Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Krok 4: Vyplnenie a podanie formulára žiadosti

Žiadatelia o grant EÚ v rámci programu Erasmus+ musia použiť formuláre žiadostí osobitne určené pre jednotlivé akcie, ktoré sú k dispozícii na webových sídlach Európskej komisie alebo národných agentúr (kontaktné údaje sú uvedené na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk).

V prípade projektov predkladaných v rámci konzorcia predkladá koordinátor jednu žiadosť na celý projekt v mene všetkých členov konzorcia. Žiadosť sa musí predložiť príslušnej národnej alebo výkonnej agentúre (pozri oddiely Kde podať žiadosť? pri jednotlivých akciách v časti B tohto sprievodcu).

Žiadosti odoslané poštou, kuriérskou službou, žiadosti odoslané faxom alebo e-mailom sa nebudú akceptovať.

V prípade akcií riadených národnou agentúrou musí byť elektronický formulár vyplnený v niektorom úradnom jazyku používanom v programových krajinách. V prípade akcií, ktoré riadi výkonná agentúra, musia žiadatelia vyplniť formulár v niektorom úradnom jazyku EÚ.

Žiadosti sa musia predložiť len jednej národnej agentúre alebo výkonnej agentúre. V prípade viacnásobného podania rovnakej žiadosti v tom istom výberovom kole tej istej národnej alebo výkonnej agentúre bude národná alebo výkonná agentúra považovať za platnú vždy poslednú verziu podanú pred uplynutím stanoveného termínu. V prípade viacnásobného predloženia rovnakej alebo veľmi podobnej žiadosti tej istej žiadajúcej organizácie alebo konzorcia rôznym agentúram sa všetky žiadosti môžu automaticky vylúčiť (pozri časť o zásade nekumulácie).

Viac informácií o vypĺňaní a predkladaní formulára žiadosti sa nachádza na týchto webových sídlach:

V prípade akcií riadených národnými agentúrami programu Erasmus+: prečítajte si usmernenia o vypĺňaní a predkladaní elektronického formulára. V týchto usmerneniach sa poskytujú aj informácie o postupe v prípade technických problémov. Sú k dispozícii na webových sídlach národných agentúr (v prípade akcií, ktoré riadia) a Európskej komisie.

  • V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou: Žiadosti sa musia predkladať elektronicky prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk. Viac informácií o predkladaní (vrátane aspektov súvisiacich s informačnými technológiami) sa nachádza v online príručke na adrese: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf.

Dodržanie termínu

Žiadosť sa musí podať v termíne stanovenom pre príslušnú akciu. Termíny na predloženie projektov v rámci jednotlivých akcií sú uvedené v oddieloch Kritériá oprávnenosti v časti B tohto sprievodcu.

Poznámka:

V prípade akcií, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, sa elektronické formuláre musia bez ohľadu na deň termínu vždy podať do 12:00:00 h (poludnie bruselského času).

V prípade akcií, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru a na ktoré sa vzťahuje tento sprievodca, a v súlade s požiadavkami portálu financovania a ponúk Komisie sa návrhy agentúre EACEA musia predložiť do 17:00:00 h (bruselského času).

Žiadatelia usadení v krajinách nachádzajúcich sa v inom časovom pásme by mali dôkladne zohľadniť príslušný časový posun, aby sa vyhli zamietnutiu.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}