Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Doelstellingen van de actie

De actie is erop gericht de organisatie van sportevenementen met een Europese dimensie op de volgende gebieden te ondersteunen:

 • vrijwilligerswerk in de sport;
 • sociale integratie door middel van sport;
 • de strijd tegen discriminatie in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid;
 • het aanmoedigen van de deelname aan sport en lichaamsbeweging, onder meer via a) de toepassing van de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging en de Tartu Call voor een gezonde levensstijl, b) het ondersteunen van de uitvoering van de Europese weken van de sport, c) het bevorderen van sport en lichaamsbeweging als hulpmiddel voor gezondheid, en d) het bevorderen van alle activiteiten die de beoefening aanmoedigen van sport en lichaamsbeweging, met inbegrip van traditionele sporten en spelen en intergenerationele sportbeoefening.

In het project moet de nadruk liggen op een van deze doelstellingen. Ook de overige doelstellingen kunnen aan bod komen, maar de hoofddoelstelling moet duidelijk worden vermeld en voorrang krijgen in het voorstel.

Met de actie wordt financiële steun geboden voor de organisatie van één sportevenement voor heel Europa in één programmaland of voor de organisatie van Europese lokale evenementen in meerdere programmalanden.

Welke criteria worden gehanteerd om een europees sportevenement zonder winstoogmerk aan te vragen?

Subsidiabiliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor een Erasmus+-subsidie, moeten projectvoorstellen voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk aan de volgende criteria voldoen:

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle publieke organen of organisaties, met haar (eventuele) gelieerde entiteiten, die actief zijn op sportgebied en die gevestigd zijn in een programmaland. Voorbeelden van een dergelijke organisatie zijn (niet-limitatieve opsomming):

 • lokale, regionale of nationale publieke organen die bevoegd zijn voor sport;
 • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau;
 • nationale Olympische Comités of nationale sportfederaties;
 • organisaties die de beweging "sport voor iedereen" vertegenwoordigen;
 • organisaties die zich inzetten ter bevordering van lichaamsbeweging;
 • organisaties die de sector van de actieve vrijetijdsbesteding vertegenwoordigen;
 • organisaties die zich bezighouden met onderwijs, opleiding of jeugdzaken.

Welke soorten organisaties komen in aanmerking voor deelname aan het project?

Alle publieke organen of organisaties, met haar (eventuele) gelieerde entiteiten, die actief zijn op sportgebied en die gevestigd zijn in een programmaland.

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

Een Europees sportevenement zonder winstoogmerk is transnationaal en behelst:

Voor Europese lokale evenementen (type I): minimaal drie organisaties uit ten minste drie verschillende programmalanden tot maximaal vijf organisaties uit vijf verschillende programmalanden.

Voor Europese lokale evenementen (type II): minimaal zes organisaties uit zes verschillende programmalanden.

Voor het evenement voor heel Europa: minimaal tien organisaties uit tien verschillende programmalanden. Naast de coördinator van het project moet de aanvrager in het aanvraagformulier ten minste negen organisaties vermelden die als geassocieerde partners worden beschouwd. Voor wat het contractbeheer betreft, worden die geassocieerde partners niet als projectpartners beschouwd, en zij krijgen geen financiële steun van het programma in het kader van het project.

 

Locatie van de activiteiten

Voor de Europese lokale evenementen (type I en II) moeten de activiteiten plaatsvinden in elk bij het Europese sportevenement zonder winstoogmerk betrokken programmaland.

Voor het evenement voor heel Europa moeten de activiteiten plaatsvinden in het programmaland van de aanvragende organisatie die bij het sportevenement zonder winstoogmerk betrokken is.

Projectduur

De duur (12 of 18 maanden) moet in de aanvraagfase worden gekozen op basis van de doelstelling van het project en het soort geplande activiteiten.

Waar aanvragen?

Bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Oproep-ID: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Wanneer aanvragen?

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 20 mei om 17:00:00 uur (Belgische tijd) worden ingediend.

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de relevante uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

Een project opzetten

De EU-subsidie wordt toegekend aan organisaties die sportevenementen voorbereiden, organiseren en opvolgen.

De volgende standaardactiviteiten worden ondersteund (niet-limitatieve opsomming):

 • voorbereiding en organisatie van het evenement;
 • de organisatie van onderwijsactiviteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het evenement;
 • de organisatie van activiteiten in de marge van het sportevenement (conferenties, seminars);
 • opleiding van vrijwilligers;
 • de uitvoering van activiteiten met langetermijneffecten, zoals evaluaties of het uitstippelen van toekomstplannen;
 • communicatieactiviteiten die met het thema van het evenement in verband staan.

De volgende sportevenementen komen niet in aanmerking voor ondersteuning in het kader van deze actie:

 • sportwedstrijden die op regelmatige basis worden georganiseerd door nationale, Europese of internationale sportfederaties/verenigingen/liga’s (nationale, Europese of wereldkampioenschappen), tenzij de financiële steun wordt aangevraagd voor de organisatie van nevenactiviteiten die op de bredere bevolking gericht zijn.

Verwachte gevolgen

Het verwachte effect van de actie is:

 • een hogere mate van bewustzijn van de rol van sport ter bevordering van sociale integratie, gelijke kansen en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging;
 • verhoogde deelname aan sport, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk.

Toekenningscriteria

Relevantie van het project

(maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • het voorstel relevant is voor de doelstellingen en prioriteiten van de actie;
 • het voorstel berust op een gedegen en adequate behoefteanalyse;
 • het voorstel innovatief is;
 • het voorstel een aanvulling vormt op andere initiatieven die de deelnemende organisaties eerder hebben uitgevoerd;
 • het voorstel voor meerwaarde zorgt op EU-niveau in de vorm van resultaten die niet worden bereikt in het geval dat activiteiten door een afzonderlijk land worden uitgevoerd.

Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering

(maximaal 20 punten)

De mate waarin:

 • het werkplan van het project duidelijk, volledig en effectief is, met passende fasen voor de voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en verspreiding van projectresultaten;
 • het project economisch verantwoord (kosteneffectief) is en geschikte middelen toewijst aan elke activiteit;
 • de voorgestelde methodologie duidelijk, passend en haalbaar is;
 • het project relevante kwaliteitscontrolemaatregelen voorstelt om te waarborgen dat het project op kwalitatief hoogstaande wijze, op tijd en binnen het budget wordt voltooid;
 • het project gebruikmaakt van digitale hulpmiddelen en leermethoden om zijn fysiekemobiliteitsactiviteiten aan te vullen en de samenwerking tussen partnerorganisaties te verbeteren.

Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen

(maximaal 20 punten)

De mate waarin:

 • het project op passende wijze is samengesteld uit deelnemende organisaties wat betreft hun profiel en deskundigheid om alle projectdoelstellingen met succes te voltooien;
 • de voorgestelde taakverdeling een afspiegeling is van de inzet en actieve bijdrage van alle deelnemende organisaties;
 • het voorstel doeltreffende mechanismen bevat voor coördinatie en communicatie, niet alleen tussen de deelnemende organisaties, maar ook met andere relevante belanghebbenden;
 • indien van toepassing, de mate waarin de betrokkenheid van een deelnemende organisatie uit een partnerland meerwaarde oplevert voor het project.

Gevolgen

(maximaal 30 punten)

De mate waarin:

 • het projectvoorstel concrete en logische stappen bevat om de projectresultaten in de reguliere werkzaamheden van deelnemende organisaties te integreren;
 • het project een positief effect kan hebben op zijn deelnemers en deelnemende organisaties en op de ruimere gemeenschap;
 • de verwachte projectresultaten tijdens en na afloop van het project kunnen worden gebruikt buiten de organisaties die eraan deelnemen en op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau;
 • het projectvoorstel passende plannen en methoden omvat om de projectresultaten te evalueren;
 • het projectvoorstel concrete en logische stappen bevat om de projectresultaten bekend te maken bij de deelnemende organisaties, de resultaten te delen met andere organisaties en met het publiek, en de financiering van de Europese Unie publiekelijk te erkennen;
 • het projectvoorstel concrete en logische stappen bevat om de duurzaamheid van het project te verzekeren en de mate waarin het project effecten en resultaten kan blijven opleveren nadat de EU-subsidie is opgebruikt.

Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten voorstellen ten minste 60 punten scoren, waarbij rekening moet worden gehouden met de vereiste minimumscore voor elk van de vier toekenningscriteria: minimaal 15 punten voor de categorieën “Relevantie van het project” en “Gevolgen”, en 10 punten voor de categorieën “Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering” en “Kwaliteit van het partnerschap en de samenwerkingsregelingen”. Bij een ex aequo wordt voorrang gegeven aan de hoogste scores voor “Relevantie van het project” en vervolgens voor “Gevolgen”.

Wat zijn de financieringsregels?

De tegemoetkomingen voor Europese sportevenementen zonder winstoogmerk nemen de vorm aan van een vast bedrag. De hoogte van de vaste bedragen is afhankelijk van het aantal evenementen en het aantal organisaties dat bij het project is betrokken.

Aanvragers kiezen uit de drie vooraf vastgestelde bedragen, naargelang van het aantal evenementen en het aantal bij het project betrokken organisaties.

 

Categorie van sportevenementen

Vast bedrag

Europese lokale evenementen: ten minste één evenement per land in minimaal drie verschillende programmalanden.

Type I: minimaal drie organisaties uit ten minste drie verschillende programmalanden tot maximaal vijf organisaties uit vijf verschillende programmalanden.

200 000 EUR

Type II: minimaal zes organisaties uit zes verschillende programmalanden.

300 000 EUR

Evenementen voor heel Europa: een evenement met ten minste tien deelnemende organisaties uit ten minste tien programmalanden (met inbegrip van de aanvragende organisatie).

450 000 EUR

 1. Voor Europese lokale evenementen (type I): 200 000 EUR

Voorstellen hebben betrekking op projecten met meerdere begunstigden waarbij alle kosten moeten worden gedekt door de aanvragende en partnerorganisaties. De geïdentificeerde deelnemende organisaties (drie tot en met vijf) worden als medebegunstigden beschouwd en de georganiseerde evenementen en nevenactiviteiten vinden plaats in elk betrokken programmaland.

Voorstellen moeten een specifiek onderdeel omvatten met de verdeling van de taken en de EU-subsidie over de partners. Ook het tijdschema voor de uitvoering van elke projectactiviteit en de termijn voor het opleveren van de beoogde projectresultaten moeten worden vermeld.

Aanvragers moeten de projectactiviteiten opsplitsen in “werkpakketten”. Elk werkpakket wordt gekoppeld aan specifieke doelstellingen en aanvragers moeten een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren vaststellen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre die doelstellingen zijn gehaald.

 1. Voor Europese lokale evenementen (type II): 300 000 EUR

Voorstellen hebben betrekking op projecten met meerdere begunstigden waarbij alle kosten moeten worden gedekt door de aanvragende en partnerorganisaties. Elke geïdentificeerde deelnemende organisatie (minimaal zes) wordt als medebegunstigde beschouwd en de georganiseerde evenementen en nevenactiviteiten vinden plaats in elk betrokken programmaland.

Voorstellen moeten een specifiek onderdeel omvatten met de verdeling van de taken en de EU-subsidie over de partners. Ook het tijdschema voor de uitvoering van elke projectactiviteit en de termijn voor het opleveren van de beoogde projectresultaten moeten worden vermeld.

Aanvragers moeten de projectactiviteiten opsplitsen in “werkpakketten”. Elk werkpakket wordt gekoppeld aan specifieke doelstellingen en aanvragers moeten een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren vaststellen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre die doelstellingen zijn gehaald.

 1. Voor het evenement voor heel Europa: 450 000 EUR

Voorstellen hebben betrekking op projecten met één begunstigde, wat betekent dat alle kosten moeten worden gedekt door de aanvragende organisatie. De tien geïdentificeerde deelnemende organisaties worden als geassocieerde partners beschouwd en de georganiseerde evenementen en nevenactiviteiten vinden plaats in het betrokken programmaland van de aanvragende organisatie.

Het tijdschema voor de uitvoering van elke projectactiviteit en de termijn voor het opleveren van de beoogde projectresultaten moeten worden vermeld.

Aanvragers moeten de projectactiviteiten opsplitsen in “werkpakketten”. Elk werkpakket wordt gekoppeld aan specifieke doelstellingen en aanvragers moeten een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren vaststellen aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre die doelstellingen zijn gehaald.

Betaling van de subsidie

De voorwaarden voor de volledige betaling van de subsidie is de voltooiing van de werkpakketten overeenkomstig de in de aanvraag beschreven kwaliteitscriteria. Indien een werkpakket niet of slechts gedeeltelijk is voltooid of ontoereikend is bevonden in de kwaliteitsbeoordeling, kunnen overeenkomstige verminderingen van het subsidiebedrag worden toegepast, zoals beschreven in de subsidieovereenkomst.

Nadere gegevens zijn opgenomen in de modelsubsidieovereenkomst die te vinden is op het Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Tagged in: