Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Akcie Jean Monnet v iných sektoroch odborného vzdelávania a prípravy

Učenie sa o cieľoch a fungovaní Európskej únie predstavuje dôležitú súčasť propagácie aktívneho občianstva a spoločných hodnôt slobody, znášanlivosti a nediskriminácie. V dôsledku veľmi nedostatočnej úrovne vedomostí o Európskej únii a množstva dezinformácií rastie rozčarovanie ľudí z Európskej únie a jej politík.

Učitelia a školitelia radi využívajú príležitosti na vlastný profesijný rozvoj; veľké množstvo učiteľov vyjadruje potrebu rozširovať svoje kompetencie v oblasti vytvárania inkluzívnej atmosféry v triede pomocou informačných a komunikačných technológií (IKT) a v oblasti výučby vo viacjazyčných a multikultúrnych triedach. Potrebujú aj príležitosti na odborné rozšírenie európskeho rozmeru výučby v škole, a to najmä v oblasti pútavej výučby predmetov týkajúcich sa Európskej únie.

Celkovým cieľom je propagovať v oblasti všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy (ISCED 1 – 4) lepšie pochopenie Európskej únie a fungovania jej inštitúcií.

Modul Jean Monnet Odborná príprava učiteľov

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo inštitúty/agentúry odbornej prípravy učiteľov budú organizovať aktivity v rámci tejto akcie umožňujúce učiteľom v školách a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy rozvíjať nové zručnosti, vyučovať a zapájať sa do záležitostí EÚ, čo im umožní lepšie pochopiť EÚ a jej fungovanie.

Orgány odbornej prípravy učiteľov (v oblasti počiatočného vzdelávania učiteľov aj kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov) posilnia svoje interné vedomosti a zručnosti o výučbe záležitostí EÚ, čo im umožní lepšie pripraviť učiteľov na zavádzanie obsahu EÚ do aktivít.

Aktivitami v oblasti odbornej prípravy učiteľov sa budú podporovať pedagogickí zamestnanci v školách a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4).

CIELE AKCIE

Cieľom modulu Jean Monnet Odborná príprava učiteľov je podporiť školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy pri plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní obsahu týkajúceho sa EÚ v rámci svojich učebných plánov aj mimoškolských aktivít. Hlavnými cieľmi sú:

 • umožniť školám a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy zabezpečovať svojim pedagogickým zamestnancom nadobúdanie vedomostí o EÚ,
 • ponúkať školám a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy štruktúrované návrhy odbornej prípravy v predmetoch týkajúcich sa EÚ, poskytovať obsah a metodiky pre učiteľov vyučujúcich na rôznych úrovniach, pochádzajúcich z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami,
 • realizovať konkrétne individuálne alebo skupinové kurzy odbornej prípravy (modulové, rezidenčné, zmiešané alebo online) pre učiteľov zaujímajúcich sa o EÚ a ochotných začleniť predmety týkajúce sa EÚ do svojej každodennej práce,
 • posilniť dôveru učiteľov pri integrovaní zorného uhla EÚ do ich každodennej práce.

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA MODULU JEAN MONNET „ODBORNÁ PRÍPRAVA UČITEĽOV“

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Kto môže požiadať o grant?

Jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania alebo jeden inštitút/agentúra pre odbornú prípravu učiteľov poskytujúci(-a) počiatočnú a/alebo kontinuálnu odbornú prípravu učiteľov škôl a/alebo inštitútov odborného vzdelávania a prípravy

Žiadateľ by mal byť zriadený v krajine programu Erasmus+.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo.

Trvanie projektu

3 roky.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 2. júna do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Učitelia vybavení novými a inovačnými metodikami navrhovania obsahu týkajúceho sa Európskej únie učiacim sa pomôžu so zavádzaním faktov a znalostí o Európskej únii do učebných plánov a mimoškolských aktivít.

Aktivity v rámci modulu Jean Monnet Odborná príprava učiteľov by mali zahŕňať prípravu a realizáciu aktivít odbornej prípravy učiteľov. Môžu mať formu zacielených kurzov alebo modulov vrátane dištančného vzdelávania (MOOC a/alebo zmiešané aktivity). Odborná príprava by mala byť formálna a ukončená vydaním osvedčenia.

Navrhované aktivity by mali zahŕňať aj podporu účastníkom (napr. príspevok na cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, zabezpečenie príručiek a ďalších osobitných nástrojov, oslobodenie od poplatkov).

Modul Jean Monnet Odborná príprava učiteľov musí mať niektorú z týchto foriem:

 • odborná príprava v oblasti metodík výučby na pokrytie záležitostí Európskej únie,
 • odborná príprava týkajúca sa záležitostí Európskej únie,
 • vzdelávanie v predmetoch týkajúcich sa Európskej únie, ktoré dopĺňa už existujúce kurzy (kolaboratívne učenie sa v rámci tried, spoločná výučba),
 • semináre, letné a intenzívne kurzy, iné typy aktivít súvisiacich s EÚ, do ktorých sa zapájajú zainteresované strany.

To možno uskutočniť prostredníctvom:

 • poskytnutia usmernenia ad hoc k výberu odbornej prípravy,
 • fyzickej, online a/alebo zmiešanej odbornej prípravy.

OČAKÁVANÝ VPLYV

Kvantitatívny

 • Počet prijímateľov podľa programovej krajiny/regiónu.
 • Počet prijímateľov odbornej prípravy učiteľov podľa krajiny/regiónu.

Kvalitatívny

Modul Jean Monnet Odborná príprava učiteľov by mal zabezpečovať priaznivé a dlhotrvajúce účinky pre organizácie poskytujúce počiatočnú a/alebo ďalšiu odbornú prípravu učiteľov aj pre účastníkov ich aktivít.

Odborná príprava učiteľov prinesie pedagogickým zamestnancom viac príležitostí z hľadiska profesijného rozvoja a kariérneho rastu.

Od aktivít podporovaných v rámci modulu Jean Monnet Odborná príprava učiteľov sa očakáva dosiahnutie týchto výstupov:

 • lepšie pripravení učitelia prostredníctvom osvojenia si metodík výučby záležitostí Európskej únie,
 • zvýšenie kapacity v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa EÚ,
 • zvýšenie úrovne vedomostí v predmetoch týkajúcich sa EÚ,
 • rozšírená ponuka špecifického vzdelávania, ktorú zabezpečujú organizácie poskytujúce počiatočnú a/alebo ďalšiu odbornú prípravu učiteľov.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 25)

 • Miera, do akej návrh spĺňa ciele akcie Jean Monnet:
  • zaoberá sa štúdiami o EÚ (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
  • umožňuje učiteľom na školách rozvíjať nové zručnosti,
  • vedie k lepšiemu pochopeniu EÚ a jej fungovania,
  • umožňuje učiteľom zavádzať do svojich aktivít obsah týkajúci sa EÚ.
 • Miera, do akej má návrh dosah na prioritné cieľové skupiny:
  • školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1 – 4),
  • učitelia.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 25)

 • Metodika: kvalita, originálnosť a uskutočniteľnosť samotného projektu a životaschopnosť jeho metodiky.
 • Miera, do akej pracovný program:
  • je prezentovaný zrozumiteľne, úplne a súdržne, s náležitou starostlivosťou venovanou prezentácii fáz vhodného plánovania prípravy, realizácie, hodnotenia, nadväzujúcich opatrení a šírenia výsledkov,
  • preukazuje súdržnosť medzi cieľmi a aktivitami návrhu,
  • zahŕňa podporu účastníkom (napr. príspevok na cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, zabezpečenie príručiek a ďalších osobitných nástrojov, oslobodenie od poplatkov).
 • Miera, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Stratégia monitorovania a hodnotenia.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 25)

 • Úroveň kompetencií a pridanej hodnoty tímu:
  • relevantnosť a doplnkovosť profilu a odborných znalostí kľúčových zamestnancov zapojených do navrhovaných aktivít (v akademickej, ako aj neakademickej oblasti, ak je to vhodné),
   • pokiaľ ide o štúdiá o Európskej únii (ako sa uvádza v úvodnom odseku),
   • pokiaľ ide o konkrétnu tému, ktorou sa návrh zaoberá.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 25)

 • Očakávaný vplyv odbornej prípravy učiteľov a dlhotrvajúce účinky:

na školy a poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy

  • zvýšenie kapacity v oblasti výučby predmetov týkajúcich sa EÚ,
  • zlepšený alebo inovačný obsah, vypracovanie nových aspektov na začlenenie predmetov týkajúcich sa EÚ do učebných plánov,
  • na inštitúcie organizujúce aktivity:
  • posilnená spolupráca a kapacita spájania s partnermi,
  • Počet a úroveň navrhovanej odbornej prípravy a možný počet prijímateľov,
  • vyššia úroveň pridelených finančných prostriedkov na posilnenie cielenejších aktivít v oblasti odbornej prípravy v rámci inštitúcie.

na prijímateľov z akcie Jean Monnet

  • posilnenie zručností učiteľov, pokiaľ ide o obsah týkajúci sa EÚ v ich aktivitách.
 • Šírenie informácií a komunikácia:
  • vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít v rámci inštitúcie organizujúcej akciu Jean Monnet a mimo nej,
  • zvyšovanie povedomia o projektoch a výsledkoch, zviditeľňovanie účastníkov a organizácií,
  • oslovenie skupín mimo priamej cieľovej skupiny,
  • miera, do akej plánované nástroje šírenia informácií oslovia cieľovú skupinu,
  • udržateľnosť a ďalšie vzdelávanie: návrh obsahuje primerané opatrenia a zdroje na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov a prínosov projektu aj po jeho skončení.

Návrhy musia získať celkovo aspoň 70 bodov a aspoň 15 bodov v rámci jednotlivých kritérií na vyhodnotenie návrhov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Návrhy ex aequo v tej istej téme sa uprednostnia podľa počtu bodov získaných v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška príspevku EÚ na jeden projekt predstavuje 300 000 EUR.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie odhadovaných nákladov, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v zmluve o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}