Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tineretul European Împreună

Acțiunea „Tineretul european împreună” vizează organizațiile de tineret de la nivel local care doresc să stabilească parteneriate transfrontaliere, cu alte cuvinte, care au drept scop adăugarea unei dimensiuni europene activităților lor și corelarea acestor activități cu politicile UE pentru tineret, în special cu Strategia UE pentru tineret (2019-2027). Scopul este de a încuraja noi cereri din partea unor organizații care nu sunt încă bine stabilite la nivel european. În acest scop, acțiunea constă în principal în sprijinirea activităților care vizează conectarea organizațiilor de tineret de la nivelul UE și cu ONG-urilor care își desfășoară activitatea la nivel local (în mediul rural, în orașe, în regiuni, în diferite țări) și care vor beneficia de pe urma dezvoltării activităților transfrontaliere.

Structura generală a acțiunii ia în considerare dimensiunea tot mai mare a sectorului tineretului, tendințele în schimbare în ceea ce privește participarea tinerilor și necesitatea unui sprijin financiar mai susținut și mai stabil în domeniul tineretului[1]. De asemenea, aceasta ia în considerare necesitatea de a acoperi mai bine marea diversitate a organizațiilor de tineret din Europa și de a răspunde nevoilor identificate atât pentru activitățile locale, cât și pentru proiectele ample de cooperare din Europa.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Proiectele „Tineretul european împreună” vizează crearea de rețele care să promoveze parteneriate transfrontaliere și care să fie conduse în strânsă cooperare cu tineri din întreaga Europă (din țările participante la programul Erasmus+). Aceste rețele vor organiza cooperarea și schimburile, vor promova cursuri de formare (de exemplu, pentru liderii de tineret) și le vor le permite tinerilor să creeze ei înșiși proiecte comune, prin activități fizice și/sau prin activități online.

Contribuția la obiectivele UE pentru tineret și promovarea acestora, precum și Strategia UE pentru tineret (2019-2027)[2] constituie priorități tematice importante pentru acțiune. Obiectivele europene pentru tineret se reflectă și în orientările politice ale președintei Comisiei, Ursula von der Leyen[3]. Ciclul de 18 luni în curs[4] al dialogului cu tinerii și prioritățile acestuia constituie, de asemenea, o bază pentru acțiunile „Tineretul european împreună”.

În cele din urmă, în contextul pandemiei de COVID-19, sunt necesare răspunsuri pentru a atenua impactul socioeconomic al acestei crize asupra tineretului, inclusiv consolidarea capacităților și măsuri specifice pentru a face față redresării în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 în sectorul tineretului. Pentru aceasta, rețelele de tineret trebuie să aibă în vedere modalități de consolidare a solidarității și a incluziunii, care să fie compatibile cu provocările legate de competențele digitale și de stilurile de viață ecologice.

OBIECTIVE SPECIFICE

Acțiunea își propune să susțină în mod specific:

 • Promovarea și dezvoltarea unei cooperării transnaționale structurate, online și offline, între diferite organizații de tineret, pentru a înființa sau a consolida parteneriate axate pe solidaritate și pe participarea democratică favorabilă incluziunii pentru toți;
 • Punerea în aplicare a cadrelor și a inițiativelor UE, cum sunt recomandările specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european[5], în măsura în care acestea vizează domeniul tineretului;
 • Inițiative pentru încurajarea tinerilor să participe la procesul democratic și în societate prin organizarea de cursuri de formare, prezentarea punctelor comune între tinerii europeni și încurajarea discuțiilor și a dezbaterilor pe tema legăturii lor cu UE, cu valorile și cu fundamentele democratice ale acesteia, inclusiv asigurându-se că tineretul are un cuvânt important de spus în contextul procesului de redresare după criza provocată de pandemia de COVID-19;
 • Participarea grupurilor subreprezentate de tineri (de exemplu, tineri vulnerabili și defavorizați din punct de vedere socioeconomic) la viața politică, la organizațiile de tineret și la alte organizații ale societății civile;
 • Noi modalități de capacitare a organizațiilor de tineret în ceea ce privește combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Cu titlu informativ, acestea ar putea include îmbunătățirea colaborării între organizațiile de tineret într-un context digital, utilizând modele relevante de învățare nonformală și de organizare, inclusiv prin modalități alternative de schimburi și ajutor reciproc.

ACTIVITĂȚI

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele generale și specifice ale acțiunii și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă a grantului solicitat, după cum se prevede în secțiunea relevantă „Crearea unui proiect” și în secțiunea „Impact”.

Activitățile trebuie să fie de natură transfrontalieră și se pot desfășura la nivel european (țările participante la programul Erasmus+), național, regional sau local.

Exemple de activități relevante:

 1. Activități care facilitează accesul și participarea tinerilor la activitățile de politică ale UE care se desfășoară la toate nivelurile unei societăți (local, regional, național, european), precum și în diferite contexte instituționale (instituții formale, cooperare și învățare nonformale, schimburi informale etc.);
 2. Activități de mobilitate, inclusiv schimburi cu scopul a colabora în rețea și/sau de a beneficia de formare nonformală sau informală;
 3. Activități de sensibilizare, informare, diseminare și promovare (seminare, ateliere, campanii, întâlniri, dezbateri publice, consultări etc.) cu privire la prioritățile politicii UE în domeniul tineretului;
 4. Promovarea cooperării strategice, a schimbului de idei, a colaborării și a creării în comun, precum și a metodelor nonformale relevante pentru a modela și a discuta inițiative, parteneriate și proiecte ascendente în cadrul politicii UE de tineret, între tineri, organizații de tineret, factorii politici și de decizie, cercetători și alți actori relevanți din societatea civilă; Sunt incluse aici inițiative și evenimente pentru dezvoltarea ONG-urilor europene de tineret/organizațiilor societății civile/rețelelor la nivelul UE.
 5. Analizarea opiniilor politicienilor cu privire la propunerile tinerilor referitoare la sistemele democratice, inclusiv a opiniilor și aspirațiilor tinerilor neimplicați, a obstacolelor care împiedică și a factorilor care favorizează implicarea tinerilor care nu au experiență în legătură cu formele participative existente, precum și promovarea unor noi spații pentru implicarea și acțiunea politică a tinerilor în întreaga Europă.
 6. Explorarea unei înțelegeri revigorate a sensului și a beneficiilor cetățeniei active pentru tinerii din UE, inclusiv într-un context ulterior pandemiei de COVID-19, luând în considerare, de asemenea, noul Pact verde european aflat în centrul redresării, precum și diferențele intrageneraționale în materie de reprezentare a tinerilor și evoluția modelelor de reprezentare a tinerilor în UE.
 7. Sprijinirea dezvoltării unor metode, instrumente și metode inovatoare de colaborare ușor de utilizat și standardizate pentru sectorul ONG-urilor de tineret, inclusiv dezvoltarea de noi inițiative, competențe și cunoștințe bazate pe comunitatea tinerilor, pentru monitorizarea și evaluarea activităților existente într-un mod bazat pe rezultate, demonstrând valoarea participării tinerilor la societatea civilă.

Includerea unor activități de mobilitate în această acțiune este opțională. Activitățile de mobilitate pentru tineri trebuie să stea la baza principalelor obiective ale proiectului și să ofere o valoare adăugată semnificativă proiectului și tinerilor în cauză.

CE CRITERII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A DEPUNE O CERERE DE GRANT PENTRU ACȚIUNEA LOCALĂ „TINERETUL EUROPEAN ÎMPREUNĂ”?

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte „Tineretul european împreună” trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de coordonatori:

 • ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene în domeniul tineretului și consiliile naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului;
 • autorități publice de nivel local, regional sau național

Organizația depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să fie stabilită legal și situată într-o țară participantă la programul Erasmus+.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organizație, publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor structuri oficiale, stabilită într-o țară participantă la programul Erasmus+.

Astfel de organizații pot fi de exemplu:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului);
 • un consiliul național de tineret;
 • o autoritate publică de nivel local, regional sau național;
 • o instituție de învățământ sau de cercetare;
 • o fundație;

Pot fi incluse întreprinderile publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderi sociale). Prin urmare, deși această acțiune vizează în primul rând organizații non-profit, pot fi implicate și organizații cu scop lucrativ dacă se demonstrează că acestea aduc proiectului o valoare adăugată clară.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Minimum 4 parteneri din cel puțin 4 țări participante la programul Erasmus+.

Cel puțin jumătate dintre organizațiile din consorții nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 2 ani de fonduri UE din programul Erasmus+ în cadrul Acțiunii-cheie 3 – proiectele „Tineretul european împreună”.

Locul de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țările participante la programul Erasmus+.

Durata proiectului

2 ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.

Aceeași organizație poate depune doar o singură cerere pentru această acțiune până la termenul-limită.

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 22 martie, ora 17:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CREAREA UNUI PROIECT

Un proiect local „Tineretul european împreună” cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare, de exemplu (1) Identificarea și inițierea proiectului; (2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; (3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și (4) Analiza proiectului și evaluarea impactului. Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Identificarea și inițierea: identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.;
 • Pregătire, elaborare și planificare: specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; decideți cu privire la calendarul sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți modalitățile practice și confirmarea grupului (grupurilor) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.;
 • Punerea în aplicare și monitorizarea activităților: puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.;
 • Analiza și evaluarea impactului: evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele acestuia și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor „Tineretul european împreună” pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu cei cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Ca principiu transversal, organizațiile participante trebuie să urmărească strategii de conectare la nivel local cu tineri provenind din medii variate. Acest lucru presupune implicarea unei populații diverse de tineri cu mai puține oportunități, inclusiv a celor din zonele îndepărtate/rurale și/sau care provin din familii de migranți. Prin urmare, toate activitățile trebuie să contribuie la extinderea sferei de acțiune a tinerilor și a implicării lor active, astfel încât să se asigure diversitatea de opinii.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului proiectelor. În special, se recomandă cu tărie ca proiectele să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înainte, în timpul și după activitățile proiectului.

Valori comune, implicare și participare civică

Proiectele vor sprijini cetățenia activă și etica și vor promova dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, se va pune accentul pe sensibilizarea cu privire la contextul Uniunii Europene și pe înțelegerea acestuia.

 

IMPACTUL PRECONIZAT

Proiectele sprijinite trebuie să-și demonstreze contribuția preconizată la politica UE pentru tineret prin:

 • sprijinul pentru îmbunătățirea capacității sectorului de tineret activ la nivel local de a-și extinde activitățile și de a lucra la nivel transnațional în scopul asigurării incluziunii, solidarității și sustenabilității, inclusiv promovarea învățării transnaționale și a cooperării dintre tineri și factorii de decizie;
 • valorificarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, mai ales prin demonstrarea modului în care acestea contribuie la prioritățile strategiei în materie de „implicare, conectare și responsabilizare”;
 • valorificarea rezultatelor obiectivelor europene pentru tineret, ale dialogului cu tinerii și ale altor proiecte de dezbateri și sondaje de opinie pentru tineri legate de viitorul Europei, precum și corelarea acestora cu dezvoltarea politicilor la nivel local/regional/național/european;
 • valorificarea recomandărilor specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european, în măsura în care acestea vizează domeniul tineretului;
 • îmbunătățirea participării tinerilor la viața democratică în ceea ce privește cetățenia activă și dialogul cu factorii de decizie (capacitare, competențe noi, implicarea tinerilor în elaborarea proiectelor etc.);
 • dezvoltarea celor mai bune practici existente și extinderea dincolo de nivelurile locale (mediul rural, orașe, regiuni, țări) și de rețeaua sau rețelele obișnuite, inclusiv utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale pentru ca tinerii să poată rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de depărtare, izolare sau limitare a circulație;
 • diseminarea rezultatelor proiectelor într-un mod eficient și atractiv în rândul tinerilor implicați în organizațiile de tineret, pentru a deschide calea către parteneriate mai sistematice, precum și în rândul tinerilor care nu sunt afiliați la structurile de tineret sau care provin din medii defavorizate.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Relevanța proiectului

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Scopul și valoarea adăugată a UE: propunerea stabilește și dezvoltă un proiect care susține politicile la nivelul UE relevante pentru tineret – în special Strategia UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027. Propunerea demonstrează în mod clar valoarea adăugată a UE la nivel sistemic, generată prin transnaționalitatea și prin transferabilitatea sa potențială.
 • Obiective: obiectivele propunerii sunt relevante pentru obiectivele generale ale acțiunii și cel puțin pentru unul dintre obiectivele specifice ale acesteia; în plus, obiectivele propunerii sunt specifice și clar definite, realizabile, măsurabile, realiste și delimitate în timp; ele abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și aduc grupurilor-țintă selectate o valoare adăugată clară.
 • Nevoi: propunerea demonstrează că se bazează pe o evaluare aprofundată a nevoilor, fundamentată pe cât posibil pe date și cifre verificabile, susținute de date generale și specifice relevante pentru toate țările și organizațiile din consorțiu. Se așteaptă o analiză clară a nevoilor, corelată cu realitățile concrete ale solicitanților, partenerilor și grupurilor-țintă.
 • Implicarea tinerilor: parteneriatul demonstrează că este în măsură să asigure, încă din etapa de elaborare a activităților legate de tineret, un dialog activ cu o populație diversă de tineri, cum ar fi tinerii care provin din zone îndepărtate/rurale, din familii de migranți și/sau din medii sociale defavorizate.

 

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Planificare: propunerea este clară, completă și de înaltă calitate și include etape adecvate pentru pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectului, pe baza unor metodologii solide de gestionare a proiectului.
 • Metodologie: punerea în aplicare se bazează pe metodologii adecvate; obiectivele sunt coerente cu activitățile și sunt prezentate în mod clar, cu legături logice între problemele, nevoile și soluțiile identificate; planul de lucru este coerent și concret; există măsuri și indicatori adecvați de control al calității pentru a se garanta că proiectul va fi pus în aplicare în mod corespunzător, cu nivelul de calitate prevăzut, în domeniul sau de aplicare, în timp util și în limitele bugetului; există planuri concrete și adecvate de gestionare a riscurilor și de urgență.
 • Raportul cost-eficacitate: bugetul propus este coerent, suficient de detaliat, adecvat pentru punerea în aplicare a proiectului și conceput astfel încât să asigure cel mai bun raport calitate-preț. Resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora. Bugetul răspunde nevoilor organizațiilor locale și ale tinerilor vulnerabili, pentru a încuraja includerea acestora în programul Erasmus+.

 

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Configurare: parteneriatul implică o combinație adecvată de organizații complementare cu profilurile, competențele, experiența, expertiza și sprijinul administrativ necesare pentru atingerea obiectivelor sale; valoarea adăugată adusă de organizațiile cu scop lucrativ este clar demonstrată, dacă în consorțiu sunt implicate astfel de organizații.
 • Componența geografică: parteneriatul demonstrează capacitatea de a reflecta diversitatea economică, socială și/sau culturală europeană prin componența sa geografică (și anume acoperirea zonelor de est, de vest, de nord și de sud ale Europei), astfel încât să se asigure o cooperare cu adevărat paneuropeană.
 • Dezvoltarea ONG-urilor locale: parteneriatul are capacitatea de a dezvolta capacitățile și cunoștințele ONG-urilor locale care nu sunt încă bine stabilite la nivel european, pentru a se ajunge la o mai bună colaborare inter pares între ONG-urile din întreaga Europă.
 • Angajament și sarcini: repartizarea responsabilităților și a sarcinilor în cadrul parteneriatului este clară și adecvată; coordonatorul demonstrează un înalt nivel de gestionare și potențial de coordonare a rețelelor transnaționale și dă dovadă de capacitate de conducere în medii complexe.
 • Modalități de cooperare: mecanismele de guvernanță propuse vor asigura o bună coordonare, luare a deciziilor și comunicare și soluționare a conflictelor între organizațiile participante, participanți și orice alte părți interesate relevante.
 • Implicarea tinerilor: tinerii sunt implicați în mod corespunzător în toate etapele punerii în aplicare a proiectului, iar incluziunea tinerilor este abordată în toate etapele și la toate nivelurile proiectului, prevăzându-se roluri de responsabilizare și/sau strategii concrete pentru a se asigura participarea lor diversă.

Impact

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Impact: proiectul are un impact potențial ridicat asupra participanților și organizațiilor partenere – în special prin atenția sporită acordată activităților locale, regionale sau naționale ale organizațiilor locale care nu au încă un caracter transfrontalier acolo unde activitățile au fost extinse sau dezvoltate la nivelul UE în timpul și după încheierea proiectului, precum și comunității tinerilor în general. Rezultatele așteptate indică înțelegerea și capacitatea solicitantului și a partenerilor de a comunica valorile Uniunii Europene, în special în ceea ce privește cetățenia.
 • Diseminare: propunerea demonstrează capacitatea de a întreprinde acțiuni de informare a tinerilor și de a comunica eficace unui public larg, la nivel mondial, problemele și soluțiile specifice comunităților pe care le reprezintă; în special, propunerea prevede un plan solid pentru comunicarea și diseminarea rezultatelor și include obiective, activități și sarcini repartizate corespunzător între parteneri, calendarul, instrumentele și canalele relevante pentru a se asigura că rezultatele și beneficiile vor fi distribuite în mod eficient factorilor de decizie și că acestea sunt accesibile utilizatorilor finali în timpul și după încheierea proiectului.
 • Sustenabilitatea: propunerea identifică în mod clar modul în care rezultatele proiectului ar putea contribui la schimbări la nivel de sistem în sectorul tineretului, atât pe durata proiectului, cât și ulterior, având un potențial ridicat de a facilita o cooperare de lungă durată la nivelul UE și/sau de a inspira noi politici și inițiative ale UE în domeniul tineretului.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, cererile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte, luându-se în considerare punctajul minim de admitere necesar pentru cele patru criterii de atribuire (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”. Pentru cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor acordate pentru criteriul de atribuire „Relevanță”, iar apoi pentru „Impact”.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER) precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele și activitatea audio-vizuală și pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise. Propunerea nu conține limitări disproporționate.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 150 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 1. Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. Costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe portalul pentru oportunități de finanțare și de ofertare (FTOP).

 1. Study on the landscape of youth representation in the EU („Studiu privind peisajul reprezentării tinerilor în UE”) (EAC/47/2014).

 2. Rezoluția Consiliului 2018/C 456/01, publicată în decembrie 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=RO.

 3. A se vedea https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_5542.

 4. De la jumătatea anului 2020 până la sfârșitul anului 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}

Tagged in: