Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže

ČO JE AKREDITÁCIA NA ERASMUS V OBLASTI MLÁDEŽE[1]

Akreditácie na Erasmus predstavujú nástroj pre organizácie, ktoré sa chcú otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci, posilniť participáciu mládeže a podporiť budovanie kapacít pracovníkov a organizácií pracujúcich s mládežou prostredníctvom aktivít v rámci vzdelávacej mobility. Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže uľahčuje vzdelávaciu mobilitu tým, že akreditovaným organizáciám poskytuje zjednodušený a flexibilný alternatívny formát na realizáciu aktivít.

V oblasti mládeže má akreditácia na Erasmus za cieľ:

 • podporiť osobný a profesijný rozvoj mladých ľudí prostredníctvom aktivít v rámci mobility v oblastiach neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa,
 • posilniť postavenie mladých ľudí, ich aktívne občianstvo a účasť na demokratickom živote,
 • prispieť k skvalitneniu práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni budovaním kapacít v organizáciách pôsobiacich v oblasti mládeže a podporou vzdelávacieho a profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou,
 • propagovať inklúziu a rozmanitosť, medzikultúrny dialóg, európsku spoluprácu a hodnoty solidarity, rovnosti príležitostí a ľudských práv medzi mladými ľuďmi v Európe.

Žiadajúce organizácie si budú musieť stanoviť dlhodobé ciele a plán aktivít, ktoré majú byť podporené finančnými prostriedkami z programu Erasmus+, očakávané prínosy týchto aktivít, ako aj prístup organizácie k riadeniu projektu. Udelením akreditácie na Erasmus v oblasti mládeže sa potvrdzuje, že žiadateľ zaviedol vhodné a účinné postupy a opatrenia na plánovanú realizáciu vysokokvalitných aktivít v rámci vzdelávacej mobility a na ich využívanie v prospech mládeže.

AKO TO FUNGUJE

Organizácie, ktoré chcú získať akreditáciu, si budú musieť stanoviť dlhodobé ciele a plán aktivít, ktoré majú byť podporené finančnými prostriedkami z programu Erasmus+, očakávané prínosy týchto aktivít a prístup organizácie k riadeniu projektu.

Organizácie môžu žiadosti o akreditáciu v oblasti mládeže predkladať priebežne a úspešní žiadatelia o akreditáciu na Erasmus v oblasti mládeže získajú zjednodušený prístup k príležitostiam v rámci kľúčovej akcie 1 v oblasti mládeže, ktoré sú uvedené v príslušných oddieloch tohto sprievodcu. Podrobné informácie o oprávnenosti, podmienkach účasti a kritériách na vyhodnotenie návrhov sa nachádzajú v konkrétnej výzve na predkladanie návrhov uverejnenej na stránke: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_sk.

Akreditácia na Erasmus sa udeľuje na roky 2021 až 2027 a podlieha pravidelnému monitorovaniu a povinnosti trvalého dodržiavania požiadaviek a pokynov týkajúcich sa akreditácie, ktoré vydala národná agentúra vykonávajúca dozor.

PRÍSTUP K PRÍLEŽITOSTIAM V OBLASTI MOBILITY S AKREDITÁCIOU NA ERASMUS

Akreditované organizácie majú možnosť zjednodušene požiadať o financovanie (žiadosť o grant) aktivít v rámci mobility v oblasti mládeže. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného akreditačného plánu, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Zameriavajú sa skôr na odhad počtu aktivít, ktoré sa majú realizovať, a počtu zapojených účastníkov.

Pri aktivitách v rámci mobility, ktoré sa majú realizovať v rámci tejto akcie, sa musia dodržiavať pravidlá a zásady stanovené pre každý druh aktivity v príslušných oddieloch tohto sprievodcu.

Akreditované organizácie sa zaväzujú, že budú dodržiavať štandardy kvality programu Erasmus v oblasti mládeže a realizovať vysokokvalitné aktivity v rámci mobility v oblasti mládeže.

Akreditované mládežnícke organizácie nemajú nárok na financovanie štandardných mládežníckych výmen a projektov mobility pracovníkov s mládežou. V týchto projektoch však môžu zastávať úlohu partnera. Výnimočne v roku 2021 organizácie, ktorým bola udelená akreditácia po termíne podania žiadosti o grant, majú nárok na financovanie v rámci druhého termínu pre štandardné mládežnícke výmeny a projekty mobility pracovníkov s mládežou.

Kritériá oprávnenosti

Pre žiadosti o granty platia všeobecné kritériá uvedené ďalej.

Oprávnení žiadatelia

Organizácie s platnou akreditáciou na Erasmus v oblasti mládeže v termíne podania žiadosti.

Oprávnené aktivity

 • Mládežnícke výmeny
 • Aktivity zamerané na profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou

Okrem toho možno realizovať tieto aktivity:

 • prípravné návštevy.

Opis a kritériá oprávnenosti sa pre všetky tieto aktivity vymedzujú v príslušných oddieloch tohto sprievodcu.

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov budú mať všetci prijímatelia možnosť predĺžiť svoj projekt na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:

 • 11. máj do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú 1. augusta toho istého roku.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie kritériá

Akreditovaná organizácia môže podať v rámci jednej výzvy len jednu žiadosť.

K formuláru žiadosti musí byť priložené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

PRIDELENIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom,
 • od požadovaných aktivít,
 • od minimálnej a maximálnej výšky grantu,
 • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: finančná výkonnosť, kvalitatívna výkonnosť, politické priority, ktoré sa riešia aktivitami, pre ktoré sa predkladá žiadosť, a vyváženosť z geografického hľadiska (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

 1. Hlavný rozpočet na túto akciu je určený na podporu nadnárodných činností, ktoré zahŕňajú organizácie a účastníkov z programových krajín. Okolo 25 % dostupných rozpočtových prostriedkov však možno použiť na financovanie medzinárodných aktivít v rámci mobility so zapojením organizácií a účastníkov z programových krajín a z partnerských krajín susediacich s EÚ (regióny 1 až 4, pozri oddiel Oprávnené krajiny v časti A tohto sprievodcu).

Tagged in: