Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Kooperačné partnerstvá

Základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov. Ich cieľom je podporiť rozvoj, prenos a/alebo realizáciu inovatívnych postupov, ako aj realizáciu spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností na európskej úrovni. Výsledky by mali byť opätovne použiteľné a prenosné, malo by byť možné ich skvalitniť a ak je to možné, mali byť mať aj výrazný interdisciplinárny rozmer. Od vybratých projektov sa bude očakávať výmena výsledkov ich aktivít na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Kooperačné partnerstvá sú ukotvené v prioritách a politických rámcoch jednotlivých sektorov programu Erasmus+ na európskej aj národnej úrovni a zameriavajú sa na tvorbu stimulov medzisektorovej a horizontálnej spolupráce v tematických oblastiach.

CIELE AKCIE

Kooperačné partnerstvá sú zamerané na:

 • zvyšovanie kvality práce, aktivít a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni), ktoré by boli primerané kontextu jednotlivých organizácií a viedli by k zlepšeniam a novým prístupom.

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ NA PODANIE ŽIADOSTI TÝKAJÚCEJ SA KOOPERAČNÉHO PARTNERSTVA

Návrhy projektov kooperačných partnerstiev sú oprávnené na získanie grantu z programu Erasmus+ vtedy, ak spĺňajú tieto kritériá:

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Kto môže požiadať o grant?

Žiadateľom môže byť každá účastnícka organizácia zriadená v programovej krajine. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ktoré druhy organizácií sú oprávnené na účasť na projekte?

Na kooperačnom partnerstve sa môže zúčastňovať každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v programovej krajine alebo v ľubovoľnej partnerskej krajine sveta (pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu)[1]. Organizácie zriadené v programových krajinách sa môžu zúčastňovať v pozícii koordinátora projektu alebo partnerskej organizácie. Organizácie v partnerských krajinách sa nemôžu zúčastňovať na projekte ako jeho koordinátori.

Bez ohľadu na oblasť, na ktorú má projekt vplyv, sú kooperačné partnerstvá otvorené všetkým druhom organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu alebo v iných sociálno-ekonomických sektoroch, ako aj organizáciám vykonávajúcim prierezové aktivity pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a potvrdzovania, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by kooperačné partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti a dosiahnuť relevantné a vysokokvalitné výsledky projektu.

Účasť pridružených partnerských organizácií

Okrem organizácií, ktoré sa formálne zúčastňujú na projekte (ako koordinátor a partnerské organizácie), môžu kooperačné partnerstvá zapájať aj partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu.

V rámci projektu Erasmus+ sa budú takíto partneri nazývať „pridružení partneri“. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu. Na účely pochopenia ich úlohy v rámci partnerstva a získania celkového prehľadu o návrhu je však potrebné v návrhu projektu jednoznačne opísať ich zapojenie do projektu a rôznych aktivít.

Počet a profil účastníckych organizácií

Kooperačné partnerstvo je nadnárodný projekt a tvoria ho aspoň tri organizácie z troch rozličných programových krajín.

Maximálny počet účastníckych organizácií v jednom partnerstve nie je stanovený. V prípade návrhov kooperačných partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré na decentralizovanej úrovni riadia národné agentúry programu Erasmus+ a ktorých financovanie je založené na modeli financovania jednotkových nákladov, je však rozpočet nákladov na riadenie a realizáciu projektu limitovaný (do výšky rozpočtu na 10 účastníckych organizácií).

V čase podania žiadosti o grant musia byť identifikované všetky účastnícke organizácie.

Kooperačné partnerstvá sa spravidla zameriavajú na spoluprácu medzi organizáciami zriadenými v programových krajinách. Účastníkmi však môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (nie ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.

Riešené priority

O finančnej podpore kooperačných partnerstiev možno uvažovať iba vtedy, ak sa zameriavajú na riešenie:

 • aspoň jednej horizontálnej priority

a/alebo

 • aspoň jednej osobitnej priority, ktorá je relevantná pre najviac ovplyvnenú oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

V rámci týchto priorít národné agentúry v prípade projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré na decentralizovanej úrovni riadia národné agentúry programu Erasmus+, môžu klásť väčší dôraz na tie priority, ktoré sú mimoriadne dôležité v národnom kontexte (označované ako „európske priority v národnom kontexte“). Národné agentúry musia potenciálnych žiadateľov náležite informovať prostredníctvom svojich webových sídiel.

Miesto aktivít

Všetky aktivity kooperačného partnerstva sa musia realizovať v krajinách účastníckych organizácií projektu, ktoré sú buď úplnými, alebo pridruženými partnermi.

Navyše, pokiaľ je to náležitým spôsobom odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie[2], a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu realizovať aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v programových alebo partnerských krajinách.

Trvanie projektu

Od 12 do 36 mesiacov.

Trvanie projektu sa musí určiť vo fáze podania žiadosti v závislosti od cieľov projektu a typu plánovaných aktivít v danom období.

Kooperačné partnerstvo možno predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti prijímateľa a so súhlasom národnej alebo výkonnej agentúry za predpokladu, že celkové trvanie projektu nepresiahne 36 mesiacov. V takomto prípade sa celková výška grantu nemení.

Kde podať žiadosť?

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto oblastiach s výnimkou európskych MVO:

 • Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

V prípade partnerstiev v oblasti športu a partnerstiev v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi MVO[3]:

 • Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.
  • Šport – identifikátor výzvy: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Európske MVO – identifikátor výzvy:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

V oboch prípadoch môže to isté konzorcium partnerov podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť a len jednej agentúre[4].

Kedy podať žiadosť?

V prípade partnerstiev v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v týchto oblastiach s výnimkou európskych MVO:

 • Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 20. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. novembrom toho istého roku a 28. februárom nasledujúceho roku.

V prípade partnerstiev v oblasti mládeže predložených akoukoľvek organizáciou pôsobiacou v tejto oblasti s výnimkou európskych MVO:

 • Možný dodatočný termín:

národné agentúry môžu zorganizovať druhé kolo podávania žiadostí, na ktoré sa tiež budú vzťahovať pravidlá uvedené v tomto sprievodcovi. O tejto možnosti budú národné agentúry informovať prostredníctvom svojho webového sídla.

V prípade organizovania druhého kola musia žiadatelia predložiť žiadosť o grant do 3. novembra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú medzi 1. marcom a 31. májom nasledujúceho roku.

V prípade partnerstiev v oblasti športu a partnerstiev v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi MVO:

 • Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 20. mája do 17:00:00 h (bruselského času).

Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy

Partnerstvo môže organizovať aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy pre zamestnancov, pracovníkov s mládežou, učiacich sa a mladých ľudí s cieľom podporiť realizáciu projektu a dosiahnutie jeho cieľov.

Aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy môžu mať akúkoľvek formu, ktorá je relevantná pre projekt, pričom sa na nich môže zúčastniť viac ako jeden typ účastníkov, a to individuálne alebo v skupine. Formát, účel, druh a počet účastníkov navrhovaných aktivít sa opíše a odôvodní v žiadosti o projekt.

Oprávnenými účastníkmi aktivít vzdelávania, výučby a odbornej prípravy môžu byť:

 • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci[5], ako napr. profesori, učitelia, školitelia a ďalší zamestnanci pracujúci v účastníckych organizáciách,
 • pracovníci s mládežou,
 • prizvaní učitelia a experti z organizácií, ktoré sa na partnerstve nezúčastňujú,
 • učni, žiaci v OVP, vysokoškolskí študenti[6], vzdelávajúci sa dospelí a žiaci z účastníckych organizácií,
 • mladí ľudia z krajín účastníckych organizácií,
 • zamestnanci v oblasti športu ako tréneri, manažéri alebo inštruktori, športovci, rozhodcovia.

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Projekt kooperačného partnerstva sa skladá zo štyroch fáz, ktoré sa začínajú ešte pred výberom návrhu projektu na poskytnutie finančnej podpory: plánovanie, príprava, realizácia a nadväzujúce opatrenia. Účastnícke organizácie a účastníci zapojení do aktivít by mali zohrávať aktívnu úlohu vo všetkých týchto fázach, aby sa z ich skúsenosti čo najviac naučili.

 • Plánovanie (stanovenie potrieb, cieľov, vzdelávacích výstupov a výstupov projektu, formátov aktivít, vypracovanie harmonogramu atď.).
 • Príprava (plánovanie aktivít, vypracovanie pracovného programu, praktické opatrenia, potvrdenie cieľových skupín plánovaných aktivít, uzavretie zmlúv s partnermi atď.).
 • Realizácia aktivít.
 • Nadväzujúce opatrenia (vyhodnotenie aktivít a ich vplyvu na rôznych úrovniach, šírenie a využívanie výsledkov projektu).

Horizontálne aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní projektu:

Okrem dodržania formálnych kritérií a stanovenia podmienok udržateľnej spolupráce so všetkými partnermi projektu môžu k zintenzívneniu vplyvu a k lepšej kvalitatívnej realizácii kooperačných partnerstiev v rôznych fázach projektu prispieť aj nasledujúce prvky. Žiadatelia sa podporujú, aby pri navrhovaní projektov kooperačného partnerstva zohľadnili tieto príležitosti a rozmery.

Environmentálna udržateľnosť

Projekty by mali byť navrhnuté tak, aby boli environmentálne vhodné, pričom by mali vo všetkých aspektoch zahŕňať ekologické postupy. Organizácie a účastníci by mali svoj projekt navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, ktorý bude všetky strany zapojené do projektu motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a k vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na rôznych úrovniach, a zároveň organizáciám a účastníkom pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie aktivít projektu.

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, ako aj inklúziu a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Na účely realizácie týchto zásad bola stratégia inklúzie a rozmanitosti navrhnutá tak, aby sa v nej podporoval lepší dosah na účastníkov z najrôznejších prostredí, a to najmä účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam účasti na európskych projektoch. Organizácie by mali navrhnúť prístupné a inkluzívne aktivity projektu s prihliadnutím na názory účastníkov s nedostatkom príležitostí a zapojiť ich do rozhodovania počas celého procesu.

Digitálny rozmer

Kľúčom k úspešným kooperačným partnerstvám sú virtuálna spolupráca a experimentovanie s príležitosťami v rámci virtuálneho a zmiešaného vzdelávania. V rámci projektov v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých sa dôrazne odporúča používať platformy eTwinning, School Education Gateway a EPALE, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení. V rámci projektov v oblasti mládeže sa dôrazne odporúča používať Európsky portál pre mládež a platformu stratégie Európskej únie pre mládež, ktoré umožňujú spolupracovať pred aktivitami projektu, počas nich a po ich skončení.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Relevantnosť projektu

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • je návrh relevantný pre ciele a priority akcie. Okrem toho sa bude návrh považovať za vysoko relevantný, ak:
  • sa zaoberá prioritou inklúzia a rozmanitosť,
  • v prípade projektov riadených národnými agentúrami programu Erasmus+ na decentralizovanej úrovni: sa zaoberá jednou alebo viacerými európskymi prioritami v národnom kontexte, ktoré oznámila národná agentúra,
 • sú profil, skúsenosti a aktivity účastníckej organizácie relevantné pre oblasť žiadosti,
 • je návrh založený na skutočnej a primeranej analýze potrieb,
 • je návrh vhodný na vytváranie synergií medzi rôznymi oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu alebo môže mať významný vplyv na jednu alebo viaceré z týchto oblastí,
 • je návrh inovačný,
 • návrh dopĺňa ďalšie iniciatívy, ktoré už účastnícke organizácie realizujú,
 • návrh prináša pridanú hodnotu na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by sa aktivity vykonávali iba v jednej krajine.

Kvalita návrhu a realizácie projektu

(maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • sú ciele projektu jasne vymedzené, realistické a riešia potreby a ciele účastníckych organizácií, ako aj potreby svojich cieľových skupín,
 • je navrhovaná metodika jednoznačná, primeraná a uskutočniteľná:
 • je pracovný plán projektu jasný, úplný a účinný a zahŕňa primerané fázy prípravy, realizácie a šírenia výsledkov projektu,
 • je projekt nákladovo efektívny a prideľujú sa v ňom primerané zdroje na jednotlivé aktivity,
 • v projekte sa navrhujú primerané opatrenia kontroly kvality, monitorovania a hodnotenia na zabezpečenie vysokej kvality realizácie projektu, jeho včasného dokončenia a dodržania rozpočtu,
 • sú aktivity navrhnuté prístupne a inkluzívne a do akej sú otvorené osobám s nedostatkom príležitostí,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie svojich fyzických aktivít a zlepšenie spolupráce medzi partnerskými organizáciami;
  • Ak sú oblastiach, v ktorých pôsobia účastnícke organizácie, k dispozícii online platformy programu Erasmus+: miera, do akej sa v projekte využívajú online platformy programu Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Európsky portál pre mládež, platforma stratégie EÚ pre mládež) ako nástroje na prípravu, realizáciu a vykonávanie opatrení nadväzujúcich na aktivity v rámci projektu,
 • je projekt navrhnutý tak, aby bol environmentálne vhodný, a v rôznych fázach zahŕňa ekologické postupy.

Ak sa v rámci projektu plánujú aktivity odbornej prípravy, výučby alebo vzdelávania:

 • miera, do akej sú tieto aktivity primerané z hľadiska projektových cieľov a zahŕňajú primeraný profil a počet účastníkov,
 • kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory aktivít v oblasti vzdelávania, výučby a odbornej prípravy,
 • kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov je v súlade s európskymi zásadami a nástrojmi na transparentnosť a uznávanie kvalifikácií.

Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • projekt obsahuje primeranú kombináciu účastníckych organizácií, pokiaľ ide o profil, minulé skúsenosti v programe a odborné znalosti na úspešné dokončenie všetkých cieľov projektu,
 • projekt zapája nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami v danej akcii,
 • navrhované rozdelenie úloh preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • návrh obsahuje účinné mechanizmy koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami,
 • v prípade potreby miera, do akej zapojenie účastníckej organizácie z partnerskej krajiny predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu (ak táto podmienka nie je splnená, účastnícka organizácia z partnerskej krajiny sa vylúči z návrhu projektu vo fáze posudzovania).

Vplyv

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • obsahuje návrh projektu konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov projektu do bežnej práce účastníckych organizácií,
 • má projekt potenciál priaznivo ovplyvniť účastníkov a účastnícke organizácie, ako aj širšiu komunitu,
 • majú očakávané výsledky projektu potenciál využitia mimo účastníckych organizácií projektu počas trvania a po dokončení projektu na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni,
 • obsahuje návrh projektu konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu účastníckym organizáciám, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie,
  • v prípade potreby miera, do akej sa v návrhu opisuje spôsob zabezpečenia voľnej dostupnosti a podpory vypracovaných materiálov, dokumentov a médií prostredníctvom otvorených licencií, a to bez uplatňovania neprimeraných obmedzení,
 • návrh projektu obsahuje konkrétne a účinné kroky na zabezpečenie udržateľnosti vplyvu projektu a jeho výsledkov aj po využití grantu EÚ.

Návrhy musia získať aspoň 60 bodov, aby sa mohlo uvažovať o ich finančnej podpore. Okrem toho musia získať minimálne polovicu maximálneho počtu bodov v každej kategórii uvedených kritérií na vyhodnotenie návrhov (t. j. aspoň 15 bodov v kategóriách Relevantnosť projektu a Vplyv; 10 bodov v kategóriách Kvalita návrhu a realizácie projektu a Kvalita partnerstva a podmienok spolupráce).

Pokiaľ ide o kooperačné partnerstvá riadené výkonnou agentúrou, v prípadoch ex aequo sa uprednostnia projekty s najvyšším počtom bodov získaných v rámci kritéria Relevantnosť projektu a potom kritéria Vplyv.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

V závislosti od druhu kooperačného partnerstva a v prípadoch podania žiadosti [národné agentúry programu Erasmus+ v programových krajinách alebo Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli] sa návrhy budú riadiť odlišným modelom rozpočtu. Tieto modely sa vysvetľujú ďalej:

 1. V prípade návrhov partnerstiev spolupráce v oblasti vzdelávania odbornej prípravy a mládeže[7], ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+:

Navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky nákladových položiek, z ktorých si žiadatelia vyberú podľa aktivít, ktoré chcú vykonať, a podľa výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť. Prvá položka Riadenie a realizácia projektu je nákladová položka, o ktorú môžu požiadať všetky typy kooperačných partnerstiev, keďže v rámci tejto položky sa uvádzajú náklady, ktoré vzniknú pri všetkých projektoch. Kooperačné partnerstvá môžu požiadať aj o konkrétnu finančnú podporu na organizovanie nadnárodných projektových stretnutí. Ostatné nákladové položky môžu uplatniť len tie projekty, ktoré presadzujú významnejšie ciele z hľadiska výsledkov projektu, šírenia informácií alebo integrovaných aktivít výučby, odbornej prípravy a učenia sa. Okrem toho možno žiadať aj o úhradu mimoriadnych nákladov a nákladov spojených s účasťou osôb s nedostatkom príležitostí, a to v prípade, že je to odôvodnené aktivitami/výsledkami projektu.

Celkový grant na projekt predstavuje pohyblivú sumu, pričom minimálna suma je 100 000 EUR a maximálna 400 000 EUR pre projekty s dĺžkou trvania minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.

Tabuľky s podrobnými pravidlami financovania s platnými sadzbami a rozpočtovými položkami, ktoré tvoria rozpočet tohto typu projektov, sa nachádzajú ďalej v oddiele Uplatniteľné pravidlá financovania návrhov partnerstiev spolupráce v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže[8] riadených národnými agentúrami programu Erasmus+ na decentralizovanej úrovni.

 1. V prípade návrhov kooperačných partnerstiev v oblasti:
 • športu alebo
 • vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložených európskymi MVO,

riadených Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli:

Navrhovaný model financovania pozostáva z ponuky troch celkových jednorazových platieb, ktoré zodpovedajú celkovej sume grantu na projekt: 120 000 EUR, 250 000 EUR a 400 000 EUR. Žiadatelia si vyberú z troch vopred stanovených súm podľa aktivít, ktoré chcú realizovať, a výsledkov, ktoré chcú dosiahnuť.

Pri plánovaní svojich projektov si žiadajúce organizácie spoločne so svojimi partnermi projektu budú musieť vybrať takú sumu celkovej jednorazovej platby, ktorá sa viac hodí na účely pokrytia nákladov ich projektov, a to na základe svojich potrieb a cieľov. Ak je projekt vybraný na poskytnutie financovania, z požadovanej sumy jednorazovej platby sa stane suma celkového grantu.

Návrhy musia obsahovať opis aktivít, ktoré sa žiadatelia zaväzujú realizovať spoločne s požadovanou sumou jednorazovej platby, a musia spĺňať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Požiadavky, ktoré závisia od jednorazových platieb

 1. V prípade výšky grantu 120 000 alebo 250 000 EUR:

Návrhy musia obsahovať analýzu potrieb a musí sa v nich uvádzať rozdelenie úloh a rozpočtových prostriedkov medzi partnermi projektu. Uviesť sa musí aj harmonogram vykonania každého pracovného balíka projektu a aktivít a termín na predloženie výstupov projektu.

V opise projektu sa musí rozlišovať medzi riadením projektov a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu. Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi, čiastkovými cieľmi a výstupmi. Žiadateľom sa odporúča rozdeliť svoje projekty najviac na päť pracovných balíkov vrátane jedného balíka venovaného riadeniu projektov.

 1. V prípade výšky grantu 400 000 EUR:

V opise projektu sa uvedie podrobná metodika projektov s jasným rozdelením úloh a finančných opatrení medzi partnermi, podrobný harmonogram s čiastkovými cieľmi a hlavnými výstupmi, systém monitorovania a kontroly a nástroje, ktoré sa zaviedli v záujme zabezpečenia včasnej realizácie aktivít projektu.

Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Každý pracovný balík sa musí prepojiť so špecifickými cieľmi, čiastkovými cieľmi a výstupmi. Žiadateľom sa odporúča rozdeliť svoje projekty najviac na päť pracovných balíkov vrátane jedného balíka venovaného riadeniu projektov.

Návrhy musia rozvíjať mechanizmy zabezpečenia kvality a monitorovania a stratégiu hodnotenia. Žiadatelia musia v rámci stratégie hodnotenia identifikovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré umožňujú posúdiť úroveň dosiahnutia uvedených cieľov.

Vyplatenie grantu

Záverečná platba bude zodpovedať počtu organizovaných aktivít a dokončených pracovných balíkov, pričom sa určí limit maximálnej výšky grantu stanovenej v zmluve o grante, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté uplatňovanie článkov osobitne súvisiacich s platobnými podmienkami a znížením grantu.

UPLATNITEĽNÉ PRAVIDLÁ FINANCOVANIA NÁVRHOV PARTNERSTIEV SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDELÁVANIA, ODBORNEJ PRÍPRAVY A MLÁDEŽE[9] RIADENÝCH NÁRODNÝMI AGENTÚRAMI PROGRAMU ERASMUS+:

Návrh rozpočtu projektu sa musí riadiť týmito pravidlami financovania (v eurách):

Maximálny udelený grant:

pohyblivá suma do výšky 400 000 EUR

Prijímatelia môžu využiť celkovú výšku grantu EÚ prideleného na projekt najflexibilnejším spôsobom po celý čas jeho trvania a podľa toho, ako je potrebné aktivity realizovať chronologicky podľa pracovného plánu.

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Riadenie a realizácia projektov

Riadenie projektu (napr. plánovanie, financie, koordinácia a komunikácia medzi partnermi atď.); materiály, nástroje, prístupy atď. v oblasti vzdelávania/výučby/odbornej prípravy (s lokálnym využitím). Virtuálna spolupráca a miestne aktivity v rámci projektu (napr. práca na projekte v triede s učiacimi sa, aktivity zamerané na prácu s mládežou, organizovanie a mentorstvo v oblasti integrovaných aktivít vzdelávania/odbornej prípravy atď.); informovanie, propagácia a šírenie výsledkov projektu (napr. brožúry, letáky, informácie na webe atď.).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania kooperačného partnerstva a na základe počtu zapojených účastníckych organizácií.

Príspevok na aktivity koordinačnej organizácie:

500 EUR mesačne.

Maximálne 2 750 EUR mesačne

Príspevok na aktivity ostatných účastníckych organizácií:

250 EUR na organizáciu na mesiac.

Nadnárodné projektové stretnutia

Účasť jednotlivých partnerov projektu na stretnutiach na účely realizácie a koordinácie. Príspevok na cestovné náklady a náklady spojené s pobytom.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity[10] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou[11].

Cestovné vzdialenosti od 100 do 1 999 km:

575 EUR na účastníka na stretnutie.

Cestovné vzdialenosti od 2 000 km:

760 EUR na účastníka na stretnutie.

Výsledky projektu

Výsledky/hmatateľné výstupy projektu (napr. učebné plány, pedagogické materiály a materiály na prácu s mládežou, otvorené vzdelávacie zdroje, nástroje IT, analýzy, štúdie, metódy partnerského učenia atď.).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: očakáva sa, že personálne náklady na riadiacich a administratívnych zamestnancov sa uhradia už v rámci položky Riadenie a realizácia projektu. S cieľom zabrániť prekrývaniu s touto položkou musia žiadatelia odôvodniť druh a výšku personálnych nákladov, o ktoré žiadajú v súvislosti s jednotlivými navrhovanými výstupmi.

Na tento druh podpory z grantu majú nárok len výstupy významné z hľadiska kvality aj množstva. Mal by sa preukázať potenciál výstupov z hľadiska širšieho použitia a využitia, ako aj vplyvu.

Tabuľka B1.1 na riadiaceho zamestnanca na deň práce na projekte.

Tabuľka B1.2 na výskumného pracovníka/učiteľa/školiteľa/pracovníka s mládežou na deň práce na projekte

Tabuľka B1.3 na technika na deň práce na projekte

Tabuľka B1.4 na administratívneho zamestnanca na deň práce na projekte

Multiplikačné podujatia

Príspevok na náklady spojené s organizáciou vnútroštátnych a nadnárodných konferencií, seminárov, podujatí (vo fyzickej alebo virtuálnej forme) zameraných na výmenu a šírenie výsledkov projektu (okrem cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom zástupcov účastníckych organizácií zapojených do projektu).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: podpora na multiplikačné podujatia sa poskytuje, len ak existuje priama súvislosť s výsledkami projektu. Projekt, ktorý nezískal podporu z grantu na výsledky, nemôže získať podporu na organizovanie multiplikačných podujatí.

100 EUR na miestneho účastníka

(t. j. účastníkov z krajiny, v ktorej sa dané podujatie koná).

Najviac 30 000 EUR na projekt, z čoho je najviac 5 000 EUR na projekt určených na virtuálne podujatia

200 EUR na medzinárodného účastníka (t. j. účastníkov z iných krajín).

15 EUR na účastníka virtuálnych podujatí

Podpora inklúzie

Náklady súvisiace s účasťou účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

100 EUR na účastníka

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100 % oprávnených nákladov.

Mimoriadne náklady

Príspevok na skutočné náklady spojené so zadaním zákazky subdodávateľovi alebo s nákupom tovaru a služieb.

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov vrátane použitia ekologickejších dopravných prostriedkov s nižšími uhlíkovými emisiami.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť. Zadanie zákazky subdodávateľovi sa musí týkať služieb, ktoré nemôžu pre riadne odôvodnené príčiny poskytnúť priamo účastnícke organizácie. Pri zariadení nesmie ísť o bežné kancelárske zariadenie ani o zariadenie, ktoré účastnícke organizácie bežne používajú.

80 % oprávnených nákladov.

Najviac 50 000 EUR na projekt (okrem nákladov na poskytnutie finančnej záruky)

Dodatočné finančné prostriedky na aktivity vzdelávania, výučby a odbornej prípravy

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Podpora na cestovné náklady

Príspevok na cestovné náklady účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta konania aktivít a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity[12] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou[13].

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR.

 

Individuálna podpora

Náklady spojené s pobytom počas aktivity.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania pobytu každého účastníka vrátane sprevádzajúcich osôb (v prípade potreby), ako aj vrátane jedného dňa na cestovanie pred začatím aktivity a jedného dňa na cestovanie po skončení aktivity.

Individuálnu podporu možno poskytnúť až na 365 dní trvania aktivity. Žiadosť o úhradu týchto nákladov sa musí zdôvodniť vo formulári žiadosti.

Základná sadzba pre zamestnancov a pracovníkov s mládežou: 106 EUR.

Základná sadzba pre učiacich sa a mladých ľudí: 58 EUR.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity. Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby a od 60. dňa aktivity 50 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Jazyková podpora

Náklady spojené s podporou, ktorá sa poskytuje účastníkom s cieľom zlepšiť znalosť vyučovacieho jazyka alebo jazyka na pracovisku.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: Na základe počtu účastníkov a len v prípade aktivít, ktoré trvajú od 2 do 12 mesiacov.

Žiadosť o úhradu týchto nákladov sa musí zdôvodniť vo formulári žiadosti.

150 EUR na účastníka, ktorý potrebuje jazykovú podporu

Tabuľka A – Výsledky projektu (sumy v eurách na deň)

Toto financovanie možno využiť len na náklady na zamestnancov organizácií, ktoré sa zúčastňujú na projekte na vytvorenie výsledkov projektu[14]. Jednotlivé sumy závisia od: a) profilu zamestnanca zapojeného do projektu a b) krajiny účastníckej organizácie, ktorej zamestnanec sa zapája do projektu.

 

Riadiaci pracovník

Učiteľ/školiteľ/výskumný pracovník/

pracovník s mládežou

Technik

Administratívni zamestnanci/dobrovoľník

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Dánsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Lichtenštajnsko, Nórsko

294

241

190

157

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Fínsko, Island

280

214

162

131

Česká republika, Grécko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovinsko

164

137

102

78

Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Severomacedónska republika, Turecko

88

74

55

47

Tabuľka B – Výsledky projektu (sumy v eurách na deň)

Toto financovanie možno využiť len na náklady na zamestnancov organizácií, ktoré sa zúčastňujú na projekte na vytvorenie výsledkov projektu[15]. Jednotlivé sumy závisia od: a) profilu zamestnanca zapojeného do projektu a b) krajiny účastníckej organizácie, ktorej zamestnanec sa zapája do projektu.

 

Riadiaci pracovník

Učiteľ/školiteľ/

výskumný pracovník/

pracovník s mládežou

Technik

Administratívni zamestnanci

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Austrália, Kanada, Kuvajt, Macao, Monako, Katar, San Maríno, Švajčiarsko, Spojené štáty americké

294

241

190

157

Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Spojené kráľovstvo

280

214

162

131

Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Kórejská republika, Omán, Saudská Arábia, Taiwan

164

137

102

78

Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Azerbajdžan, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belize, Benin, Bhután, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Burkina Faso, Burundi, Cookove ostrovy, Čad, Čierna Hora, Čile, Čína, Dominika, Dominikánska republika, Džibutsko, Ekvádor, Egypt, Eritrea, Etiópia, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambia, Gruzínsko, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irán, Irak, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južný Sudán, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kazachstan, Keňa, Kiribati, Kirgizsko, Kolumbia, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Kórejská ľudovodemokratická republika, Kosovo, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbya, Madagaskar, Malawi, Malajzia, Maldivy, Mali, Marshallove ostrovy, Mauritánia, Maurícius, Mexiko, Mikronézske federatívne štáty, Moldavsko, Mongolsko, Maroko, Mozambik, Mjanmarsko, Namíbia, Nauru, Nepál, Nikaragua, Niger, Nigéria, Niue, Pakistan, Palau, Palestína, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Republika Pobrežia Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Salvádor, Samoa, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Svätý Krištof a Nevis, Sudán, Surinam, Svazijsko, Sýria, Šalamúnove ostrovy, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkménsko, Tuvalu, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, územie Ruska uznané medzinárodným právom, územie Ukrajiny uznané medzinárodným právom, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východotimorská demokratická republika, Zambia, Zimbabwe

88

74

55

39

 1. Všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v programovej krajine, ktoré chcú byť súčasťou kooperačného partnerstva, musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, musia sa však zaviazať, že budú dodržiavať jej zásady. –

  Na účely tejto akcie sa neformálne skupiny mladých ľudí nepovažujú za organizáciu, a preto nie sú oprávnené na účasť (ani ako žiadatelia, ani ako partneri).

 2. Inštitúcie Európskej únie sídlia v Bruseli, vo Frankfurte, v Luxemburgu, Štrasburgu a v Haagu.

 3. Vymedzenie pojmu „európska MVO“ na účely programu Erasmus+ sa nachádza v časti D – Slovník pojmov tohto sprievodcu.

 4. Spomedzi národných agentúr programu Erasmus+ vrátane Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli.

 5. V oblasti školského vzdelávania táto kategória zahŕňa pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobia v školách, ako sú školskí inšpektori, školskí poradcovia, pedagogickí poradcovia, psychológovia a pod.

 6. V sektore vysokoškolského vzdelávania musia byť študenti zapísaní v účastníckej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa po úroveň doktorátu (vrátane).

 7. Okrem návrhov, v rámci ktorých je žiadateľom európska MVO pôsobiaca v ktorejkoľvek z uvedených oblastí. Títo žiadatelia musia požiadať Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v Bruseli o financovanie na centralizovanej úrovni. Vymedzenie pojmu „európska MVO“ na účely programu Erasmus+ sa nachádza v časti D – Slovník pojmov tohto sprievodcu.

 8. Okrem návrhov, v prípade ktorých je žiadateľom európska MVO pôsobiaca v ktorejkoľvek z uvedených oblastí. Títo žiadatelia musia požiadať Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v Bruseli o financovanie na centralizovanej úrovni. Vymedzenie pojmu „európska MVO“ na účely programu Erasmus+ sa nachádza v časti D – Slovník pojmov tohto sprievodcu.

 9. Okrem návrhov, v prípade ktorých je žiadateľom európska MVO pôsobiaca v ktorejkoľvek z uvedených oblastí. Títo žiadatelia musia požiadať Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v Bruseli o financovanie na centralizovanej úrovni. Vymedzenie pojmu „európska MVO“ na účely programu Erasmus+ sa nachádza v časti D – Slovník pojmov tohto sprievodcu.

 10. Ak je napr. Osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. J. Od 500 do 1 999 km).

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.

 12. Ak je napr. Osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. J. Od 500 do 1 999 km).

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.

 14. V prípade vysokoškolského vzdelávania sú náklady na zamestnancov pracujúcich na fakultách inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a ktoré sú prijímateľmi grantu, oprávnené podľa kategórie nákladov pre Výsledky projektu.

 15. V prípade vysokoškolského vzdelávania sú náklady na zamestnancov pracujúcich na fakultách inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú udelenú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a ktoré sú prijímateľmi grantu, oprávnené podľa kategórie rozpočtu pre Výsledky projektu.