Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstwa na małą skalę

Czym są partnerstwa na małą skalę?

Partnerstwa na małą skalę mają na celu dotarcie do organizacji oddolnych lub będących mniej doświadczonymi uczestnikami programu Erasmus+. Zostały zaprojektowane z myślą o rozszerzeniu dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Ma to nastąpić dzięki

  • niższym kwotom dofinansowania przyznawanego organizacjom
  • krótszemu czasowi trwania dotacji
  • prostszym wymaganiom administracyjnym
  • usuwaniu barier utrudniających przystąpienie do programu
  • elastycznym formom, czyli łączeniu działań transnarodowych i krajowych, aby umożliwić mniejszym organizacjom dotarcie do osób o mniejszych szansach.

Partnerstwa na małą skalę mogą również przyczyniać się do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych oraz do wspierania współdziałania w ramach polityki lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także pomiędzy nimi. Wspierają one również zaangażowaną postawę obywateli Unii i przenoszą wymiar europejski na poziom lokalny.

Kto może złożyć wniosek?

O udział w partnerstwie na małą skalę może ubiegać się każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju objętym programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących współrealizujących dany projekt. W partnerstwie na małą skalę mogą uczestniczyć wszelkie organizacje publiczne lub prywatne mające siedzibę w kraju objętym programem (zob. „Kraje uprawnione”).

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania projektu partnerstwa na małą skalę są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych. W partnerstwie na małą skalę mogą również uczestniczyć organizacje działające w innych dziedzinach, np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe.

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach na małą skalę powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z ich różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku powinny to zrobić za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

W 2021 r. ogłoszono jedno zaproszenie do składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 17 czerwca 2021 r., godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Powiązane obszary polityki

Partnerstwa na małą skalę mają na celu osiągnięcie tych samych priorytetów co partnerstwa współpracy.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat partnerstw na rzecz współpracy. Zawiera on wszystkie informacje na temat priorytetów, kryteriów przyznania finansowania, zasad finansowania itp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Zamknięte

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Zamknięte

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).