Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

System wsparcia językowego online

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+ oraz programu „Europejski Korpus Solidarności”, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Za pomocą systemu wsparcia językowego online co roku ponad 350 tys. uczestników programu Erasmus+ sprawdza swoje umiejętności językowe, a dzięki kursom językowym oferowanym w systemie – poprawia swój poziom znajomości języka. Zazwyczaj uczestnicy, którzy korzystali z kursów, poprawiają swoją znajomość języka o co najmniej jeden poziom w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Strona internetowa systemu wsparcia językowego online

Najważniejsze informacje

Kto może z tego skorzystać?

Obecnie ze wsparcia językowego online mogą korzystać:

Wsparcie językowe online jest dostępne we wszystkich językach urzędowych: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Jak to działa?

Przed wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus+ lub programu „Europejski Korpus Solidarności” uczestnicy danego projektu mogą za pomocą systemu wsparcia językowego online ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą. Taka ocena jeszcze przed wyjazdem jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do udziału w danym projekcie. Chodzi o zagwarantowanie, że opanowali oni ten język w stopniu zalecanym przez organizację przyjmującą. Odstępstwa są możliwe w odniesieniu do osób posługujących się danym językiem jako ojczystym lub w należycie uzasadnionych przypadkach. Wyniki przeprowadzonej oceny nie uniemożliwiają uczestnictwa w programie Erasmus+ lub programie „Europejski Korpus Solidarności”.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowym kursie językowym przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych zajęć szkoleniowych typu „Live Coaching”, np. wirtualne klasy czy masowe otwarte kursy internetowe (MOOC). Uczestnicy mogą również wziąć udział w kursie języka lokalnego, pod warunkiem że język ten jest dostępny w systemie.

W przypadku gdy główny język danego uczestnika nie jest objęty systemem wsparcia językowego online, wsparcie zostanie zapewnione w inny sposób przez instytucję macierzystą lub przyjmującą. Po powrocie uczestnicy przechodzą ostateczną ocenę, która daje im obraz postępów poczynionych podczas pobytu za granicą.

Jak z tego skorzystać?

Jeśli już wybrano Cię do wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ lub programu „Europejski Korpus Solidarności” i spełniasz powyższe kryteria, od swojej organizacji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego online.

Więcej informacji możesz uzyskać w swojej instytucji macierzystej, organizacji koordynującej, agencji krajowej lub w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej systemu wsparcia językowego online.

Erasmus+: System wsparcia językowego online dla uchodźców

W następstwie kryzysu migracyjnego Komisja Europejska postanowiła udostępnić system wsparcia językowego online 100 tys. uchodźców przez okres trzech lat na zasadzie dobrowolnej i bezpłatnie. Koszt tej inicjatywy to 4 mln euro. Celem było wsparcie wysiłków krajów UE na rzecz włączenia uchodźców do europejskich systemów kształcenia i szkolenia oraz umożliwienie im rozwoju umiejętności. Od czasu rozpoczęcia tej inicjatywy uchodźcom w krajach uczestniczących udzielono dostępu do ponad 10 tys. kursów językowych.