Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy

Iniciatívou zriadenia centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy bol zvolený prístup k excelentnosti „zdola nahor“ tam, kde inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy dokážu rýchlo prispôsobiť poskytované zručnosti meniacim sa hospodárskym a sociálnym potrebám. Zameriava sa na posilňovanie platforiem nadnárodnej spolupráce, ktoré by bolo pre členské štáty náročné zriaďovať samostatne bez stimulov, technickej podpory a príležitostí vzájomného učenia sa, ktoré poskytuje EÚ.

Navrhovaná koncepcia excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave je charakteristická holistickým prístupom zameraným na učiacich sa, v rámci ktorého odborné vzdelávanie a príprava:

 • predstavuje neoddeliteľnú súčasť ekosystémov zručností, ktoré prispievajú k rozvoju regiónov, inovácii, inklúzii a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu,
 • predstavuje súčasť vedomostných trojuholníkov, v rámci ktorých úzko spolupracuje s ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, vedeckou obcou a podnikateľskou sférou,
 • umožňuje žiakom nadobúdať kompetencie v oblasti odbornej prípravy a kľúčové kompetencie na základe poskytovania vysokokvalitného vzdelávania, ktoré je doplnené o zabezpečovanie kvality, a vytvárať inovačné formy partnerstiev so sférou práce, pričom je podporovaná kontinuálnym profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, inovačnými a inkluzívnymi pedagogickými postupmi, mobilitou a stratégiami internacionalizácie.

CIELE AKCIE

V rámci tejto akcie sa podporuje postupné zriaďovanie a rozvoj európskych platforiem centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré prispievajú k rozvoju regiónov, inovácii a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu, ako aj k platformám medzinárodnej spolupráce.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy budú fungovať na dvoch úrovniach:

 1. na národnej úrovni v danom miestnom kontexte na základe úzkeho začlenenia centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy do miestnych inovačných ekosystémov a ich prepojenia na európskej úrovni,
 2. na nadnárodnej úrovni prostredníctvom platforiem centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy na zriaďovanie referenčných bodov svetovej úrovne pre odbornú prípravu na základe spájania centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú spoločný záujem:
 • v konkrétnych sektoroch (napr. aeronautika, elektromobilita, ekologické a obehové technológie, IKT, zdravotná starostlivosť atď.) alebo
 • na inovačných prístupoch k riešeniu spoločenských výziev (napr. zmena klímy, vyčerpanie a nedostatok zdrojov, digitalizácia, umelá inteligencia, ciele v oblasti udržateľného rozvoja, integrácia migrantov, zvyšovanie úrovne zručností nízkokvalifikovaných osôb atď.).

Cieľom platforiem je vzostupná konvergencia excelentnosti OVP. Do týchto platforiem sa budú môcť zapojiť krajiny s dobre rozvinutými systémami excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj tie, ktoré sa nachádzajú v procese vývoja podobných prístupov zameraných na skúmanie plného potenciálu inštitúcií OVP zohrávať proaktívnu úlohu pri podpore rastu a inovácií.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú určené pre organizácie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu na úrovniach EKR od 3 do 8 vrátane vyššej sekundárnej úrovne, postsekundárnej (nezahrňovanej do terciárnej) úrovne, ako aj terciárnej úrovne (napr. univerzity aplikovaných vied a polytechnické inštitúty atď.).

Žiadosti však nemôžu obsahovať iba aktivity zacielené na učiacich sa na terciárnej úrovni; žiadosti zamerané na OVP na terciárnej úrovni (úrovne EKR 6 až 8) musia obsahovať aspoň jednu ďalšiu kvalifikačnú úroveň OVP od EKR 3 do EKR 5, ako aj významnú zložku učenia sa na pracovisku[1].

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Návrhy projektov centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú oprávnené na získanie grantu v rámci programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia, ktorá je v súlade so zákonom zriadená v programovej krajine. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca v sektore odborného vzdelávania a prípravy alebo vo sfére práce a v súlade so zákonom zriadená v programovej alebo ktorejkoľvek partnerskej krajine (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu) sa môže zapojiť ako plnoprávny alebo pridružený partner alebo ako prepojený subjekt.

Takýmito organizáciami môžu byť napr. (neúplný zoznam):

 • poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy,
 • spoločnosti, organizácie zastupujúce odvetvovú alebo sektorovú sféru,
 • národné/regionálne kvalifikačné orgány,
 • výskumné ústavy,
 • inovačné agentúry,
 • orgány regionálneho rozvoja.

Počet a profil účastníckych organizácií

Partnerstvo musí pozostávať aspoň z ôsmich plnoprávnych partnerov z minimálne štyroch krajín programu Erasmus+ (z ktorých musia byť aspoň dve členskými štátmi EÚ), pričom sa na ňom zúčastňuje:

a) aspoň jedna organizácia zastupujúca podnikateľskú, odvetvovú alebo sektorovú sféru a

b) aspoň jeden poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy (na sekundárnej a/alebo terciárnej úrovni).

Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétnu povahu návrhu.

Trvanie projektu

4 roky

Kde podať žiadosť?

Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Identifikátor výzvy: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 7. septembra do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sú charakteristické prijímaním systémového prístupu. Očakáva sa od nich, že poskytovanie kvalitnej kvalifikácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy nebude to jediné, čím sa budú zaoberať. K prvkom, ktoré charakterizujú platformy nadnárodnej spolupráce, patrí súbor rôznych aktivít rozdelených do troch skupín uvedených ďalej:

 1. výučba a vzdelávanie – vrátane zabezpečovania zručností dôležitých pre trh práce v rámci prístupu kontinuálneho celoživotného vzdelávania; príprava inovačných výučbových a vzdelávacích metodík zameraných na učiacich sa vrátane zdrojov dištančného vzdelávania, príprava nadnárodného modulového vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zameraného na učiacich sa (učebné plány a/alebo kvalifikácie), čím sa uľahčuje mobilita (vrátane virtuálnej mobility) učiacich sa a zamestnancov, ako aj uznávanie na regionálnej a/alebo národnej úrovni;
 2. spolupráca a partnerstvá – vrátane prispievania k tvorbe a šíreniu nových znalostí v partnerstve s ďalšími zainteresovanými stranami; zakladanie partnerstiev medzi podnikmi a inštitúciami vzdelávania na účely učňovskej prípravy, stáží, výmeny zariadení vrátane zdrojov dištančného vzdelávania, výmen zamestnancov a učiteľov medzi spoločnosťami a centrami OVP atď.;
 3. správa a financovanie – vrátane zabezpečovania efektívnej správy na všetkých úrovniach, na ktorých sa zapájajú príslušné zainteresované strany; plnohodnotné využívanie finančných nástrojov a finančných prostriedkov EÚ.

Neúplný zoznam aktivít v rámci týchto skupín sa uvádza vo formulári žiadosti.

Aktivity navrhované v žiadostiach o projekty by mali prinášať pridanú hodnotu a mať priamy vplyv na dosahovanie cieľov projektu.

Projekt musí obsahovať relevantné výstupy prepojené:

 • s aspoň tromi aktivitami uvedenými vo formulári žiadosti v rámci skupiny 1 – Výučba a vzdelávanie,
 • s aspoň tromi aktivitami uvedenými vo formulári žiadosti v rámci skupiny 2 – Spolupráca a partnerstvo a
 • s aspoň dvomi aktivitami uvedenými vo formulári žiadosti v rámci skupiny 3 – Správa a financovanie.

Žiadateľ môže uviesť aj aktivity, ktoré sa nenachádzajú v troch uvedených skupinách. Musí sa však preukázať, že sú osobitne vhodné na účely plnenia cieľov výzvy a identifikovaných potrieb a musia tvoriť súčasť koherentného súboru aktivít a byť takto prezentované.

Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy nie sú určené na budovanie nových inštitúcií a infraštruktúry OVP od nuly (hoci ich na to možno využiť), ale sú zamerané na spájanie viacerých miestnych/regionálnych partnerov, ako sú poskytovatelia počiatočného a ďalšieho OVP, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vrátane univerzít aplikovaných vied a polytechniky, výskumné inštitúcie, spoločnosti, komory, sociálni partneri, vnútroštátne a regionálne orgány a rozvojové agentúry, verejné služby zamestnanosti atď.

Vyžaduje sa, aby sa v rámci projektov vo všetkých relevantných prípadoch uplatňovali mechanizmy a nástroje[2] platné pre celú EÚ.

Projekty musia obsahovať návrh dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu vhodných riadiacich štruktúr, ako aj plány škálovateľnosti a finančnej udržateľnosti. Tiež by sa ním mala zabezpečovať vhodná viditeľnosť a všestranné šírenie výsledkov práce platforiem na úrovni EÚ, ako aj na národnej politickej úrovni, a mal by obsahovať podrobnosti o tom, ako bude prebiehať zavádzanie výsledkov na európskej, národnej a/alebo regionálnej úrovni spolu s relevantnými partnermi. V akčnom pláne musí byť zároveň uvedené, ako môžu príležitosti na financovanie z prostriedkov EÚ (napr. európske štrukturálne fondy, Európsky fond pre strategické investície, Erasmus+, COSME, sektorové programy), ako aj vnútroštátne a regionálne financovanie (a súkromné financovanie) podporiť zavádzanie projektu. Pritom by sa malo prihliadať na národné a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu.

OČAKÁVANÝ VPLYV

Očakáva sa, že postupným zriaďovaním a rozvojom európskych platforiem centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy sa zvýši atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečí, aby sa stali primárnym poskytovateľom riešení výziev, ktoré predstavujú rýchlo sa meniace potreby v oblasti zručností.

Keďže centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy tvoria základnú súčasť vedomostného trojuholníka, čiže úzkej spolupráce medzi podnikmi, vzdelávaním a výskumom, a zohrávajú významnú úlohu v oblasti poskytovania zručností na podporu inovácie a inteligentnej špecializácie, očakáva sa, že budú zabezpečovať vysokokvalitné zručnosti a kompetencie, ktoré budú viesť ku kvalitnému zamestnaniu a kariérnym príležitostiam spĺňajúcim potreby inovačného, inkluzívneho a udržateľného hospodárstva. Týmto prístupom by sa malo zabezpečiť, aby sa v rámci OVP komplexnejšie a na základe inkluzívnejšej konceptualizácie poskytovania zručností riešili potreby v oblasti inovácie, pedagogiky, sociálnej spravodlivosti, celoživotného vzdelávania, prierezových zručností, organizačného a ďalšieho odborného vzdelávania a komunity.

Vzhľadom na to, že sú centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy pevne ukotvené v regionálnych/miestnych kontextoch a zároveň fungujú na nadnárodnej úrovni, budú vytvárať pevné a odolné partnerstvá medzi komunitou OVP a sférou práce na národnej aj cezhraničnej úrovni. Tak budú môcť zabezpečovať neustálu relevantnosť poskytovania zručností a dosahovať výsledky, ktoré by bolo náročné dosiahnuť bez výmeny vedomostí a udržateľnej spolupráce.

Od individuálnych projektov sa očakáva, že sa nimi prostredníctvom rozsiahleho šírenia výstupov projektu na nadnárodnej, národnej a/alebo regionálnej úrovni a vypracovania dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe pri prihliadnutí na národné a regionálne stratégie pre inteligentnú špecializáciu zabezpečí zapojenie príslušných zainteresovaných strán z účastníckych organizácií aj mimo nich, ako aj trvajúci vplyv projektu po jeho skončení.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Uplatňujú sa tieto kritériá na vyhodnotenie návrhov:

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 35)

 • Prepojenie s politikou: návrhom sa zriaďuje a rozvíja platforma nadnárodnej spolupráce centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy zameraná na posilnenie excelentnosti OVP. vysvetľuje sa v ňom, ako prispeje k dosiahnutiu cieľov politických priorít, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť[3], ako aj Osnabrückská deklarácia[4];
 • Konzistentnosť: miera, do akej návrh vychádza z analýzy primeraných potrieb; ciele sú jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky z hľadiska účastníckych organizácií aj z hľadiska danej akcie.
 • Inovácia: v návrhu sa zohľadňujú najmodernejšie metódy a techniky, pričom návrh vedie k inovačným výsledkom a riešeniam vo svojej oblasti všeobecne alebo v geografickom kontexte, v ktorom sa projekt realizuje (napr. obsah, dosiahnuté výstupy, použité pracovné postupy, zapojené alebo zacielené organizácie a osoby).
 • Regionálny rozmer: v návrhu sa preukazuje jeho integrácia a príspevok k regionálnemu rozvoju, inovácii a stratégiám pre inteligentnú špecializáciu na základe identifikácie miestnych/regionálnych potrieb a výziev.
 • Spolupráca a partnerstvá: miera, do akej je návrh vhodný na realizáciu pevného a odolného vzťahu na miestnej aj nadnárodnej úrovni medzi komunitou OVP a podnikmi (ktoré môžu byť zastúpené komorami alebo združeniami), v rámci ktorého ide o recipročné a vzájomne prospešné interakcie.
 • Európska pridaná hodnota: v návrhu sa jednoznačne preukazuje jeho pridaná hodnota na individuálnej (učiaci sa a/alebo zamestnanci), inštitucionálnej a systémovej úrovni spočívajúca vo výsledkoch, ktoré by partneri len ťažko dosiahli bez európskej spolupráce.
 • Internacionalizácia: v návrhu sa preukazuje, že prispieva k medzinárodnému rozmeru excelentnosti OVP, ako aj k vypracúvaniu stratégií na posilnenie nadnárodnej mobility a udržateľných partnerstiev v rámci OVP.
 • Digitálne zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity súvisiace s rozvojom digitálnych zručností (napr. predvídanie zručností, inovačné učebné plány a metodiky výučby, usmernenia atď.).
 • Zelené zručnosti: miera, do akej sa v návrhu plánujú aktivity (napr. predvídanie zručností, inovačné učebné plány a metodiky výučby, usmernenia atď.) súvisiace s prechodom na obehové a ekologickejšie hospodárstvo.
 • Sociálny rozmer: návrh zahŕňa horizontálny záujem v rámci rôznych akcií na riešenie rozmanitosti a propagáciu spoločných hodnôt, rovnosti vrátane rodovej rovnosti, nediskriminácie a sociálnej inklúzie, a to aj v prípade osôb so špeciálnymi potrebami/s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 25)

 • Súdržnosť: celkovým návrhom projektu sa zabezpečuje konzistentnosť medzi cieľmi, aktivitami a navrhovaným rozpočtom projektu. Návrh obsahuje súdržný a komplexný súbor primeraných aktivít a služieb na uspokojenie identifikovaných potrieb a na docielenie očakávaných výsledkov. Zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie, monitorovania, využívania, hodnotenia a šírenia výsledkov.
 • Metodika: kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky a jej vhodnosť na dosahovanie očakávaných výsledkov.
 • Riadenie: naplánované kvalitné mechanizmy riadenia. Harmonogram, organizácia, úlohy a povinnosti sú riadne vymedzené a realistické. V návrhu sa jednotlivým aktivitám prideľujú náležité zdroje. Vymedzí sa jasný súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti a harmonogram ich posudzovania a dosahovania.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje primerané zdroje na dosiahnutie úspechu, nie je predimenzovaný ani poddimenzovaný.
 • Pracovný plán: kvalita a účinnosť pracovného plánu vrátane miery, do akej sú zdroje pridelené na pracovné balíky v súlade s ich cieľmi a výstupmi.
 • Finančná kontrola a kontrola kvality: kontrolnými opatreniami (priebežné hodnotenie kvality, partnerské hodnotenia, aktivity referenčného porovnávania atď.) a ukazovateľmi kvality sa zabezpečuje vysokokvalitná a nákladovo efektívna realizácia projektu. Problémové oblasti/riziká projektu sú jasne vymedzené a prijali sa náležité opatrenia na zmiernenie súvisiaceho rizika. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú procesy odborného hodnotenia. Tieto procesy zahŕňajú nezávislé externé posúdenie kvality, ktoré sa uskutoční v polovici realizácie projektu a po jeho skončení.
 • Ak projekt obsahuje aktivity v rámci mobility (pre učiacich sa a/alebo zamestnancov):
 • kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory,
 • miera, do akej sú tieto aktivity primerané z hľadiska cieľov projektu a zahŕňajú primeraný počet účastníkov,
 • kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov je v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

 • Konfigurácia: projekt zahŕňa vhodnú kombináciu komplementárnych účastníckych organizácií s potrebným profilom, kompetenciami, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu.
 • Vzostupná konvergencia: miera, do akej partnerstvo spája organizácie pôsobiace v sektore odborného vzdelávania a prípravy alebo vo sfére práce, ktoré sa nachádzajú v rôznych fázach rozvoja prístupov k excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, a umožňuje bezproblémovú a účinnú výmenu odborných znalostí a vedomostí medzi partnermi.
 • Geografický rozmer: miera, do akej partnerstvo zahŕňa relevantných partnerov z rôznych geografických oblastí, ako aj miera, do akej žiadateľ odôvodnil geografické zloženie partnerstva a preukázal jeho relevantnosť pri dosahovaní cieľov centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy; ako aj miera, do akej partnerstvo zahŕňa široký a primeraný rozsah príslušných aktérov na miestnej aj regionálnej úrovni.
 • Zapojenie partnerských krajín: ak je to vhodné, zapojenie účastníckych organizácií z partnerských krajín predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.
 • Záväzok: koordinátor preukazuje vysokokvalitné riadenie, schopnosť koordinovať nadnárodné siete a vodcovstvo v zložitom prostredí; rozdelenie povinností a úloh je jasné, primerané a preukazuje záväzok a aktívny príspevok všetkých účastníckych organizácií, pokiaľ ide o využívanie ich špecifických odborných znalostí a kapacít.
 • Spolupráca: navrhuje sa účinný mechanizmus na zabezpečenie dobrej koordinácie, rozhodovania a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami, účastníkmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami.

Vplyv

(maximálny počet bodov: 20)

 • Využívanie výsledkov: v návrhu sa preukazuje, ako partneri a ostatné zainteresované strany využijú výstupy projektu. Návrh obsahuje prostriedky na meranie využívania výsledkov počas trvania projektu a aj po jeho skončení.
 • Šírenie výsledkov: v návrhu sa uvádza jasný plán šírenia výsledkov, ktorý obsahuje primerané ciele, aktivity, príslušný harmonogram, nástroje a kanály na zabezpečenie účinného šírenia výsledkov a prínosov smerom k zainteresovaným stranám, tvorcom politík, odborníkom v oblasti poradenstva, podnikom, mladým učiacim sa atď. počas trvania projektu a po jeho skončení; v návrhu sa uvádza aj to, ktorí partneri budú za šírenie výsledkov zodpovední.
 • Vplyv: v návrhu sa preukazuje potenciálny vplyv projektu:
 • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej úrovni.

Návrh obsahuje opatrenia, ako aj jasne vymedzené ciele a ukazovatele týkajúce sa monitorovania pokroku a posúdenia očakávaného (krátkodobého a dlhodobého) vplyvu.

 • Udržateľnosť: v návrhu sa vysvetľuje, ako sa bude centrum excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy zavádzať a ďalej rozvíjať. Návrh obsahuje koncepciu dlhodobého akčného plánu postupného zavádzania výstupov projektu do praxe po skončení projektu. Tento plán musí byť založený na udržateľných partnerstvách medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a kľúčovými zainteresovanými stranami z odvetvia na príslušnej úrovni. Mal by obsahovať identifikáciu primeraných štruktúr správy, ako aj plány pre škálovateľnosť a finančnú udržateľnosť vrátane identifikácie finančných prostriedkov (európskych, vnútroštátnych a súkromných) na zabezpečenie dlhodobo udržateľného dosahovania výsledkov a prínosov.

O finančnej podpore žiadosti sa uvažuje len vtedy, ak získa aspoň 70 bodov (z celkových 100 bodov), pričom sa prihliada aj na dosiahnutie požadovaného minimálneho počtu bodov na úspešnosť v prípade každého zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov: aspoň 18 bodov v kategórii Relevantnosť projektu; aspoň 13 bodov v kategórii Kvalita návrhu a realizácie projektu a 11 bodov v kategóriách Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce a Vplyv. V prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

Vo všeobecnosti a v rámci obmedzení vyplývajúcich z existujúcich vnútroštátnych a európskych právnych rámcov platí, že výsledky by sa mali sprístupniť ako otvorené vzdelávacie zdroje, ako aj na príslušných odborných a sektorových platformách alebo na platformách príslušných orgánov. V návrhu sa opíše spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných údajov, materiálov, dokumentov, ako aj audiovizuálnej aktivity a aktivity na sociálnych médiách prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Táto akcia sa riadi modelom financovania s použitím jednorazových platieb. Výška celkovej jednorazovej platby sa určí pre každý grant na základe odhadovaného rozpočtu akcie navrhovanej žiadateľom. Udeľujúci orgán stanoví jednorazovú platbu každého grantu na základe návrhu, výsledku hodnotenia, mier financovania a maximálnej výšky grantu stanovenej vo výzve.

Maximálna výška grantu EÚ na jeden projekt predstavuje 4 milióny EUR.

Stanovenie jednorazovej platby na projekt

Žiadatelia musia vyplniť podrobnú rozpočtovú tabuľku podľa formulára žiadosti, pričom zohľadnia tieto body:

 1. prijímateľ/prijímatelia by mal/mali rozpočet podľa potreby podrobne opísať a rozplánovať ho v rámci ucelených pracovných balíkov (napr. rozdelený na „riadenie projektov“, „odbornú prípravu“, „organizáciu podujatí“, „prípravu a realizáciu mobility“, „oznamovanie a šírenie“, „zabezpečenie kvality“ atď.);
 2. návrh musí obsahovať opis aktivít v rámci každého pracovného balíka;
 3. žiadatelia musia vo svojom návrhu uviesť rozdelenie jednorazovej platby, z ktorého bude zrejmý podiel prostriedkov na jednotlivé pracovné balíky (a v rámci každého pracovného balíka podiel prostriedkov pridelených každému prijímateľovi a prepojenému subjektu);
 4. do opísaných nákladov môžu patriť náklady na zamestnancov, cestovné náklady a náklady spojené s pobytom, náklady na zariadenie a zadanie zákazky subdodávateľom a ďalšie náklady (napríklad na šírenie informácií, uverejňovanie alebo preklady).

Návrhy sa vyhodnotia v súlade so štandardnými postupmi hodnotenia s pomocou interných a/alebo externých odborníkov. Odborníci posúdia kvalitu návrhov vzhľadom na požiadavky vymedzené vo výzve a na očakávaný vplyv, kvalitu a efektívnosť akcie.

Povoľujúci úradník na základe vyhodnotenia návrhu určí výšku jednorazovej platby, v ktorej zohľadní zistenia vykonaného posudzovania. Hodnota jednorazovej platby bude obmedzená maximálne na 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po hodnotení.

Parametre grantu (maximálna výška grantu, miera financovania, celkové oprávnené náklady atď.) sa stanovia v zmluve o grante.

Výsledky projektu sa vyhodnotia vzhľadom na dokončené výstupy. V rámci systému financovania sa umožní klásť dôraz skôr na výstupy ako na vstupy, a tým sa zameriavať na kvalitu a úroveň dosahovania merateľných cieľov.

Viac informácií sa nachádza vo vzorovej zmluve o grante, ktorá je k dispozícii na portáli financovania a ponúk (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Učenie sa na pracovisku podľa strediska Cedefop označuje vedomosti a zručnosti nadobudnuté prostredníctvom vykonávania úloh v odbornom kontexte a uvažovania o nich, a to buď na pracovisku […], alebo v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy. V prípade počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné OVP) podľa správy Komisie z roku 2013 (Učenie sa na pracovisku v Európe: postupy a politické usmernenia) existujú tri formy učenia sa na pracovisku: 1. Programy alternačnej odbornej prípravy alebo učňovská príprava, známe ako tzv. Duálny systém; 2. Učenie sa na pracovisku ako školské OVP zahŕňajúce obdobia odbornej prípravy na pracovisku v podnikoch a 3. Učenie sa na pracovisku v rámci školského programu vykonávané prostredníctvom laboratórnej, dielenskej, kuchynskej, reštauračnej praxe na pracovisku, juniorských alebo cvičných firiem, simulácií alebo projektových úloh v skutočných podnikoch/v priemysle.

  Celá terminológia odborného vzdelávania a prípravy vrátane učenia sa na pracovisku sa nachádza v oficiálnej publikácii strediska Cedefop na adrese:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Ako napr. EKR, EQAVET, odporúčanie Rady týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu, odporúčanie Rady týkajúce sa kľúčových kompetencií atď.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?Uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.SLK.

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}