Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akcie Erasmus Mundus

Akcie Erasmus Mundus tvoria:

 • Skupina 1: spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus (EMJM) a
 • Skupina 2: opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus (EMDM).

Táto akcia je zameraná na posilnenie excelentnosti a celosvetovej internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom študijných programov (na druhom stupni), ktoré spoločne realizujú a spoločne uznávajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v Európe, a je otvorená aj inštitúciám v iných krajinách sveta.

Spoločný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program Erasmus Mundus a opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus predstavujú dve samostatné skupiny. Nevyžaduje sa realizovať opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus pred spoločným magisterským/inžinierskym/doktorským študijným programom Erasmus Mundus. Udelenie grantu na opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus automaticky neznamená financovanie spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus (ďalej aj „EMJM“) a dokončenie projektu opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus nepredstavuje kritérium na vyhodnotenie návrhov na EMJM.

Skupina 1: Spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus (EMJM)

V rámci spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus [1]sa podporujú vysokointegrované nadnárodné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy, ktoré realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri so špecifickými odbornými znalosťami a záujmom o dotknuté študijné/profesijné oblasti.

Spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus predstavujú programy excelentnosti, ktoré by mali prispievať k integrácii a internacionalizácii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Špecifickosť spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus spočíva vo vysokom stupni spojenia/integrácie účastníckych inštitúcií a excelentnosti ich akademického obsahu.

CIELE AKCIE SPOLOČNÉ MAGISTERSKÉ/INŽINIERSKE/DOKTORSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ERASMUS MUNDUS

Akcia spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus sa zameriava na zatraktívnenie a posilnenie excelentnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania vo svete a prilákanie talentov do Európy prostredníctvom kombinácie:

 1. inštitucionálnej spolupráce na akademickej úrovni s cieľom ukázať európsku excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania a
 2. individuálnej mobility všetkých študentov, ktorí sa na akcii zúčastňujú, podporovanej štipendiami financovanými z prostriedkov EÚ v prípade žiadostí najlepších študentov.

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA SPOLOČNÝCH MAGISTERSKÝCH/INŽINIERSKYCH/DOKTORSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ERASMUS MUNDUS

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Návrhy projektov spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosť môže podať každá oprávnená účastnícka inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v programovej alebo partnerskej krajine.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Účastníckou organizáciou môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia spolu s prípadnými prepojenými subjektmi zriadená v programovej krajine alebo v partnerskej krajine, ktorá priamo a aktívne prispieva k poskytovaniu spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v programovej krajine musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, musia sa však zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú plnoprávnym partnerom, musia vo fáze podania žiadosti preukázať, že splnili požiadavky v rámci svojej jurisdikcie na externé zabezpečenie kvality (napr. akreditácia alebo hodnotenie) pre spoločný program. To môže i) byť buď výsledkom úspešného zavedenia európskeho prístupu na zabezpečenie kvality spoločných programov (ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú); ii) môže to vychádzať z konkrétnej akreditácie na spoločný program alebo jeho hodnotenia; iii) alebo z jednotlivých vnútroštátnych prvkov, na základe ktorých sa spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus zostavujú.

Okrem toho sa do spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus môžu zapojiť aj pridružení partneri (nepovinné). Tieto organizácie nepriamo prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh/aktivít a/alebo podporujú šírenie a udržateľnosť spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus. Takýto príspevok môže byť napríklad vo forme prenosu znalostí a zručností, poskytnutia doplnkových kurzov alebo podpory možností z hľadiska dočasného pracovného pridelenia alebo pracovnej stáže. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za prijímateľov financovania v rámci programu.

Počet a profil účastníckych organizácií

Spoločný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program Erasmus Mundus zahŕňa aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú plnoprávnymi partnermi, a musia pochádzať z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť programovými krajinami.

Oprávnení účastníci

Do spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus na druhom stupni vysokoškolského štúdia sa prijímajú študenti, ktorí získali prvý vysokoškolský titul alebo preukážu uznávanú rovnocennú úroveň vzdelania podľa vnútroštátnych právnych predpisov a postupov v krajinách/inštitúciách, ktoré udeľujú diplom.

Študenti, ktorí predtým získali štipendium v rámci spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus, nie sú oprávnení žiadať o ďalšie štipendium v rámci EMJM.

Štipendiá v rámci spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus sa môžu ponúkať študentom z ktoréhokoľvek regiónu sveta. Konzorciá by však mali zabezpečiť geografickú rovnováhu, t. j. uchádzačom s rovnakou štátnou príslušnosťou možno udeliť maximálne 10 % z celkového počtu štipendií udeľovaných počas realizácie projektu (toto pravidlo sa nevzťahuje na prípadné doplňujúce štipendiá pre cieľové regióny sveta).

Prípadné miesto (miesta) aktivít

Spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus obsahujú povinnú fyzickú mobilitu všetkých študentov zapísaných do týchto programov (bez ohľadu na to, či ide o štipendistov spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus), ktorá pozostáva z minimálne dvoch študijných pobytov dvoch krajinách, z ktorých aspoň jedna musí byť programovou krajinou. Tieto dve krajiny sa musia líšiť od krajiny pobytu, ktorú študent uviedol pri zápise. Obidva tieto povinné študijné pobyty musia zodpovedať nárokom aspoň jedného akademického semestra (30 kreditov systému ECTS alebo ich ekvivalent).

Všetky časti štúdia v rámci magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu sa musia realizovať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú plnoprávnymi partnermi, alebo pod ich priamym dohľadom.

Povinné obdobia mobility nemôžu byť nahradené virtuálnou mobilitou (dištančným vzdelávaním).

Trvanie projektu (a prípadne aktivity)

Konzorcium získa zmluvu o grante na šesť akademických rokov na financovanie aspoň štyroch edícií magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu, z ktorých každá trvá jeden až dva akademické roky (60, 90 alebo 120 kreditov systému ECTS).

O predĺženie v minulosti financovaných spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus (EMJMD a EMJM) je možné požiadať najskôr rok pred uplynutím platnosti zmluvy. Za žiadnych okolností sa dve edície magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu financované prostredníctvom dvoch rôznych zmlúv o grante nesmú začínať v rovnakom akademickom roku.

Štipendium sa udeľuje na denné štúdium a bude pokrývať celý čas trvania magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu (t. j. 12, 18, 24 mesiacov). Čas poskytovania štipendia sa skracuje v prípade uznania predchádzajúceho vzdelania (s minimálnym časom trvania štipendia jeden akademický rok).

Prvá generácia zapísaných študentov by mala začať štúdium najneskôr v akademickom roku nasledujúcom po roku výberu projektu.

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 26. mája do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus majú spĺňať tieto požiadavky:

 1. Mali by obsahovať spoločne navrhnuté a plne integrované učebné plány zodpovedajúce Štandardom na zabezpečovanie kvality spoločných programov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania[2] platným k dátumu podania žiadosti o spoločný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program Erasmus Mundus (pozri prílohu). Tieto štandardy sa týkajú všetkých kľúčových aspektov spoločných programov v oblasti spoločného návrhu, realizácie, výsledkov a zabezpečenia kvality.

Okrem Štandardov na zabezpečovanie kvality spoločných programov sa v spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programoch Erasmus Mundus kladie dôraz na tieto spoločné/všeobecné postupy realizácie:

 • spoločné požiadavky na prijímanie študentov a žiadosti o prijatie, výber, monitorovanie, pravidlá/postupy skúšania/hodnotenia výkonu,
 • návrh spoločného programu a integrované aktivity výučby/odbornej prípravy vrátane spoločne dohodnutej jazykovej politiky a spoločného procesu uznávania častí štúdia v rámci konzorcia,
 • spoločné služby ponúkané študentom (napr. jazykové kurzy, vízová podpora),
 • spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia s cieľom zabezpečiť celosvetové zviditeľnenie spoločného študijného programu a systému štipendií Erasmus Mundus. Propagačná stratégia by mala zahŕňať aj špecifické integrované a komplexné webové sídlo (v angličtine a v hlavnom vyučovacom jazyku/hlavných vyučovacích jazykoch, ak je iný/sú iné ako anglický), ktoré bude poskytovať študentom a ostatným zainteresovaným stranám (napr. budúcim zamestnávateľom) všetky potrebné informácie o programe,
 • spoločné administratívne a finančné riadenie konzorciom,
 • podporujú sa aj spoločné diplomy, ak sa to umožňuje vo vnútroštátnych predpisoch.
 1. Malo by ich realizovať konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri zriadení v programovej alebo partnerskej krajine. Konzorcium musí zahŕňať aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť programovými krajinami.

Všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (z programových alebo partnerských krajín), ktoré sú plnoprávnymi partnermi, musia byť inštitúciami oprávnenými udeľovať magisterské/inžinierske/doktorské diplomy a musia mať kapacitu vydávať buď spoločné, alebo viacnásobné diplomy, ktorými sa preukazuje dokončenie spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.

Pred zápisom prvých študentov do spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus sa musí zabezpečiť potrebný inštitucionálny záväzok všetkých účastníckych organizácií konzorcia v rámci EMJM s cieľom zaručiť spoľahlivé inštitucionálne zakotvenie a podporu. Tento záväzok má formu dohody o partnerstve EMJM, ktorú musia podpísať všetky partnerské inštitúcie (vrátane pridružených partnerov, ak je to relevantné). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín by sa v tejto dohode o partnerstve mali zaviazať, že budú dodržiavať chartu ECHE. Dohoda o partnerstve EMJM sa musí vzťahovať na všetky akademické, prevádzkové, administratívne a finančné hľadiská súvisiace s realizáciou spoločného študijného magisterského/inžinierskeho/doktorského programu Erasmus Mundus a riadením štipendií v rámci EMJM (pozri ďalej). Návrh dohody o partnerstve sa poskytuje vo fáze podávania žiadosti.

 1. Mali by prijímať vynikajúcich študentov z celého sveta. Za výber, prijímanie a monitorovanie jednotlivých študentov zodpovedá výhradne konzorcium EMJM. Výber študentov musí prebiehať transparentne, nestranne a spravodlivo. Mnohí z nich môžu získať štipendium v rámci spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.

S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť a vymedziť práva a povinnosti zapísaných študentov musia obe strany (t. j. zapísaní študenti a konzorciá EMJM) pri zápise študenta do programu podpísať zmluvu so študentom. Vzor zmluvy so študentom musí byť uverejnený na webovom sídle spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.

 1. Mali by obsahovať povinnú fyzickú mobilitu všetkých prijatých študentov: Dráhy mobility a mechanizmus uznávania častí štúdia medzi partnerskými inštitúciami musia byť odsúhlasené v rámci konzorcia vo fáze podávania žiadosti o projekt.
 2. Mali by podporovať výmenu zamestnancov a pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí prispejú k výučbe, odbornej príprave, výskumu a administratívnym aktivitám.
 3. Úspešné dokončenie spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus musí viesť k udeleniu buď spoločného diplomu (t. j. jedného diplomu udeleného najmenej dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť programovou krajinou), alebo viacnásobných diplomov (t. j. aspoň dvoch diplomov udelených dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť programovou krajinou), prípadne k ich kombinácii.

Diplom(-y) udeľovaný(-é) absolventom musí(-ia) patriť do systému diplomov v rámci vysokoškolského vzdelávania krajín, v ktorých majú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sídlo. Diplomy musia vzájomne uznávať všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vydávajúce diplomy, ktoré sú plnoprávnymi partnermi. Konzorciá by mali študentom na konci ich štúdia odovzdať spoločný dodatok k diplomu, v ktorom sa uvádza celý obsah magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.

Vo fáze podávania žiadosti musia byť v návrhoch spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus v plnom rozsahu vypracované spoločné študijné programy, ktoré možno spustiť a začať propagovať v celosvetovom meradle hneď po ich výbere. Pokiaľ ide o študijné odbory, neexistujú žiadne obmedzenia.

Okrem finančného príspevku na riadenie spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov (pozri ďalej oddiel o pravidlách financovania) sa v rámci každého projektu financovaného z programu Erasmus Mundus, ktorý sa končí v období 2021 – 2027 (vrátane projektov, ktoré sa začali v období 2014 – 2020) môže riadiť študijný program ako magisterský/inžiniersky/doktorský program Erasmus Mundus najviac počas troch ďalších edícií po skončení akcie za predpokladu, že tento projekt v posúdení zmlúv o grante vykonanom agentúrou EACEA vo fáze predloženia záverečnej správy získa hodnotenie aspoň 75 bodov. Organizátori dotknutých magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov by sa mali zaviazať, že i) budú pokračovať v dodržiavaní cieľov, rozsahu a očakávaného vplyvu akcie; ii) aktívne zabezpečia kontinuitu s magisterským/inžinierskym/doktorským študijným programom financovaným v minulosti a iii) na konci dotknutého obdobia predložia správu o činnosti.

OČAKÁVANÝ VPLYV

Na systémovej úrovni

 • Posilnenie akademickej spolupráce v rámci európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania aj mimo neho podporou spoločnej výučby a spoločných kvalifikácií, zlepšením kvality, propagáciou akademickej excelentnosti.
 • Posilnenie medzinárodného rozmeru vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami v Európe aj v zahraničí a prostredníctvom celosvetovej mobility najlepších študentov.
 • Zintenzívnenie synergií medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, inovácií a výskumu.
 • Odstránenie prekážok v oblasti vzdelávania, zlepšenie prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu založenému na inováciách a zjednodušenie pohybu učiacich sa medzi jednotlivými krajinami.
 • Reakcia na potreby spoločnosti a trhu práce.
 • Prispievanie k rozvoju inovačných politík v oblasti vzdelávania.

Na inštitucionálnej úrovni

 • Zabezpečenie viacerých príležitostí na celosvetovú štruktúrovanú a udržateľnú akademickú spoluprácu európskych aj mimoeurópskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Zvýšenie kvality magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a opatrení dohľadu.
 • Zintenzívnenie internacionalizácie a konkurencieschopnosti účastníckych organizácií.
 • Podpora vytvárania nových a posilnenie kvality existujúcich sietí.
 • Zatraktívnenie účastníckych organizácií pre talentovaných študentov.
 • Prispievanie k politikám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v oblasti internacionalizácie prostredníctvom rozvíjania medzinárodného povedomia v učebných plánoch a návrhoch komplexných stratégií internacionalizácie (inštitucionálna spolupráca a cezhraničná mobilita osôb).

Na individuálnej úrovni

 • Zlepšenie zamestnateľnosti zúčastňujúcich sa študentov.
 • Zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností študentov.
 • Formovanie nového zmýšľania a prístupov k akademickému štúdiu prostredníctvom medzinárodných, interdisciplinárnych, medzisektorových a medzikultúrnych skúseností.
 • Posilnenie schopností študentov v oblasti vytvárania sietí a komunikácie.
 • Zvýšenie príspevku jednotlivca k vedomostnej ekonomike a spoločnosti.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 30)

 • Celkové zámery a špecifické ciele projektu a ich význam v súvislosti so spoločnými magisterskými/inžinierskymi/doktorskými študijnými programami Erasmus Mundus.
 • Odôvodnenie projektu a reakcia na identifikované potreby spoločnosti a na trhu práce v príslušnej tematickej oblasti.
 • Stratégia na posilnenie excelentnosti a inovácie.
 • Stratégia na zatraktívnenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a prispenie k jeho integrácii a internacionalizácii.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 30)

 • Spojenie/integrácia spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus vzhľadom na ich návrh, realizáciu, výstupy a zabezpečenie kvality, pokiaľ ide o požiadavky opísané v oddiele 1.2. Konkrétne sa v návrhu opisujú:
 • interné a externé opatrenia na zabezpečenie kvality,
 • zásady a požiadavky týkajúce sa podávania žiadostí, výberu a účasti študentov na kurzoch, ako aj udeľovania štipendií študentom,
 • akademický program a spôsob zabezpečovania excelentnosti a inovačných prvkov vzdelávania v rámci konzorcia,
 • organizácia častí štúdia vrátane požiadaviek na minimálnu mobilitu a vzájomné uznávanie vzdelávacích výstupov/kreditov,
 • služby ponúkané študentom,
 • spoločný diplom/spoločné diplomy, ktorý(-é) sa majú vydať, a ich uznanie inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré ich vydávajú a ktoré sú plnoprávnymi partnermi, ako aj spoločný dodatok k diplomu.
 • Príspevok zamestnancov a pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na mobilite, k výučbe, odbornej príprave, výskumu a administratívnym aktivitám.
 • Osobitné opatrenia podpory týkajúce sa sprostredkovania rovnakého a inkluzívneho prístupu účastníkov a zápis študentov/zamestnancov/pozvaných vedeckovýskumných pracovníkov s individuálnymi potrebami spojenými s dlhodobým fyzickým, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím.
 • Identifikácia rizík pri realizácii projektu a plánovanie primeraných zmierňujúcich opatrení.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

 • Odôvodnenie zloženia konzorcia a komplementárnosti partnerov, ich pridaná hodnota pre realizáciu spoločných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov Erasmus Mundus a spôsob, akým jednotliví partneri čerpajú prínosy z účasti na projekte.
 • Inovačný charakter konzorcia a inklúzia partnerov s rôznou mierou skúseností s akciou Erasmus Mundus. V relevantnom prípade:

– ako sa posilňuje existujúce konzorcium Erasmus Mundus,

– ako sa organizuje spolupráca s nepedagogickými subjektmi a na aký účel.

 • Inštitucionálny záväzok, vymedzenie rolí a úloh jednotlivých partnerov a úroveň zapojenia do aktivít projektu; podmienky spolupráce, riadiace orgány a riadiace nástroje týkajúce sa najmä administratívneho a finančného riadenia. Návrh dohody o partnerstve je komplexný a v súlade s opisom spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.
 • Rozdelenie finančných prostriedkov a rozpočtový plán; mobilizácia a riadenie doplnkového financovania.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 20)

 • Odhady počtu zapísaných študentov v rámci projektu a mobilizácia ďalších zdrojov financovania na tvorbu udržateľného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu. Opatrenia na zabezpečenie rovnovážneho zastúpenia krajín pri prijímaní študentov.
 • Propagačná stratégia na prilákanie vynikajúcich študentov z celého sveta: cieľové skupiny, úlohy partnerov a spôsob, akým zabezpečiť, aby sa študenti podieľali na identite/komunite programu Erasmus+.
 • Šírenie výsledkov a stratégia ich využívania.
 • Vplyv na systémovej úrovni (v akademickej obci aj mimo nej vrátane verejnosti a spoločnosti), na inštitucionálnej úrovni (partnerské organizácie) a na individuálnej úrovni (s osobitným dôrazom na zamestnateľnosť).
 • Stratégia strednodobého/dlhodobého rozvoja a udržateľnosti po skončení financovania z prostriedkov EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 70 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať aspoň 22 bodov v rámci kritéria na vyhodnotenie návrhov Relevantnosť projektu. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Grant na spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus sa vypočíta na základe týchto troch prvkov:

 • príspevok na inštitucionálne náklady na realizáciu programu,
 • maximálny počet študentských štipendií, ktoré sa udelia počas trvania platnosti zmluvy,
 • doplnkové prostriedky na úhradu individuálnych potrieb študentov so zdravotným postihnutím.

Príspevok na inštitucionálne náklady na spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus

Príspevok má formu jednotkových nákladov na zapísaného študenta a je určený na úhradu časti nákladov súvisiacich s realizáciou spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus.

K jednotkovým nákladom patria náklady na zamestnancov (výučba, cestovné náklady), náklady na pozvaných hosťujúcich prednášateľov, propagáciu, šírenie výsledkov, organizačné náklady [vrátane úhrady celého poistného za zapísaných študentov, finančnej podpory zapísaným študentom s individuálnymi potrebami, ak nie je hradená z doplnkového mechanizmu (pozri ďalej), pomoci s ubytovaním a iných služieb pre študentov)], administratívne náklady a všetky ostatné náklady potrebné na realizáciu úspešného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.

Vybraté projekty nemôžu študentom účtovať poplatky za podanie žiadosti. Projekty okrem toho nemôžu štipendistom Erasmus Mundus účtovať poplatky za školné ani iné povinné náklady v súvislosti s účasťou študentov na kurze.

Maximálny príspevok na inštitucionálne náklady je: 750 EUR mesačne x DR x NRES,

kde:

 • DR = maximálne trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu v mesiacoch (t. j. 12, 18, 24 mesiacov),
 • NRES = počet zapísaných študentov (štipendisti a osoby bez štipendia) predpokladaných na celé trvanie zmluvy o grante.

Treba poznamenať, že na účely výpočtu grantu bude mať hodnota NRES maximálnu výšku 100 (v relevantných prípadoch s výnimkou doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta).

Študentské štipendiá

Štipendium bude príspevkom k nákladom, ktoré vznikli prijímajúcim študentom, a bude slúžiť na úhradu cestovných nákladov, víz, investičných nákladov a nákladov spojených s pobytom. Vypočíta sa na základe mesačných jednotkových nákladov na celé obdobie, ktoré potrebuje zapísaný štipendista na dokončenie študijného programu. Toto obdobie zahŕňa aktivity v rámci štúdia, výskumu, umiestnenia, vypracovania diplomovej práce a obhajoby v súlade s požiadavkami spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu. Počas tohto obdobia sa môže štipendium udeliť len v plnej výške, a to iba študentom denného štúdia.

Výpočet maximálnej výšky štipendia na študenta:

Štipendium sa vypočíta takto: 1 400 EUR mesačne x DS,

kde DS = trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.

Výpočet maximálnej výšky štipendia na spoločný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program Erasmus Mundus počas trvania zmluvy o grante:

Maximálna výška štipendia sa vypočíta takto: 1 400 EUR mesačne x DR x NRS,

kde:

 • DR = maximálne trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu v mesiacoch (t. j. 12, 18, 24 mesiacov),
 • NRS = počet štipendií plánovaných na celé trvanie zmluvy o grante (najviac 60 štipendií bez prípadných doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta).

Príspevok na individuálne potreby študentov so zdravotným postihnutím

Príspevok na individuálne potreby je oprávnený, ak spĺňa všeobecné podmienky oprávnenosti uvedené v zmluve o grante. Príspevky sa použijú na zapísaných študentov (so štipendiom alebo bez neho) so zdravotným postihnutím (napr. dlhodobé fyzické, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie), napríklad v súvislosti so získavaním špeciálnych prvkov alebo služieb (napr. pomoc tretích osôb, úprava pracovného prostredia, dodatočné náklady na cestovanie/dopravu).

Podpora na úhradu individuálnych potrieb zapísaných študentov bude mať formu týchto jednotkových nákladov na špeciálne potreby:

a) 3 000 EUR;

b) 4 500 EUR;

c) 6 000 EUR;

d) 9 500 EUR;

e) 13 000 EUR;

f) 18 500 EUR;

g) 27 500 EUR;

h) 35 500 EUR;

i) 47 500 EUR;

j) 60 000 EUR.

Výpočet príspevku na jednotkové náklady na študenta:

Zapísaní študenti vyhlásia, aký druh prvkov alebo služieb potrebujú, a uvedú ich cenu. Platné jednotkové náklady sa stanovia ako sadzba rovnajúca sa odhadovaným nákladom alebo bezprostredne nižšia než tieto náklady. Tieto jednotkové náklady sú príspevkom a nie sú určené na úhradu skutočných nákladov v plnej výške.

Poznámka: Náklady, ktoré nedosahujú výšku najnižšej sadzby (t. j. sú nižšie ako 3 000 EUR), nebudú hradené z tejto dodatočnej podpory a budú sa musieť uhradiť z príspevku na inštitucionálne náklady spoločného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu Erasmus Mundus alebo z iných zdrojov financovania hostiteľských inštitúcií.

Výpočet maximálnej výšky príspevku vyčleneného na spoločný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program Erasmus Mundus počas trvania zmluvy o grante:

Žiadatelia vo fáze podania žiadosti na základe svojho odhadu požiadajú o maximálne dva jednotkové náklady v maximálnej výške jednotkových nákladov, t. j. najviac 2 x 60 000 EUR. Táto suma sa použije na pridelenie jednotkových nákladov dotknutým študentom.

Jednotkové náklady budú mať vo fáze realizácie formu mesačných príspevkov na jednotku, ktoré sa vypočítajú takto:

{jednotka špeciálnych potrieb x (1/počet mesiacov)}

Počet mesiacov v tomto vzorci sa rovná počtu mesiacov, počas ktorých sa prvky alebo služby špeciálnych potrieb používali alebo boli vytvorené na realizáciu akcie, a to v závislosti od povahy prvkov alebo služieb. V prípade jednorazových nákladov sa počet mesiacov rovná 1.

ĎALŠIE FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE ŠTUDENTOV Z CIEĽOVÝCH REGIÓNOV SVETA

Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o ďalšie finančné prostriedky pre študentov z regiónov partnerských krajín sveta, ktoré sú financované pomocou týchto nástrojov EÚ na vonkajšie financovanie (okruh 6):

 • Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI),
 • Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).

Spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus navrhované na poskytnutie finančnej podpory môžu získať až 18 ďalších štipendií (vrátane zodpovedajúcich inštitucionálnych nákladov) financovaných z nástroja NDICI a maximálne šesť ďalších štipendií (vrátane zodpovedajúcich inštitucionálnych nákladov) financovaných z nástroja IPA III na celé trvanie magisterského/inžinierskeho/doktorského programu. Ponuka týchto ďalších štipendií je odrazom externých politických priorít EÚ týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, pričom sa zohľadňujú rozličné úrovne hospodárskeho a sociálneho vývoja v príslušných partnerských krajinách. Tieto štipendiá sa prideľujú na spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus vybraté na poskytnutie finančnej podpory na základe ich poradia v zostupnom poradí a so zreteľom na dostupný rozpočet.

Podrobný zoznam krajín, ktorých sa týka táto akcia, sa zverejní na tomto odkaze: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta vo fáze predloženia záverečnej správy na základe počtu udelených štipendií, počtu zapísaných študentov a skutočného počtu jednotkových nákladov na individuálne potreby za predpokladu, že ich celková výška neprekračuje maximálnu výšku udeleného grantu. V rámci projektov bude flexibilne možné prenášať finančné prostriedky medzi štipendiami (okrem prípadných doplňujúcich štipendií pre cieľové regióny sveta) a individuálnymi potrebami v závislosti od skutočných potrieb a v súlade so zmluvou o grante. Prenášanie medzi rozpočtovými riadkami a medzi nástrojmi financovania sa nepovoľuje.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

Skupina 2: Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus by mali posilniť kapacity univerzít pri modernizácii a internacionalizácii ich učebných plánov a vyučovacích postupov, ako aj pri združovaní zdrojov a v prípade systémov vysokoškolského vzdelávania pri vypracúvaní spoločných mechanizmov zameraných na zabezpečenie kvality, akreditáciu a uznávanie diplomov a kreditov. Podpora sa zameriava aj na preskúmanie a využívanie príležitostí ponúkaných európskym prístupom na zabezpečenie kvality spoločných programov. Vzhľadom na vysokú mieru spojenia/integrácie účastníckych inštitúcií by mali takéto integrované nadnárodné programy prispievať k integrácii a internacionalizácii európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

CIEĽ OPATRENÍ NA TVORBU ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ERASMUS MUNDUS

Hlavným cieľom opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus je podporiť vypracovanie nových, inovačných, vysokointegrovaných nadnárodných študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto koncepčné opatrenia by mali zahŕňať a) krajiny programu Erasmus+, b) inštitúcie a/alebo c) tematické oblasti, ktoré sú v programe Erasmus Mundus nedostatočne zastúpené (pozri katalóg Erasmus Mundus)[3].

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA OPATRENÍ NA TVORBU ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ERASMUS MUNDUS

Návrhy projektov opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus sú oprávnené na získanie grantu vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosť môže podať každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v programovej alebo partnerskej krajine.

Trvanie projektu (a prípadne aktivity)

15 mesiacov

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 26. mája do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

V rámci opatrení na tvorbu spoločných študijných programov Erasmus Mundus sa podporuje navrhovanie kvalitných magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov[4], ktoré spoločne realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta, prípadne iní pedagogickí a/alebo nepedagogickí partneri so špecifickými odbornými znalosťami a záujmom o dotknuté študijné/profesijné oblasti.

Prijímatelia nadviažu kontakty a budú realizovať aktivity v rámci spolupráce s cieľom zriadiť magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program v súlade s vymedzením integrovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu (pozri oddiel Príprava projektu, venovaný spoločným magisterským/inžinierskym/doktorským študijným programom Erasmus Mundus). Spoločne navrhovaný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program by mal:

 • ponúkať plne integrovaný učebný plán realizovaný konzorciom inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (ktoré tvoria aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť programovými krajinami),
 • byť zameraný na prijímanie vynikajúcich študentov z celého sveta,
 • obsahovať povinnú fyzickú mobilitu všetkých prijatých študentov,
 • viesť k udeleniu buď spoločného diplomu (t. j. jedného diplomu udeleného najmenej dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť programovou krajinou), alebo viacnásobných diplomov (t. j. aspoň dvoch diplomov udelených dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna musí byť programovou krajinou), prípadne k ich kombinácii.

Do konca obdobia financovania by sa v rámci projektu mali navrhnúť tieto spoločné mechanizmy:

 • spoločné požiadavky na prijímanie študentov a žiadosti o prijatie, výber, monitorovanie, pravidlá/postupy skúšania/hodnotenia výkonu,
 • návrh spoločného programu a integrovaných aktivít výučby/odbornej prípravy,
 • spoločné služby ponúkané študentom (napr. jazykové kurzy, vízová podpora),
 • spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia,
 • spoločné administratívne a finančné riadenie konzorciom,
 • politika vydávania spoločných diplomov,
 • návrh spoločnej dohody o partnerstve, ktorej stranami sú aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť programovými krajinami. Táto dohoda sa musí vzťahovať na všetky akademické, prevádzkové, administratívne a finančné hľadiská súvisiace s realizáciou magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu,
 • návrh spoločnej zmluvy so študentom.

Pripravovaný magisterský/inžiniersky/doktorský študijný program by mal zodpovedať Štandardom na zabezpečovanie kvality spoločných programov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania[5].

Odporúča sa, aby sa pred dokončením projektu začal aspoň proces akreditácie/hodnotenia a preskúmali sa príležitosti, ktoré ponúka európsky prístup na zabezpečenie kvality spoločných programov (ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú).

OČAKÁVANÝ VPLYV

 • Poskytnutie príležitostí európskym aj mimoeurópskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania na rozvoj nových partnerstiev.
 • Zlepšenie kvality a posilnenie inovácie v rámci magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a opatrení dohľadu.
 • Zintenzívnenie internacionalizácie a konkurencieschopnosti účastníckych organizácií.
 • Zatraktívnenie účastníckych organizácií pre talentovaných študentov.
 • Príspevok k politikám univerzít v oblasti internacionalizácie prostredníctvom rozvoja medzinárodného povedomia v učebných plánoch a návrhoch komplexných stratégií internacionalizácie (inštitucionálna spolupráca a cezhraničná mobilita osôb).

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť

(maximálny počet bodov: 40)

 • Celkové zámery a špecifické ciele projektu a ich význam v súvislosti s opatreniami na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.
 • Stratégia navrhovaná v oblasti návrhu vysokointegrovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.
 • Ambícia projektu v porovnaní s ponukou existujúcich magisterských/inžinierskych/doktorských študijných programov a jeho príspevok k zatraktívneniu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.
 • Príspevok k rozvoju nových partnerstiev a potenciál zapojiť a) programové krajiny; b) inštitúcie a/alebo c) tematické oblasti, ktoré sú v programe Erasmus Mundus nedostatočne zastúpené.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 20)

 • Plánovanie navrhovaných aktivít na dosahovanie cieľov a očakávaných výstupov.
 • Predpokladané prevádzkové zdroje na plánované aktivity a výstupy.
 • Kroky predpokladané na začatie procesu akreditácie/hodnotenia navrhovaného magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu, ak je to možné aj s využitím príležitostí ponúkaných v rámci európskeho prístupu na zabezpečenie kvality spoločných programov.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

 • Vymedzenie rolí a rozdelenie úloh v projektovom tíme.
 • Predpokladané zapojenie ďalších pedagogických/nepedagogických subjektov a ich príspevok k návrhu programu.
 • Odôvodnenie ich účasti, pridaná hodnota a komplementarita.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 20)

 • Očakávaný vplyv nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu.
 • Aktivity plánované na účely propagácie nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu a šírenia informácií o ňom, ako aj o výstupoch projektu.
 • Stanovené opatrenia na dosiahnutie udržateľnosti nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu a identifikácia možných zdrojov financovania.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Podpora má formu jednorazového finančného príspevku na náklady priamo súvisiace s aktivitami potrebnými na zriadenie nového magisterského/inžinierskeho/doktorského študijného programu, ako sú stretnutia a konferencie, štúdie/prieskumy, proces akreditácie/hodnotenia atď. Tento príspevok možno použiť aj na úhradu nákladov na zamestnancov, nákladov na cestovanie a ubytovanie, administratívnych nákladov a aktivít zadávaných externe v rámci realizácie opatrení na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Jednorazová suma bude mať výšku 55 000 EUR na projekt.

Parametre grantu sa pevne stanovia v zmluve o grante.

Záverečná platba grantu sa uskutoční, až keď prijímatelia poskytnú dôkazy o tom, že aktivity plánované v ich žiadosti sa v plnej a uspokojivej miere uskutočnili.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Úroveň 7 Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 2011.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Úroveň 7 Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 2011.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: