Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitatea personalului în domeniul sportului

Această acțiune vizează să contribuie la dezvoltarea organizațiilor sportive prin sprijinirea mobilității în scopul învățării a personalului acestora.

Organizațiile participante trebuie să promoveze în mod activ, prin activitățile lor, incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului, educația digitală și participarea activă. Organizațiile trebuie să facă acest lucru prin utilizarea oportunităților specifice de finanțare oferite de program în aceste scopuri, prin sporirea gradului de sensibilizare a participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a oferi personalului organizațiilor sportive, în primul rând al organizațiilor sportive de masă, ocazia de a-și îmbunătăți competențele și calificările, precum și de a dobândi noi competențe prin intermediul mobilității în scopul învățării, și anume prin petrecerea unei perioade în străinătate, contribuind astfel la consolidarea capacităților și la dezvoltarea organizațiilor sportive.

Această acțiune sprijină dezvoltarea profesională a antrenorilor și a altor categorii de personal (atât personal remunerat, cât și voluntari) din domeniul sportului de masă. Personalul din sportul profesionist, inclusiv persoanele implicate într-o dublă carieră, sportivă și nesportivă, pot, de asemenea, să sporească impactul învățării și al transferului de cunoștințe pentru organizațiile și personalul din domeniul sportului de masă. Pot fi sprijinite oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru personalul din sportul profesionist în cazul în care participarea acestui personal poate aduce beneficii sportului de masă.

Acțiunea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Planului de lucru al UE pentru sport (2021-2024) 1 .

Mai exact, proiectele de mobilitate în domeniul sportului urmăresc:

 • să se axeze pe sportul de masă, ținând cont de rolul important care îi revine sportului în promovarea activității fizice și a unui stil de viață sănătos, a relațiilor interpersonale, a incluziunii sociale și egalității de șanse;
 • să dezvolte dimensiunea europeană în sport și cooperarea internațională în domeniul mobilității în scopul învățării în sport;
 • să consolideze capacitățile organizațiilor de bază;
 • să îmbunătățească cunoștințele și expertiza personalul sportiv;
 • să promoveze valorile comune europene prin sport, buna guvernanță și integritatea în sport, dezvoltarea durabilă, precum și educația, formarea și competențele în și prin sport.
 • să promoveze un stil de viață activ și ecologic și cetățenia activă;
 • să creeze rețele europene de antrenori și personal sportiv.

Organizația solicitantă este actorul principal în cadrul unui proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant cu agenția națională Erasmus+, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției sale naționale Erasmus+. Ambele tipuri de activități sprijinite sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație-gazdă din străinătate.

Un proiect poate să includă una sau mai multe activități. Activitățile pot fi combinate în funcție de obiectivele proiectului și de nevoile organizației (organizațiilor) participante și ale participanților înșiși.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc.);
 • pregătirea (demersurile practice, selectarea participanților, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile, reuniuni pregătitoare virtuale etc.);
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului, reuniuni de monitorizare virtuale).

Erasmus+ în domeniul sportului sprijină prioritățile orizontale ale programului:

Incluziune și Diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. Selecția participanților ar trebui să asigure faptul că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională pot fi transferate în totalitate către organizația lor de trimitere.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Durabilitatea Mediului

Proiectul trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau de compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Proiectul trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea unor practici durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie durabile.

Tranziția Digitală

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților.

Participarea la viața democratică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. Ori de câte ori este posibil, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică, implicarea socială și civică prin activități de învățare formale și nonformale. Acestea ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, dialogul intercultural, precum și patrimoniul social, cultural și istoric european.

Formate disponibile

Sunt sprijinite următoarele activități:

 • Job shadowing - observarea directă la locul de muncă și perioade de observare (2-14 zile)
 • Misiuni de antrenament sau de pregătire (15-60 de zile)

Job shadowing este situația în care participanții pot petrece o perioadă (2-14 zile) în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, cu scopul de a învăța practici noi și de a aduna idei noi prin observare și interacțiune cu colegi, cu antrenori, cu voluntari sau cu alți membri ai personalului în timpul activității lor zilnice desfășurate la organizația-gazdă.

Misiunile de antrenament sau de pregătire sunt cele în care participanții pot petrece o perioadă (15-60 de zile) antrenând sau oferind pregătire în cadrul unei organizații-gazdă dintr-o altă țară, ca o modalitate de a învăța prin îndeplinirea sarcinilor din cadrul respectivei organizații și prin schimburi cu colegii. Aceasta contribuie la consolidarea capacităților organizațiilor de bază.

Activitățile nu pot avea scop lucrativ.

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Vizite pregătitoare

Scopul vizitelor pregătitoare este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea acordurilor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și prin stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate.

Organizațiile pot realiza o vizită pregătitoare la partenerul-gazdă înainte ca mobilitatea să aibă loc. Vizitele pregătitoare nu sunt o activitate de sine stătătoare, ci un mecanism de sprijin pentru mobilitatea personalului. Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate. De exemplu, pot fi organizate vizite pregătitoare pentru începerea colaborării cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată. Pot fi organizate vizite pregătitoare pentru ambele tipuri de mobilitate a personalului.

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație publică sau privată, activă în domeniul sportului și activității fizice, care organizează activități sportive și fizice de masă (de exemplu, organizație non-profit, autoritate publică locală, club sportiv);
 • o organizație sportivă din domeniul sportului profesionist, dacă participarea personalului acesteia aduce beneficii sportului de masă (de exemplu, organizație internațională).

Unde se depune cererea?

Organizațiile solicitante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor.

Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererile până la 4 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Datele de începere a proiectelor

Proiectele vor începe între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an

Dacă este organizată o rundă opțională, proiectele vor începe între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Durata proiectului

Între 3 și 18 luni

Durata activităților

Job shadowing și perioade de observare: între 2 și 14 zile consecutive (excluzând zilele de călătorie)

Misiuni de antrenament și formare profesională: între 15 și 60 de zile consecutive (excluzând zilele de călătorie)

Participanți eligibili

 • Antrenorii și alte categorii de personal sportiv din cadrul organizațiilor sportive din domeniul sportului de masă
 • Personalul din sportul profesionist, inclusiv persoanele implicate într-o dublă carieră, sportivă și nesportivă, în cazul în care participarea acestui personal poate aduce beneficii sportului de masă
 • Voluntarii (alții decât antrenorii) din cadrul organizațiilor sportive.

Participanții trebuie să lucreze în cadrul organizației de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a ajuta la punerea în aplicare a activităților de bază ale organizației. Participanții trebuie fie rezidenți în țara organizației de trimitere.

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar).

Participanții nu se pot implica într-o activitate de mobilitate în calitate de sportivi.

Numărul de participanți

Maximum 10 participanți per proiect

Locul de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să se desfășoare în străinătate, într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru vizitele pregătitoare

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Vizitele pregătitoare au loc în țara organizației-gazdă înainte de începerea activității.

Participanți eligibili

Reprezentanții organizațiilor participante care iau parte la activitatea principală. Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de personalul implicat direct în organizarea proiectului sau de personalul care participă la mobilitate.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire.

Relevanță și impact (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul, experiența și activitățile solicitantului sunt relevante pentru sportul de masă;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru:
  • obiectivele acțiunii;
  • nevoile organizațiilor participante și dezvoltarea acestora;
  • nevoile membrilor personalului participant și dezvoltarea acestora;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru personalul participant;
  • consolidarea sau transformarea practicilor de lucru ale organizațiilor participante, îmbunătățirea calității, consolidarea capacităților și inovare;
  • producerea unui impact potențial asupra organizațiilor participante și asupra personalului participant, pe durata proiectului și ulterior;
 • Măsura în care proiectul definește rezultate concrete ale învățării;
 • Măsura în care proiectul este adecvat pentru a contribui la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea și la dimensiunea ecologică, digitală și participativă a programului;
 • Măsura în care proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării și punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante și ale personalului acesteia
 • calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin;
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului;
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente digitale și de metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere
 • măsura în care activitățile sunt elaborate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților cu mai puține oportunități
 • reprezentarea echilibrată a participanților din punctul de vedere al genului;
 • în cazul personalului din organizații active în domeniul sportului profesionist, o explicație clară a modului în care participarea acestui personal va aduce beneficii sportului de masă

Calitatea măsurilor de monitorizare (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu, pregătirea, îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale ale activităților mixte, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile-gazdă. Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți, excluzând însoțitorii.

Sumă

350 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității 2 prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană 3 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare standard Deplasare cu mijloace de transport ecologice
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000 – 7 999 km 820 EUR  
8 000 km sau mai mult 1 500 EUR  

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori pe perioada activității.

Dacă este necesar: costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru maximum două zile de călătorie în cazul participanților și însoțitorilor care primesc un grant standard pentru deplasare și pentru maximum șase zile de călătorie în cazul unui grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țări-gazdă 4

Sumă

 • Grupa de țări 1: 101 - 180 EUR
 • Grupa de țări 2: 90 - 160 EUR
 • Grupa de țări 3: 79 - 140 EUR

Cele de mai sus sunt ratele de bază per zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând însoțitorii.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Sprijin pentru vizitele pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate de efectuarea vizitei pregătitoare, inclusiv costurile de călătorie și de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

Sumă

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum 2 participanți pentru fiecare vizită pregătitoare.

Categoria bugetară - Sprijin lingvistic

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costurile aferente furnizării de materiale și de cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a antrena sau pentru a se pregăti pe durata activității lor.

Sprijinul lingvistic este eligibil pentru participanții la o activitate de mobilitate a personalului mai lungă de 30 de zile. Sprijinul poate fi plătit numai dacă participantul nu poate primi sprijin lingvistic online din cauza indisponibilității limbii solicitate sau a nivelului solicitat.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

Sumă

150 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților și ale însoțitorilor acestora care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților.

Sumă

Garanție financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

Tagged in:  Sport