Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Parteneriate de cooperare

Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să îmbunătățească relevanța și calitatea activităților lor, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, prin stimularea internaționalizării activităților lor și prin schimburi sau elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor. Aceste parteneriate au scopul de a sprijini dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a practicilor inovatoare, precum și punerea în aplicare a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimburilor de experiență la nivel european. Rezultatele trebuie să fie reutilizabile, transferabile, actualizabile și, dacă este posibil, să aibă o puternică dimensiune transdisciplinară. Proiectele selectate vor trebui să difuzeze rezultatele activităților lor la nivel local, regional, național și transnațional.

Parteneriatele de cooperare sunt ancorate în prioritățile și cadrele de politică ale fiecărui sector Erasmus+, atât la nivel european, cât și la nivel național, și urmăresc totodată să producă stimulente pentru cooperarea intersectorială și orizontală în domenii tematice.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Parteneriatele de cooperare vizează:

 • îmbunătățirea calității muncii, activităților și practicilor organizațiilor și instituțiilor implicate, deschiderea către noi actori, care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector;
 • consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial;
 • abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;
 • facilitarea transformării și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri și la noi abordări, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații.

CE CRITERII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A DEPUNE O CERERE DE GRANT PENTRU UN PARTENERIAT DE COOPERARE?

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus+, propunerile de proiecte de parteneriate de cooperare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Cine poate prezenta o cerere?

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru a participa la proiect?

La un parteneriat de cooperare poate participa orice organizație publică sau privată, stabilită într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume (a se vedea secțiunea „Țările eligibile” în partea A din prezentul ghid)[1]. Organizațiile stabilite în țările participante la program pot participa fie în calitate de coordonatori ai proiectelor, fie în calitate de organizații partenere. Organizațiile din țările partenere nu pot participa în calitate de coordonatori ai proiectelor.

Indiferent de domeniul în care are impact proiectul, parteneriatele de cooperare sunt deschise pentru orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice, precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și sportive).

În funcție de prioritatea și de obiectivele abordate de proiect, parteneriatele de cooperare trebuie să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de diferitele lor experiențe și profiluri, precum și de expertiza lor specifică și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Participarea organizațiilor partenere asociate

Pe lângă organizațiile care participă în mod oficial la proiect (coordonatorul și organizațiile partenere), parteneriatele de cooperare pot să implice și alți parteneri din sectorul public sau privat care contribuie la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice ale proiectului sau care sprijină promovarea și sustenabilitatea proiectului.

În cadrul unui proiect Erasmus+, acești parteneri vor fi denumiți „parteneri asociați”. În ceea ce privește aspectele de eligibilitate și de gestionare contractuală, aceștia nu sunt considerați parteneri de proiect și nu primesc niciun fel de finanțare din partea programului pentru participarea la proiect. Cu toate acestea, pentru a înțelege rolul lor în cadrul parteneriatului și pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la propunere, implicarea acestor parteneri în proiect și în diferitele activități trebuie descrisă în mod clar în propunerea de proiect.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un parteneriat de cooperare este un proiect transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program.

Nu există un număr maxim de organizații participante la un parteneriat. Cu toate acestea, pentru propunerile de parteneriate de cooperare în domeniul educației, formării și tineretului gestionate la nivel descentralizat de agențiile naționale Erasmus+, care se bazează pe un model de finanțare cu costuri unitare, bugetul pentru gestionarea și punerea în aplicare a proiectelor este plafonat (și echivalent cu 10 organizații participante).

Toate organizațiile participante trebuie să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

Ca regulă generală, parteneriatele de cooperare vizează cooperarea între organizații stabilite în țările participante la program. Cu toate acestea, organizațiile din țările partenere pot fi implicate în calitate de parteneri (nu de solicitanți), în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Priorități abordate

Pentru a fi luate în considerare pentru finanțare, parteneriatele de cooperare trebuie să abordeze:

 • cel puțin o prioritate orizontală

și/sau

 • cel puțin o prioritate specifică relevantă pentru domeniul educației, formării, tineretului și sportului asupra căruia are cel mai mare impact.

Pentru proiectele din domeniul educației, formării și tineretului gestionate de agențiile naționale Erasmus+ la nivel descentralizat, agențiile naționale pot să acorde mai multă atenție acelora dintre aceste priorități care sunt deosebit de relevante în contextul lor național (denumite „priorități europene în context național”). Agențiile naționale trebuie să informeze în mod adecvat potențialii solicitanți prin intermediul site-urilor lor oficiale.

Locul de desfășurare a activităților

Toate activitățile din cadrul unui parteneriat de cooperare trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la proiect, fie în calitate de parteneri cu drepturi depline, fie în calitate de parteneri asociați.

În plus, dacă acest lucru se justifică în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu implementarea proiectului:

 • Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene[2], chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.
 • Activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante, desfășurate în țările participante la program sau în țările partenere.

Durata proiectului

Între 12 și 36 de luni.

Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, pe baza obiectivelor proiectului și a tipului de activități planificate în timp.

Durata unui parteneriat de cooperare poate fi prelungită, la cererea justificată a beneficiarului și cu acordul agenției naționale sau al Agenției Executive, cu condiția ca durata totală să nu depășească 36 de luni. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Unde se depune cererea?

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de către orice organizație din aceste domenii, cu excepția ONG-urilor europene:

 • La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Pentru parteneriatele în domeniul sportului și pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de ONG-uri europene[3]:

 • La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.
  • Sport - Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • ONG-uri europene - Numărul de identificare al cererii de propuneri:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

În ambele cazuri, același consorțiu de parteneri poate depune doar o singură cerere și doar la o singură agenție pentru fiecare termen-limită[4].

Când se depune cererea?

Pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de către orice organizație din aceste domenii, cu excepția ONG-urilor europene:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 noiembrie a aceluiași an și data de 28 februarie a anului următor.

Pentru parteneriatele din domeniul tineretului prezentate de către orice organizație din aceste domenii, cu excepția ONG-urilor europene:

 • Posibil termen suplimentar:

Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de cereri, pentru care se vor aplica, de asemenea, regulile prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-urilor lor.

Dacă este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 3 noiembrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 martie și data de 31 mai a anului următor.

Pentru parteneriatele în domeniul sportului și pentru parteneriatele în domeniile educației, formării și tineretului prezentate de ONG-uri europene:

 • Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 mai, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Activități de învățare, predare și formare eligibile

Parteneriatul poate organiza activități de învățare, predare și formare pentru personal, lucrători de tineret, cursanți și tineri pentru a sprijini punerea în aplicare a proiectului și realizarea obiectivelor acestuia.

Activitățile de învățare, predare și formare pot lua orice formă relevantă pentru proiect și pot implica mai multe tipuri de participanți, individuali sau în grup. Formatul, scopul, tipul și numărul participanților la activitățile propuse vor fi descrise și justificate ca parte a cererii de proiect.

Participanții eligibili la activități de învățare, predare și formare includ:

 • personal didactic și nedidactic[5] precum profesori universitari, cadre didactice, formatori și alți membri ai personalului care lucrează în organizațiile participante;
 • lucrătorii de tineret;
 • cadre didactice și experți invitați din organizații neparticipante;
 • ucenici, cursanți din domeniul EFP, studenți din învățământul superior[6], cursanți adulți și elevi din organizațiile participante;
 • tineri din țările organizațiilor participante;
 • membri ai personalului sportiv precum antrenori, directori sau instructori; sportivi; arbitri

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CREAREA UNUI PROIECT

Un proiect de cooperare cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea. Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor proiectului și ale învățării, a formatelor de activitate, a programului de lucru etc.);
 • Pregătirea [planificarea activităților, elaborarea programului de lucru, aranjamente practice, confirmarea grupului (grupurilor) țintă al(e) activităților preconizate, stabilirea de acorduri cu partenerii etc.];
 • Punerea în aplicare a activităților;
 • Monitorizarea (evaluarea activităților și a impactului acestora la diferite niveluri, diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a parteneriatelor de cooperare pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când elaborează proiecte de parteneriate de cooperare.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului parteneriatelor de cooperare. În special, proiectele din domeniul învățământului școlar și al învățământului pentru adulți sunt încurajate să utilizeze platformele eTwinning, School Education Gateway și EPALE pentru a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului. Proiectele din domeniul tineretului sunt încurajate să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Relevanța proiectului

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea este relevantă pentru obiectivele și prioritățile acțiunii. În plus, propunerea va fi considerată foarte relevantă dacă:
  • abordează prioritatea „incluziune și diversitate”;
  • În cazul proiectelor gestionate de agențiile naționale Erasmus+ la nivel descentralizat: se referă la una sau mai multe „priorități europene în context național”, astfel cum au fost anunțate de agenția națională;
 • profilul, experiența și activitățile organizațiilor participante sunt relevante pentru domeniul cererii;
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • propunerea este adecvată pentru crearea de sinergii între diferite domenii ale educației, formării, tineretului și sportului sau poate avea un impact puternic asupra unuia sau mai multor domenii;
 • propunerea este inovatoare;
 • propunerea este complementară altor inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi realizate prin activități desfășurate într-o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului sunt clar definite, realiste și răspund nevoilor și obiectivelor organizațiilor participante și nevoilor grupurilor lor țintă;
 • metodologia propusă este clară, adecvată și fezabilă:
 • planul de lucru al proiectului este clar, complet și eficient, incluzând etape adecvate de pregătire, punere în aplicare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
 • proiectul propune măsuri adecvate de control al calității, de monitorizare și de evaluare pentru a se asigura că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • activitățile sunt proiectate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise persoanelor cu mai puține oportunități;
 • proiectul include utilizarea de instrumente și metode de învățare digitale în scopul completării activităților fizice pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere.
  • Dacă sunt disponibile platforme online Erasmus+ în domeniul (domeniile) organizațiilor participante: măsura în care proiectul utilizează platformele online Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Portalul european pentru tineret, platforma Strategiei UE pentru tineret) ca instrumente de pregătire, de punere în aplicare și de monitorizare a activităților proiectului.
 • Proiectul este conceput într-un mod ecologic și include practici ecologice în diferitele sale etape.

În cazul în care proiectul prevede activități de formare, predare sau învățare:

 • măsura în care activitățile corespund obiectivelor proiectului și implică profilul și numărul adecvat de participanți;
 • calitatea aranjamentelor practice, a activităților de gestionare și de sprijin în activitățile de învățare, predare și formare;
 • calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, în conformitate cu principiile și cu instrumentele de transparență și recunoaștere la nivel european.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare

(punctaj maxim 20 de puncte)

 

Măsura în care:

 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul, experiența anterioară în cadrul programului și expertiza pentru a îndeplini cu succes toate obiectivele proiectului;
 • proiectul implică organizații nou-venite și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii;
 • repartizarea propusă a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • propunerea include mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.
 • Dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată esențială proiectului (dacă această condiție nu este îndeplinită, organizația participantă dintr-o țară parteneră va fi exclusă din propunerea de proiect în etapa de evaluare).

Impact

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect include etape concrete și logice pentru a integra rezultatele proiectului în activitatea uzuală a organizațiilor participante;
 • proiectul poate avea un impact pozitiv asupra participanților și organizațiilor participante, precum și asupra unor întregi comunități;
 • rezultatele preconizate ale proiectului pot fi utilizate în afara organizațiilor participante la proiect, în timpul proiectului și după încheierea acestuia, precum și la nivel local, regional, național sau european;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizațiilor participante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene;
  • dacă este relevant, măsura în care propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a asigura sustenabilitatea proiectului, capacitatea acestuia de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare”).

În ceea ce privește parteneriatele de cooperare gestionate de Agenția Executivă, în cazuri ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului” și apoi pentru „Impact”.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

În funcție de tipul de parteneriat de cooperare și de locul în care este depusă cererea [agențiile naționale Erasmus+ din țări participante la program sau Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles], propunerile vor avea un model bugetar diferit. Aceste modele sunt explicate mai jos:

 1. Pentru propunerile de parteneriate de cooperare în domeniul educației, formării și tineretului[7], gestionate de agențiile naționale Erasmus+:

Modelul de finanțare propus constă într-un meniu de elemente de cost din care solicitanții vor alege în funcție de activitățile pe care doresc să le întreprindă și de rezultatele pe care doresc să le obțină. Primul element, „gestionarea și punerea în aplicare a proiectului”, este un element de cost pe care îl pot solicita toate tipurile de parteneriate de cooperare, întrucât scopul său este să contribuie la costurile pe care le va genera orice proiect. Parteneriatele de cooperare pot solicita, de asemenea, fonduri specifice pentru a organiza „reuniuni transnaționale de proiect”. Celelalte elemente de cost pot fi selectate doar de proiectele care vor urmări obiective mai substanțiale în ceea ce privește rezultatele proiectului, diseminarea sau activitățile integrate de predare, formare și învățare. În plus, pot fi acoperite costuri excepționale și costuri pentru participarea persoanelor cu mai puține oportunități, dacă sunt justificate de activitățile/rezultatele proiectului.

Grantul total pentru proiecte este o sumă variabilă, cu o valoare de minimum 100 000 EUR și de maximum 400 000 EUR pentru proiecte cu o durată minimă de 12 luni și o durată maximă de 36 de luni.

Tabelele detaliate ale regulilor de finanțare cu ratele aplicabile și posturile bugetare care alcătuiesc bugetul acestor tipuri de proiecte se găsesc mai jos, la secțiunea „Reguli de finanțare aplicabile pentru propunerile de parteneriate de cooperare în domeniul educației, formării și tineretului[8] gestionate la nivel descentralizat de agențiile naționale Erasmus+”.

 1. Pentru propuneri de parteneriate de cooperare în domeniul:
 • sportului sau
 • educației, formării și tineretului, prezentate de un ONG european,

gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles:

Modelul de finanțare propus constă într-un set de trei sume forfetare unice, care corespund valorii totale a grantului pentru proiect: 120 000 EUR, 250 000 EUR și 400 000 EUR. Solicitanții vor alege una dintre cele trei sume predefinite, în funcție de activitățile pe care doresc să le întreprindă și de rezultatele pe care doresc să le obțină.

Atunci când își planifică proiectele, organizațiile solicitante – împreună cu partenerii lor de proiect –, vor trebui să aleagă suma forfetară unică cea mai adecvată pentru a acoperi costurile proiectelor lor, în funcție de nevoile și obiectivele lor. În cazul în care proiectul este selectat pentru finanțare, suma forfetară solicitată devine valoarea totală a grantului.

Propunerile trebuie să descrie activitățile pe care solicitanții se angajează să le desfășoare cu suma forfetară solicitată și trebuie să respecte principiile economiei, eficienței și eficacității.

Cerințe în funcție de suma forfetară

 1. Pentru granturile în valoare de 120 000 sau 250 000 EUR:

Propunerile trebuie să includă o analiză a nevoilor și să indice repartizarea sarcinilor și a bugetului între partenerii de proiect. De asemenea, trebuie precizate calendarul punerii în aplicare a fiecărui pachet de lucru și a fiecărei activități din cadrul proiectului, precum și termenul-limită pentru livrarea rezultatelor proiectului.

Descrierea proiectului trebuie să facă o distincție între gestionarea proiectului și pachetele de lucru pentru punerea în aplicare. Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective, obiective de etapă și rezultate specifice. Solicitanților li se recomandă să își împartă proiectele în maximum 5 pachete de lucru, inclusiv cel privind gestionarea proiectului.

 1. Pentru granturile în valoare de 400 000 EUR:

Descrierea proiectului trebuie să includă o metodologie detaliată a proiectului , cu o repartizare clară a sarcinilor și a mecanismelor financiare între parteneri, un calendar detaliat cu obiectivele de etapă și cu principalele rezultate, sistemul de monitorizare și control și instrumentele instituite pentru a asigura punerea în aplicare la timp a activităților proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru trebuie să fie corelat cu obiective, obiective de etapă și rezultate specifice. Solicitanților li se recomandă să își împartă proiectele în maximum 5 pachete de lucru, inclusiv cel privind gestionarea proiectului.

Propunerile prevăd mecanisme de asigurare și monitorizare a calității și o strategie de evaluare. Ca parte a strategiei de evaluare, solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a acestor obiective.

Plata grantului

Plata finală va corespunde numărului de activități organizate și al pachetelor de lucru finalizate, limita fiind stabilită la valoarea maximă a grantului prevăzută în acordul de grant și fără a aduce atingere aplicării articolelor care vizează în mod specific condițiile de plată și reducerea grantului.

REGULI DE FINANȚARE APLICABILE PROPUNERILOR DE PARTENERIATE DE COOPERARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, FORMĂRII ȘI TINERETULUI[9] GESTIONATE DE AGENȚIILE NAȚIONALE ERASMUS+:

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Grantul maxim acordat:

o sumă variabilă de până la 400 000 EUR

Beneficiarii pot utiliza întregul grant UE primit pentru proiect în modul cel mai flexibil, pe întreaga sa durată și în funcție de modul în care activitățile trebuie puse în aplicare cronologic în planul de lucru.

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului

Gestionarea proiectului (de exemplu, planificarea, finanțarea, coordonarea și comunicarea între parteneri etc.); materiale de învățare/predare/formare la scară mică, instrumente, abordări etc. Cooperarea virtuală și activitățile locale ale proiectului (de exemplu, activitate de proiect în sala de clasă cu elevii, activități pentru tineret, organizarea și îndrumarea activităților de formare/învățare integrate etc.); informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului (de exemplu, broșuri, pliante, informații pe internet etc.).

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei parteneriatelor de cooperare și a numărului de organizații participante implicate.

Contribuție la activitățile organizației coordonatoare:

500 EUR pe lună

Maximum 2 750 EUR pe lună

Contribuție la activitățile altor organizații participante:

250 EUR per organizație pe lună

Reuniuni transnaționale de proiect

Participarea la reuniuni între partenerii de proiect găzduite de una dintre organizațiile participante în scopuri de punere în aplicare și de coordonare. Contribuție la costurile de călătorie și de ședere.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane

Cererea trebuie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[10] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[11].

Pentru distanțe de călătorie cuprinse între 100 și 1 999 KM:

575 EUR per participant per reuniune

Pentru distanțele de călătorie de 2 000 KM sau mai mari:

760 EUR per participant per reuniune

Rezultatele proiectului

Rezultate /rezultate tangibile ale proiectului [cum ar fi programe de învățământ, materiale de lucru pedagogice și pentru tineret, resurse educaționale deschise (OER), instrumente informatice, analize, studii, metode de învățare reciprocă etc.].

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: costurile cu personalul pentru manageri și pentru personalul administrativ se așteaptă să fie deja acoperite la rubrica „Gestionarea și punerea în aplicare a proiectului”. Pentru a preveni orice eventuale suprapuneri cu această rubrică, solicitanții vor trebui să justifice tipul și volumul cheltuielilor cu personalul solicitate în legătură cu fiecare rezultat propus.

Pentru a fi eligibile pentru acest tip de grant, rezultatele trebuie să fie substanțiale în ceea ce privește calitatea și cantitatea. Rezultatele trebuie să își demonstreze potențialul de utilizare și de exploatare la scară mai largă, precum și potențialul de impact.

Tabelul B1.1 per administrator pe zi de lucru la proiect

Tabelul B1.2 per cercetător/cadru didactic/formator/lucrător de tineret pe zi de lucru la proiect

Tabelul B1.3 per tehnician pe zi de lucru la proiect

Tabelul B1.4 per membru al personalului administrativ pe zi de lucru la proiect

Evenimente de multiplicare

Contribuția la costurile legate de organizarea de conferințe, seminare, evenimente la nivel național și transnațional (în format fizic sau virtual) care vizează partajarea și diseminarea rezultatelor proiectelor (excluzând costurile de călătorie și de ședere ale reprezentanților organizațiilor participante implicate în proiect).

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: sprijinul pentru evenimentele de multiplicare este acordat numai în raport direct cu rezultatele proiectului. Un proiect care nu primește sprijin în cadrul grantului pentru rezultatele de proiect nu poate primi sprijin pentru organizarea de evenimente de multiplicare.

100 EUR pentru fiecare participant local

(adică participanți din țara în care are loc evenimentul)

Maximum 30 000 EUR per proiect, din care maximum 5 000 EUR pentru evenimente virtuale per proiect

200 EUR per participant internațional (adică participanți din alte țări)

15 EUR per participant la evenimente virtuale

Sprijin pentru incluziune

Costuri legate de participarea persoanelor cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

100 EUR pentru fiecare participant

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costuri justificate de călătorie și ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Costuri excepționale

Contribuție la costurile reale legate de subcontractarea sau achiziționarea de bunuri și servicii.

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților, inclusiv utilizarea unor mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Subcontractarea trebuie să fie legată de servicii care nu pot fi furnizate direct de organizațiile participante din motive justificate în mod corespunzător. Termenul „echipamente” nu se poate referi la echipamentele de birou normale sau la echipamentele utilizate în mod normal de către organizațiile participante.

80 % din costurile eligibile.

Maximum 50 000 EUR per proiect (excluzând costurile aferente furnizării unei garanții financiare)

Finanțare suplimentară pentru activități de învățare, predare și formare

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin pentru deplasare

Contribuția la costurile de călătorie suportate de participanți, inclusiv de însoțitori, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie și a numărului de persoane

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[12] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[13].

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8000 KM sau mai mult

1 500 EUR

 

Sprijin individual

Costuri legate de ședere pe perioada activității.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei perioadei de ședere per participant, inclusiv însoțitori (dacă este cazul), incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității.

Sprijinul individual poate fi acoperit până la o durată a activității de 365 de zile. Cererea privind aceste costuri trebuie să fie motivată în formularul de candidatură.

Rata de bază pentru personal și lucrători de tineret: 106 EUR

Rata de bază pentru cursanți și tineri: 58 EUR

Rata de bază este plătibilă până în a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata de plată va fi egală cu 70 % din rata de bază și începând cu a 60-a zi de activitate, cu 50 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Sprijin lingvistic

Costurile legate de sprijinul oferit participanților în vederea îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice necesare pentru studii sau pentru muncă.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți și doar pentru activitățile cu o durată cuprinsă între 2 și 12 luni.

Cererea privind aceste costuri trebuie să fie motivată în formularul de candidatură.

150 EUR per participant care are nevoie de sprijin lingvistic

Tabelul A – Rezultatele proiectului (sume în EUR pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea rezultatelor proiectului[14]. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/ formator/ cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ/voluntar

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Liechtenstein, Norvegia

294

241

190

157

Belgia, Franța, Germania, Italia, Finlanda, Islanda

280

214

162

131

Republica Cehă, Grecia, Spania, Cipru, Malta, Portugalia, Slovenia

164

137

102

78

Bulgaria, Estonia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

88

74

55

47

Tabelul B – Rezultatele proiectului (sume în EUR pe zi)

Această finanțare poate fi utilizată doar pentru costurile cu personalul ale organizațiilor participante la proiect pentru producerea rezultatelor proiectului[15]. Sumele depind de: a) profilul personalului implicat în proiect și b) țara organizației participante al cărei personal este implicat.

 

Manager

Cadru didactic/ formator/

cercetător/

Lucrător de tineret

Tehnician

Personal administrativ

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australia, Canada, Kuweit, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Elveția, Statele Unite ale Americii

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Statul Cetății Vaticanului, Regatul Unit

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Israel, (Republica) Coreea, Oman, Arabia Saudită, Taiwan

164

137

102

78

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Burkina Faso, Burundi, Cambodgia, Camerun, Cabo Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Chile, China, Columbia, Comore, Congo, Republica Democratică Congo, Insulele Cook, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, Egipt, El Salvador, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Guineea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonezia, Iran, Irak, Republica Côte d'Ivoire, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kiribati, (RPD) Coreea, Kosovo, Kârgâzstan, Laos, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Mexic, Statele Federate ale Microneziei, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Mozambic, Myanmar/Birmania, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua-Noua Guinee, Paraguay, Peru, Filipine, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Samoa, São Tomé și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Insulele Solomon, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Eswatini, Siria, Tadjikistan, Tanzania, Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Thailanda, Republica Democratică a Timorului de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

88

74

55

39

 1. Orice instituție de învățământ superior stabilită într-o țară participantă la program și care dorește să participe la un parteneriat de cooperare trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus, dar vor trebui să adere la principiile acesteia. –

  În scopul prezentei acțiuni, grupurile informale de tineri nu sunt considerate organizații și, prin urmare, nu sunt eligibile pentru participare (nici în calitate de solicitanți, nici în calitate de parteneri).

 2. Sediile instituțiilor Uniunii Europene se află la Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg și Haga.

 3. Pentru o definiție a ceea ce se consideră a fi un ONG european în scopul programului Erasmus+, a se vedea „Partea D – Glosar” din prezentul ghid.

 4. Aceasta include atât agențiile naționale Erasmus+, cât și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles.

 5. În domeniul educației școlare, acesta include personalul educațional care intervine în școli, precum inspectori școlari, consilieri școlari, consilieri pedagogici, psihologi etc.

 6. În domeniul învățământului superior, studenții trebuie să fie înscriși într-o instituție de învățământ superior participantă și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar, până la nivelul doctoratului inclusiv.

 7. Cu excepția propunerilor în cazul cărora solicitantul este un ONG european în oricare dintre aceste domenii. Acești solicitanți trebuie să solicite finanțare la nivel centralizat, la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles. Pentru o definiție a ceea ce înseamnă un ONG european în sensul programului Erasmus+, a se vedea „Partea D – Glosar” din prezentul ghid.

 8. Cu excepția propunerilor în cazul cărora solicitantul este un ONG european în oricare dintre aceste domenii. Acești solicitanți trebuie să solicite finanțare la nivel centralizat, la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles. Pentru o definiție a ceea ce înseamnă un ONG european în sensul programului Erasmus+, a se vedea „Partea D – Glosar” din prezentul ghid.

 9. Cu excepția propunerilor în cazul cărora solicitantul este un ONG european în oricare dintre aceste domenii. Acești solicitanți trebuie să solicite finanțare la nivel centralizat, la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), cu sediul la Bruxelles. Pentru o definiție a ceea ce înseamnă un ONG european în sensul programului Erasmus+, a se vedea „Partea D – Glosar” din prezentul ghid.

 10. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.

 12. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.

 14. În cazul învățământului superior, costurile cu personalul angajat de facultățile din instituțiile de învățământ superior beneficiare acreditate ECHE sunt eligibile în categoria bugetară „Rezultatele proiectelor”.

 15. În cazul învățământului superior, costurile cu personalul angajat de facultățile din instituțiile de învățământ superior beneficiare acreditate ECHE sunt eligibile în categoria bugetară „Rezultatele proiectelor”.