Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich

Czy masz problemy z finansowaniem studiów?

Pieniądze mogą być jedną z głównych przeszkód w kontynuowaniu studiów, zwłaszcza jeśli chcesz studiować za granicą. Studia podyplomowe – a także doświadczenie związane z życiem i pracą w innym kraju – są ważnym elementem konkurencyjnego życiorysu.

„Bez kredytu dla studentów programu Erasmus+ nie mógłbym rozpocząć studiów. Miał on bardzo pozytywny wpływ na moje życie”.

Boris

Studia magisterskie za granicą mogą okazać się doskonałym doświadczeniem zawodowym, osobistym i akademickim, które może dać przewagę konkurencyjną na dzisiejszym globalnym rynku pracy. Jednak kontynuacja nauki nie powinna oznaczać długu niemożliwego do spłacenia po ukończeniu studiów.

Jeśli zostałeś przyjęty na studia magisterskie za granicą, kredyt programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich może pomóc Ci w pokryciu kosztów studiów i utrzymania.

Czym jest kredyt programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich?

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich to przystępne i gwarantowane przez UE pożyczki studenckie. Mają one pomóc potencjalnym studentom w finansowaniu studiów magisterskich w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i jednocześnie ograniczyć do minimum ciężar finansowy, z jakim takie studia się wiążą.

Kredyty mają umożliwić studentom studiów podyplomowych pokrywanie wydatków na naukę i kosztów utrzymania. Chodzi o to, by mogli oni skoncentrować się na nauce, a nie na zarządzaniu stanem swojego konta bankowego. Program ma w jak największym stopniu sprzyjać włączeniu społecznemu i działać zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • nie ma potrzeby zabezpieczenia pożyczki przez studentów ani ich rodziców, co zapewnia równe warunki dostępu do szkolnictwa wyższego
 • oprocentowanie jest korzystne, niższe niż na rynku
 • warunki spłaty pozwalają absolwentom rozpocząć spłacanie kredytu nawet maksymalnie po dwóch latach od ukończenia studiów, co daje im czas na znalezienie pracy.

Potencjalni studenci studiów magisterskich mogą otrzymać kredyt w wysokości do 12 tys. euro w przypadku rocznego programu studiów prowadzących do uzyskania tytułu magistra lub do 18 tys. euro w przypadku 2-letniego programu studiów prowadzących do uzyskania tytułu magistra (lub, w przypadku banków w krajach spoza strefy euro, w równoważnej kwocie w walucie obcej według kursu walut).

Gdzie są dostępne kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich?

Obecnie kredyty są dostępne dla studentów, którzy są mieszkańcami poniżej wymienionych krajów uczestniczących w programie i którzy chcą studiować za granicą w innym kraju uczestniczącym w programie:

 • Hiszpania
 • Włochy (region Emilia-Romania)
 • Chorwacja
 • Rumunia.

Studenci z innych krajów uczestniczących w programie mogą ubiegać się o kredyt na studia magisterskie w Hiszpanii. Uniwersytety w Luksemburgu i na Cyprze oferują podobne świadczenia dla studentów przyjeżdżających ze wszystkich krajów uczestniczących w programie, którzy chcą odbyć studia magisterskie na tych uniwersytetach.

Zamiast pożyczki uniwersytety te oferują świadczenia rzeczowe (pokrycie kosztów czesnego, kosztów zakwaterowania itp.), które można zwrócić po ukończeniu studiów. W przypadku pożyczki bezpośredniej zastosowanie ma gwarancja UE – w związku z tym nie jest wymagane żadne zabezpieczenie.

Przewiduje się, że lista uczestniczących pośredników będzie się zwiększać wraz z przystępowaniem do programu nowych instytucji finansowych i uniwersytetów. Najprawdopodobniej będzie to proces stopniowy: na tej stronie znajdziesz aktualne informacje na temat dostępnych możliwości wsparcia w ramach programu.

„Program ten z pewnością zmieni Twoje nastawienie! Będziesz miał mniej obaw związanych z życiem i pracą za granicą”.

Xavi

Kto może złożyć wniosek?

Przyszli studenci muszą:

 • mieszkać w kraju uczestniczącym w programie
 • przed złożeniem wniosku ukończyć studia licencjackie (lub równoważne)
 • zostać przyjęci (przed złożeniem wniosku) na pełny program studiów magisterskich w innym kraju. Uniwersytet oferujący program musi posiadać Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego.

Kredyt programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich ma na celu wsparcie pełnych studiów magisterskich realizowanych przez mieszkańców kraju uczestniczącego w programie w kraju innym niż kraj ich zamieszkania LUB w kraju, w którym ukończyli studia pierwszego stopnia. Studenci, którzy odbywają za granicą tylko część swoich studiów magisterskich, mogą również kwalifikować się do otrzymania stypendium z programu Erasmus+.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w oddziale banku, za pośrednictwem uniwersytetów lub przez internet. Należy załączyć następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniego stopnia studiów poprzedzającego studia magisterskie, na które jest przeznaczona pożyczka
 • kwit opłaty wpisowego LUB dokument potwierdzający przyjęcie na studia i podający koszt studiów magisterskich.

Każda instytucja kredytowa ma swoje warunki, ale wszystkie instytucje oferują stopy procentowe, które są znacznie niższe od stóp rynkowych. Studenci powinni zatem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dostępnymi na stronie internetowej banku lub instytucji kredytowej. Poniżej przedstawiamy listę instytucji kredytowych:

Więcej informacji

W sprawozdaniu dla beneficjentów kredytów dla studentów studiów magisterskich z 2018 r. przedstawiono podsumowanie informacji zwrotnych od uczestników za okres 2015–2018.

Informacje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na temat kredytów programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich.