celkových nákladov)

Čo možno považovať za Modul Jean Monnet Iniciatívy učenia sa o EÚ?

Školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy by mali do svojich študijných plánov zaradiť výučbu jedného alebo viacerých predmetov orientovaných na konkrétnu problematiku EÚ. Môžu sa zamerať na hodnoty, históriu, fungovanie EÚ, na otázku kultúrnej rozmanitosti či na iné oblasti. Aktivity spojené s touto iniciatívou musia prebiehať počas školského roka a samotný vyučovací proces môže byť obohatený o projektové týždne, študijné návštevy a iné interaktívne aktivity.

Výučbu realizujú poskytovatelia osobne alebo v spolupráci s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, prípadne s inými relevantnými organizáciami (MVO, združenia a podobne).

Očakávané výsledky

Prostredníctvom tejto iniciatívy majú školy a poskytovatelia OVP možnosť

  • dať učiteľom priestor prezentovať a odovzdávať učiacim sa poznatky o Európskej únií pútavým spôsobom

  • zlepšiť vzdelávacie výstupy o problematike EÚ

  • zvýšiť všeobecné povedomie o EÚ

  • vytvárať záujem o Európsku úniu a vďaka poznaniu základných princípov povzbudzovať žiakov a študentov v aktívnom zapájaní sa do demokratických procesov Únie a celospoločenského diania.

Podávanie žiadosti

Viac informácií o postupe podávania žiadosti nájdete na stránke:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls