Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Mobilita žiakov a zamestnancov v sektore školského vzdelávania

V rámci tejto akcie sa podporujú školy a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore školského vzdelávania, ktoré chcú organizovať aktivity vzdelávacej mobility pre žiakov a zamestnancov.

Podporuje sa široký rozsah aktivít vrátane pozorovania pri práci a kurzov profesijného rozvoja pre zamestnancov, individuálnej a skupinovej mobility žiakov, prizvaných expertov a ďalších aktivít, ako sa vysvetľuje ďalej.

Účastnícke organizácie by mali prostredníctvom svojich aktivít aktívne podporovať inklúziu a rozmanitosť, environmentálnu udržateľnosťdigitálne vzdelávanie: pomocou konkrétnych príležitostí na financovanie poskytovaných v rámci programu na tieto účely, zvyšovaním informovanosti účastníkov, výmenou najlepších postupov a výberom vhodného návrhu svojich aktivít.

CIELE AKCIE

Účelom aktivít v rámci mobility financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj škôl a ďalších organizácií v sektore školského vzdelávania. Konkrétne sú cieľmi tejto akcie:

 • Posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa prostredníctvom:
  • presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,
  • šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti,
  • podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy.
 • Zvyšovanie kvality výučby a učenia sa v školskom vzdelávaní prostredníctvom:
  • podpory odborného rozvoja učiteľov, vedúcich pracovníkov a iných zamestnancov škôl,
  • podpory využívania nových technológií a inovačných učebných metód,
  • zlepšovania jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách,
  • podpory výmeny a prenosu najlepších postupov v oblasti výučby a školského rozvoja.
 • Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:
  • budovania kapacít škôl na zapojenie sa do cezhraničných výmen a spolupráce a na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility,
  • sprístupnenia vzdelávacej mobility všetkým žiakom v rámci školského vzdelávania,
  • podpory uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov z období mobility v zahraničí.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K PRÍLEŽITOSTIAM PONÚKANÝM PROGRAMOM ERASMUS+ V OBLASTI MOBILITY

Školy a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore školského vzdelávania môžu požiadať o financovanie dvomi spôsobmi:

 • Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov poskytujú žiadajúcim organizáciám príležitosť na organizovanie rôznych aktivít v rámci mobility v období šiestich až osemnástich mesiacov. Krátkodobé projekty predstavujú najlepšiu možnosť pre organizácie, ktoré skúšajú využiť program Erasmus+ prvýkrát, alebo pre organizácie, ktoré chcú organizovať iba obmedzený počet aktivít.
 • Akreditované projekty mobility žiakov a zamestnancov sú otvorené iba pre organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania. Táto osobitná oblasť financovania umožňuje akreditovaným organizáciám pravidelne prijímať finančné prostriedky na aktivity v rámci mobility, ktorými sa postupne realizuje plán pre Erasmus. Akreditácie na Erasmus sú otvorené pre všetky organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne. Na podanie žiadosti sa nevyžaduje predchádzajúca skúsenosť s programom. Ďalšie informácie o tejto príležitosti sa nachádzajú v kapitole tohto sprievodcu, ktorá sa týka akreditácie na Erasmus v sektoroch vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania.

Okrem toho sa organizácie môžu zapojiť do programu aj bez podania žiadosti týmto spôsobom:

 • zapojením sa do existujúceho konzorcia pre mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktoré vedie akreditovaný koordinátor konzorcia v príslušnej krajine, prijímajúceho nových členov konzorcia,
 • prijatím účastníkov z inej krajiny: učiacich sa alebo zamestnancov z partnerskej organizácie v zahraničí môže prijať akákoľvek organizácia. Stať sa prijímajúcou organizáciou prináša cennú skúsenosť a je to dobrý spôsob, ako vytvárať partnerstvá a lepšie sa oboznámiť s programom pred samotným podaním žiadosti.

Školy sa nabádajú, aby sa zapojili do programu eTwinning: online komunity hosťovanej na zabezpečenej platforme, ku ktorej majú prístup učitelia overení službou eTwinning v každej krajine. eTwinning umožňuje školám zriaďovať spoločné virtuálne triedy a realizovať projekty s inými školami, učiteľom umožňuje diskutovať a vymieňať si informácie s kolegami, ako aj zapájať sa do najrôznejších príležitostí na profesijný rozvoj. eTwinning predstavuje aj ideálne prostredie na hľadanie partnerov pre budúce projekty.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Žiadajúca organizácia predstavuje kľúčový subjekt projektu v rámci kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje zmluvu o grante, realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy svojej národnej agentúre. Proces podávania žiadostí o krátkodobé projekty aj akreditácie na Erasmus je zameraný na potreby a plány žiadajúcej organizácie.

Väčšinu typov dostupných aktivít tvoria aktivity v rámci mobility odchádzajúcich študentov. Znamená to, že žiadajúca organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do prijímajúcej organizácie v zahraničí. Dôrazne sa odporúča využívať tieto príležitosti na organizovanie dvojstranných výmen alebo spoločných aktivít s jednou alebo viacerými partnerskými školami. V takom prípade by mala každá účastnícka škola požiadať o financovanie z programu Erasmus+, prípadne sa môže zapojiť do existujúceho konzorcia. Na zjednodušenie procesu hľadania partnerov ponúka program Erasmus+ nástroje na hľadanie partnerov v zahraničí: School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu) a eTwinning (www.etwinning.net).

Okrem toho existujú osobitné typy aktivít, ktoré žiadajúcim organizáciám umožňujú prizvať expertov alebo učiteľov v profesijnom rozvoji do svojich organizácií. Cieľom aktivít pre prichádzajúcich účastníkov mobility nie je vytvoriť dvojstranné výmeny, ale skôr pritiahnuť ľudí, ktorí dokážu prispieť k rozvoju a internacionalizácii žiadajúcej organizácie.

Realizácia všetkých aktivít podporovaných v rámci tejto akcie musí prebiehať v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus. Štandardy kvality programu Erasmus sa týkajú konkrétnych postupov realizácie úloh v rámci projektu, ako sú výber a príprava účastníkov, stanovenie, hodnotenie a uznávanie vzdelávacích výstupov, šírenie výsledkov projektov atď. Úplné znenie štandardov kvality programu Erasmus sa nachádza na tomto odkaze na webovom sídle Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_sk.

Inklúzia a rozmanitosť

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí. Pri výbere učiacich sa, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu, by sa mali zohľadňovať kľúčové faktory ako motivácia, zásluhy, ako aj osobný rozvoj a vzdelávacie potreby účastníkov. Podobne by sa pri výbere účastníkov z radov zamestnancov malo zabezpečiť, aby boli prínosy vyplývajúce z ich profesijného rozvoja dostupné všetkým učiacim sa v organizácii.

Počas prípravy, realizácie a nadväzujúcich opatrení aktivít v rámci mobility by mala vysielajúca a prijímajúca organizácia zapájať účastníkov do prijímania kľúčových rozhodnutí, aby sa zabezpečili maximálne prínosy a vplyv v prípade každého účastníka.

Účastnícke organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie a odbornú prípravu, sa nabádajú k aktívnemu vytváraniu a uľahčovaniu príležitostí v oblasti mobility, napr. integrovaním tzv. mobilitných okien do akademického kalendára a vymedzením postupu na opätovné začlenenie vracajúcich sa účastníkov.

Environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy

V súlade s normami kvality programu Erasmus musia organizácie, ktoré získajú podporu z programu, medzi účastníkmi propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie, zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility. Na tieto zásady by sa malo prihliadať pri príprave a realizácii všetkých programových aktivít, a to najmä pokiaľ ide o využívanie konkrétnej finančnej podpory poskytnutej v rámci programu na propagovanie udržateľného cestovania. Organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu by mali tieto zásady začleniť do svojej každodennej práce a takisto by mali medzi učiacimi sa a zamestnancami aktívne propagovať zmenu myslenia a správania.

Digitálna transformácia v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

V súlade s normami kvality programu Erasmus sa v programe podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zvýšiť kvalitu ich učenia sa a výučby. Pedagogickí a administratívni zamestnanci okrem toho môžu príslušné digitálne zručnosti potrebné na využívanie digitálnych technológií na kurzoch a v oblasti digitalizácie administratívy získať aj v programoch odbornej prípravy zameraných na digitálne zručnosti.

AKTIVITY

V tomto oddiele sa uvádzajú typy aktivít, ktoré možno podporiť z finančných prostriedkov programu Erasmus v rámci krátkodobých aj akreditovaných projektov.

V rámci každej aktivity možno poskytnúť dodatočnú podporu osobám sprevádzajúcim účastníkov s nedostatkom príležitostí, maloleté osoby alebo mladých dospelých, ktorí vyžadujú dohľad. Sprevádzajúce osoby možno podporovať počas celého trvania aktivity alebo len určitý čas jej trvania.

Mobilita zamestnancov

Oprávnené aktivity

 • Pozorovanie pri práci (2 až 60 dní)
 • Výučbové pobyty (2 až 365 dní)
 • Kurzy a odborná príprava (2 až 30 dní)

V prípade kurzov a odbornej prípravy sa oprávnené poplatky za kurzy obmedzia celkovo na 10 dní na účastníka. Zodpovednosť za výber kurzov a odbornej prípravy nesú žiadatelia. Tieto štandardy kvality boli navrhnuté tak, aby pomohli žiadateľom pri ich výbere poskytovateľov kurzov: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_sk.

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Oprávnení účastníci

Oprávnenými účastníkmi sú učitelia, vedúci pracovníci školy, ako aj všetci ostatní nepedagogickí odborníci a zamestnanci pracujúci v sektore školského vzdelávania.

K oprávneným nepedagogickým zamestnancom patria zamestnanci pracujúci v sektore školského vzdelávania buď v školách (asistenti učiteľov, pedagogickí poradcovia, psychológovia atď.), alebo v iných organizáciách pôsobiacich v sektore školského vzdelávania (napr. školskí inšpektori, poradcovia, koordinátori politík zodpovední za školské vzdelávanie atď.).

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie (napr. ako externí školitelia, odborníci alebo dobrovoľníci).

V každom prípade musí byť zdokumentovaný vzťah účastníka k vysielajúcej organizácii, a to tak, aby ho mohla národná agentúra overiť (napr. na základe pracovnej zmluvy alebo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, opisu pracovnej úlohy alebo podobného dokumentu). Národné agentúry zavedú transparentnú a jednotnú prax, na základe ktorej bude možné určiť, čo v ich vnútroštátnom kontexte predstavuje prijateľný pracovnoprávny vzťah a podpornú dokumentáciu.

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočňovať v zahraničí, v programovej krajine.

Mobilita učiacich sa

Dostupné formáty

 • Skupinová mobilita žiakov (2 až 30 dní, minimálne dvaja žiaci v skupine)
 • Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov (10 až 29 dní)
 • Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov (30 až 365 dní)

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých žiakov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Skupinová mobilita žiakov: skupina žiakov z vysielajúcej školy sa môže učiť spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Učitelia alebo iné oprávnené osoby z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať po celý čas trvania aktivity.

Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov: žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. V prípade účastníkov s nedostatkom príležitostí sa môže mobilita organizovať s minimálnou dĺžkou dva dni, ak je to opodstatnené.

Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov: žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Všetkým účastníkom sa pred odchodom poskytne povinné školenie.

Oprávnení účastníci

Žiaci zúčastňujúci sa na programe musia byť zapísaní do vzdelávacieho programu vo vysielajúcej škole[1].

Oprávnené miesta

Aktivity sa musia uskutočňovať v zahraničí, v programovej krajine.

Skupinová mobilita žiakov sa musí uskutočňovať v prijímajúcej škole, ak obsahu a kvalite aktivity lepšie nevyhovuje iné miesto. V takom prípade sa aktivity výnimočne môžu realizovať na inom mieste v krajine prijímajúcej školy alebo v mieste sídla inštitúcie Európskej únie. Do aktivity musia byť bez ohľadu na miesto konania zapojení žiaci aspoň z dvoch programových krajín.

Ďalšie podporované aktivity

Dostupné formáty

 • Prizvaní experti (2 až 60 dní)
 • Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž (10 až 365 dní)
 • Prípravné návštevy

Prizvaní experti: školy si môžu prizvať školiteľov, učiteľov, odborníkov na politiky alebo iných kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu pomôcť zlepšiť výučbu a vzdelávanie v prijímajúcej škole. Prizvaní experti môžu napr. poskytovať odbornú prípravu zamestnancom školy, predvádzať nové metódy výučby alebo pomôcť pri prenose osvedčených postupov do organizácie a riadenia.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž: žiadajúce organizácie môžu prijať učiteľov v profesijnom rozvoji, ktorí chcú absolvovať stáž v zahraničí. Prijímajúca organizácia získa podporu na prípravu aktivity. Cestovné náklady a individuálnu podporu by mala účastníkovi poskytnúť jeho vysielajúca inštitúcia (ktorá môže na tento účel požiadať o finančné prostriedky z programu Erasmus+).

Prípravné návštevy: organizácie môžu pred uskutočnením mobility vykonať prípravnú návštevu u svojho prijímajúceho partnera. Prípravné návštevy nie sú samostatnou aktivitou, ale predstavujú podporné opatrenie pre mobilitu zamestnancov alebo žiakov. Každá prípravná návšteva musí byť riadne odôvodnená a musí slúžiť na zlepšenie inkluzívnosti, rozsahu a kvality aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy možno napríklad organizovať na účely lepšej prípravy mobility účastníkov s nedostatkom príležitostí, na začatie výkonu práce v novej partnerskej organizácii alebo na prípravu dlhších aktivít v rámci mobility. Prípravné návštevy sa nemôžu organizovať na účely prípravy kurzu ani aktivity odbornej prípravy pre zamestnancov.

Oprávnení účastníci

Prizvanými expertmi môžu byť všetky osoby z inej programovej krajiny s relevantnými odbornými znalosťami o školskom vzdelávaní.

Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž je k dispozícii účastníkom, ktorí sa zapísali do programu vzdelávania učiteľov (resp. do podobného druhu vzdelávacieho programu pre školiteľov alebo pedagógov) alebo ho nedávno dokončili[2] v inej programovej krajine.

Prípravné návštevy môžu vykonávať osoby s nárokom na aktivity v rámci mobility pre zamestnancov a zapojené do organizácie projektu. Vo výnimočných prípadoch sa môžu na prípravných návštevách súvisiacich s ich aktivitami podieľať žiaci, ktorí sa zúčastňujú na dlhodobej vzdelávacej mobilite, a účastníci s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastňujú na akomkoľvek type aktivity.

Oprávnené miesta

Prípravné návštevy sa môžu uskutočňovať v programových krajinách.

Miestom pre prizvaných expertov a učiteľov v profesijnom rozvoji je vždy organizácia, ktorá je prijímateľom grantu (vrátane členov konzorcia).

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY MOBILITY ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV V SEKTORE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov predstavujú priamočiary a jednoduchý spôsob využitia programu Erasmus+. Ich účelom je umožniť organizáciám jednoduché organizovanie niekoľkých aktivít, a získať tak skúsenosti s programom.

Na zabezpečenie jednoduchosti je v krátkodobých projektoch stanovené obmedzenie počtu účastníkov a trvania projektu. Formát je otvorený iba jednotlivým organizáciám, nie koordinátorom konzorcia. Akreditované organizácie nemôžu požiadať o krátkodobé projekty, pretože už majú trvalý prístup k financovaniu z programu Erasmus+.

Žiadosť o krátkodobé projekty obsahuje zoznam a opis aktivít, ktoré žiadajúca organizácia plánuje organizovať.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: Kto môže požiadať o grant?

Podať žiadosť môžu tieto organizácie[3]:

 1. školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské vzdelávanie[4];
 2. miestne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na školskom vzdelávaní.

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania a prípravy však o krátkodobé projekty nemôžu požiadať.

Oprávnené krajiny

Žiadajúce organizácie musia byť zriadené v programovej krajine.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadajúca organizácia zriadená.

Termíny podania žiadosti

Prvé kolo pre všetky národné agentúry: 11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Druhé kolo pre národné agentúry, ktoré sa rozhodnú poskytnúť druhý termín: 5. októbra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Národné agentúry informujú žiadateľov o poskytnutí druhého termínu na svojom webovom sídle.

Dátumy začatia projektu

Projekty sa môžu začať v týchto dátumoch:

 • Prvé kolo: od 1. septembra do 31. decembra toho istého roku.
 • Druhé kolo: od 1. januára do 31. mája toho istého roku.

Trvanie projektu

Od 6 do 18 mesiacov.

Počet žiadostí

V rámci jedného výberového kola môže organizácia požiadať iba o jeden krátkodobý projekt v sektore školského vzdelávania.

Organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý projekt v prvom kole žiadostí, nemôžu podať žiadosť v druhom kole rovnakej výzvy na predkladanie návrhov.

Za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov môžu organizácie získať maximálne tri granty na krátkodobé projekty v sektore školského vzdelávania. Granty získané v rokoch 2014 – 2020 sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

Dostupné aktivity

Všetky typy aktivít v sektore školského vzdelávania. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Rozsah projektu

Žiadosť o krátkodobý projekt sa môže týkať maximálne 30 účastníkov aktivít v rámci mobility.

Prípravné návštevy a účasť sprevádzajúcich osôb sa do tohto obmedzenia nebudú započítavať.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Podané žiadosti budú posudzované systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe kritérií uvedených ďalej a váhového rozdelenia. Na udelenie grantu sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 60 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v každom z troch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre sektor školského vzdelávania,
 • je návrh projektu relevantný pre ciele akcie,
 • je návrh projektu relevantný pre tieto konkrétne priority:
  • podpora nových účastníkov a menej skúsených organizácií,
  • podpora účastníkov dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov,
  • podpora účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Kvalita návrhu projektu

(maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • ciele navrhovaného projektu jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadajúcej organizácie, jej zamestnancov a žiakov,
 • sú navrhované akcie a ich obsah vhodné na dosahovanie cieľov projektu,
 • existuje jasný plán práce pre každú z navrhovaných aktivít,
 • projekt zahŕňa environmentálne udržateľné a zodpovedné postupy,
 • projekt zahŕňa využívanie digitálnych nástrojov (najmä nástroja eTwinning) a vzdelávacích metód na doplnenie aktivít v rámci fyzickej mobility a zlepšenie spolupráce s partnerskými organizáciami.

Kvalita nadväzujúcich opatrení

(maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
 • žiadateľ navrhol vhodný spôsob hodnotenia výstupov projektu,
 • žiadateľ navrhol konkrétne a účinné kroky na oznámenie výsledkov projektu v žiadajúcej organizácii, výmenu výsledkov s ostatnými organizáciami a verejnosťou a verejné priznanie financovania z prostriedkov Európskej únie.

AKREDITOVANÉ PROJEKTY MOBILITY ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV V SEKTORE ŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania môžu požiadať o financovanie v rámci osobitnej oblasti financovania, ktorá je k dispozícii len pre nich. Žiadosti vychádzajú z predchádzajúceho schváleného plánu pre Erasmus, preto sa nevyžaduje podrobný zoznam a opis plánovaných aktivít. Namiesto toho sa žiadosti zameriavajú na odhad rozpočtu potrebného na ďalší súbor aktivít.

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené organizácie: Kto môže požiadať o grant?

Požiadať o grant môžu organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore školského vzdelávania.

Konzorcium pre mobilitu

Organizácie s akreditáciou na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu musia požiadať o formát konzorcia pre mobilitu.

V rámci žiadosti sa musí predložiť zoznam členov konzorcia pre mobilitu, ktorý musí obsahovať okrem koordinátora minimálne jednu členskú organizáciu.

Členom konzorcia pre mobilitu sa môže stať každá organizácia spĺňajúca kritériá oprávnenosti na akreditovaný projekt mobility. Členovia konzorcia nemusia mať akreditáciu na Erasmus.

Organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia pre mobilitu, môžu získať finančné prostriedky v rámci jednej výzvy na predkladanie návrhov maximálne z dvoch zmlúv o grante v kľúčovej akcii 1 v sektore školského vzdelávania. Školské organizácie, ktoré získajú grant na krátkodobý alebo akreditovaný projekt, sa teda môžu stať členom len jedného konzorcia pre mobilitu v sektore školského vzdelávania. Ostatné organizácie sa môžu stať členmi maximálne dvoch konzorcií pre mobilitu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadajúca organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času)

Dátum začatia projektu

1. septembra toho istého roku

Trvanie projektu

Počiatočné trvanie všetkých akreditovaných projektov bude 15 mesiacov. Po uplynutí 12 mesiacov budú mať všetci prijímatelia možnosť predĺžiť svoj projekt na celkovú dĺžku trvania 24 mesiacov.

Počet žiadostí

Akreditované organizácie môžu podať v rámci výberového kola len jednu žiadosť.

Dostupné aktivity

Všetky typy aktivít v sektore školského vzdelávania. Podrobný zoznam a pravidlá sa nachádzajú v oddiele Aktivity.

Rozsah projektu

Počet účastníkov akreditovaných projektov nie je obmedzený, platia len obmedzenia stanovené vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov.

PRIDELENIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

Kvalita plánu pre Erasmus vypracovaného žiadateľom sa posúdila vo fáze predloženia žiadosti o akreditáciu, a preto sa vo fáze prideľovania rozpočtových prostriedkov nevykoná žiadne posúdenie kvality. Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant.

Výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • od celkového rozpočtu dostupného na pridelenie akreditovaným žiadateľom,
 • od požadovaných aktivít,
 • od základnej a maximálnej výšky grantu,
 • od týchto kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov: finančná výkonnosť, kvalitatívna výkonnosť, politické priority a vyváženosť z geografického hľadiska (ak ich národná agentúra uplatňuje).

Podrobné pravidlá týkajúce sa grantov v základnej a maximálnej výške, bodové hodnotenie kritérií prideľovania rozpočtových prostriedkov, váhu každého kritéria, metódu pridelenia rozpočtových prostriedkov a rozpočet, ktorý je dostupný na akreditované projekty, zverejní národná agentúra pred uzávierkou výzvy.

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Na krátkodobé a akreditované projekty sa budú uplatňovať tieto pravidlá financovania:

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Organizačná podpora

Náklady priamo súvisiace s realizáciou aktivít v rámci mobility, na ktoré sa nevzťahujú iné kategórie nákladov.

Napríklad: príprava (pedagogická, medzikultúrna a iná), mentorstvo, monitorovanie a podpora účastníkov počas mobility, služby, nástroje a zariadenia potrebné pre virtuálne prvky v zmiešaných aktivitách, uznanie vzdelávacích výstupov, výmena výsledkov a viditeľnosť financovania z prostriedkov Európskej únie pre verejnosť.

Organizačná podpora sa týka nákladov, ktoré vznikli vysielajúcej aj prijímajúcej organizácii (okrem prípadu mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy). Na rozdelení udeleného grantu sa obidve organizácie dohodnú.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

100 EUR:

 • na žiaka v skupinovej mobilite, maximálne 1 000 EUR na skupinu,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely absolvovania kurzov a odbornej prípravy,
 • na prizvaného experta,
 • na učiteľa alebo pedagóga v profesijnom rozvoji absolvujúceho stáž,

350 EUR; 200 EUR po sto účastníkoch rovnakého typu aktivity:

 • na účastníka krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov,
 • na účastníka mobility zamestnancov na účely pozorovania pri práci a výučbových pobytov alebo pobytov v rámci odbornej prípravy.

500 EUR:

 • na účastníka dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov.

Cestovné náklady

Príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť.

Okrem toho: príspevok na cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb z miesta ich pôvodu do miesta konania školenia pred odchodom pre žiakov zúčastňujúcich sa na dlhodobej mobilite, a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti a počtu osôb.

Žiadateľ musí uviesť vzdušnú vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity[5] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou[6].

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Individuálna podpora

Náklady na účastníkov a sprevádzajúce osoby spojené s pobytom[7] počas aktivity.

Ak je to potrebné: do nákladov spojených s pobytom sa môže započítať aj čas potrebný na cestovanie pred aktivitou a po nej v maximálnej dĺžke dva dni v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na štandardné cestovanie, a maximálne štyri dodatočné dni v prípade účastníkov, ktorí získali cestovný grant na zelené cestovanie.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu osôb, dĺžky pobytu a prijímajúcej krajiny[8].

Kategória účastníkov

Skupina krajín 1

Skupina krajín 2

Skupina krajín 3

Zamestnanci

90 – 180 EUR

80 – 160 EUR

70 – 140 EUR

Žiaci

40 – 80 EUR

35 – 70 EUR

30 – 60 EUR

Uvedené hodnoty predstavujú základné sadzby na jeden deň aktivity. Presnú výšku základných sadzieb stanoví národná agentúra v rámci povolených rozsahov.

Základná sadzba je splatná do 14. dňa aktivity. Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby. Splatné sadzby sa zaokrúhlia na najbližšie celé euro.

Podpora inklúzie

Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí.

100 EUR na účastníka

Dodatočné náklady, ktoré priamo súvisia s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a sprevádzajúcimi osobami (vrátane opodstatnených cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak nebolo v prípade týchto účastníkov požiadané o grant prostredníctvom rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100 % oprávnených nákladov.

Prípravné návštevy

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom týkajúce sa účasti na prípravnej návšteve.

Mechanizmus financovania: jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

575 EUR na účastníka s maximálnym počtom troch účastníkov na jednu návštevu.

Poplatky za kurzy

Náklady na zápisné do kurzov a odbornej prípravy.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe trvania aktivity.

80 EUR na účastníka na deň; jeden zamestnanec môže získať v rámci jednej zmluvy o grante maximálne 800 EUR na poplatky za kurzy.

Jazyková podpora

Náklady na zabezpečenie materiálov na výučbu jazykov a odbornú prípravu účastníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť znalosť jazyka používaného pri štúdiu alebo odbornej príprave počas aktivity.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov.

150 EUR na účastníka s nárokom na online jazykovú podporu, ktorú nemôže získať pre nedostupnosť vhodného jazyka alebo úrovne, s výnimkou zamestnancov v rámci mobility kratšej ako 31 dní. Žiakom zúčastňujúcim sa na skupinovej mobilite sa neposkytuje individuálna jazyková podpora.

Okrem toho: 150 EUR na účastníka dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov.

Mimoriadne náklady

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov a sprevádzajúcich osôb, ktoré nemožno uhradiť v rámci kategórie štandardného cestovania v dôsledku geografickej odľahlosti alebo iných prekážok.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

 1. Oprávnené vzdelávacie programy v každej programovej krajine vymedzí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ich uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry.

 2. Čerství absolventi majú nárok na účasť v priebehu 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak účastníci po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

 3. Pojem oprávnené organizácie v každej programovej krajine vymedzí príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ich uverejní na webovom sídle príslušnej národnej agentúry spolu s relevantnými príkladmi.

 4. Vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

 5. Ak je napr. Osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. J. Od 500 do 1 999 km).

 6. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.

 7. V prípade sprevádzajúcich osôb sa uplatňujú sadzby pre zamestnancov. Vo výnimočných prípadoch, ak sprevádzajúca osoba musí zostať v zahraničí dlhšie ako 60 dní, sa jej uhradia náklady spojené s pobytom po 60. Dni z rozpočtovej položky Podpora inklúzie.

 8. Skupiny prijímajúcich krajín:

  Skupina krajín 1: Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko,

  Skupina krajín 2: Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko,

  Skupina krajín 3: Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severomacedónska republika, Srbsko.