Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Európske neziskové športové podujatia

CIELE AKCIE

Cieľom tejto akcie je podpora organizácie športových podujatí s európskym rozmerom v týchto oblastiach:

 • dobrovoľnícka činnosť v športe,
 • sociálna inklúzia prostredníctvom športu,
 • boj proti diskriminácii v športe vrátane rodovej rovnosti,
 • podpora zapájania sa do športových a pohybových aktivít vrátane a) vykonávania odporúčania Rady o zdraviu prospešných pohybových aktivitách, usmernenia EÚ o fyzickej aktivite a výzvy z Tartu za zdravý životný štýl; b) podpory vykonávania európskych týždňov športu; c) propagácie športu a fyzickej aktivity ako prostriedku na zlepšenie zdravia; d) propagácie všetkých aktivít na podporu športových a pohybových aktivít vrátane tradičného športu a hier a medzigeneračného športu.

Projekt sa musí zameriavať na niektorý z týchto cieľov. Môže sa zameriavať aj na zostávajúce ciele, ale hlavný cieľ musí byť jednoznačne identifikovateľný a v návrhu musí prevažovať.

V rámci projektu sa poskytuje finančná podpora na usporiadanie jedného celoeurópskeho športového podujatia v jednej programovej krajine alebo na usporiadanie európskych miestnych podujatí vo viacerých programových krajinách.

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA EURÓPSKYCH NEZISKOVÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Návrhy projektov týkajúcich sa európskych neziskových športových podujatí sú oprávnené na získanie grantu EÚ v rámci programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Všetky verejné subjekty alebo organizácie so svojimi prepojenými subjektmi (ak existujú), ktoré pôsobia v oblasti športu a sú zriadené v programovej krajine. Takouto organizáciou môže byť napr. (neúplný zoznam):

 • verejný subjekt zodpovedný za oblasť športu na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • športová organizácia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni,
 • národný olympijský výbor alebo národná športová federácia,
 • organizácia zastupujúca hnutie Šport pre všetkých,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti podpory fyzickej aktivity,
 • organizácia zastupujúca sektor aktívneho trávenia voľného času,
 • organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Všetky verejné subjekty alebo organizácie so svojimi prepojenými subjektmi (ak existujú), ktoré pôsobia v oblasti športu a sú zriadené v programovej krajine.

Počet a profil účastníckych organizácií

Európske neziskové športové podujatie je nadnárodné a tvoria ho:

v prípade európskeho miestneho podujatia (typ I): najmenej tri organizácie pochádzajúce z troch rôznych programových krajín a najviac päť organizácií z piatich rôznych programových krajín,

v prípade európskeho miestneho podujatia (typ II): najmenej šesť organizácií zo šiestich rôznych programových krajín,

v prípade celoeurópskeho podujatia: najmenej desať organizácií z desiatich rôznych programových krajín. Žiadateľ musí vo formulári žiadosti určiť okrem koordinátora projektu aspoň deväť organizácií, ktoré sa považujú za pridružených partnerov. Z hľadiska správy zmlúv sa títo pridružení partneri nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu.

 

Miesto aktivít

V prípade európskych miestnych podujatí (typu I a II) sa aktivity musia uskutočniť v každej programovej krajine zapojenej do európskeho neziskového športového podujatia.

V prípade celoeurópskeho podujatia sa aktivity musia uskutočniť v programovej krajine žiadajúcej organizácie zapojenej do európskeho neziskového športového podujatia.

Trvanie projektu

Trvanie sa musí určiť vo fáze podania žiadosti (12 alebo 18 mesiacov) v závislosti od cieľa projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 20. mája do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Grant EÚ bude udelený organizáciám zodpovedným za prípravu, organizáciu a nadväzujúce opatrenia športových podujatí.

Podporujú sa tieto štandardné aktivity (neúplný zoznam):

 • príprava a organizácia podujatia,
 • organizovanie vzdelávacích aktivít pre športovcov, trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov v rámci prípravy podujatia,
 • organizovanie doplnkových aktivít k športovému podujatiu (konferencií, seminárov),
 • odborná príprava dobrovoľníkov,
 • realizácia aktivít spojených s odkazom akcie do budúcnosti (hodnotenie a návrh plánov do budúcnosti),
 • komunikačné aktivity spojené s témou podujatia.

V rámci tejto akcie sa nepodporujú tieto športové podujatia:

 • športové súťaže organizované pravidelne národnými, európskymi alebo medzinárodnými športovými federáciami/združeniami/ligami (národné, európske alebo svetové šampionáty), ak sa na organizáciu doplnkových aktivít zameraných na väčšiu populáciu nevyžaduje finančná podpora.

OČAKÁVANÝ VPLYV

Akcia má priniesť tento očakávaný vplyv:

 • zvýšenú úroveň povedomia, pokiaľ ide o úlohu športu pri podpore sociálnej inklúzie, rovnakých príležitostí a zdraviu prospešných pohybových aktivít,
 • väčšie zapojenie do športu, pohybových aktivít a dobrovoľníckej činnosti.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je návrh relevantný pre ciele a priority akcie,
 • je návrh založený na skutočnej a primeranej analýze potrieb,
 • je návrh inovačný,
 • návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by aktivity vykonávala iba jedna krajina.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania, hodnotenia a šírenia výsledkov projektu,
 • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná,
 • sa v projekte navrhujú relevantné opatrenia kontroly kvality na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce medzi partnerskými organizáciami;

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil a odborné znalosti na úspešné dokončenie všetkých cieľov projektu,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami,
 • v prípade potreby miera, do akej zapojenie účastníckej organizácie z partnerskej krajiny predstavuje pre projekt pridanú hodnotu.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • majú očakávané výsledky projektu potenciál využitia mimo účastníckych organizácií projektu počas trvania a po dokončení projektu na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni,
 • obsahuje návrh projektu primerané plány a metódy na hodnotenie výstupov projektu,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie,
 • návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosti vplyvu projektu a jeho výsledkov aj po využití grantu EÚ.

O finančnej podpore návrhov sa uvažuje len vtedy, ak získajú aspoň 60 bodov, pričom sa prihliada na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: najmenej 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv a 10 bodov v kategóriách Kvalita návrhu a realizácie projektu a Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Príspevky na európske neziskové športové podujatia majú formu jednorazových platieb. Výška pevne stanovenej jednorazovej platby závisí od počtu podujatí a od počtu organizácií zapojených do projektu.

Žiadatelia si vyberú z troch vopred stanovených súm podľa počtu podujatí a podľa počtu organizácií zapojených do projektu.

 

Kategória športových podujatí

Pevne stanovená jednorazová platba

Európske miestne podujatia: aspoň jedno podujatie na krajinu najmenej v troch rôznych programových krajinách

Typ I: najmenej tri organizácie pochádzajúce z troch rôznych programových krajín a najviac päť organizácií z piatich rôznych programových krajín

200 000 EUR

Typ II: najmenej šesť organizácií zo šiestich rôznych programových krajín

300 000 EUR.

Celoeurópske podujatia: jedno podujatie najmenej s desiatimi účastníckymi organizáciami aspoň z desiatich programových krajín (vrátane žiadajúcej organizácie)

450 000 EUR.

 1. Európske miestne podujatie (typ I): 200 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s viacerými prijímateľmi, v ktorých všetky náklady musia hradiť žiadajúce a partnerské organizácie. Identifikované účastnícke organizácie (od troch do piatich) sa považujú za spoluprijímateľov, pričom organizované podujatia a doplnkové aktivity sa uskutočnia v každej zapojenej programovej krajine.

Návrhy musia obsahovať osobitný oddiel, v ktorom sa uvedie rozdelenie úloh a grantu EÚ medzi partnermi projektu. Uviesť sa musí aj harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

 1. Európske miestne podujatie (typ II): 300 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s viacerými prijímateľmi, v ktorých všetky náklady musia hradiť žiadajúce a partnerské organizácie. Identifikované účastnícke organizácie (minimálne šesť) sa považujú za spoluprijímateľov, pričom organizované podujatia a doplnkové aktivity sa uskutočnia v každej zapojenej programovej krajine.

Návrhy musia obsahovať osobitný oddiel, v ktorom sa uvedie rozdelenie úloh a grantu EÚ medzi partnermi projektu. Uviesť sa musí aj harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

 1. Celoeurópske podujatie: 450 000 EUR.

Návrhy sa týkajú projektov s jedným prijímateľom, čo znamená, že všetky výdavky musí hradiť žiadajúca organizácia. Desať identifikovaných účastníckych organizácií sa považuje za pridružených partnerov, pričom organizované podujatia a doplnkové aktivity sa uskutočnia v programovej krajine žiadajúcej organizácie.

Uviesť sa musí harmonogram vykonávania každej aktivity projektu a termín na predloženie výstupov projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi a žiadatelia musia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

Vyplatenie grantu

Podmienkami vyplatenia grantu v plnej výške je dokončenie pracovných balíkov v súlade s kritériami kvality opísanými v žiadosti. V prípade nedokončenia jedného pracovného balíka alebo jeho čiastočného dokončenia, alebo ak sa na základe posúdenia kvality považuje za neuspokojivý, sa môže priznať len suma grantu v primerane zníženej výške, ako sa uvádza v zmluve o grante.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: