Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

W ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Przez studia dotyczące UE rozumie się badanie Europy jako całości, ze szczególnym naciskiem na wymiar unijny, z perspektywy wewnętrznej, ale także globalnej.

Zakres studiów dotyczących UE może być zróżnicowany pod warunkiem, że obejmie aspekt UE.

Studia dotyczące UE służą propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości oraz uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii, ułatwiając zwiększenie zaangażowania, jak również dialogu międzyludzkiego.

Poza tym działania „Jean Monnet” mają stać się wektorem publicznej dyplomacji wobec państw trzecich, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Poniżej opisano cele i kryteria, które należy stosować w nauczaniu i badaniach.

Nauczanie i badania

Cele akcji

Nauczanie i badania w ramach działań „Jean Monnet” mają na celu:

 • propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie;
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi i państwowymi decydentami, urzędnikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami różnych poziomów szkolnictwa i mediów.
 • pozyskiwanie wiedzy i informacji pomocnych w kształtowaniu polityki UE i wzmocnieniu jej roli w Europie i w zglobalizowanym świecie;
 • dotarcie do ogółu społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy o UE szerokim grupom społecznym (spoza świata akademickiego i specjalistycznych kręgów), przybliżając UE zwykłym ludziom.

 

Poza tym akcja ma się stać wektorem publicznej dyplomacji wobec krajów partnerskich, promującym wartości UE i wzmacniającym dostrzegalność tego, co faktycznie reprezentuje Unia Europejska i co zamierza osiągnąć.

Opracowanie projektu

Nauczanie i badania „Jean Monnet” muszą przyjąć jedną z następujących postaci: Moduły, katedry i centra doskonałości

 • Moduły to krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej oferowane w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez okres trzech lat. Moduły te mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów. Mogą one również przyjąć formę krótkich programów specjalistycznych lub letnich.
 • Katedry to stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) dla nauczycieli akademickich obejmowane na okres trzech lat. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, który prowadzi co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Katedra może również posiadać zespół, którego zadaniem jest wspieranie i rozszerzanie działalności katedry, w tym zapewnienie dodatkowych godzin dydaktycznych.
 • Centra doskonałości „Jean Monnet” to główne ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczących zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych (jak opisano powyżej), a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych. Centra doskonałości zapewniają także otwartość na społeczeństwo obywatelskie. Centra doskonałości „Jean Monnet” odgrywają istotną rolę w docieraniu do studentów wydziałów zwykle niezwiązanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

Od beneficjentów programu Jean Monnet (uczestników modułów i kierowników katedr oraz uczestników centrów doskonałości) wymaga się organizowania działań i wydarzeń, które będą otwarte dla decydentów, urzędników służby cywilnej, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący nauczania i badań w ramach działania „jean monnet”?

Kryteria kwalifikowalności

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu Erasmus+ muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Jedna instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w dowolnym kraju na świecie.

Czas trwania projektu

3 lata

Moduł „Jean Monnet” musi trwać co najmniej 40 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek.

Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych lub nadzoru.

Kursy letnie kwalifikują się.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2021-MODULE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 2 czerwca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

 

Kto może złożyć wniosek?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie. Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu Erasmus+ muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Instytucje szkolnictwa wyższego ponoszą ostateczną odpowiedzialność za swoje wnioski. Mają one obowiązek utrzymania działań katedry „Jean Monnet” przez cały czas trwania projektu. Jeżeli instytucja jest zobowiązana do zastąpienia kierownika katedry, należy wysłać do Agencji Wykonawczej pisemny wniosek o zatwierdzenie. Ponadto nowy proponowany kierownik katedry musi posiadać taki sam poziom specjalizacji w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Kierownicy katedr „Jean Monnet” muszą był stałymi pracownikami instytucji składającej wniosek.

Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, kierownik katedry, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za spełnienie wymogu minimum 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Katedra może również posiadać zespół, którego zadaniem jest wspieranie działalności katedry.

Czas trwania projektu

3 lata

Co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano powyżej) w instytucji szkolnictwa wyższego składającej wniosek prowadzonych przez kierownika katedry.

Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych oraz mogą obejmować dowolne z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych lub nadzoru.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2021-CHAIR.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 2 czerwca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Do centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria kwalifikowalności:

Kto może złożyć wniosek?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego wspiera w tym samym czasie wyłącznie jedno centrum doskonałości „Jean Monnet”. Instytucja przyjmująca koordynuje działania dotyczące jednego lub kilku wydziałów/zakładów.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w krajach programu Erasmus+ muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w dowolnym kraju na świecie.

Czas trwania projektu

3 lata

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-JMO-2021-COE.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 2 czerwca do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznania dofinansowania

Do modułów „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi i państwowymi decydentami, urzędnikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami różnych poziomów szkolnictwa i mediów.
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać decyzyjność i polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu;

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

  • studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (w dziedzinach wykraczających poza prawo, ekonomię i nauki polityczne);
  • w przypadku krajów partnerskich Erasmus+ – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: Jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac:
  • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
  • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Strategia monitorowania i oceny

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Poziom kompetencji i wartość dodana zespołu:

zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację przewidzianych działań (zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych, w zależności od sytuacji) związanych ze studiami dotyczącymi Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym) pod względem określonego tematu wskazanego we wniosku.

Wpływ

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:
 • na instytucję odpowiedzialną za wdrożenie działania „Jean Monnet”;
 • wpływ na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
 • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
 • zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
 • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
 • większą zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE:
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • Upowszechnianie i komunikacja:
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”:
 • upowszechnianie;
 • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
 • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
 • możliwość zastosowania i dostosowaniach ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
   • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
   • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Do katedr „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działania „Jean Monnet”:

 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi i państwowymi decydentami, urzędnikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami różnych poziomów szkolnictwa i mediów.
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać decyzyjność i polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu;

Zakres, w jakim wniosek odnosi się do priorytetowych grup docelowych:

  • studenci wyższych uczelni na studiach dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • studenci wyższych uczelni, którzy nie mają z założenia kontaktu ze studiami dotyczącymi UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
  • w przypadku krajów partnerskich Erasmus+ – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: Jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zarządzanie: zakres, w jakim program prac
 • przedstawia w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
 • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Strategia monitorowania i oceny

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • doskonały dorobek i wiedza fachowa kierownika katedry studiów dotyczących Unii Europejskiej. (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej kierownika katedry i kluczowych pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej (jak opisano w akapicie wprowadzającym), jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku.
 • Dowody potwierdzające poziom doświadczenia w zakresie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych z UE.

Wpływ

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:
 • na instytucję odpowiedzialną za wdrożenie działania „Jean Monnet”;
 • wpływ na studentów i osoby uczące się czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • udoskonalone lub innowacyjne programy nauczania;
 • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów;
 • zacieśniona współpraca z partnerami z innych krajów;
 • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
 • większą zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE:
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim;
 • Upowszechnianie i komunikacja:
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”:
 • upowszechnianie;
 • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
 • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
 • możliwość zastosowania i dostosowaniach ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
   • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
   • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Do centrów doskonałości „Jean Monnet” zastosowanie mają następujące kryteria przyznania dofinansowania:

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 25 punktów)

Zakres, w jakim wniosek jest zgodny z celami działań „Jean Monnet”:

 • uwzględnienie studiów dotyczących UE (jak opisano w akapicie wprowadzającym);
 • promowanie dialogu między światem akademickim a społeczeństwem, w tym lokalnymi i państwowymi decydentami, urzędnikami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicielami różnych poziomów szkolnictwa i mediów;
 • generowanie wiedzy i opinii, które będą wspierać decyzyjność i polityki UE oraz wzmacniać jej rolę w zglobalizowanym świecie;
 • włączenie aktywnych działań i pracy dydaktycznej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o zagadnieniach związanych z UE w szerszych kręgach społecznych (poza środowiskiem akademickim i wyspecjalizowanymi grupami odbiorców) i przybliżenia UE społeczeństwu.

Zakres, w jakim wniosek pozwala dotrzeć do większej liczby grup docelowych:

  • rodzaj beneficjentów wiedzy fachowej proponowanego centrum;
  • zaangażowanie wydziałów/zakładów, które nie mają powiązań ze studiami dotyczącymi konkretnie UE;
  • w przypadku krajów partnerskich Erasmus+ – potencjał projektu w zakresie usprawnienia publicznej dyplomacji UE.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Metodyka: Jakość, nowoczesność i wykonalność samego projektu oraz proponowanej metodologii.
 • Zakres, w jakim program prac:
 • przedstawiono w sposób jasny, kompletny i spójny, z poświęceniem szczególnej uwagi odpowiedniemu rozplanowaniu etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i upowszechniania;
 • pokazuje spójność celów projektu i działań w jego ramach;
 • Zakres, w jakim zasoby przydzielone do pakietów prac są zgodne z ich celami i rezultatami.
 • Strategia monitorowania i oceny

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Jakość i wartość dodana uczestników centrum.
 • Zgodność i komplementarność dorobku i wiedzy fachowej pracowników zaangażowanych w realizację działań przewidzianych w projekcie zarówno w odniesieniu do studiów dotyczących Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do szczególnych tematów wskazanych we wniosku.
 • Ustalenia dotyczące współpracy w ramach instytucji szkolnictwa wyższego i podział ról.
 • Zobowiązanie instytucji do rozwijania i utrzymania centrum.

Wpływ

(maksymalny wynik: 25 punktów)

 • Oczekiwany długoterminowy wpływ projektu:
 • na instytucję odpowiedzialną za wdrożenie działania „Jean Monnet”;
 • na wydziały/zakłady czerpiące korzyści z działania „Jean Monnet”;
 • ulepszone lub innowacyjne treści, opracowywanie nowych kierunków konkretnych badań naukowych;
 • większa zdolność do przyciągania wybitnych studentów i naukowców;
 • zacieśniona współpraca i zdolność do nawiązywania kontaktów z partnerami z innych krajów;
 • większe środki finansowe na nauczanie i badania w zakresie przedmiotów związanych z UE w obrębie instytucji;
 • większą zdolność do nauczania i prowadzenia badań w zakresie zagadnień związanych z UE;
 • na inne organizacje i osoby zaangażowane na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Upowszechnianie i komunikacja:
 • Adekwatność i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w instytucji, w której realizowane są działania „Jean Monnet”:
 • upowszechnianie;
 • podnoszenie świadomości na temat projektów i ich rezultatów, poprawa dostrzegalności uczestników i organizacji;
 • docieranie do grup spoza instytucji szkolnictwa wyższego;
 • możliwość zastosowania i dostosowaniach ich w obrębie nowych polityk i usprawnionych praktyk.
 • Zakres, w jakim planowane narzędzia upowszechniania będą docierać do docelowych odbiorców poprzez:
   • ekspozycję w mediach (w tym mediach społecznościowych, publikacjach itd.);
   • wydarzenia.
 • Trwałość i kontynuacja: wniosek obejmuje odpowiednie środki i zasoby zapewniające utrzymanie wyników projektu i korzyści, jakie z niego płyną, po zakończeniu projektu.

Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać łącznie co najmniej 70 punktów15 punktów z poszczególnych kryteriów przyznawania dofinansowania. W przypadku wniosków, które uzyskają tyle samo punktów w ramach danego tematu, pierwszeństwo zostanie przyznane według wyników, które otrzymały w zakresie kryterium „Adekwatności projektu”, a następnie „Wpływu”.

Oczekiwany wpływ

Ilościowy

Wzrost liczby instytucji szkolnictwa wyższego wzmacniających unijny wymiar dyscyplin, którymi instytucje te się zajmują.

Wzrost liczby przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej wprowadzanych do nauczania i badań na wydziałach lub w zakładach, które zazwyczaj nie zajmują się tematyką UE – poza przedmiotami typowo dotyczącymi kwestii związanych z UE.

Jakościowy

Jeśli chodzi o uczestników bezpośrednio zaangażowanych w akcje, nauczanie i badania w ramach działania „Jean Monnet” przyniosą pozytywne i długotrwałe skutki zarówno dla studentów, jak i naukowców/nauczycieli akademickich oraz:

 • wzmocnią demokrację i poczucie przynależności do wspólnego obszaru; poziom wzrostu zainteresowania młodzieży polityką europejską można by ocenić za pomocą specjalnych badań;
 • zwiększą zainteresowanie poszerzaniem wiedzy na temat szczególnych polityk Unii Europejskiej, potencjalnie doprowadzą do bardziej aktywnego uczestnictwa w unijnych działaniach i służbie publicznej;
 • zwiększą możliwości młodych naukowców w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju kariery.

Jeżeli chodzi o organizacje uczestniczące, komponenty nauczanie i badania w ramach „Jean Monnet” wzmocnią nową dynamikę oraz:

 • zwiększą możliwości instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej;
 • przyciągną więcej nowych osób uczących się i nauczycieli zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o Unii Europejskiej;
 • stworzą zorganizowane ośrodki będące źródłem zaawansowanej wiedzy specjalistycznej na temat Unii Europejskiej oraz nowoczesnych badań dla wydziałów/zakładów, które wystąpią o wsparcie.

Jakie są zasady finansowania?

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Maksymalne kwoty dofinansowania UE na projekt są następujące:

 • Moduły „Jean Monnet”: 30 000 EUR
 • Katedry „Jean Monnet”: 50 000 EUR
 • Centra doskonałości „Jean Monnet”: 100 000 EUR

Zryczałtowane wkłady będą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (rozpowszechnianie informacji, publikowanie, tłumaczenia).

Moduły „Jean Monnet” i katedry

Wnioskodawcy muszą wystąpić we wniosku o określoną z góry kwotę jednorazowej kwoty ryczałtowej wskazanej w poniższych tabelach. Poniższe tabele pokazują całkowitą kwotę ryczałtową dla każdego kraju, która odpowiada całkowitej liczbie godzin dydaktycznych. Kwoty podane w tabeli stanowią ostateczny wkład UE, ponieważ współfinansowanie w wysokości 75% jest uwzględnione.

a.1) W odniesieniu do modułów „Jean Monnet” dla krajów programu

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie)

Bułgaria, Rumunia, Republika Macedonii Północnej, Liechtenstein, Serbia

Turcja, Chorwacja, Łotwa

Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja

Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta

Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy

Irlandia, Francja, Finlandia

Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia

120-150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Moduły „Jean Monnet” dla krajów partnerskich

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 40 godz. rocznie)

Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje

Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe, Bahrajn, Trynidad i Tobago

Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael

Korea Południowa, Nowa Zelandia

Japonia, Zjednoczone Królestwo

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki

120-150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151–180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181-210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211-240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241-270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271-300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301-330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331-360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

b.1) Katedry „Jean Monnet” dla krajów programu

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. rocznie)

Bułgaria, Rumunia, Republika Macedonii Północnej, Liechtenstein, Serbia

Turcja, Chorwacja, Łotwa

Węgry, Polska, Litwa, Republika Czeska, Estonia, Słowacja

Portugalia, Grecja, Słowenia, Malta

Cypr, Islandia, Hiszpania, Włochy

Irlandia, Francja, Finlandia

Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Szwecja, Norwegia

270-300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Katedra „Jean Monnet” dla krajów partnerskich

Kraj/godziny dydaktyczne w okresie trzech lat (min. 90 godz. rocznie)

Chile, Saint Kitts i Nevis, Meksyk, Libia, Antigua i Barbuda, Barbados, inne kraje

Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe, Bahrajn, Trynidad i Tobago

Arabia Saudyjska, Seszele, Gwinea Równikowa, Oman, Izrael

Korea Południowa, Nowa Zelandia

Japonia, Zjednoczone Królestwo

Australia, Brunei, Kanada, Hongkong, Kuwejt, Katar, Singapur, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki

270-300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301-330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331-360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361-390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391-420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421-450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451-480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481-510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511-540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541-570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571-600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601-630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631-660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661-690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691-720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721-750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

 1. Centra doskonałości „Jean Monnet”

W tej akcji stosuje się model finansowania za pomocą kwot ryczałtowych. Jednorazowa kwota ryczałtowa zostanie określona dla każdej dotacji w oparciu o szacunkowy budżet akcji proponowanej przez wnioskodawcę. Organ przyznający dofinansowanie określi kwotę ryczałtową każdej dotacji na podstawie wniosku, wyniku oceny, stóp finansowania i maksymalnej kwoty dotacji określonej w zaproszeniu.

Maksymalne kwoty dofinansowania UE na projekt wynoszą 100 000 EUR

W jaki sposób ustalana jest kwota ryczałtowa dla projektu?

Wnioskodawcy muszą wypełnić szczegółową tabelę budżetową zgodnie z formularzem wniosku, biorąc pod uwagę następujące kwestie:

 1. Budżet powinien zostać uszczegółowiony stosownie do potrzeb i podzielony na spójne pakiety prac (np. na kategorie „zarządzanie projektem”, „szkolenia”, „organizacja wydarzeń”, „przygotowanie i realizacja mobilności”, „komunikacja i upowszechnianie”, „zapewnienie jakości” itp.);
 2. wniosek musi zawierać opis działań uwzględnionych w każdym pakiecie prac;
 3. wnioskodawcy muszą przedstawić w swoim wniosku podział szacunkowych kosztów, ukazujący udział każdego pakietu prac;
 4. koszty mogą obejmować koszty osobowe, koszty podróży i utrzymania, koszty sprzętu i podwykonawstwa, jak również inne koszty (takie jak upowszechnianie, publikowanie lub tłumaczenia).

Wnioski zostaną ocenione zgodnie ze standardowymi procedurami oceny przy pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych. Eksperci ocenią jakość wniosków pod kątem wymogów określonych w zaproszeniu oraz oczekiwanego wpływu, jakości i skuteczności akcji.

Po dokonaniu oceny wniosku urzędnik zatwierdzający określi kwotę ryczałtową, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.

Parametry dofinansowania (maksymalna kwota dotacji, stopa finansowania, całkowite koszty kwalifikowalne itp.) zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Osiągnięcia w ramach projektu będą oceniane na podstawie uzyskanych wyników. Ten system finansowania pozwoliłby skoncentrować się na rezultatach, a nie na wkładach, kładąc tym samym nacisk na jakość i poziom osiągania wymiernych celów.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}