Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedry Jean Monnet

Čo je cieľom?

Cieľom katedier Jean Monnet je:

  • prehĺbiť výučbu štúdií o Európskej únii začlenených do oficiálneho učebného plánu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
  • poskytovať hĺbkovú výučbu o záležitostiach EÚ v oblastiach, v ktorých rastie dopyt na trhu práce.

Držitelia katedier Jean Monnet by takisto mali poskytovať otvorené vzdelávacie zdroje a zahrnúť do svojej práce otvorené vzdelávacie činnosti, aby sa zvýšila pružnosť a prístupnosť vzdelávania.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania (IVV) možnosť pozvať univerzitného profesora ako hosťujúceho pedagóga so špecializáciou v oblasti štúdií o EÚ.

Účastnícka inštitúcia vysokoškolského vzdelávania má podporiť držiteľa katedry v jeho činnostiach výučby, výskumu a reflexie a umožniť, aby sa tieto kurzy mohli využívať v širokej škále učebných plánov.

Ako to funguje?

Organizácia, ktorá má v úmysle podať žiadosť, musí byť IVV so sídlom kdekoľvek na svete. Ak je takáto inštitúcia z krajiny účastniacej sa programu, musí mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Projekt katedry Jean Monnet musí trvať tri roky s najmenej 90 hodinami výučby za rok. Držiteľ katedry musí tiež vykonávať najmenej jednu doplnkovú činnosť počas jedného akademického roka.

Výučba v trvaní 90 hodín môže zahŕňať skupinové prednášky, semináre a konzultácie, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového štúdia, nie však individuálne vedenie.

Držiteľ katedry musí byť stálym zamestnancom v inštitúcii predkladajúcej žiadosť s hodnosťou profesora. V čase podania žiadosti nesmie byť hosťujúcim profesorom.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Ak je potrebné nahradiť držiteľa katedry, musí sa poslať písomná žiadosť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), pričom navrhnutý náhradník musí mať rovnakú úroveň špecializácie ako odchádzajúci držiteľ katedry.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o katedrách programu Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.