Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Uczenie się o celach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi istotny element propagowania postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości w zakresie wolności, tolerancji i niedyskryminacji. Powszechnym problemem jest brak wiedzy o Unii Europejskiej i duża ilość dezinformacji na ten temat, co zwiększa rozczarowanie obywateli Unią i jej polityką.

Nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia chcą korzystać z możliwości doskonalenia zawodowego; znaczna liczba nauczycieli wyraża potrzebę poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia w klasie atmosfery włączającej oraz nauczania w klasach wielojęzykowych i wielokulturowych. Potrzebują również możliwości rozwoju zawodowego w zakresie europejskiego wymiaru nauczania w szkole, w szczególności nauczania o Unii Europejskiej w sposób angażujący.

Ogólnym celem jest wspieranie lepszego rozumienia – zarówno w kształceniu ogólnym, jak i zawodowym (ISCED 1–4) – Unii Europejskiej i funkcjonowania jej instytucji.

Szkolenia nauczycieli w ramach działania „Jean Monnet”

Instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje/agencje kształcenia nauczycieli zorganizują w ramach tej akcji działania umożliwiające nauczycielom w szkołach oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy dotyczące UE, wzmacniając w ten sposób ich pozycję poprzez lepsze zrozumienie UE i jej funkcjonowania.

Instytucje szkolące nauczycieli (zarówno w ramach kształcenia wstępnego nauczycieli, jak i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli) zwiększą swoją wewnętrzną wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania o sprawach dotyczących UE, a tym samym lepiej przygotują nauczycieli do wprowadzania treści unijnych do swoich działań.

Działania w zakresie szkolenia nauczycieli będą stanowiły wsparcie dla kadry dydaktycznej w szkołach i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4).

Cele akcji

Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” mają wspierać szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w planowaniu, organizowaniu i dostarczaniu treści UE w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych. Główne cele:

 • umożliwienie szkołom i organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego zwiększania wiedzy o UE wśród kadry dydaktycznej;
 • oferowanie usystematyzowanych propozycji szkoleń na temat zagadnień związanych z UE dla szkół i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, dostarczanie treści i metodyk dla nauczycieli nauczających na różnych poziomach, pochodzących z różnych środowisk i o różnych poziomach doświadczenia;
 • prowadzenie specjalnych indywidualnych lub grupowych kursów szkoleniowych (modułowych, stacjonarnych, mieszanych lub internetowych) dla nauczycieli zainteresowanych UE i pragnących włączyć zagadnienia związane z UE do swojej codziennej pracy;
 • wzmocnienie pewności nauczycieli w zakresie wprowadzania UE do swojej codziennej pracy.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący szkoleń nauczycieli „jean monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Jedna instytucja szkolnictwa wyższego lub jedna instytucja/agencja kształcenia nauczycieli prowadząca szkolenia wstępne lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytutów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioskodawca powinien mieć siedzibę w kraju programu Erasmus+.

Instytucje szkolnictwa wyższego muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

3 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 2 czerwca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Nauczyciele wyposażeni w nowe i innowacyjne metody proponowania uczniom treści na temat Unii Europejskiej pomogą wprowadzić fakty i wiedzę o Unii Europejskiej do zajęć programowych i pozalekcyjnych.

Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” powinny obejmować przygotowanie i realizację działań szkoleniowych dla nauczycieli. Mogą one mieć postać ukierunkowanych kursów lub modułów, w tym kształcenia na odległość (MOOC lub zajęcia mieszane). Szkolenia powinny mieć charakter formalny i kończyć się uzyskaniem certyfikatu.

Proponowane działania powinny również obejmować wsparcie dla uczestników (np. zwrot kosztów podróży i utrzymania, zapewnienie podręczników i innych specjalnych narzędzi, zwolnienie z opłat).

Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci:

 • szkolenia na temat metod nauczania w celu zajęcia się kwestiami związanymi z Unią Europejską;
 • szkolenia dotyczące kwestii związanych z Unią Europejską;
 • doświadczenia w zakresie nauki dotyczące zagadnień związanych Unią Europejską, stanowiące uzupełnienie istniejących zajęć (uczenie się oparte na współpracy między klasami, współnauczanie);
 • seminaria, kursy letnie i intensywne, inne rodzaje doświadczeń związanych z UE z udziałem innych zainteresowanych stron.

Powyższe cele można osiągnąć dzięki:

 • zapewnieniu doraźnych wskazówek dotyczących wyboru szkolenia;
 • szkolenia fizyczne, on-line lub mieszane.

Oczekiwany wpływ

Ilościowy

 • Liczba beneficjentów na kraj/region programu.
 • Liczba beneficjentów szkoleń nauczycieli na kraj/region.

Jakościowe

Oczekuje się, że szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla organizacji prowadzących wstępne szkolenia lub szkolenia nauczycieli w trakcie pracy, jak i dla uczestników ich zajęć.

Szkolenia nauczycieli zwiększą możliwości doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery kadry dydaktycznej.

Celem szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” są następujące efekty:

 • lepsze wyposażenie nauczycieli poprzez zapoznanie ich z metodami nauczania zagadnień związanych z Unią Europejską;
 • większa zdolność nauczania w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • szerszy zasób wiedzy na tematy związane z UE;
 • rozszerzona oferta szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez organizacje zajmujące się kształceniem wstępnym lub szkoleniami nauczycieli w trakcie pracy.

Kryteria przyznania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:
  • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • umożliwienie nauczycielom w szkołach rozwijania nowych umiejętności;
  • przyczynianie się do lepszego zrozumienia UE i jej funkcjonowania;
  • umożliwienie nauczycielom wprowadzania treści unijnych do swoich zajęć.
 • Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:
  • szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4);
  • nauczyciele.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz metodyki.
 • Zakres, w jakim program prac:
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
  • obejmuje wsparcie dla uczestników (np. zwrot kosztów podróży i utrzymania, zapewnienie podręczników i innych specjalnych narzędzi, zwolnienie z opłat).
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Poziom kompetencji i wartość dodana zespołu:
  • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań (zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych, w zależności od sytuacji):
   • związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
   • związanych z określonym tematem wskazanym we wniosku.

Wpływ

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany wpływ szkolenia nauczycieli i długotrwały wpływ:

na szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego:

  • większa zdolność nauczania w zakresie zagadnień związanych z UE;
  • ulepszone lub innowacyjne treści, opracowywanie nowych sposobów włączenia tematów związanych z UE do programów nauczania;
  • na instytucje organizujące zajęcia;
  • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami;
  • liczba i poziom proponowanych szkoleń oraz potencjalna liczba beneficjentów;
  • większe środki finansowe na wzmocnienie bardziej ukierunkowanych działań szkoleniowych w ramach instytucji.

Na beneficjentów działania „Jean Monnet”:

  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie treści unijnych w ramach prowadzonych przez nich zajęć.
 • Upowszechnianie i komunikacja:
  • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”:
  • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
  • docieranie do grup spoza bezpośredniej grupy docelowej;
  • zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców;
  • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów i po 15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalne kwoty dofinansowania UE na projekt wynoszą 300 000 EUR

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb przez beneficjenta lub beneficjentów i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac (oraz, w ramach każdego pakietu prac, udział przypisany każdemu beneficjentowi i podmiotowi stowarzyszonemu);
 4. koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie informacji, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}