Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akcja Erasmus Mundus

Akcja Erasmus Mundus obejmuje:

 • Grupa 1: Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM) oraz
 • Grupa 2: Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM).

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego poprzez programy studiów na całym świecie – na poziomie studiów magisterskich – realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM) oraz działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) stanowią dwie niezależne grupy. Nie ma obowiązku wdrażania EMDM przed EMJM. Wybór danego wniosku dotyczącego działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus nie oznacza automatycznego przyznania finansowania w ramach EMJM, a ukończenie projektu dotyczącego EMDM nie stanowi kryterium przyznania finansowania w ramach EMJM.

Grupa 1: Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM stanowi wsparcie dla wysokiej jakości, zintegrowanych, transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim[1] realizowanych przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów edukacyjnych lub innych niż edukacyjnych, posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów/dziedzinami zawodowymi.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to programy doskonalenia, które powinny się przyczyniać do integracji i umiędzynaradawiania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Specyfika wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus polega na wysokim stopniu połączenia/integracji wśród uczestniczących instytucji oraz na doskonałości ich treści akademickich.

Cele emjm

EMJM ma na celu zwiększenie atrakcyjności i doskonałości europejskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy, dzięki połączeniu:

 1. instytucjonalnej współpracy akademickiej w celu zaprezentowania europejskiej doskonałości w szkolnictwie wyższym, oraz
 2. mobilności osób w odniesieniu do wszystkich studentów biorących udział w EMJM, otrzymujących finansowane przez UE stypendia dla najlepszych ubiegających się studentów.

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący wspólnych studiów magisterskich erasmus mundus?

Kryteria kwalifikowalności

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus, wnioski w sprawie projektów dotyczących wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się uczestnicząca instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju programu lub kraju partnerskim.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do udziału w projekcie?

Organizacją uczestniczącą może być każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami powiązanymi (jeżeli takie istnieją), ustanowiona w kraju programu lub kraju partnerskim, która bezpośrednio i aktywnie przyczynia się do prowadzenia EMJM.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich, ale będą one musiały przestrzegać jej zasad.

Na etapie składania wniosków instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi muszą wykazać spełnienie zewnętrznych wymogów zapewniania jakości obowiązujących w ich jurysdykcji (np. akredytacja lub ewaluacja) dla wspólnych programów. Może ono wynikać (i) z pomyślnego wprowadzenia Europejskiego Podejścia do Zapewnienia Jakości Wspólnych Programów Studiów (jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe) (ii) albo opierać się na specjalnych akredytacjach/ocenach dotyczących wspólnego programu, (iii) albo dotyczących każdego krajowego komponentu wchodzącego w skład wspólnych studiów magisterskich Erasmus+ Mundus.

Dodatkowo program studiów EMJM może również skorzystać na zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych (opcjonalnie). Organizacje te mają pośredni wkład w realizację określonych zadań/działań lub wspierają upowszechnianie i trwałość EMJM. Taki wkład może mieć np. formę transferu wiedzy i umiejętności, kursów uzupełniających lub możliwości wsparcia w przypadku oddelegowania lub praktyki. W przypadku kwalifikowalności i aspektów dotyczących zarządzania umowami partnerów stowarzyszonych nie uznaje się za beneficjentów dofinansowania z programu.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

EMJM obejmują co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu.

Uprawnieni uczestnicy

Na EMJM mogą się zapisać studenci studiów magisterskich, którzy uzyskali dyplom studiów pierwszego stopnia lub posiadają uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktykami w krajach/instytucjach wydających dyplomy.

Studenci, którzy uzyskali już stypendium EMJM, nie są uprawnieni do ubiegania się o dodatkowe stypendium w ramach EMJM.

Stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus mogą być oferowane studentom z całego świata. Konsorcja powinny jednak zapewnić równowagę geograficzną – tj. nie więcej niż 10% całkowitej liczby stypendiów przyznawanych podczas realizacji projektu powinno przypadać kandydatom tej samej narodowości (zasada ta nie ma zastosowania do uzupełniających stypendiów przeznaczonych dla docelowych regionów świata, jeśli istnieją).

Miejsce (miejsca) działań, w stosownych przypadkach

EMJM obejmują obowiązkową mobilność fizyczną wszystkich przyjętych studentów (posiadaczy stypendium EMJM i tych, którzy go nie otrzymali), tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch krajach, z których co najmniej jeden musi być krajem programu. Te dwa kraje muszą się różnić od kraju zamieszkania studenta na etapie zapisów. Każdy z dwóch obowiązkowych semestrów musi odpowiadać nakładowi pracy wynoszącemu co najmniej jeden semestr akademicki (30 punktów ECTS lub równoważnych).

Wszystkie semestry studiów magisterskich muszą przebiegać w instytucjach szkolnictwa wyższego będących partnerami pełnoprawnymi lub pod ich bezpośrednim nadzorem.

Wirtualna mobilność (kształcenie na odległość) nie może zastąpić okresów obowiązkowej mobilności.

Czas trwania projektu (i działania, w stosownych przypadkach)

Konsorcjum otrzyma umowę o udzielenie dotacji na okres sześciu lat akademickich na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu magisterskiego, z których każda trwa od roku do dwóch lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

W przypadku wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (EMJMD) i wspólnych studiów magisterskich (EMJM) można ubiegać się o przedłużenie umowy najwcześniej w roku poprzedzającym jej wygaśnięcie. Dwie edycje programu magisterskiego w ramach dwóch różnych umów o udzielenie dotacji w żadnym wypadku nie mogą się rozpocząć w tym samym roku akademickim.

Stypendia przyznaje się w przypadku zapisania się na studia w pełnym wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą cały okres trwania programu studiów magisterskich (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące). Krótszy czas trwania stypendium ma zastosowanie w przypadku uznania dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności (przy czym minimalny czas trwania stypendium wynosi jeden rok akademicki).

Pierwsze pokolenie zapisanych studentów powinno rozpocząć naukę nie później niż w roku akademickim następującym po roku, w którym dokonano wyboru projektu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 26 maja do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Oczekuje się, że EMJM będą spełniały następujące wymagania:

 1. Będą obejmowały wspólnie opracowany i w pełni zintegrowany program nauczania zgodny z normami zapewniania jakości wspólnych programów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego[2], który będzie miał zastosowanie w tym samym czasie co wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Normy te obejmują wszystkie główne aspekty wspólnych programów pod względem wspólnego opracowywania, wdrażania, realizacji i zapewniania jakości.

Oprócz norm zapewniania jakości wspólnych programów, we wspólnych studiach magisterskich Erasmus Mundus kładzie się nacisk na następujące wspólne procedury wdrażania:

 • wspólnych wymagań dotyczących przyjmowania studentów i wniosków, wyboru, monitorowania, zasad/procedur dotyczących egzaminów/realizacji celów
 • wspólne opracowanie programu i zintegrowane działania w zakresie nauczania/szkolenia, w tym wspólnie uzgodnioną politykę językową i wspólny proces uznawania semestrów w ramach konsorcjum;
 • wspólnych usług oferowanych studentom (np. kursów językowych, wsparcia w uzyskaniu wizy)
 • wspólne działania promocyjne i podnoszące świadomość w celu zapewnienia widoczności programu, jak również systemu stypendiów Erasmus+ Mundus na całym świecie. Strategia promocyjna powinna obejmować zintegrowaną i kompleksową stronę internetową (w języku angielskim oraz w głównym języku lub głównych językach nauczania, jeżeli się różnią) zawierającą wszystkie niezbędne informacje na temat programów dla studentów i innych zainteresowanych stron, np. przyszłych pracodawców;
 • wspólne zarządzanie administracyjne i zarządzanie finansami przez konsorcjum;
 • wspólne dyplomy stanowiące przedmiot zachęty, jeżeli dopuszczają je przepisy krajowe.
 1. Będą realizowane przez konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów o charakterze edukacyjnym lub nieedukacyjnym, mających siedzibę w kraju programu lub kraju partnerskim. Konsorcjum musi obejmować co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu.

Wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi (z krajów programu lub krajów partnerskich) muszą być instytucjami uprawnionymi do prowadzenia studiów magisterskich i do wydawania wspólnego dyplomu albo wielu dyplomów poświadczających ukończenie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus+ Mundus.

Przed naborem pierwszych studentów na EMJM należy zapewnić niezbędne instytucjonalne zaangażowanie wszystkich organizacji uczestniczących w konsorcjum prowadzącym EMJM w celu zagwarantowania solidnych podstaw instytucjonalnych i wsparcia instytucjonalnego. Zaangażowanie to ma formę umowy o partnerstwie dotyczącym EMJM, która musi zostać podpisana przez wszystkie instytucje partnerskie (w tym partnerów stowarzyszonych, jeśli uznają to za stosowne). Uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich powinny przestrzegać zasad ECHE zawartych w takiej umowie o partnerstwie. Umowa ta będzie musiała obejmować wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i zarządzaniem stypendiami przyznawanymi w trakcie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (zob. poniżej). Projekt umowy o partnerstwie przedstawia się na etapie składania wniosku.

 1. Nabór będzie obejmował najlepszych studentów z całego świata. Konsorcjum prowadzące EMJM ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, nabór i monitorowanie poszczególnych studentów. Wybór studentów musi być zorganizowany w sposób przejrzysty, bezstronny i sprawiedliwy. Spośród tych studentów pewna liczba może skorzystać ze stypendium przyznawanego w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Aby zapewnić pełną przejrzystość zasad oraz określić prawa i obowiązki wszystkich przyjętych studentów, obie strony (tj. przyjęci studenci i konsorcjum EMJM) muszą podpisać umowę ze studentem przy przyjęciu danego studenta do programu. Wzór umowy ze studentem należy opublikować na stronie internetowej EMJM.

 1. Uwzględniać obowiązkową mobilność fizyczną w odniesieniu do wszystkich przyjętych studentów. Ścieżki mobilności i mechanizm uznawania semestrów przez instytucje partnerskie muszą zostać uzgodnione w ramach konsorcjum na etapie składania wniosków o przyjęcie do projektu.
 2. Będą służyły promowaniu wymiany kadry i zapraszanych naukowców w celu wniesienia wkładu w nauczanie, szkolenie, badania i działania administracyjne.
 3. Ukończenie programu EMJM musi prowadzić do uzyskania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu przyznawanego przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być krajem programu) albo wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów przyznawanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być krajem programu), lub ich kombinacji.

Dyplom lub dyplomy przyznawane absolwentom muszą należeć do systemów szkolnictwa wyższego krajów, w których instytucje te mają swoją siedzibę. Dyplom lub dyplomy muszą być wzajemnie uznawane przez wszystkie przyznające instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi. Na koniec studiów konsorcja powinny zapewniać studentom wspólny suplement do dyplomu obejmujący całą treść programu studiów magisterskich.

Na etapie składania wniosków, wnioski dotyczące wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów, gotowe do realizacji i promocji na całym świecie niezwłocznie po dokonaniu wyboru. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę.

Poza wkładem finansowym w prowadzenie wspólnych programów magisterskich (zob. poniżej w sekcji dotyczącej zasad finansowania) wszelkie projekty finansowane w ramach programu Erasmus Mundus kończące się w latach 2021–2027 (w tym te, które rozpoczęły się w latach 2014–2020) mogą przyczynić się do prowadzenia programów magisterskich Erasmus Mundus aż do trzech dodatkowych edycji po zakończeniu akcji, pod warunkiem że wynik oceny umów o udzielenie dotacji przeprowadzonej przez EACEA na etapie sprawozdawczości końcowej wyniesie co najmniej 75. W ramach przedmiotowych programów magisterskich należy (i) w dalszym ciągu zapewniać zgodność z celami, zakresem i oczekiwanym wpływem akcji, (ii) angażować się w zapewnianie ciągłości z wcześniej ufundowanym programem magisterskim oraz (iii) przedstawiać sprawozdanie z działalności na koniec danego okresu.

Oczekiwany wpływ

Na poziomie systemów

 • Sprzyjanie współpracy akademickiej w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i poza nim poprzez wspieranie wspólnego nauczania i kwalifikacji, poprawę jakości, promowanie doskonałości akademickiej.
 • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego poprzez współpracę między instytucjami w Europie i za granicą oraz mobilność najlepszych studentów na całym świecie.
 • Zwiększenie synergii między szkolnictwem wyższym, innowacjami i badaniami.
 • Eliminowanie barier w uczeniu się, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia opartego na innowacjach oraz ułatwienie osobom uczącym się poruszania się między krajami.
 • Odpowiadanie na potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy.
 • Przyczynianie się do opracowania innowacyjnych strategii politycznych dotyczących kształcenia.

Na szczeblu instytucjonalnym

 • Zapewnienie europejskim i pozaeuropejskim instytucjom szkolnictwa wyższego większych możliwości w zakresie zorganizowanej i trwałej współpracy akademickiej na całym świecie.
 • Poprawa jakości programów na poziomie magisterskim i ustaleń dotyczących nadzoru.
 • Poprawa międzynarodowego charakteru i konkurencyjności organizacji uczestniczących.
 • Wspieranie tworzenia nowych sieci i podnoszenie jakości tych istniejących.
 • Zwiększanie atrakcyjności organizacji uczestniczącej lub organizacji uczestniczących w odniesieniu do utalentowanych studentów.
 • Przyczynianie się do rozwoju polityki umiędzynaradawiania instytucji szkolnictwa wyższego poprzez rozwijanie międzynarodowej świadomości za pomocą ich programów nauczania oraz opracowywanie kompleksowych strategii umiędzynaradawiania (w zakresie współpracy instytucjonalnej i transgranicznej mobilności osób).

Na szczeblu indywidualnym

 • Zwiększanie zdolności do zatrudnienia uczestniczących studentów.
 • Poprawa kluczowych dla studentów kompetencji i umiejętności.
 • Kształtowanie nowego nastawienia i podejścia do studiów akademickich poprzez międzynarodowe, interdyscyplinarne, międzysektorowe i międzykulturowe doświadczenia.
 • Poprawa zdolności studentów w zakresie tworzenia sieci kontaktów i komunikacji.
 • Zwiększenie indywidualnego wkładu w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Kryteria przyznania dofinansowania

Adekwatność projektu

(maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Ogólne i szczegółowe cele projektu i ich znaczenie w kontekście opracowywania EMJM.
 • Uzasadnienie projektu i sposobu reagowania na zidentyfikowane potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy w istotnym obszarze tematycznym.
 • Strategia w zakresie wspierania doskonałości i innowacji.
 • Strategia dotycząca zwiększania atrakcyjności europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspierania jego integracji i międzynarodowego charakteru.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 30 punktów)

 • Wspólność/integracja EMJM pod względem ich opracowania, wdrożenia, realizacji i zapewniania jakości w odniesieniu do wymagań opisanych w sekcji 1.2. W szczególności we wniosku opisano:
 • wewnętrzne i zewnętrzne środki zapewniania jakości
 • zasady i wymagania dotyczące składania wniosków przez studentów, ich wyboru, uczestnictwa w kursie oraz przyznawania studentom stypendiów
 • program akademicki oraz sposoby zapewnienia doskonałości i innowacyjnych elementów w doświadczeniu uczenia się w ramach całego konsorcjum
 • organizację semestrów, w tym minimalnych wymagań w zakresie mobilności oraz wzajemnego uznawania efektów uczenia się/punktów
 • usługi oferowane studentom
 • wspólny dyplom lub dyplomy, które zostaną wydane, oraz ich uznawanie przez przyznające instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi, jak również suplement do wspólnego dyplomu.
 • Wkład mobilnych pracowników i zapraszanych naukowców w nauczanie, szkolenie, badania i działania administracyjne.
 • Szczególne środki wsparcia mające na celu ułatwienie równego i uniwersalnego dostępu do uczestników oraz przyjmowanie studentów/personelu/zaproszonych naukowców o indywidualnych potrzebach związanych z długoterminowymi dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi lub sensorycznymi.
 • Identyfikacja zagrożeń płynących z realizacji projektu oraz planowanie odpowiednich środków łagodzących.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Uzasadnienie składu konsorcjum i uzupełniania się partnerów; ich wartość dodana w kontekście realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oraz to, w jaki sposób każdy z partnerów czerpie korzyści z udziału w projekcie.
 • Innowacyjny charakter konsorcjum oraz włączenie partnerów o różnym poziomie doświadczenia z akcją Erasmus Mundus. W odpowiednim przypadku:

– sposoby wzmocnienia istniejącego konsorcjum dotyczącego Erasmus Mundus;

– sposoby organizacji współpracy z podmiotami spoza sektora kształcenia oraz jej cel.

 • Zobowiązanie instytucji, zdefiniowanie ról i zadań każdego z partnerów oraz poziom zaangażowania w działania związane z projektem; ustalenia w zakresie współpracy, organy zarządzające i narzędzia służące do zarządzania, szczególnie pod względem administracyjnym i finansowym. Projekt umowy o partnerstwie jest dokumentem kompleksowym i spójnym z opisem EMJM.
 • Podział środków i plan budżetowy; mobilizacja finansowania uzupełniającego i zarządzanie nim.

Wpływ

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Prognozy dotyczące liczby studentów przyjętych w czasie realizacji projektu oraz mobilizacji innych źródeł finansowania w celu opracowania trwałego programu studiów magisterskich. Środki zapewniające równowagę państw pochodzenia studentów podczas naboru.
 • Strategia promowania w celu przyciągnięcia najlepszych studentów z całego świata: grupy docelowe, zadania partnerów, wykorzystanie znaku Erasmus Mundus oraz sposoby zachęcania studentów do wnoszenia wkładu w tworzenie tożsamości/wspólnoty Erasmus+.
 • Strategia w zakresie upowszechniania i wykorzystywania.
 • Wpływ na poziomie systemu (w środowisku akademickim i poza nim, w tym wśród ogółu społeczeństwa), na poziomie instytucjonalnym (organizacje partnerskie) oraz na poziomie indywidualnym (ze szczególnym naciskiem na zdolność do zatrudnienia).
 • Średnio-/długoterminowa strategia rozwoju i zrównoważoności wykraczająca poza finansowanie unijne.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 22 punkty w ramach kryterium „Adekwatność projektu”. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Wysokość dofinansowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oblicza się na podstawie następujących trzech elementów:

 • wkładu w koszty instytucjonalne związane z realizacją programu
 • maksymalnej liczby stypendiów studenckich przyznawanych w okresie obowiązywania umowy,
 • dodatku przeznaczonego na pokrycie indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Wkład w koszty instytucjonalne związane ze wspólnymi studiami magisterskimi Erasmus Mundus

Ma on formę kosztu jednostkowego na przyjętego studenta oraz ma na celu pokrycie części kosztów związanych z realizacją programu EMJM.

Koszty jednostkowe obejmują koszty osobowe (nauczanie, podróże), zaproszonych wykładowców, promocji, upowszechniania, koszty organizacyjne (w tym pełne ubezpieczenie przyjętych studentów, wsparcie finansowe dla przyjętych studentów o indywidualnych potrzebach w przypadku, gdy nie są oni objęci mechanizmem uzupełniającym (patrz poniżej), pomoc w zakwaterowaniu i inne usługi dla studentów), koszty administracyjne i wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji udanego programu magisterskiego.

W ramach wybranych projektów nie można obciążać studentów opłatami zgłoszeniowymi. Ponadto w ramach projektów nie będzie można obciążyć posiadaczy stypendium Erasmus Mundus czesnymi ani innymi obowiązkowymi kosztami związanymi z uczestnictwem studenta w kursie.

 

Maksymalny wkład w koszty instytucjonalne wynosi: 750 EUR/miesiąc x DR x NRES

gdzie:

 • DR = maksymalny czas trwania programu magisterskiego w miesiącach (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące)
 • NRES = przewidziana liczba studentów przyjętych w całym okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (posiadaczy stypendium oraz studentów nieposiadających stypendium).

Uwaga: przy obliczaniu kwoty dofinansowania maksymalna wartość NRES może wynieść 100 (z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla docelowych regionów świata, jeśli istnieją).

Stypendia dla studentów

Stypendium będzie stanowiło wkład w koszty ponoszone przez studentów będących beneficjentami i będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, wizy, adaptacji i utrzymania. Jego kwotę oblicza się na podstawie miesięcznego kosztu jednostkowego za cały okres potrzebny przyjętemu posiadaczowi stypendium do ukończenia programu studiów. Okres ten obejmuje działania związane ze studiami, badaniami, stażem, przygotowanie pracy dyplomowej i obronę, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wspólnych studiów magisterskich. W tym okresie stypendium można przyznać jedynie w pełnej postaci i wyłącznie studentom programów dziennych.

Obliczanie maksymalnej kwoty stypendium na studenta:

Kwotę stypendium oblicza się w następujący sposób: 1 400 EUR/miesiąc x DS

Gdzie DS = czas trwania programu studiów magisterskich.

Obliczenie maksymalnej kwoty stypendium EMJM w okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji:

Maksymalną kwotę stypendium oblicza się w następujący sposób: 1 400 EUR/miesiąc x DR x NRS

gdzie:

 • DR = maksymalny czas trwania programu magisterskiego w miesiącach (tj. 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące)
 • NRS = przewidziana liczba stypendiów w całym okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji (maksymalnie 60, z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla konkretnych regionów na świecie, w stosownych przypadkach)

Wkład na pokrycie indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami

Wkład na pokrycie indywidualnych potrzeb jest kwalifikowalny, jeżeli spełnia ogólne warunki kwalifikowalności określone w umowie o udzielenie dotacji. Wkład ten zostanie wykorzystany na pokrycie potrzeb przyjętych studentów (posiadających lub nieposiadających stypendium) z niepełnosprawnościami (np. długoterminowymi dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi, intelektualnymi lub sensorycznymi), takimi jak te związane z nabyciem specjalnych przedmiotów lub usług (np. pomoc osoby trzeciej, dostosowanie środowiska pracy, dodatkowe koszty podróży/transportu).

 

Wsparcie na pokrycie takich indywidualnych potrzeb przyjętych studentów będzie miało postać następujących kosztów jednostkowych dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych:

a) 3 000 EUR,

b) 4 500 EUR,

c) 6 000 EUR,

d) 9 500 EUR,

e) 13 000 EUR,

f) 18 500 EUR,

g) 27 500 EUR,

h) 35 500 EUR,

i) 47 500 EUR,

j) 60 000 EUR.

Obliczanie kwoty wkładu kosztów jednostkowych na studenta:

Przyjęci studenci deklarują, jaki rodzaj przedmiotów/usług jest dla nich niezbędny, oraz ich koszt. Mający zastosowanie koszt jednostkowy zostanie określony jako stawka odpowiadająca szacowanym wydatkom lub najbliższa niższa stawka. Taki koszt jednostkowy stanowi wkład i nie ma na celu pełnego pokrycia faktycznych kosztów.

Uwaga: koszty niższe niż najniższa stawka (tj. poniżej 3 000 EUR) nie będą się kwalifikowały do objęcia dodatkowym wsparciem i będą musiały zostać pokryte z wkładu na koszty instytucjonalne EMJM lub z innych źródeł finansowania instytucji będących beneficjentami.

Obliczenie maksymalnego wkładu, który zostanie przyznany na rzecz EMJM w okresie obowiązywania umowy o udzielenie dotacji:

Na etapie składania wniosków, na podstawie swoich oszacowań, wnioskodawcy wystąpią o pokrycie maksymalnie dwóch kosztów jednostkowych odpowiadających najwyższym dostępnym kosztom jednostkowym, tj. maksymalnie 2 x 60 000 EUR. Kwota ta zostanie wykorzystana w celu przydzielenia kosztów jednostkowych do odpowiednich studentów.

Na etapie realizacji koszty jednostkowe przyjmą postać miesięcznego wkładu jednostkowego obliczanego w następujący sposób:

{jednostka specjalnych potrzeb edukacyjnych x (1/liczba miesięcy)}

Liczba miesięcy w powyższym wzorze musi odpowiadać liczbie miesięcy, przez które wykorzystywano lub produkowano w celu realizacji akcji jednostki lub usługi specjalnych potrzeb edukacyjnych, w zależności od charakteru takich jednostek lub usług. W przypadku kosztów jednorazowych liczba miesięcy jest równa 1.

Dodatkowe stypendia dla studentów z określonych regionów świata

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dodatkowe fundusze dla studentów z regionów krajów partnerskich finansowanych w ramach następujących unijnych zewnętrznych instrumentów finansowania (dział 6):

 • Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR),
 • Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

Na proponowane EMJM można otrzymać maksymalnie 18 dodatkowych stypendiów (z uwzględnieniem odpowiadających kosztów instytucjonalnych) finansowanych ze środków ISWMR oraz maksymalnie 6 dodatkowych stypendiów (z uwzględnieniem odpowiadających kosztów instytucjonalnych) finansowanych ze środków IPA III na cały czas prowadzenia studiów magisterskich. Dodatkowe stypendia są oferowane w celu realizacji priorytetowych celów unijnej polityki zewnętrznej w zakresie szkolnictwa wyższego i uwzględniają różne poziomy rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych krajów partnerskich. Stypendia te zostaną przydzielone na wybrane do finansowania EMJM zgodnie z ich pozycją w porządku malejącym oraz z uwzględnieniem dostępnego budżetu.

Szczegółowy wykaz krajów, do których kierowana jest ta akcja zostanie opublikowany pod następującym adresem: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Obliczenie ostatecznej kwoty dotacji

Ostateczna kwota dotacji zostanie obliczona na końcowym etapie sprawozdawczym na podstawie liczby przyznanych stypendiów, liczby przyjętych studentów oraz faktycznej liczby kosztów jednostkowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby, pod warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy maksymalnej wysokości przyznanego dofinansowania. W ramach projektów będzie można swobodnie przenosić środki między stypendiami (z wyłączeniem stypendiów uzupełniających przeznaczonych dla konkretnych regionów na świecie, w stosownych przypadkach) a indywidualnymi potrzebami w zależności od rzeczywistych potrzeb i zgodnie z umową o udzielenie dotacji. Przenoszenie środków między działami oraz między instrumentami finansowania nie jest dozwolone.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

Grupa 2: Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus powinny przyczynić się do zwiększenia możliwości uczelni w zakresie modernizacji i umiędzynarodowienia ich programów nauczania oraz praktyk dotyczących nauczania, łączenia zasobów, a w przypadku systemów kształcenia wyższego także do opracowania wspólnych mechanizmów związanych z zapewnianiem jakości, akredytacją oraz uznawaniem dyplomów i punktów. Wsparcie ma również na celu zbadanie i wykorzystanie możliwości oferowanych przez europejskie podejście do zapewniania jakości wspólnych programów. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wspólności/integracji wśród uczestniczących instytucji, takie zintegrowane, transnarodowe programy powinny się przyczyniać do integracji i umiędzynaradawiania europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Cel działań w zakresie opracowywania studiów erasmus mundus

Głównym celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus jest zachęcanie do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te powinny być zaangażowane a) kraje programu Erasmus+, b) instytucje lub c) obszary tematyczne, które nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w programie Erasmus Mundus (zob. katalog Erasmus Mundus)[3].

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek dotyczący działań w zakresie opracowywania studiów erasmus mundus?

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania, wnioski w sprawie projektów dotyczących działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus muszą spełniać następujące kryteria:

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju programu lub kraju partnerskim.

Czas trwania projektu (i działania, w stosownych przypadkach)

15 miesięcy

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Identyfikator zaproszenia: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 26 maja do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Opracowanie projektu

Celem działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus jest wsparcie opracowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim[4] realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie oraz, w stosownych przypadkach, innych partnerów edukacyjnych lub innych niż edukacyjnych, posiadających szczególną wiedzę ekspercką i zainteresowanych danymi obszarami studiów/dziedzinami zawodowymi.

Beneficjent nawiąże kontakty i współpracę w świetle ustanowienia programu magisterskiego zgodnie z definicją „zintegrowanego programu magisterskiego” (zob. sekcja dotycząca EMJM „Opracowanie projektu”). W ramach wspólnie opracowanych studiów magisterskich należy:

 • oferować w pełni zintegrowany program nauczania dostarczony przez konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego (składające się z co najmniej trzech instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu);
 • dążyć do naboru najlepszych studentów z całego świata
 • uwzględniać obowiązkową mobilność fizyczną w odniesieniu do wszystkich przyjętych studentów
 • dążyć do przyznania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu przyznawanego przez co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być krajem programu) albo wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów przyznawanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów, z których co najmniej jeden musi być krajem programu), lub ich kombinacji.

Oczekuje się, że do końca okresu finansowania w ramach projektu zostaną opracowane następujące podstawowe wspólne mechanizmy:

 • wspólnych wymagań dotyczących przyjmowania studentów i wniosków, wyboru, monitorowania, zasad/procedur dotyczących egzaminów/realizacji celów
 • wspólnego opracowania programu i zintegrowanych działań w zakresie nauczania/szkolenia
 • wspólnych usług oferowanych studentom (np. kursów językowych, wsparcia w uzyskaniu wizy)
 • wspólnej strategii w zakresie promowania i podnoszenia świadomości
 • wspólnego zarządzania administracyjnego i zarządzania finansami przez konsorcjum;
 • wspólnej polityki dotyczącej dyplomów;
 • projektu wspólnej umowy o partnerstwie obejmującej co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa powinny być krajami programu. Zgodnie z planem umowa ta ma obejmować wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją programu studiów magisterskich;
 • projektu wspólnej umowy ze studentem.

Opracowywany program studiów magisterskich ma być zgodny z normami zapewniania jakości wspólnych programów na europejskim obszarze szkolnictwa wyższego[5].

Zachęca się, aby przed zakończeniem projektu co najmniej rozpocząć proces akredytacji/oceny i zbadać możliwości europejskiego podejścia do zapewnienia jakości wspólnych programów studiów (jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe).

Oczekiwany wpływ

 • Zapewnienie europejskim i nieeuropejskim instytucjom szkolnictwa wyższego możliwości w zakresie tworzenia nowych partnerstw.
 • Poprawa jakości programów na poziomie magisterskim oraz wspieranie innowacji w ich zakresie, a także doprecyzowanie ustaleń dotyczących nadzoru.
 • Zwiększenie umiędzynarodowienia i konkurencyjności organizacji uczestniczących.
 • Zwiększanie atrakcyjności organizacji uczestniczącej lub organizacji uczestniczących w odniesieniu do utalentowanych studentów.
 • Przyczynianie się do rozwoju polityki umiędzynaradawiania uczelni poprzez rozwijanie międzynarodowej świadomości za pomocą ich programów nauczania oraz opracowywanie kompleksowych strategii umiędzynaradawiania (w zakresie współpracy instytucjonalnej i transgranicznej mobilności osób).

KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Istotność

(maksymalny wynik: 40 punktów)

 • Ogólne i szczegółowe cele projektu i ich znaczenie w kontekście działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.
 • Strategia proponowana w świetle opracowania wysoce zintegrowanego programu studiów magisterskich.
 • Poziom ambicji projektu w porównaniu z istniejącą ofertą studiów magisterskich i jego wkład w atrakcyjność europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.
 • Wkład w opracowanie nowych partnerstw oraz potencjał w zakresie angażowania a) krajów programu, b) instytucji lub c) obszarów tematycznych, które nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w programie Erasmus Mundus.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Planowanie działań proponowanych w celu osiągnięcia celów i oczekiwanych efektów.
 • Przewidywane zasoby operacyjne w związku z planowanymi działaniami i efektami.
 • Przewidziane działania mające na celu rozpoczęcie procesu akredytacji/oceny proponowanego kursu studiów magisterskich, w miarę możliwości z wykorzystaniem szans oferowanych w ramach europejskiego podejścia do zapewniania jakości wspólnych programów.

Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Określenie ról i podział zadań w zespole odpowiedzialnym za projekt.
 • Oczekiwane zaangażowanie innych podmiotów o charakterze edukacyjnym/nieedukacyjnym oraz ich wkład w opracowanie programu.
 • Uzasadnienie ich udziału, wartość dodana i komplementarność.

Wpływ

(maksymalny wynik: 20 punktów)

 • Oczekiwany wpływ nowego programu studiów magisterskich.
 • Działalność przewidziana w kontekście promowania i rozpowszechniania nowych programów studiów magisterskich oraz efektów projektów.
 • Przewidywane środki na rzecz zapewnienia trwałości nowego programu studiów magisterskich oraz identyfikacja możliwych źródeł finansowania.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 60 punktów. W przypadkach uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo będą miały wnioski, które zostały najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.

Jakie są zasady finansowania?

Wsparcie ma formę finansowego wkładu finansowego w postaci kwoty ryczałtowej w koszty bezpośrednio związane z działaniami koniecznymi do utworzenia nowego programu studiów magisterskich, takimi jak spotkania i konferencje, badania/ankiety, proces akredytacji/oceny itp. Wkład można również wykorzystać do pokrycia kosztów osobowych, kosztów podróży i zakwaterowania, kosztów administracyjnych oraz kosztów działań zleconych podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to istotne dla realizacji działań w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.

Kwota ryczałtowa wyniesie 55 000 EUR na projekt.

Parametry dofinansowania zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji.

Na potrzeby końcowej płatności dotacji beneficjenci będą musieli przedstawić dowody, że działania przewidziane w ich wniosku zostały przeprowadzone w sposób pełny i zadowalający.

Dalsze informacje można znaleźć we wzorze umowy o udzielenie dotacji dostępnej na portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”.

 1. Poziom 7 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) z 2011 r.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Poziom 7 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) z 2011 r.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: