Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Budovanie kapacít (vysokoškolské vzdelávanie)

Čo je cieľom?

Projekty na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sú projekty nadnárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách, najmä medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu a oprávnených partnerských krajín.

Cieľom týchto projektov je podporiť oprávnené partnerské krajiny pri:

 • modernizácii, internacionalizácii a zvyšovaní dostupnosti vysokoškolského vzdelávania,
 • riešení výziev, ktorým čelia systémy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • zvyšovaní spolupráce s EÚ,
 • dobrovoľnom zbližovaní s vývojom EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania a
 • podpore kontaktov medzi ľuďmi, medzikultúrneho povedomia a porozumenia.

Tieto činnosti sa realizujú v kontexte dvoch kľúčových politických dokumentov a politiky, ktorú definujú štyri doplnkové nástroje financovania:

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka organizáciám z oprávnených partnerských krajín, predovšetkým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, príležitosť podporiť spoluprácu prostredníctvom činností, ktoré:

 • zlepšujú kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho zosúladenie s potrebami trhu práce,
 • zlepšujú úroveň zručností v vzdelávania prostredníctvom nových programov vzdelávania,
 • posilňujú kapacitu riadenia, správy a inovácií, ako aj internacionalizáciu,
 • zvyšujú schopnosť národných orgánov modernizovať systémy vysokoškolského vzdelávania a
 • podporujú regionálnu integráciu a spoluprácu v rozličných oblastiach sveta.

Projekty na budovanie kapacít sa zvyčajne zameriavajú na jednu z troch hlavných činností:

 • činnosti na rozvoj učebných plánov,
 • modernizáciu správy a riadenia vysokoškolského vzdelávania,
 • posilňovanie vzťahov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a širším hospodárskym a sociálnym prostredím.

Organizácie majú na výber dva typy projektov:

 1. spoločné projekty, ktoré majú za cieľ podporiť organizácie z partnerských krajín (napr. pomocou vypracovania učebných plánov, modernizácie riadenia atď.) a
 2. štrukturálne projekty, ktorých cieľom je posilniť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podporiť reformy na národnej a/alebo regionálnej úrovni.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú požiadať o grant, sa musia prihlásiť ako člen konzorcia. Pre projekty, do ktorých je zapojená jedna partnerská krajina, musí konzorcium v zásade zahŕňať dve krajiny účastniace sa programu, ako aj:

 • minimálne jednu vzdelávania z každej krajiny účastniacej sa programu,
 • minimálne tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerskej krajiny,
 • aspoň toľko inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín, koľko ich je z krajín účastniacich sa programu.

Súčasťou projektov zameraných na viac ako jednu partnerskú krajinu musia byť najmenej dve oprávnené partnerské krajiny a minimálne dve krajiny účastniace sa programu. Konzorcium musí vo všeobecnosti zahŕňať:

 • minimálne jednu vzdelávania z každej krajiny účastniacej sa programu,
 • minimálne dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z každej zúčastnenej partnerskej krajiny,
 • aspoň toľko inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín, koľko ich je z krajín účastniacich sa programu.

Oprávnené partnerské krajiny sú krajiny v regiónoch 1 – 4 a 6 – 11. Na projektoch, do ktorých je zahrnutý región 8 (Latinská Amerika), musia participovať aspoň dve partnerské krajiny z tohto regiónu a na projektoch zahŕňajúcich Ruskú federáciu (región 4) sa musí zúčastniť najmenej jedna ďalšia partnerská krajina z iného regiónu. Všetky štrukturálne projekty musia takisto zahŕňať ministerstvo zodpovedné za oblasť školstva v partnerskej krajine.

Na čele konzorcia je ako žiadateľ organizácia, ktorá podáva návrh v mene partnerov a ktorá zodpovedá za celkovú realizáciu projektu. Žiadateľ musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania (najlepšie z partnerskej krajiny),
 • združenie alebo organizácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, alebo
 • v prípade štrukturálnych projektov zákonne uznaná národná alebo medzinárodná organizácia rektorov, učiteľov alebo študentov.

Organizácie z Líbye, Sýrie a Ruskej federácie nemôžu byť žiadateľmi.

Partnerom projektu môže byť buď inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, alebo každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Tieto organizácie sa môžu zapojiť ako:

 • plnohodnotní partneri, ktorí sa aktívne podieľajú na projekte pod vedením žiadateľa, a
 • pridružení partneri, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh alebo činností.

Pridružení partneri sa nepovažujú za súčasť konzorcia a z tohto dôvodu nemajú nárok na finančnú pomoc z projektu.

Čo by ste ešte mali vedieť

Projekty na budovanie kapacít sa zvyčajne zameriavajú na tri hlavné činnosti:

 • činnosti na rozvoj učebných plánov,
 • modernizáciu správy a riadenia systémov a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • posilňovanie vzťahov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a širším hospodárskym a sociálnym prostredím.

Projekty zvyčajne trvajú 2 alebo 3 roky a výška grantov sa pohybuje od 500 000 EUR do 1 milióna EUR. Prostriedky z grantu sa môžu použiť na pokrytie výdavkov na pracovníkov, cestovných nákladov, nákladov na pobyt, vybavenie a dodávateľské činnosti.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predkladať online v rámci jednej z každoročných výziev na predkladanie návrhov, ktoré uverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o príležitostiach na budovanie kapacít je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ak ste z krajiny v regiónoch 1, 2, 3, 4 a 7 alebo máte záujem o spoluprácu s inštitúciami z niektorej z týchto krajín, môžete sa obrátiť na národnú kanceláriu Erasmus+ v tejto partnerskej krajine.

Ak ste z krajiny účastniacej sa programu, môžete sa tiež obrátiť na medzinárodné kontaktné miesto pre program Erasmus+ v národnej agentúre vo vašej krajine.