Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstwa współpracy

Czym są partnerstwa współpracy?

Partnerstwa współpracy mają wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu. Mają one pomóc organizacjom sportowym w:

 • podnoszeniu jakości pracy, działań i praktyk należących do nich organizacji i instytucji
 • budowaniu zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych
 • sprostaniu wspólnym potrzebom w dziedzinie sportu
 • umożliwieniu transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym).

Partnerstwa współpracy mogą obejmować następujące działania:

 • tworzenie sieci kontaktów między kluczowymi zainteresowanymi stronami
 • opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana dobrych praktyk
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych
 • podnoszenie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników
 • podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie synergii między sportem i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu
 • organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów.

Wyniki powinny być możliwe do ponownego wykorzystania, przekrojowe i dawać się łatwo zastosować na większą skalę oraz, w miarę możliwości, obejmować wiele dyscyplin. Wyniki te będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom od szczebla lokalnego po międzynarodowy.

Kto może złożyć wniosek?

Partnerstwo współpracy obejmuje co najmniej trzy różne organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie.

Wnioskodawcy

O udział w partnerstwie współpracy może ubiegać się każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju objętym programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących współrealizujących dany projekt.

Pozostali uczestnicy

W partnerstwie współpracy może uczestniczyć każda organizacja publiczna lub prywatna mająca siedzibę w kraju objętym programem lub dowolnym kraju partnerskim na świecie.

Organizacje mające siedzibę w krajach objętych programem mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

Organizacje w krajach partnerskich nie mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektów, ale mogą współrealizować projekt (szczegółowe warunki określa Przewodnik po programie).

Rodzaje organizacji

Niezależnie od dziedziny, w której wyniki ma przynieść projekt, partnerstwa współpracy są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych. W partnerstwie współpracy mogą również uczestniczyć organizacje działające w innych dziedzinach, np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe.

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach współpracy powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z ich różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie istotnych wyników wysokiej jakości.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku powinny to zrobić za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

Każdego roku ogłasza się jedno zaproszenie do składania wniosków. W 2021 r. projekty można przesyłać w terminie do 17 czerwca, godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Powiązane obszary polityki

Partnerstwa współpracy są powiązane z ogólnymi priorytetami programu Erasmus+ oraz z czterema priorytetami dotyczącymi sportu.

Priorytety horyzontalne w programie Erasmus+

 • włączenie społeczne i różnorodność w sporcie
 • środowisko i walka ze zmianą klimatu
 • uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego
 • wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo.

Priorytety w dziedzinie sportu

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie uczciwości i wartości w sporcie
 • promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport
 • zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie, a także zwalczanie radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy.

W szerszym ujęciu partnerstwa współpracy mają być zgodne z planem prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021–2024 (zob. strona EUR-Lex).

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat partnerstw współpracy. Zawiera on wszystkie informacje na temat priorytetów, kryteriów przyznania finansowania, zasad finansowania itp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Open
Deadline
23 Mar 2022

Cooperation partnerships

The primary goal of Cooperation Partnerships is to allow organisations to increase the quality and relevance of their activities, to develop and reinforce their networks of partners, to increase th