Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus-Studentenhandvest

Het Erasmus+-programma heeft tot doel de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende studenten en afgestudeerden te ondersteunen.

Slide

Het Erasmus+-programma heeft tot doel de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende studenten en afgestudeerden te ondersteunen.

Alle acties in het kader van het programma hebben ook tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen.Ten slotte draagt het programma bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van digitale transformatie, duurzame ontwikkeling en actief burgerschap.

Het Erasmus-studentenhandvest weerspiegelt de bovengenoemde waarden en prioriteiten en heeft tot doel de deelnemers naar behoren te informeren over hun rechten en plichten en te zorgen voor een succesvolle mobiliteitservaring.

Vóór de mobiliteitsperiode

Je rechten

Je hebt recht op begeleiding bij de aanvraagprocedure, informatie over de ontvangende instelling/organisatie en over activiteiten die tijdens de mobiliteitsperiode in het buitenland beschikbaar zijn.

Je hebt recht op een voorfinanciering

  • binnen 30 kalenderdagen na de ondertekening van de overeenkomst door beide partijen of
  • na ontvangst van de bevestiging van aankomst en uiterlijk op de begindatum van de mobiliteitsperiode.

Als je in het buitenland studeert, moet je een digitale onlineleerovereenkomst kunnen ondertekenen waarin de details van de activiteiten in het buitenland zijn opgenomen. Als dat met je thuisinstelling is overeengekomen, mag je de onlineleerovereenkomst ondertekenen via de mobiele app van Erasmus+.

Je hebt recht op informatie over de procedures voor automatische erkenning en het beoordelingssysteem van de ontvangende instelling.

Je hebt recht op informatie over het verkrijgen van een verzekering, huisvesting, een visum (indien nodig) en faciliteiten/ondersteuning voor personen met bijzondere behoeften.

Je plichten

Je moet een subsidieovereenkomst ondertekenen met de uitzendende instelling en een leerovereenkomst met de uitzendende en de ontvangende instelling, met daarin alle details over de activiteiten in het buitenland. Op basis van die overeenkomst wordt jouw mobiliteitsperiode in het buitenland automatisch erkend (want de studiepunten die je verwacht te verdienen worden gespecificeerd en meegeteld voor je diploma in eigen land).

Nadat je bent geselecteerd, moet je een gratis onlinetaaltest afleggen via de online-taalhulp (op voorwaarde dat die beschikbaar is in de hoofdtaal van het onderwijs/werk in het buitenland). Zo wordt je niveau bepaald en krijg je toegang tot specifieke mogelijkheden die aansluiten bij je behoeften om de taal te leren zodat je je leertijd in het buitenland optimaal kunt benutten.

Als je van je instelling voor hoger onderwijs informatie en advies ontvangt over het verkrijgen van een verzekering, moet je ervoor zorgen dat je een ziektekostenverzekering hebt voor je verblijf in het buitenland. Als je in het buitenland stage loopt, moet je er samen met je stageplaats voor zorgen dat je ook verzekerd bent tegen aansprakelijkheid en ongevallen.

Tijdens de mobiliteitsperiode

Je rechten

Je hebt recht op dezelfde behandeling als de thuisstudenten/werknemers en je mag niet worden gediscrimineerd op grond van je leeftijd, etnische afkomst, ras, nationaliteit, het behoren tot een nationale minderheid, cultuur, taal, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zorg- of ouderlijke verantwoordelijkheden, medische aandoening, aanleg of onvermogen, geestelijke gezondheidstoestand, medische toestand, uiterlijk, socio-economische achtergrond, religie of overtuiging of gebrek daaraan, politieke overtuiging of gebrek daaraan, of enig ander irrelevant onderscheid.

Je hebt recht op academische vrijheid bij het meedelen of delen van ideeën en feiten, en bij mogelijk onderzoek dat je tijdens je mobiliteitsperiode uitvoert.

Je hebt het recht om deel te nemen aan netwerken van mentoren en buddies als die in de ontvangende instelling/organisatie beschikbaar zijn.

Je hebt het recht te worden gehoord in en geïnformeerd te worden over studentenorganisaties op de campus, de bestuurs- en kwaliteitsborgingssystemen van de ontvangende instelling en alle relevante studentenondersteuningsdiensten (bv. studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers, ombudsmannen).

Terwijl je studeert in het buitenland heb je recht op dezelfde studietoelagen of -leningen van je thuisland.

Je heb recht op extra financiële steun, in de vorm van aanvullingen, als je een kansarme deelnemer bent of als je ervoor kiest met groene vervoermiddelen te reizen.

Tijdens de mobiliteitsperiode mag er geen college-, inschrijvings- of examengeld worden aangerekend, of kosten in verband met de toegang tot laboratoria en bibliotheekfaciliteiten.

Je mag vragen om een aanpassing van je leerovereenkomst als de door je uitzendende en ontvangende instelling overeengekomen deadline nog niet is verstreken. Je mag bij de uitzendende instelling een aanvraag indienen om de duur van de mobiliteitsperiode te verlengen.

Je plichten

Je moet je houden aan de regels en voorschriften van de ontvangende instelling/organisatie en van het gastland, onder meer in verband met gedrag, gezondheid en veiligheid.

Je moet je houden aan de gedragscode van de ontvangende instelling, door de diversiteit van de gemeenschap te erkennen en niemand te discrimineren op grond van leeftijd, etnische afkomst, ras, nationaliteit, het behoren tot een nationale minderheid, cultuur, taal, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zorg- of ouderlijke verantwoordelijkheden, medische aandoening, aanleg of onvermogen, geestelijke gezondheidstoestand, medische toestand, uiterlijk, socio-economische achtergrond, religie of overtuiging of gebrek daaraan, politieke overtuiging of gebrek daaraan, of enig ander irrelevant onderscheid.

Je moet verantwoordelijk en respectvol handelen ten aanzien van de lokale en academische gemeenschap. Respectvol gedrag ten opzichte van anderen houdt in dat je de wet eerbiedigt en dat je onder meer niemand pest of treitert.

Je moet je zo gedragen dat je geen gezondheids- of veiligheidsrisico vormt voor jezelf of anderen. Je moet de gezondheids- en veiligheidsnormen van je instellingen/organisaties en van het gastland in acht nemen.
Je moet het beginsel van academische integriteit respecteren en je uiterste best doen bij alle relevante examens of andere vormen van beoordeling.

Je wordt aangemoedigd ten volle gebruik te maken van alle leermogelijkheden die bij de ontvangende instelling/organisatie beschikbaar zijn en zo veel mogelijk voordeel te halen van je tijd in het buitenland door actief deel te nemen aan de lokale samenleving via interculturele of burgerschapsactiviteiten/projecten.
Wel mag een kleine vergoeding worden gevraagd voor kosten van verzekeringen, studentenverenigingen en het gebruik van diverse studiebenodigdheden, maar niet meer dan wat de plaatselijke studenten betalen.
Een eventuele aanvraag om verlenging van de mobiliteitsperiode moet ten minste één maand voor het einde van de oorspronkelijk geplande periode worden ingediend.

Samen met de uitzendende en de ontvangende instelling, moet je ervoor zorgen dat de wijzigingen in de leerovereenkomst worden gevalideerd nadat het verzoek is ingediend.

Na de mobiliteitsperiode

Je rechten

De uitzendende instelling verleent automatisch een volledige academische erkenning van de activiteiten die je naar behoren hebt uitgevoerd tijdens je mobiliteitsperiode, in overeenstemming met je leerovereenkomst.

Je kunt het Europass-mobiliteitsdocument aanvragen als je onlangs afgestudeerd bent aan een instelling voor hoger onderwijs in een programmaland.

Binnen vijf weken na de bekendmaking van je resultaten ontvang je van de ontvangende instelling, indien mogelijk in digitaal formaat, een officiële verklaring waarin de behaalde studiepunten en cijfers staan vermeld. Na ontvangst van de officiële verklaring, bezorgt de uitzendende instelling je alle informatie over de erkenning van je resultaten.
Als je ingeschreven bent aan een instelling voor hoger onderwijs in een programmaland worden de erkende onderdelen in je diplomasupplement opgenomen. Je ontvangt het diplomasupplement, indien mogelijk in digitaal formaat, ook in de oorspronkelijke taalversie.

Als je in het buitenland stage loopt, ontvang je van de ontvangende organisatie/instelling een stagecertificaat, indien mogelijk in digitaal formaat, met een overzicht van de uitgevoerde taken en de evaluatie ervan. Daarnaast zorgt je uitzendende instelling voor een officiële verklaring als dat zo is bepaald in je leerovereenkomst. Als de stage geen onderdeel was van je curriculum, kun je aanvragen ze te laten opnemen in het Europass-mobiliteitsdocument en als je bent ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in een lidstaat van het Bolognaproces, dan wordt de periode in elk geval opgenomen in je diplomasupplement.

Je plichten

Je vult een vragenlijst in waarin je aan je uitzendende en ontvangende instelling, aan het betrokken nationaal agentschap van Erasmus+ en aan de Europese Commissie feedback geeft over je Erasmus+-mobiliteitsperiode.
Op basis van je ervaringen kunnen de Europese Commissie en de nationale agentschappen van Erasmus+ dan beoordelen hoe het Erasmus+-programma voor toekomstige generaties kan worden verbeterd en verrijkt.
Deel je mobiliteitservaring met vrienden, andere studenten, docenten in je thuisinstelling, journalisten enz. zodat anderen kunnen leren van jouw ervaringen.

Daarvoor wordt je aangeraden de mobiele app van Erasmus+ te gebruiken en je tips te delen met toekomstige studenten.

Je wordt aangemoedigd om deel te nemen aan lokale en nationale alumniverenigingen en Erasmus+-alumniverenigingen, studentenorganisaties en projecten die Erasmus+ en de waarden ervan bevorderen, naast wederzijds begrip tussen mensen, culturen en landen en internationalisering in eigen land.

Tijdens de mobiliteitsperiode

Je rechten

Je hebt recht op gelijke en billijke toegang en kansen in het kader van Erasmus+ en op eerlijke, inclusieve en transparante procedures in alle stadia van je mobiliteit.

Als je een probleem ondervindt of meent dat je rechten niet worden geëerbiedigd, neem dan eerst contact op met je uitzendende of ontvangende instelling/organisatie en zoek samen met hen een oplossing. Breng het probleem duidelijk in kaart en contacteer de verantwoordelijke persoon, afhankelijk van de aard van het probleem. De namen en contactgegevens staan in de leerovereenkomst vermeld. Volg indien nodig de officiële beroepsprocedures binnen je uitzendende of ontvangende instelling/organisatie. Als je uitzendende of je ontvangende instelling/organisatie haar verplichtingen zoals vastgelegd in het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs of in je subsidieovereenkomst niet nakomen, dan kun je contact opnemen met het betrokken nationaal agentschap van Erasmus+.

Studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers, zowel van je uitzendende als van je ontvangende instelling, kunnen je helpen. De uitzendende en ontvangende instellingen kunnen je de contactgegevens van de lokale studentenverenigingen en -vertegenwoordigers bezorgen.

Je plichten

Om elke stap van je mobiliteit te ondersteunen is het raadzaam de mobiele app van Erasmus+ te downloaden. Het is je eerste toegangspunt tot de relevante diensten, tips en mogelijkheden voor je mobiliteitsperiode in het buitenland.

Je wordt ook uitgenodigd gebruik te maken van de online-taalondersteuning die voor de deelnemers aan het Erasmus+-programma is opgezet, zodat je toegang hebt tot specifieke mogelijkheden om de talen die je dagelijks wilt gebruiken tijdens je mobiliteitsactiviteiten te leren beheersen.

Denk aan de gevolgen van je mobiliteit voor het milieu, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen om de koolstofvoetafdruk van je reizen te verkleinen.

Neem contact op met je uitzendende en ontvangende instelling/organisatie over de beschikbare opties om je Erasmus+-ervaring milieuvriendelijker te maken.

Wat als je dit Handvest niet naleeft?

Je uitzendende en/of ontvangende instelling kan besluiten om je mobiliteitsperiode in het buitenland te beëindigen.