Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2022. Úplnú príručku na rok 2022 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Projekt mobility vysokoškolských študentov a zamestnancov

Touto akciou sa podporuje fyzická aj zmiešaná mobilita vysokoškolských študentov v akýchkoľvek študijných odboroch a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). Študenti môžu buď študovať v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí. Študenti si takisto môžu skombinovať študijný pobyt v zahraničí so stážou, ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a rozvíjať si prierezové zručnosti. Hoci sa dlhodobá fyzická mobilita dôrazne podporuje, pri tejto akcii sa uznáva potreba ponúkať flexibilnejšie trvanie fyzickej mobility, aby sa zabezpečila prístupnosť programu pre študentov zo všetkých prostredí a pomerov, ako aj študijných odborov.

V rámci tejto akcie sa podporuje aj účasť vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov na aktivitách profesijného rozvoja v zahraničí a zamestnancov zo sféry práce na výučbe a odbornej príprave študentov alebo zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Tieto aktivity môžu pozostávať z období výučby aj odbornej prípravy (napr. pozorovanie pri práci, obdobie náčuvov, kurzy odbornej prípravy).

Ďalej sa v rámci tejto akcie podporujú zmiešané intenzívne programy, ktoré umožňujú skupinám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania spoločne vypracovať učebné plány a aktivity v rámci zmiešanej mobility pre študentov, ako aj akademických a administratívnych zamestnancov.

CIELE AKCIE

Cieľom tejto akcie je prispieť k zriadeniu európskeho vzdelávacieho priestoru, ako aj posilniť prepojenie medzi vzdelávaním a výskumom a posilniť zručnosti študentov všetkých odborov a na všetkých stupňoch štúdia (vrátane bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho/doktorského a doktorandského štúdia) v oblasti kritického myslenia. Cieľom je aj posilniť zamestnateľnosť, sociálnu inklúziu, občiansku angažovanosť, inováciu a environmentálnu udržateľnosť v Európe aj mimo nej, a to tým, že sa zabezpečí, aby mal každý študent príležitosť v rámci svojho štúdia študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí, čo by malo byť prínosné z hľadiska:

 • oboznámenia sa študentov s inými názormi, vedomosťami, výučbou a výskumnými metódami, ako aj pracovnými postupmi v ich študijnom odbore,
 • rozvoja prierezových zručností, k akým patria komunikácia, jazykové znalosti, riešenie problémov, medzikultúrne zručnosti a výskumné zručnosti,
 • rozvoja perspektívnych zručností, k akým patria digitálne zručnosti, ktoré im umožnia riešiť súčasné aj budúce výzvy,
 • uľahčenia osobného rozvoja, napr. schopnosti prispôsobiť sa novým situáciám a sebavedomia.

Ďalším cieľom je umožniť všetkým zamestnancom (vrátane zamestnancov podnikov) učiť alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí v rámci ich profesijného rozvoja so zámerom:

 • podeliť sa o svoje odborné znalosti,
 • vyskúšať si nové prostredie výučby,
 • nadobudnúť nové inovačné pedagogické zručnosti, zručnosti v oblasti vypracúvania učebných plánov a digitálne zručnosti,
 • nadviazať kontakty s partnermi v zahraničí s cieľom rozvíjania spoločných aktivít na dosahovanie cieľov programu,
 • vymieňať si osvedčené postupy a posilňovať spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
 • lepšie pripraviť študentov na pracovný život prostredníctvom zapojenia zamestnancov podnikov do kurzov.

Okrem toho je cieľom podporiť vypracovanie nadnárodných a interdisciplinárnych učebných plánov, ako aj inovačných spôsobov výučby a učenia sa vrátane online spolupráce, učenia sa na základe výskumu a prístupov na základe výziev so zámerom riešiť spoločenské výzvy.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K PRÍLEŽITOSTIAM V OBLASTI MOBILITY PROGRAMU ERASMUS

Všetky žiadajúce organizácie vrátane konzorcií pre mobilitu musia mať sídlo v programovej krajine a účastníckym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania musí byť udelená Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE)[1]. Až potom môžu svoju národnú agentúru programu Erasmus+ požiadať o projekt mobility. Podpisom Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zaväzujú poskytovať účastníkom mobility všetku potrebnú podporu vrátane jazykovej prípravy. Pomôže im v tom online jazyková podpora, ktorá sa realizuje v prípade všetkých aktivít v rámci mobility medzi programovými krajinami, a ak je to možné aj medzi partnerskými krajinami. Sprístupňuje ju Európska komisia oprávneným účastníkom na účely zlepšenia ich kompetencií v cudzom jazyku pred začatím a/alebo počas mobility.

V súlade s prioritami nového programu boli posilnené zásady charty. Okrem iného charta obsahuje záväzok, ktorým sa zabezpečuje, aby boli výstupy zo študijného pobytu v zahraničí realizovaného na úrovni vysokoškolského vzdelávania v jednej programovej krajine automaticky a v plnej miere uznané vo všetkých ostatných programových krajinách, a to buď na základe zmluvy o štúdiu po predložení výpisu výsledkov štúdia, alebo na základe vzdelávacích výstupov z modulov absolvovaných v zahraničí, ako sa to opisuje v katalógu predmetov, v súlade s Európskym systémom prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS). Charta obsahuje aj záväzok vykonávať pri realizácii projektov mobility udržateľné postupy a uskutočňovať digitálne riadenie mobility v súlade s normami iniciatívy Európska študentská karta.

Účastnícka inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí vyberať perspektívnych účastníkov a udeľovať im granty spravodlivým, transparentným a jednotným spôsobom, ktorý zdokumentuje, v súlade s ustanoveniami zmluvy o grante, ktorú uzatvorili s národnou agentúrou. Takéto spravodlivé a transparentné postupy by mala zabezpečiť vo všetkých fázach mobility a v procese odpovedí na otázky/sťažnosti účastníkov.

Chartu ECHE dopĺňajú usmernenia k charte ECHE[2], čo je dokument, ktorý inštitúciám vysokoškolského vzdelávania pomáha pri dodržiavaní zásad charty a ktorý by sa mal na tento účel dôkladne preštudovať. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pri realizácii všetkých akcií, ktoré si vyžadujú túto akreditáciu, musia náležite dodržiavať chartu ECHE a jej podporné usmernenia.

Hoci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín nie sú oprávnené podpísať chartu ECHE, jej zásady musia dodržiavať. Podrobnosti o jazykovej podpore, uznávaní vzdelávacích výstupov a všetkej potrebnej podpore ponúkanej účastníkom mobility by preto mali byť výslovne uvedené v medziinštitucionálnej dohode.

PRÍPRAVA PROJEKTU

Žiadajúca organizácia požiada o grant na projekt mobility, podpíše zmluvu o grante a zodpovedá za jej dodržiavanie a za podávanie správ. Takisto možno požiadať o finančné prostriedky na organizovanie zmiešaných intenzívnych programov, nájsť si partnerov na realizáciu zmiešaného intenzívneho programu a podávať správy o výstupoch.

Účastnícke organizácie zapojené do projektu mobility preberajú tieto funkcie a úlohy:

 • vysielajúca organizácia: zodpovedá za výber študentov/zamestnancov a za ich vyslanie do zahraničia. Takisto sem patrí aj vyplácanie grantov (pre subjekty v programových krajinách), príprava, monitorovanie a automatické uznanie súvisiace s obdobím mobility,
 • prijímajúca organizácia: zodpovedá za prijatie študentov/zamestnancov zo zahraničia a za poskytnutie študijného programu/programu stáže alebo programu odborných aktivít alebo sa v nej realizuje výučbová aktivita,
 • sprostredkujúca organizácia: táto organizácia pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v programovej krajine. Môže byť členom konzorcia pre mobilitu, no nejde o vysielajúcu organizáciu. Jej úloha môže spočívať v zaisťovaní výmeny a uľahčení administratívnych postupov vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, v zabezpečovaní lepšieho zosúladenia profilov študentov s potrebami podnikov v prípade stáží, ako aj v spoločnej príprave účastníkov.

Vysielajúca a prijímajúca organizácia sa musia ešte pred začiatkom obdobia mobility so študentmi/zamestnancami dohodnúť na aktivitách, ktoré budú študenti (zmluva o štúdiu) alebo zamestnanci (zmluva o mobilite) vykonávať. V týchto zmluvách sa vymedzujú cieľové vzdelávacie výstupy študijného pobytu v zahraničí a uvádzajú sa ustanovenia o formálnom uznávaní týkajúce sa jednotlivých strán. Práva a povinnosti sa stanovujú v zmluve o grante. Ak aktivita prebieha medzi dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (mobilita študentov na účely štúdia vrátane zmiešanej mobility a mobilita zamestnancov na účely výučby), je nutné, aby pred začiatkom výmen vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavreli medziinštitucionálnu dohodu.

Mobilita z krajín programu Erasmus+ do partnerských krajín

Mobilita z programových krajín do partnerských krajín má dvojaký cieľ. Po prvé, študentom a zamestnancom poskytuje viac príležitostí na získanie medzinárodných skúseností, ako aj perspektívnych a iných významných skúseností z celého sveta. Po druhé, inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z programových krajín umožňuje nadviazať dlhodobú, udržateľnú medzinárodnú spoluprácu s partnerskými inštitúciami z partnerských krajín.

Najviac 20 % finančných prostriedkov pridelených na každý projekt mobility v rámci vysokoškolského vzdelávania sa môže použiť na financovanie mobility študentov a zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania nachádzajúcich sa v programových krajinách, ktorí odchádzajú do ktorejkoľvek partnerskej krajiny vo svete (regióny 1 – 14). Tieto príležitosti majú povzbudiť organizácie v programovej krajine na vypracovanie aktivít v rámci mobility odchádzajúcich s rôznymi partnerskými krajinami a očakáva sa, že budú mať čo najširšiu geografickú pôsobnosť.

Inklúzia a rozmanitosť v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

S cieľom zabezpečiť čo najjednoduchší prístup k mobilite študentov a zamestnancov v súlade so zásadami charty ECHE musia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zabezpečiť súčasným aj perspektívnym účastníkom zo všetkých prostredí rovnaký a spravodlivý prístup a príležitosti. To znamená, že musia začleniť účastníkov s nedostatkom príležitostí, ako sú účastníci s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím, študenti s deťmi, pracujúci študenti alebo študenti, ktorí sú profesionálnymi športovcami, ako aj študenti zo všetkých študijných odborov, ktoré sú v mobilite nedostatočne zastúpené. Na dodržanie tejto zásady je potrebné vymedziť interné postupy výberu, v ktorých sa zohľadňujú spravodlivosť a inklúzia a holisticky sa posudzujú kvality a motivácia žiadateľov. Okrem toho sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nabádajú k vytváraniu príležitostí na mobilitu, ako sú tzv. mobilitné okná integrované do učebných plánov s cieľom uľahčiť účasť študentov zo všetkých študijných odborov. V tomto zmysle môže zmiešaná mobilita prispieť k ponuke ďalších príležitostí, ktoré môžu byť pre niektorých jednotlivcov alebo skupiny študentov vhodnejšie. V tejto súvislosti je pri riešení inklúzie a rozmanitosti užitočné zamestnať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania pracovníkov, ktorí sa zaoberajú inklúziou. Pracovníci, ktorí sa zaoberajú inklúziou, môžu napr. prispievať k zvyšovaniu informovanosti, vypracúvaniu stratégií v oblasti komunikácie a osvety, zabezpečovať primeranú podporu počas celého obdobia mobility v spolupráci s relevantnými kolegami a prispievať k uľahčovaniu spolupráce medzi relevantnými zamestnancami inštitúcie svojimi odbornými znalosťami v oblasti inklúzie a rozmanitosti.

Environmentálna udržateľnosť a ekologické postupy v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

V súlade so zásadami charty ECHE musia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých aktivitách súvisiacich s programom propagovať postupy šetrné k životnému prostrediu. Znamená to propagovať využívanie udržateľných dopravných prostriedkov v rámci mobility, prijímanie aktívnych opatrení šetrnejších k životnému prostrediu pri organizovaní podujatí, konferencií a zasadnutí v súvislosti s mobilitou v rámci programu Erasmus+ a nahradenie papierových administratívnych procesov digitálnymi (v súlade s normami iniciatívy Európska študentská karta). Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali takisto medzi všetkými účastníkmi zvyšovať informovanosť o rôznych opatreniach, ktoré môžu realizovať v zahraničí na zníženie uhlíkovej a environmentálnej stopy svojich mobilít, a monitorovať pokrok pri dosahovaní udržateľnejších mobilít študentov a zamestnancov.

Digitalizácia a digitálne vzdelávanie v mobilite v rámci vysokoškolského vzdelávania

V súlade so zásadami charty ECHE by mali inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zaviesť digitálne riadenie mobility študentov podľa technických noriem iniciatívy Európska študentská karta. To znamená, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zúčastňujú na programe, sa musia pripojiť k sieti Erasmus bez papiera, aby si mohli vymieňať údaje o mobilite a spravovať online zmluvy o štúdiu a digitálne medziinštitucionálne dohody, hneď ako budú tieto funkcie k dispozícii pre rôzne aktivity v rámci mobility medzi programovými krajinami a v rámci mobility smerujúcej z programových do partnerských krajín. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu na digitálne riadenie mobility využiť finančné prostriedky určené na podporu organizácie. Inštitúcie by mali vo svojom rámci propagovať zmiešanú mobilitu, kombináciu fyzickej mobility a virtuálneho prvku, aby mohli ponúkať flexibilnejšie formáty mobility a ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a vplyv fyzickej mobility. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia zabezpečiť kvalitu aktivít zmiešanej mobility a formálne uznávanie účasti na zmiešanej mobilite vrátane virtuálneho prvku. Inštitúcie by takisto mali medzi študentmi a zamestnancami zvyšovať informovanosť o príležitostiach, ktoré sa v programe ponúkajú na získanie a na ďalší rozvoj príslušných digitálnych zručností vo všetkých študijných odboroch, a to vrátane stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť pre študentov a čerstvých absolventov, ktorých cieľom je ďalší rozvoj alebo získanie digitálnych zručností[3]. Pedagogickí a administratívni zamestnanci môžu príslušné digitálne zručnosti potrebné na využívanie digitálnych technológií na kurzoch a v oblasti digitalizácie administratívy získať aj v rámci odbornej prípravy zameranej na digitálne zručnosti.

Opis aktivít a konkrétne kritériá

Mobilita študentov

Mobilita študentov sa môže vykonávať z akejkoľvek programovej krajiny do akejkoľvek inej programovej krajiny alebo partnerskej krajiny a v akomkoľvek študijnom odbore a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom na študentov musí byť aktivita v rámci mobility zlučiteľná s potrebami študenta z hľadiska osobného rozvoja aj z hľadiska odboru štúdia.

Študenti môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

 • študijný pobyt v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Študijný pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného programu študenta na získanie diplomu na ktoromkoľvek stupni štúdia. Študijný pobyt v zahraničí môže zahŕňať aj stáž. Takouto kombináciou sa vytvárajú synergie medzi akademickou a profesijnou praxou v zahraničí,
 • stáž (odborná stáž) v zahraničí v podniku, vo výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii alebo na akomkoľvek inom relevantnom pracovisku. Stáže v zahraničí sa počas štúdia podporujú na ktoromkoľvek stupni štúdia a v prípade čerstvých absolventov. Patria k nim aj pedagogické asistentské pobyty pre študentov učiteľstva a výskumné asistentské pobyty pre študentov a doktorandov v akomkoľvek relevantnom výskumnom zariadení. S cieľom ďalšieho posilnenia synergií s programom Horizont Európa sa tieto mobility môžu uskutočňovať aj v kontexte výskumných projektov financovaných z programu Horizont Európa, a to pri plnom dodržaní zásady nezdvojovania financovania aktivít z prostriedkov EÚ. Vždy, keď je to možné, by mali stáže tvoriť neoddeliteľnú súčasť študijného programu študenta.
 • Mobilita doktorandov

Na lepšie plnenie rozmanitých potrieb vzdelávania a odbornej prípravy doktorandov a na zabezpečenie rovnakých príležitostí môžu doktorandi a čerství absolventi (postdoktorandi)[4] absolvovať krátkodobé alebo dlhodobé obdobia fyzickej mobility spočívajúce v študijnom pobyte alebo stáži v zahraničí. Podporuje sa pridanie virtuálneho prvku k fyzickej mobilite.

 • Zmiešaná mobilita

Každý študijný pobyt alebo stáž v zahraničí akejkoľvek dĺžky trvania vrátane mobility doktorandov sa môže uskutočňovať vo forme zmiešanej mobility. Zmiešaná mobilita je kombináciou fyzickej mobility a virtuálneho prvku umožňujúceho kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok umožňuje napr. elektronicky spojiť učiacich sa z rôznych krajín a študijných odborov, ktorí tak môžu absolvovať online kurzy alebo súčasne spolupracovať na úlohách uznaných ako súčasť ich štúdia.

Každý študent môže absolvovať zmiešanú mobilitu aj zúčastnením sa na zmiešanom intenzívnom programe.

Okrem toho študenti (krátky cyklus alebo bakalárske alebo magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite spočívajúcej v štúdiu alebo stáži, napr. z dôvodu svojho študijného odboru alebo preto, lebo majú nedostatok príležitostí na účasť, budú môcť absolvovať krátkodobú fyzickú mobilitu tak, že ju skombinujú s povinným virtuálnym prvkom.

 • Mobilita zamestnancov

Mobilita zamestnancov sa môže vykonávať z akejkoľvek programovej krajiny do akejkoľvek inej programovej krajiny alebo ľubovoľnej partnerskej krajiny. S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné aktivity v rámci mobility s maximálnym vplyvom musí aktivita v rámci mobility súvisieť s profesijným rozvojom zamestnancov a vyhovovať ich potrebám z hľadiska vzdelávania aj osobného rozvoja.

Zamestnanci môžu vykonávať aktivity opísané ďalej:

 • obdobie výučby v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie výučby v zahraničí umožňuje všetkým pedagogickým pracovníkom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnancom podnikov vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Mobilita zamestnancov na účely výučby môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch,
 • obdobie odbornej prípravy v zahraničí v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, v podniku alebo na inom relevantnom pracovisku. Obdobie odbornej prípravy v zahraničí umožňuje všetkým zamestnancom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňovať sa na takej aktivite odbornej prípravy v zahraničí, ktorá je relevantná pre ich každodennú prácu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Môže mať formu podujatí odbornej prípravy alebo pozorovania pri práci.

Počas obdobia mobility zamestnancov v zahraničí možno kombinovať aktivity výučby a odbornej prípravy. Každé obdobie výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí sa môže uskutočňovať ako zmiešaná mobilita.

Všeobecné kritériá oprávnenosti

Pri projekte mobility v rámci vysokoškolského vzdelávania sa musia dodržať uvedené formálne kritériá, aby bol projekt oprávnený na grant v rámci programu Erasmus+. Všeobecné kritériá oprávnenosti sa týkajú všeobecných požiadaviek na úrovni projektu, zatiaľ čo špecifické kritériá uvedené v nasledujúcich oddieloch sa týkajú požiadaviek na realizáciu špecifických aktivít.

Oprávnené aktivity

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu realizovať jednu alebo viaceré z týchto aktivít:

 • mobilita študentov na účely štúdia,
 • mobilita študentov na účely stáží,
 • mobilita zamestnancov na účely výučby,
 • mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy,
 • zmiešané intenzívne programy.

Tieto aktivity v rámci mobility sa môžu uskutočňovať medzi programovými krajinami alebo z programovej krajiny do akejkoľvek partnerskej krajiny vo svete (regióny 1 – 14).

Kto môže požiadať o grant?

O grant môžu požiadať organizácie s touto akreditáciou:

 • V prípade žiadosti individuálnej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania: inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v programovej krajine, ktorým bola udelená Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).
 • V prípade žiadosti konzorcia pre mobilitu: koordinačné organizácie zriadené v programovej krajine, ktoré koordinujú konzorcium, ktorému bola udelená akreditácia na Erasmus pre konzorciá pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Organizácie, ktoré nemajú platnú akreditáciu konzorcia, o ňu môžu požiadať v mene konzorcia pre mobilitu v rámci výzvy, pri ktorej predkladajú žiadosť o grant na projekt mobility, alebo v rámci predchádzajúcej výzvy. Všetky zapojené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z programových krajín musia byť držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Tieto organizácie budú oprávnené získať projekt mobility, len ak je ich žiadosť o udelenie akreditácie konzorcia úspešná.

Študenti a zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania nemôžu o grant požiadať priamo; podmienky účasti na aktivitách v rámci mobility a zmiešaných intenzívnych programoch vymedzuje inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, v ktorej študujú alebo sú zamestnaní.

Oprávnené krajiny

V prípade účasti na aktivitách:

 • každá programová krajina,
 • každá partnerská krajina.

Počet účastníckych organizácií

Počet organizácií vo formulári žiadosti je jedna (žiadateľ). Ide buď o samostatnú inštitúciu vysokoškolského vzdelávania, alebo o koordinátora konzorcia pre mobilitu zriadeného v programovej krajine.

Do realizácie projektu mobility sa musia zapojiť minimálne dve organizácie (aspoň jedna vysielajúca a aspoň jedna prijímajúca organizácia) z rôznych programových krajín.

V prípade zmiešaných intenzívnych programov: okrem žiadateľa sa musia do organizácie zmiešaného intenzívneho programu zapojiť aspoň dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z dvoch ďalších programových krajín.

Trvanie projektu

26 mesiacov.

Kde podať žiadosť?

 • Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú 1. septembra toho istého roku.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Ďalšie potrebné kritériá

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže podať žiadosť o grant svojej národnej agentúre dvomi spôsobmi:

 • priamo ako samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania,
 • prostredníctvom konzorcia pre mobilitu, ktorého je koordinátorom/členom.

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania môže podať žiadosť len raz za výberové kolo v prípade projektu mobility ako samostatná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a/alebo ako koordinujúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania určitého konzorcia. Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania však môže byť súčasťou niekoľkých rôznych konzorcií pre mobilitu, ktoré podávajú žiadosť v rovnakom čase, alebo ich koordinovať.

Obidva spôsoby (samostatná žiadosť a žiadosť konzorcia) možno použiť súčasne. Ak sa však v rovnakom školskom roku využijú obidva spôsoby, inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zodpovedá za to, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu účastníka.

V rámci projektu mobility by sa mala realizovať iniciatíva Európska študentská karta s cieľom uľahčiť online riadenie cyklu mobility a zabezpečiť ďalšie ekologickejšie a inkluzívnejšie prístupy v súlade s Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) a usmerneniami k charte ECHE.

Žiadajúce organizácie sa posúdia na základe príslušných kritérií vylúčenia a podmienok účasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre mobilitu študentov

Oprávnené účastnícke organizácie

 • Mobilita študentov na účely štúdia:

Všetky účastnícke organizácie programovej krajiny (vysielajúce aj prijímajúce) musia byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE. Všetky prijímajúce organizácie partnerskej krajiny musia byť inštitúciami vysokoškolského vzdelávania uznanými príslušnými orgánmi, ktoré pred uskutočnením mobility podpísali medziinštitucionálne dohody s partnermi z programových krajín.

 • Mobilita študentov na účely stáží:

Vysielajúca organizácia musí byť inštitúciou vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

V prípade mobility študentov na účely stáží môže byť prijímajúcou organizáciou[5]:

 • každá verejná alebo súkromná organizácia z programovej alebo partnerskej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej programovej krajiny,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania partnerskej krajiny uznaná príslušnými orgánmi, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody s partnermi z programovej krajiny.

Trvanie aktivity

Mobilita študentov na účely štúdia: od 2 mesiacov (alebo jedného semestra či trimestra) do 12 mesiacov. Toto obdobie môže zahŕňať doplnkové obdobie stáže, ak je plánované, a môže byť podľa okolností rôznym spôsobom organizované: buď ako po sebe nasledujúce aktivity, alebo ako súbežné aktivity prebiehajúce v rovnakom čase. V prípade uvedenej kombinácie sa dodržiavajú pravidlá financovania a minimálnej dĺžky študijnej mobility.

Mobilita študentov na účely stáží: od 2 do 12 mesiacov.

Všetci študenti, najmä tí študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť na dlhodobej fyzickej mobilite na účely štúdia alebo stáží, môžu skombinovať kratšiu fyzickú mobilitu s virtuálnym prvkom. Každý študent sa navyše môže zúčastniť na zmiešaných intenzívnych programoch. V týchto prípadoch musí fyzická mobilita trvať od 5 do 30 dní a musí byť skombinovaná s povinným virtuálnym prvkom, ktorým sa uľahčuje kolaboratívna online vzdelávacia výmena a tímová práca. Za zmiešanú mobilitu na účely štúdia sa musia udeliť minimálne tri kredity systému ECTS.

Mobilita doktorandov na účely štúdia a/alebo stáže: od 5 do 30 dní alebo od 2 do 12 mesiacov (študijná mobilita môže zahŕňať doplnkové obdobie stáže, ak je plánované).

Celkové oprávnené trvanie na jeden stupeň štúdia:

Jeden študent sa môže zúčastňovať na obdobiach mobility v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov[6] fyzickej mobility na každý stupeň štúdia[7] nezávisle od počtu a typu aktivít v rámci mobility:

 • počas prvého stupňa štúdia (bakalársky alebo rovnocenný) vrátane krátkeho cyklu (úrovne európskeho kvalifikačného rámca 5 a 6),
 • počas druhého stupňa štúdia (magisterský alebo rovnocenný – úroveň európskeho kvalifikačného rámca 7) a
 • počas tretieho stupňa štúdia ako doktorand (úroveň doktorandského štúdia alebo úroveň európskeho kvalifikačného rámca 8).

Trvanie stáže v prípade čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.

Miesto (miesta) aktivity

Študenti musia uskutočniť aktivitu v rámci fyzickej mobility v programovej alebo partnerskej krajine inej, než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina, v ktorej má študent ubytovanie počas štúdií[8].

Oprávnení účastníci

Študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (do úrovne doktorátu vrátane). V prípade mobility doktorandov musí byť účastník na úrovni európskeho kvalifikačného rámca 8.

Čerství absolventi vysokoškolského vzdelávania sa môžu zúčastniť na mobilite stáží. Organizácia, ktorá je prijímateľom grantu, môže stáže čerstvých absolventov vylúčiť. Čerstvých absolventov musí vybrať príslušná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania počas ich posledného roku štúdia, pričom danú stáž v zahraničí musia uskutočniť a dokončiť v priebehu jedného roka od dokončenia štúdia[9].

Ďalšie potrebné kritériá

Mobilita študentov môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch. Mobilita študentov môže mať formu študijného pobytu v kombinácii s krátkou stážou (do dvoch mesiacov), ktorá sa ráta do celkovej dĺžky študijného pobytu. Študent, vysielajúca a prijímajúca organizácia musia podpísať zmluvu o štúdiu.

Študijný pobyt v zahraničí musí byť súčasťou študijného programu študenta na získanie diplomu. Vždy, keď je to možné, by mali stáže tvoriť neoddeliteľnú súčasť študijného programu študenta.

Navštevovanie kurzov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania sa nemôže považovať za stáž.

V prípade zmiešanej mobility študentov môžu aktivity zahŕňať účasť na kurzoch ponúkaných vo formáte zmiešaného vzdelávania v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, online odbornej príprave a pracovných úlohách alebo účasť na zmiešaných intenzívnych programoch.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre mobilitu zamestnancov

Oprávnené účastnícke organizácie

 • Mobilita zamestnancov na účely výučby:

Vysielajúca organizácia musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo
 • v prípade zamestnancov, ktorí boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania: každá verejná alebo súkromná organizácia (bez pridelenej charty ECHE) v programovej krajine pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcia poskytujúca kariérové poradenstvo, profesijnú orientáciu a informačné služby.

Prijímajúca organizácia musí byť inštitúciou vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo inštitúciou vysokoškolského vzdelávania partnerskej krajiny uznanou príslušnými orgánmi, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálnu dohodu s partnerom z programovej krajiny. V prípade pozvaných zamestnancov podnikov musí byť prijímajúca organizácia inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine.

 • Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy:

Vysielajúca organizácia musí byť inštitúciou vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE.

Prijímajúca organizácia musí byť:

 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE alebo inštitúcia vysokoškolského vzdelávania partnerskej krajiny uznaná príslušnými orgánmi, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala medziinštitucionálne dohody s partnermi z programovej krajiny, alebo
 • akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia z programovej alebo partnerskej krajiny pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, výskumu a inovácie.

Trvanie aktivity

Mobilita zamestnancov na účely výučby a odbornej prípravy:

od dvoch dní do dvoch mesiacov okrem času potrebného na cestovanie. V prípade mobility smerujúcej z programových do partnerských krajín musí mobilita trvať od päť dní do dvoch mesiacov. V oboch prípadoch musí minimálny počet dní nasledovať za sebou.

V prípade pozvaných zamestnancov podnikov je minimálna dĺžka jeden deň.

Výučbová aktivita sa musí skladať minimálne z ôsmich hodín výučby za týždeň (prípadne kratší čas, ak pobyt trvá kratšie ako týždeň). Ak mobilita trvá dlhšie ako jeden týždeň, minimálny počet hodín výučby za nedokončený týždeň by mal byť pomerný k trvaniu tohto nedokončeného týždňa. Platia tieto výnimky:

 • pre pozvaných zamestnancov podnikov nie je stanovený minimálny počet hodín výučby,
 • ak sa výučbová aktivita počas jedného obdobia v zahraničí kombinuje s aktivitou odbornej prípravy, minimálny počet hodín výučby týždenne (alebo počas akéhokoľvek kratšieho obdobia pobytu) sa zníži na štyri hodiny.

Miesto (miesta) aktivity

Zamestnanci musia uskutočniť aktivitu v rámci fyzickej mobility v ľubovoľnej programovej alebo partnerskej krajine, ktorá však musí byť iná ako krajina ich pobytu a iná ako krajina, v ktorej je zriadená vysielajúca organizácia.

Oprávnení účastníci

Mobilita zamestnancov na účely výučby:

 • zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine,
 • zamestnanci podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine z akéhokoľvek podniku pracujúci vo verejnej alebo súkromnej organizácii programu (bez pridelenej charty ECHE) pôsobiacej na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, výskumu a inovácie (vrátane zamestnaných doktorandov).

Mobilita zamestnancov na účely odbornej prípravy: zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine.

Ďalšie potrebné kritériá

Mobilita zamestnancov môže prebiehať v rámci obdobia výučby kombinovaného s obdobím odbornej prípravy a počíta sa do celkového obdobia výučby. Mobilita výučby alebo odbornej prípravy sa môže uskutočňovať vo viacerých prijímajúcich organizáciách jednej krajiny, pričom sa počíta do jedného obdobia výučby alebo odbornej prípravy s príslušnou minimálnou dĺžkou pobytu.

Mobilita výučby môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch.

Mobilita výučby môže zahŕňať poskytovanie odbornej prípravy na účely rozvoja partnerskej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Zamestnanec, vysielajúca a prijímajúca organizácia musia podpísať zmluvu o mobilite.

Zmiešané intenzívne programy

Ide o krátkodobé intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. Tieto programy môžu obsahovať učenie sa na základe výziev, v rámci ktorého spolupracujú nadnárodné a interdisciplinárne tímy na riešení výziev, napr. takých, ktoré sa týkajú cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja alebo iných spoločenských výziev identifikovaných regiónmi, mestami alebo spoločnosťami. Program by mal mať v porovnaní s existujúcimi kurzmi alebo odbornou prípravou ponúkanou účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pridanú hodnotu a mal by byť viacročný. Zmiešané intenzívne programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou; ich cieľom je preto osloviť všetky typy študentov zo všetkých prostredí, študijných odborov a stupňov.

Skupiny inštitúcií vysokoškolského vzdelávania budú mať príležitosť organizovať krátkodobé zmiešané intenzívne programy vzdelávania, výučby a odbornej prípravy pre študentov aj zamestnancov. V priebehu zmiešaných intenzívnych programov budú skupiny študentov alebo zamestnancov uskutočňovať krátkodobú fyzickú mobilitu v zahraniční kombinovanú s povinným virtuálnym prvkom uľahčujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Okrem toho sa na zmiešaných intenzívnych programoch môžu zúčastniť študenti a zamestnanci z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania aj mimo partnerstva. Zmiešanými intenzívnymi programami sa buduje kapacita v oblasti rozvoja a realizácie inovačnej výučby a vzdelávacích postupov v účastníckych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

Špecifické kritériá oprávnenosti pre zmiešané intenzívne programy

Oprávnené účastnícke organizácie

Zmiešaný intenzívny program musia vypracovať a realizovať aspoň tri inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE, ktoré pochádzajú z aspoň troch programových krajín. Okrem toho sa na ňom môže zúčastniť akákoľvek ďalšia inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z programovej krajiny. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín sa môžu zúčastňovať a môžu vysielať účastníkov na vlastné náklady. Účastníci z partnerských krajín sa nezapočítavajú do minimálnych požiadaviek.

Koordinačná organizácia musí byť inštitúciou vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE. Táto inštitúcia vysokoškolského vzdelávania je buď žiadajúcou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, alebo členskou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v žiadajúcom konzorciu pre mobilitu.

Organizácia, ktorá vysiela/prijíma študentov a zamestnancov, aby sa zúčastnili na zmiešaných intenzívnych programoch, musí byť inštitúciou vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE. V prípade pedagogických zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, ktorí sa podieľajú na realizácii programu, môže ísť o akúkoľvek organizáciu programovej krajiny (pozri oddiel o oprávnených účastníkoch).

Trvanie aktivity

Fyzická mobilita od 5 do 30 dní trvania programu. Na trvanie virtuálneho prvku nie sú stanovené žiadne kritériá oprávnenosti, ale za kombinovanú virtuálnu a fyzickú mobilitu musia byť študentom pridelené minimálne tri kredity systému ECTS.

Miesto (miesta) aktivity

Fyzická aktivita sa môže uskutočňovať v prijímajúcich inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine prijímajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Oprávnení účastníci

Študenti:

Študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (do úrovne doktorátu vrátane).

Zamestnanci: zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine.

Pedagogickí zamestnanci a zamestnanci vykonávajúci odbornú prípravu zapojení do realizácie programu:

 • zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine,
 • zamestnanci podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine z akéhokoľvek podniku pôsobiaceho v programovej krajine, verejnej alebo súkromnej organizácie (bez pridelenej charty ECHE) pôsobiacej na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, výskumu a inovácie (vrátane zamestnaných doktorandov).

Ďalšie potrebné kritériá

Zmiešané intenzívne programy pre študentov a zamestnancov musia pozostávať z krátkodobej fyzickej mobility v zahraniční kombinovanej s povinným virtuálnym prvkom umožňujúcim kolaboratívnu online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Virtuálny prvok musí spájať učiacich sa online pri spoločnej práci a zároveň pri špecifických úlohách, ktoré sú súčasťou zmiešaného intenzívneho programu a počítajú sa do celkových vzdelávacích výstupov.

Za zmiešané intenzívne programy sa musia študentom prideliť aspoň 3 kredity systému ECTS.

Zmiešaný intenzívny program je oprávnený na finančnú podporu, ak je jeho minimálny počet účastníkov 15 (bez pedagogických zamestnancov/zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, ktorí sa zapájajú do realizácie programu).

Individuálnu podporu a v prípade potreby podporu na cestovné náklady účastníkom fyzickej aktivity poskytuje vysielajúca organizácia (a prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v prípade pozvaných zamestnancov podnikov).

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

Neposudzuje sa kvalita (kvalita bola posúdená vo fáze podania žiadosti o Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie alebo pri výbere akreditácie konzorcia pre mobilitu), a teda sa neuplatňujú ani kritériá na vyhodnotenie návrhov.

Financovanie sa poskytne všetkým oprávneným žiadostiam o grant (po tom, čo úspešne prejdú kontrolou oprávnenosti).

Maximálna výška poskytnutého grantu bude závisieť od viacerých faktorov:

 • počtu mobilít, o ktoré sa podali žiadosti,
 • výkonnosť žiadateľa v minulosti z hľadiska počtu mobilít, kvalitnej realizácie aktivít a správneho finančného riadenia v prípade, že sa žiadateľovi poskytol podobný grant v predchádzajúcich rokoch,
 • počtu zmiešaných intenzívnych programov, o ktoré sa podali žiadosti,
 • celkového štátneho rozpočtu vyčleneného na akciu mobility.

AKREDITÁCIA NA ERASMUS PRE KONZORCIÁ PRE MOBILITU VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Organizácia z programovej krajiny, ktorá predkladá žiadosť o grant v rámci programu Erasmus+ v mene konzorcia pre mobilitu, musí byť držiteľom platnej akreditácie konzorcia pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Túto akreditáciu udeľuje tá istá národná agentúra, ktorá posudzuje žiadosť o financovanie projektu mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Žiadosť o akreditáciu a žiadosť o granty na financovanie projektov mobility možno podať v rámci tej istej výzvy. Grant na financovanie projektov mobility sa však udelí len tým organizáciám a inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, ktoré úspešne prejdú akreditačným procesom. Na získanie akreditácie konzorcia je nutné splniť tieto podmienky:

Kritériá oprávnenosti

Oprávnené účastnícke organizácie

Konzorcium pre mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní môže pozostávať z týchto účastníckych organizácií:

 • inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s platnou Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie,
 • každej verejnej alebo súkromnej organizácie, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Všetky účastnícke organizácie musia byť zriadené v rovnakej programovej krajine.

Kto môže požiadať o grant?

Ktorákoľvek oprávnená účastnícka organizácia môže pôsobiť ako koordinátor a podať žiadosť v mene všetkých organizácií zapojených do konzorcia.

Počet účastníckych organizácií

Konzorcium pre mobilitu musia tvoriť minimálne tri oprávnené účastnícke organizácie vrátane dvoch vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

V čase podania žiadosti o udelenie akreditácie konzorcia musia byť identifikované všetky členské organizácie konzorcia pre mobilitu.

Trvanie akreditácie konzorcia

Celé programové obdobie.

Kde podať žiadosť?

 • Národnej agentúre krajiny, v ktorej je zriadená žiadajúca organizácia.

Kedy podať žiadosť?

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o akreditáciu do 11. mája do 12:00:00 h (poludnie bruselského času) v prípade projektov, ktoré sa začínajú 1. septembra toho istého roku alebo v neskorších rokoch.

Ako podať žiadosť?

Podrobné informácie o spôsobe podania žiadosti sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Žiadosť o akreditáciu sa posúdi na základe týchto kritérií:

Relevantnosť konzorcia

(maximálny počet bodov: 30)

 • Relevantnosť návrhu vzhľadom na:
 • ciele akcie,
 • potreby a ciele účastníckych organizácií konzorcia a jednotlivých účastníkov.
 • Miera, do akej je návrh vhodný z hľadiska:
 • zabezpečovania vysokokvalitných vzdelávacích výstupov pre účastníkov,
 • posilnenia kapacít a medzinárodného rozsahu pôsobenia účastníckych organizácií konzorcia,
 • vytvorenia pridanej hodnoty na úrovni EÚ prostredníctvom výsledkov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by dané aktivity vykonávali jednotlivé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania samostatne.

Kvalita skladby konzorcia a podmienok spolupráce

(maximálny počet bodov: 20)

 • Miera, do akej:
 • konzorcium zahŕňa vhodnú skladbu vysielajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s prípadnými doplnkovými účastníckymi organizáciami z iných sociálno-ekonomických sektorov s potrebným profilom, skúsenosťami a odbornými znalosťami na úspešnú realizáciu všetkých aspektov projektu,
 • koordinátor konzorcia má predchádzajúce skúsenosti s riadením konzorcia alebo s podobným druhom projektu,
 • rozdelenie prác, povinností a úloh/zdrojov je náležite vymedzené a preukazuje záväzok a aktívny príspevok zo strany všetkých účastníckych organizácií,
 • dochádza k zoskupovaniu úloh a zdrojov a ich spoločnej realizácii,
 • sú jasne vymedzené povinnosti z hľadiska zmluvného a finančného riadenia,
 • konzorcium zahŕňa nových účastníkov a organizácie s menšími skúsenosťami v danej akcii.

Kvalita návrhu a realizácie aktivity konzorcia

(maximálny počet bodov: 20)

 • Zrozumiteľnosť, úplnosť a kvalita všetkých fáz projektu mobility (príprava, realizácia aktivít v rámci mobility a nadväzujúce opatrenia).
 • Kvalita praktických opatrení, riadenia a foriem podpory (napr. vyhľadávanie prijímajúcich organizácií, vyhľadávanie partnerov, informačná, jazyková a medzikultúrna podpora, monitorovanie).
 • Kvalita spolupráce, koordinácie a komunikácie medzi účastníckymi organizáciami a s inými relevantnými zainteresovanými stranami.
 • Ak je to relevantné, kvalita mechanizmov na uznávanie a potvrdzovanie vzdelávacích výstupov účastníkov, ako aj dôsledné využívanie európskych nástrojov transparentnosti a uznávania kvalifikácií.
 • Vhodnosť opatrení na výber účastníkov aktivít v rámci mobility a na podnietenie osôb s nedostatkom príležitostí, aby sa zúčastnili na aktivitách v rámci mobility (ak je to vhodné).

Vplyv a šírenie výsledkov

(maximálny počet bodov: 30)

 • Kvalita opatrení na vyhodnotenie výstupov aktivít vykonávaných konzorciom.
 • Potenciálny vplyv projektu:
 • na účastníkov a účastnícke organizácie počas trvania projektu a po jeho skončení,
 • mimo organizácií a jednotlivcov priamo zapojených do projektu na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej a/alebo medzinárodnej úrovni.
 • Vhodnosť a kvalita opatrení zameraných na šírenie výstupov aktivít vykonávaných konzorciom v rámci účastníckych organizácií a partnerov a mimo nich.

Aby bol návrh vybratý na akreditáciu, musí získať celkovo aspoň 60 bodov. Okrem toho musí získať aspoň polovicu z maximálneho počtu bodov v každom kritériu na vyhodnotenie návrhov.

A) Pravidlá financovania, ktoré sa uplatňujú na všetky aktivity v rámci mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Organizačná podpora

Náklady, ktoré priamo súvisia s realizáciou aktivít v rámci mobility (okrem nákladov spojených s pobytom a cestovných nákladov účastníkov).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov mobility.

Do 100. účastníka: 400 EUR na účastníka a nad stého účastníka: 230 EUR na každého ďalšieho účastníka.

Podpora inklúzie

Náklady súvisiace s organizáciou aktivít v rámci mobility pre účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí si vyžadujú dodatočnú podporu na základe skutočných nákladov.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorí dostávajú dodatočnú podporu založenú na skutočných nákladoch v rámci kategórie Podpora inklúzie.

100 EUR na účastníka

Dodatočné náklady priamo súvisiace s účastníkmi s nedostatkom príležitostí, ktoré nemožno uhradiť z doplňujúcej sumy individuálnej podpory pre účastníkov s nedostatkom príležitostí. Tieto náklady sú konkrétne určené na úhradu mimoriadnej finančnej podpory požadovanej pre účastníkov s fyzickým, mentálnym alebo zdravotným postihnutím na umožnenie ich účasti na mobilite, ako aj pri prípravných návštevách a pre sprevádzajúce osoby (vrátane cestovných nákladov a nákladov spojených s pobytom, ak sú opodstatnené a nie sú týmto účastníkom hradené z rozpočtových kategórií Cestovné náklady a Individuálna podpora).

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť.

100 % oprávnených nákladov.

Mimoriadne náklady

Náklady na poskytnutie finančnej záruky v prípade, že o ňu požiada národná agentúra.

Vysoké cestovné náklady účastníkov.

Mechanizmus financovania: skutočné náklady.

Pravidlo pridelenia: žiadosť musí žiadateľ odôvodniť a národná agentúra ju musí schváliť

Náklady na finančnú záruku: 80 % oprávnených nákladov

Vysoké cestovné náklady: 80 % oprávnených cestovných nákladov

Grant na organizačnú podporu pre prijímateľa (inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo konzorciá):

grant na organizačnú podporu je príspevok na všetky náklady, ktoré inštitúciám vzniknú v súvislosti s aktivitami zameranými na podporu mobility študentov a zamestnancov (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) s cieľom splniť podmienky Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie v programových krajinách a splniť zásady Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie uvedené v medziinštitucionálnych dohodách uzatvorených v prípade inštitúcií z partnerských krajín. Napríklad:

 • organizačné opatrenia s partnerskými inštitúciami vrátane návštev potenciálnych partnerov s cieľom dohodnúť podmienky medziinštitucionálnych dohôd, ktoré sa týkajú výberu, prípravy, prijatia a začlenenia účastníkov mobility, a na zabezpečenie aktuálnosti týchto medziinštitucionálnych dohôd,
 • poskytnutie aktualizovaných katalógov predmetov medzinárodným študentom,
 • poskytnutie informácií a pomoci žiakom a zamestnancom,
 • výber študentov a zamestnancov,
 • vypracovanie zmlúv o štúdiu s cieľom zabezpečiť plné uznanie častí vzdelávania študentov, vypracovanie a uznanie zmlúv o mobilite pre zamestnancov,
 • jazyková a medzikultúrna príprava poskytovaná prichádzajúcim/odchádzajúcim študentom a zamestnancom, ktorá je doplnková k online jazykovej podpore Erasmus+,
 • uľahčenie začlenenia prichádzajúcich účastníkov mobility do inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,
 • zabezpečenie účinných opatrení zameraných na mentorstvo a dohľad nad účastníkmi mobilít,
 • osobitné opatrenia na zabezpečenie kvality študentských stáží v prijímajúcich podnikoch/organizáciách,
 • zabezpečenie uznania častí vzdelávania a súvisiacich kreditov, vydanie výpisu výsledkov štúdia a dodatku k diplomu,
 • podpora opätovného začlenenia účastníkov mobility a využitie novozískaných kompetencií v prospech inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a v prospech kolegov/ostatných študentov,
 • realizácia iniciatívy Európska študentská karta (digitalizácia riadenia mobility),
 • podpora spôsobov mobility šetrných k životnému prostrediu a ekologizácie administratívnych postupov,
 • podpora a riadenie účasti osôb s nedostatkom príležitostí,
 • identifikácia a podpora aktivít občianskej angažovanosti a monitorovanie účasti na nich,
 • podpora a riadenie zmiešanej a/alebo medzinárodnej mobility.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa zaväzujú dodržiavať všetky zásady charty s cieľom zabezpečiť vysokokvalitnú mobilitu vrátane týchto zásad: „zabezpečiť, aby odchádzajúci účastníci mobility boli dobre pripravení na svoje aktivity v zahraničí vrátane zmiešanej mobility, tým, že podstúpia aktivity na dosiahnutie potrebnej úrovne jazykových znalostí a rozvoj ich medzikultúrnych kompetencií“ a „poskytnúť primeranú jazykovú pomoc prichádzajúcim účastníkom mobility“. Na jazykovú odbornú prípravu možno využiť existujúce možnosti v rámci inštitúcií. Tie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré dokážu poskytnúť vysokokvalitnú mobilitu študentov a zamestnancov vrátane jazykovej podpory pri nižších nákladoch (alebo preto, že sa financuje z iných zdrojov ako z finančných prostriedkov EÚ), budú mať možnosť presunúť časť grantu na organizačnú podporu na financovanie väčšieho počtu aktivít v rámci mobility. Súvisiaca úroveň flexibility sa stanoví v zmluve o grante.

Vo všetkých prípadoch sa prijímatelia zmluvne zaviažu, že budú poskytovať takéto vysokokvalitné služby, a ich výkonnosť budú monitorovať a kontrolovať národné agentúry, pričom zohľadnia aj správy účastníkov, ktoré predložia študenti a zamestnanci a ku ktorým budú mať národné agentúry aj Komisia priamy prístup.

Grant na organizačnú podporu sa vypočíta na základe počtu všetkých podporených odchádzajúcich účastníkov mobility (vrátane účastníkov mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ na celé obdobie mobility – pozri ďalej) a zamestnancov prichádzajúcich z podnikov vyučujúcich v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktorá je príjemcom alebo členom konzorcia mobility. Účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ na celé obdobie mobility sa započítavajú ako podporovaní účastníci mobility, pretože využívajú výhody rámca mobility a organizačných aktivít. Organizačná podpora sa teda vypláca aj za týchto účastníkov.

Pokiaľ ide o konzorciá pre mobilitu, tento grant možno rozdeliť medzi všetkých členov podľa pravidiel, ktoré si navzájom dohodnú.

Účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+

Študenti a zamestnanci s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ sú účastníci mobility, ktorí nedostanú grant EÚ na program Erasmus+ v súvislosti s cestovnými nákladmi a nákladmi spojenými s pobytom, ale inak spĺňajú všetky kritériá mobility študentov a zamestnancov a využívajú všetky výhody spojené so štatútom študenta a zamestnanca zapojeného do programu Erasmus+. Môžu získať vnútroštátny, regionálny alebo iný druh grantu, z ktorého sa uhradia ich náklady na mobilitu, ktorý nesúvisí s finančnými prostriedkami EÚ na program Erasmus+ (ESF atď.). Počet účastníkov mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ na program Erasmus+ za celé obdobie mobility sa započítava do štatistík ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa používajú na prideľovanie prostriedkov z rozpočtu EÚ jednotlivým krajinám.

Podpora inklúzie

Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré vybrali študentov a/alebo zamestnancov s nedostatkom príležitostí, môžu požiadať národnú agentúru o dodatočnú podporu z grantu na úhradu dodatočných nákladov súvisiacich s účasťou týchto osôb na aktivitách v rámci mobility. Na účastníkov s nedostatkom príležitostí, konkrétne na osoby s fyzickým, duševným alebo so zdravotným postihnutím sa teda môže prideliť vyššia podpora z grantu ako maximálne individuálne sumy grantu stanovené ďalej. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na svojom webovom sídle opíšu, ako môžu študenti a zamestnanci s nedostatkom príležitostí požiadať o takúto dodatočnú podporu z grantu.

Dodatočné financovanie pre študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí možno získať aj z iných zdrojov na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni.

Osoby sprevádzajúce študentov a zamestnancov s nedostatkom príležitostí majú nárok získať príspevok založený na skutočných nákladoch.

Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sa podpísaním Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie zaväzuje, že zabezpečí rovnaký prístup a príležitosti účastníkom z každého prostredia. Študenti a zamestnanci s nedostatkom príležitostí preto môžu využívať výhody podporných služieb, ktoré ponúka prijímajúca inštitúcia svojim miestnym študentom a zamestnancom.

Mimoriadne náklady za vysoké cestovné náklady

Iba účastníci, ktorí sú oprávnení na podporu na cestovné náklady a zúčastňujú sa na mobilite, majú nárok na úhradu mimoriadnych nákladov za vysoké cestovné náklady:

prijímateľom projektov mobility bude umožnené uplatniť si finančnú podporu na vysoké cestovné náklady účastníkov v zmysle rozpočtovej položky Mimoriadne náklady (80 % celkových oprávnených nákladov). Bude to možné, pokiaľ prijímatelia budú vedieť zdôvodniť, že pravidlá financovania (založené na jednotkových nákladoch na pásmo cestovných vzdialeností) nepokrývajú aspoň 70 % cestovných nákladov účastníkov. V prípade uznania nahradia mimoriadne náklady pri vysokých cestovných nákladoch podporu na cestovné náklady.

Iné zdroje financovania

Okrem grantu EÚ na program Erasmus+ alebo namiesto grantu EÚ (účastníci mobility s nulovým grantom z finančných prostriedkov EÚ) môžu študenti a zamestnanci získať aj regionálny, národný alebo iný druh grantu, ktorý riadi iná organizácia ako národná agentúra (napr. ministerstvo alebo regionálne orgány). Granty EÚ na program Erasmus+ možno nahradiť aj inými finančnými prostriedkami z rozpočtu EÚ (ESF atď.). Na tento druh grantov, ktoré sa poskytujú z iných zdrojov financovania (t. j. nie z rozpočtu EÚ), sa nevzťahujú sumy ani maximálne a minimálne rozpätia stanovené v tomto dokumente.

B) Grantová podpora mobility študentov

Individuálna podpora fyzickej mobility

Študenti môžu získať individuálny grant na podporu ako príspevok na dodatočné cestovné náklady a náklady spojené s pobytom počas obdobia štúdia alebo stáže v zahraničí.

Mesačné sumy v prípade mobility medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami z regiónov 5 a 14 vymedzia národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi a/alebo inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sa opisujú ďalej. Presné sumy sa zverejnia na webových sídlach národných agentúr a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Programové krajiny a partnerské krajiny z regiónov 5 a 14[10] sú rozdelené do týchto troch skupín:

Skupina 1

Krajiny s vyššími životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko.

Partnerské krajiny z regiónu 14.

Skupina 2

Krajiny so stredne vysokými životnými nákladmi

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko.

Partnerské krajiny z regiónu 5.

Skupina 3

Krajiny s nižšími životnými nákladmi

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severomacedónska republika, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Grant EÚ na individuálnu podporu v rámci programu Erasmus+ poskytovaný študentom bude závisieť od toku ich mobility medzi vysielajúcou a prijímajúcou krajinou študenta, a to takto:

 • mobilita do krajiny s podobnými životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ stredného rozsahu,
 • mobilita do krajiny s vyššími životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ vyššieho rozsahu,
 • mobilita do krajiny s nižšími životnými nákladmi: študentom sa poskytne grant EÚ nižšieho rozsahu.

Sumy vymedzené národnými agentúrami sa musia stanoviť v rozmedzí týchto minimálnych a maximálnych hodnôt:

 • Grant EÚ stredného rozsahu: stredný rozsah, od 260 do 540 EUR mesačne, sa uplatňuje na aktivity v rámci mobility smerom do krajiny s podobnými životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 1 do krajín skupiny 1; b) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 2 a c) z krajín skupiny 3 do krajín skupiny 3.
 • Grant EÚ vyššieho rozsahu: zodpovedá strednému rozsahu uplatňovanému národnou agentúrou plus prinajmenšom 50 EUR, t. j. od 310 do 600 EUR mesačne. Uplatňuje sa na aktivity v rámci mobility do krajiny s vyššími životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 1 a b) z krajín skupiny 3 do krajín skupiny 1 a 2.
 • Grant EÚ nižšieho rozsahu: zodpovedá strednému rozsahu uplatňovanému národnou agentúrou mínus prinajmenšom 50 EUR, t. j. od 200 do 490 EUR mesačne. Uplatňuje sa na aktivity v rámci mobility do krajiny s nižšími životnými nákladmi: a) z krajín skupiny 1 do krajín skupiny 2 a 3 a b) z krajín skupiny 2 do krajín skupiny 3.

Národné agentúry zohľadnia pri vymedzovaní súm, ktoré budú uplatňovať prijímatelia v príslušnej krajine, dve osobitné kritériá:

 • dostupnosť a úroveň iných zdrojov spolufinancovania od súkromných alebo verejných subjektov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni na doplnenie grantu EÚ,
 • všeobecnú úroveň dopytu študentov, ktorí chcú študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

V prípade aktivít v rámci mobility medzi programovými krajinami a do partnerských krajín z regiónov 5 a 14 môžu národné agentúry rozhodnúť, že inštitúciám vysokoškolského vzdelávania vo svojej pôsobnosti poskytnú určitú flexibilitu tým, že na národnej úrovni stanovia rozpätia, a nie presné sumy. Toto rozhodnutie by malo byť odôvodnené, napr. v krajinách, kde je k dispozícii spolufinancovanie na regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni.

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí – doplňujúca suma individuálnej podpory

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí získajú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 250 EUR mesačne. Použité kritériá vymedzujú na vnútroštátnej úrovni národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi.

Študenti a čerství absolventi na stáži – doplňujúca suma individuálnej podpory

Študenti a čerství absolventi vykonávajúci stáž dostanú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 150 EUR mesačne. Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí, ktorí vykonávajú stáž, majú nárok na získanie doplňujúcej sumy pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí a doplňujúcej sumy na stáž.

Študenti a čerství absolventi z najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území

Vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce zo vzdialenosti od iných programových krajín a na hospodársku úroveň získajú študenti a čerství absolventi, ktorí študujú alebo študovali na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v najvzdialenejších regiónoch členských štátov EÚ a zámorských krajinách a územiach pridružených k členským štátom EÚ tieto vyššie sumy individuálnej podpory:

Vysielajúca krajina

Prijímajúca krajina

Suma

najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia

Programové krajiny a partnerské krajiny z regiónov 5 a 14.

700 EUR mesačne

Doplňujúce sumy pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí a na stáže sa v tomto prípade nebudú uplatňovať.

Študenti a čerství absolventi zúčastňujúci sa na mobilite smerujúcej z programových do partnerských krajín („medzinárodná mobilita“)

Základná suma individuálnej podpory je stanovená takto:

Vysielajúca krajina

Prijímajúca krajina

Suma

programové krajiny

partnerské krajiny z regiónov 1 – 4 a 6 – 13

700 EUR mesačne

programové krajiny

partnerské krajiny z regiónov 5 a 14

Ako sa uvádza v oddiele „Grantová podpora mobility študentov – Individuálna podpora fyzickej mobility“.

Doplňujúca suma pre študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí sa v tomto prípade nebude uplatňovať.

Doplňujúca suma na stáže sa nebude uplatňovať v prípade mobility do partnerských krajín z regiónov 1 – 4 a 6 – 13.

Programové krajiny zahŕňajú najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia.

Študenti a čerství absolventi zúčastňujúci sa na krátkodobej fyzickej mobilite (zmiešaná mobilita a doktorandská krátkodobá mobilita)

Základné sumy individuálnej podpory sú stanovené takto:

Trvanie fyzickej aktivity

Suma (akákoľvek programová alebo partnerská krajina)

do 14. dňa aktivity

70 EUR denne

od 15. do 30. dňa aktivity

50 EUR denne

Individuálna podpora môže pokrývať aj jeden deň na cestovanie pred aktivitou a jeden deň na cestovanie po aktivite.

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí – doplňujúca suma individuálnej podpory v prípade krátkodobej fyzickej mobility

Študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí dostanú doplňujúcu sumu individuálnej podpory z grantu EÚ na program Erasmus+ vo výške 100 EUR v prípade aktivity v rámci fyzickej mobility v trvaní 5 až 14 dní a 150 EUR v prípade aktivity v trvaní 15 až 30 dní. Použité kritériá vymedzujú na vnútroštátnej úrovni národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi.

Doplňujúca suma na stáže sa v tomto prípade nebude uplatňovať.

Programové krajiny zahŕňajú najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia.

Študenti a čerství absolventi bez podpory na cestovné náklady – doplňujúca suma individuálnej podpory na zelené cestovanie

Študenti a čerství absolventi, ktorí nedostanú podporu na cestovné náklady, sa môžu rozhodnúť pre zelené cestovanie. V takom prípade získajú jednorazový príspevok vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory a v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na úhradu precestovaných dní pri spiatočnej ceste.

Podpora na cestovné náklady

Nižšie uvedené sumy môžu ako podporu na cestovné náklady dostať na pokrytie svojich cestovných nákladov títo účastníci:

 • študenti a čerství absolventi, ktorí študujú alebo študovali v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania nachádzajúcich sa v najvzdialenejších regiónoch členských štátov EÚ, Cypru, Islandu, Malty a zámorských krajín a území (ZKÚ) pridružených k členským štátom EÚ a ktorí odchádzajú do programových krajín alebo partnerských krajín z regiónov 5 alebo 14;
 • študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí zúčastňujúci sa na krátkodobej mobilite a
 • študenti a čerství absolventi, ktorí odchádzajú do partnerských krajín okrem partnerských krajín z regiónov 5 a 14.

Cestovné vzdialenosti[11]

V prípade štandardného cestovania

V prípade zeleného cestovania

Od 10 do 99 km:

23 EUR na účastníka

 

Od 100 do 499 km:

180 EUR na účastníka

210 EUR na účastníka

Od 500 do 1 999 km:

275 EUR na účastníka

320 EUR na účastníka

Od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na účastníka

410 EUR na účastníka

Od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na účastníka

610 EUR na účastníka

Od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na účastníka

 

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR na účastníka

 

Študenti a čerství absolventi, ktorí sa rozhodnú pre zelené cestovanie, získajú v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na pokrytie precestovaných dní pri spiatočnej ceste.

V prípade mobility smerujúcej z programových do partnerských krajín, okrem regiónov 5 a 14, musia študenti a čerství absolventi s nedostatkom príležitostí získať podporu na cestovné náklady. Prijímatelia sa môžu rozhodnúť neposkytnúť podporu na cestovné náklady v prípade všetkých ostatných študentov a čerstvých absolventov zúčastňujúcich sa na mobilite smerujúcej z programových krajín do partnerských krajín, okrem regiónov 5 a 14.

C) Grantová podpora mobility zamestnancov

Zamestnanci získajú grant EÚ ako príspevok na cestovné náklady a náklady spojené s pobytom počas pobytu v zahraničí takto:

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Podpora na cestovné náklady

Príspevok na cestovné náklady účastníkov z miesta ich pôvodu do miesta aktivity a späť.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe cestovnej vzdialenosti každého účastníka. Žiadateľ musí uviesť vzdialenosť medzi miestom svojho pôvodu a miestom aktivity[12] vypočítanú pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou[13].

Cestovné vzdialenosti

Štandardné cestovanie

Zelené cestovanie

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km:

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km alebo viac

1 500 EUR.

 

Individuálna podpora

Náklady, ktoré priamo súvisia s nákladmi účastníkov spojenými s pobytom počas aktivity.

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe dĺžky pobytu každého účastníka (v prípade potreby takisto vrátane jedného dňa na cestovanie pred aktivitou a jedného dňa na cestovanie po aktivite).

Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú pre zelené cestovanie, získajú na spiatočnú cestu v prípade potreby maximálne štyri dni dodatočnej individuálnej podpory na pokrytie precestovaných dní.

Do 14. dňa aktivity: hodnota tabuľky A1.1, na deň na účastníka

od 15. do 60. dňa aktivity: 70 % hodnoty tabuľky A1.1, na deň na účastníka

Tabuľka A – Individuálna podpora (sumy v eurách na deň)

Sumy závisia od prijímajúcej krajiny. Tieto sumy sa stanovia v rozmedzí medzi minimálnymi a maximálnymi hodnotami, ktoré sú uvedené v tabuľke ďalej. Národné agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi pri vymedzení súm, ktoré budú uplatňovať prijímatelia v príslušnej krajine, zohľadnia dve osobitné kritériá:

 • dostupnosť a úroveň iných zdrojov spolufinancovania od súkromných alebo verejných subjektov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni na doplnenie grantu EÚ,
 • všeobecnú úroveň dopytu zamestnancov, ktorí chcú vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

Rovnaký percentuálny podiel v rámci rozmedzia by sa mal uplatňovať na všetky cieľové krajiny. Nemožno poskytnúť rovnakú sumu pre všetky cieľové krajiny.

 

Zamestnanci z programových krajín

Prijímajúca krajina

Minimálna hodnota – maximálna hodnota (na deň)

 

A1.1

Nórsko, Dánsko, Luxembursko, Island, Švédsko, Írsko, Fínsko, Lichtenštajnsko

Partnerské krajiny z regiónu 14

80 – 180

Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Malta, Portugalsko

Partnerské krajiny z regiónu 5

70 – 160

Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Litva, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Severomacedónska republika, Srbsko

60 – 140

Partnerské krajiny z regiónov 1 – 4 a 6 – 13

180

V prípade aktivít v rámci mobility medzi programovými krajinami a do partnerských krajín z regiónov 5 a 14 môžu národné agentúry rozhodnúť, že inštitúciám vysokoškolského vzdelávania vo svojej pôsobnosti poskytnú určitú flexibilitu tým, že na národnej úrovni stanovia rozpätia, a nie presné sumy. Toto rozhodnutie by malo byť odôvodnené, napr. v krajinách, kde je k dispozícii spolufinancovanie na regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni. Presné sumy sa zverejnia na webovom sídle jednotlivých národných agentúr a na webových sídlach inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

D) Úroveň finančnej podpory pre študentov a zamestnancov vymedzená inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a konzorciami pre mobilitu

Vo všetkých prípadoch sa od inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a konzorcií pre mobilitu požaduje, aby pri vymedzovaní a/alebo uplatňovaní sadzieb EÚ v rámci svojej inštitúcie dodržiavali tieto zásady a kritériá:

 • Sadzby zostávajú po ich vymedzení inštitúciami/konzorciami rovnaké počas celého trvania projektu mobility. V rámci rovnakého projektu nemožno znižovať ani zvyšovať úroveň grantov.
 • Sadzby sa musia vymedziť a/alebo uplatňovať objektívne a transparentne, so zohľadnením všetkých opísaných zásad a metodík (t. j. so zohľadnením toku mobility, ako aj dodatočného špecifického financovania).
 • Všetkým študentom, ktorí idú do rovnakej skupiny krajín na rovnaký typ mobility – štúdia alebo stáže (okrem študentov a čerstvých absolventov s nedostatkom príležitostí alebo z najvzdialenejších programových krajín, regiónov a zámorských krajín a území), sa musí poskytnúť rovnaká úroveň grantu.

E) Zmiešané intenzívne programy

Rozpočtová kategória

Oprávnené náklady a platné pravidlá

Suma

Organizačná podpora

Náklady, ktoré priamo súvisia s organizáciou intenzívnych programov (okrem nákladov spojených s pobytom a cestovných nákladov účastníkov).

Mechanizmus financovania: príspevok na jednotkové náklady.

Pravidlo pridelenia: na základe počtu účastníkov mobility, pričom sa nezapočítavajú učitelia/školitelia zapojení do realizácie programu.

Koordinačná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania žiada o organizačnú podporu v mene skupiny inštitúcií, ktoré spoločne organizujú zmiešaný intenzívny program.

400 EUR na účastníka pri minimálnom počte 15 účastníkov a maximálnom počte 20 finančne podporených účastníkov.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_sk.

 2. . https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_sk.

 3. Všetky študentské stáže sa budú považovať za „stáž v oblasti digitálnych zručností“, ak stážista vykonáva jednu alebo viacero z týchto aktivít: digitálny marketing (napr. Riadenie sociálnych médií, webová analýza); digitálny grafický, mechanický alebo architektonický dizajn; vývoj aplikácií, softvéru, skriptov alebo webových sídiel; inštalácia, údržba a správa IT systémov a sietí; kybernetická bezpečnosť; analýza dát, hĺbková analýza a vizualizácia dát; programovanie a výcvik robotov a aplikácií umelej inteligencie. Do tejto kategórie nepatrí všeobecná zákaznícka podpora, plnenie objednávok, zadávanie údajov ani kancelárske úlohy.

 4. Postdoktorandi sa môžu zúčastňovať na stážach s rovnakými požiadavkami, aké platia pre ostatných čerstvých absolventov, a to do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. V prípade krajín, v ktorých musia absolventi po dokončení štúdia nastúpiť na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, bude toto obdobie oprávnenosti čerstvých absolventov predĺžené o dĺžku trvania uvedenej služby.

 5. V prípade mobility študentov na účely stáží nie sú oprávnené ako prijímajúce organizácie tieto typy organizácií:

  Inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (ich úplný zoznam je uvedený na webovom sídle http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sk); organizácie riadiace programy EÚ, ako napr. Národné agentúry programu Erasmus+ (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

 6. Predchádzajúce skúsenosti v rámci programu Erasmus+ a/alebo ako držitelia štipendií Erasmus Mundus sa počítajú do 12-mesačného limitu na jeden stupeň štúdia.

 7. V študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň, ako napr. V medicíne, môže mobilita študentov trvať maximálne 24 mesiacov.

 8. V prípade pobočiek, ktoré sú závislé od materskej inštitúcie a na ktoré sa vzťahuje rovnaká Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, sa bude krajina, v ktorej sa materská inštitúcia nachádza, považovať za vysielajúcu krajinu. Z tohto dôvodu nemožno organizovať mobility medzi pobočkami a materskou inštitúciou, na ktorú sa vzťahuje rovnaká Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

 9. V prípade krajín, v ktorých musia absolventi po dokončení štúdia nastúpiť na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, bude toto obdobie oprávnenosti čerstvých absolventov predĺžené o dĺžku trvania uvedenej služby.

 10. Partnerské krajiny z regiónov 5 a 14 sú len prijímajúcimi krajinami.

 11. Na základe cestovnej vzdialenosti každého účastníka. Cestovné vzdialenosti sa musia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet vzdialeností podporovanej Európskou komisiou (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm). Vzdialenosť jedným smerom sa použije na výpočet výšky grantu EÚ, ktorým sa podporí spiatočná cesta.

 12. Ak je napr. Osoba z Madridu (Španielsko) zapojená do aktivity, ktorá sa vykonáva v Ríme (Taliansko), žiadateľ vypočíta vzdialenosť z Madridu do Ríma (1 365,28 km) a potom vyberie príslušné pásmo cestovnej vzdialenosti (t. J. Od 500 do 1 999 km).

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sk.htm.