Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-acties: voor meer onderwijs en onderzoek over de Europese Unie

Jean Monnet-acties vallen onder Erasmus+ en ondersteunen onderwijs, leren, onderzoek en debatten over diverse aspecten van de Europese Unie.

Sinds maart 2021 bieden de Jean Monnet-acties in het kader van het Erasmus+-programma voor 2021-2027 nieuwe financieringsmogelijkheden voor:

 • scholen
 • instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding
 • lerarenopleidingen
 • debatten en uitwisselingen over EU-onderwerpen in het middelbaar onderwijs

Dit uitgebreide aanbod bouwt voort op het succes van de acties die sinds 1989 vooral gericht waren op instellingen voor hoger onderwijs. Het betekent dat de Jean Monnet-acties blijven werken aan een positieve en langdurige impact, niet alleen op leerlingen, studenten, leerkrachten en professoren, maar ook op onderwijsinstellingen, promotieorganisaties en beleidsmakers. 

Hoogtepunten van de Jean Monnet-acties sinds 1989

Sinds het begin in 1989 zijn deze acties vooral gericht op instellingen voor hoger onderwijs. Ongeveer 9000 universiteitsdocenten en meer dan 1000 universiteiten in zowat 100 landen hebben financiële steun gekregen, waardoor zij in hun curricula nieuwe inhoud voor Europese studies konden aanbieden. Door academici, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen, hebben de Jean Monnet-acties de internationale dialoog gestimuleerd en beleidsmakers op nationaal en EU-niveau ondersteund.

Eerdere projecten met steun van Jean Monnet-acties

Welke projecten krijgen steun?

Jean Monnet voor instellingen voor hoger onderwijs

(Zie ook: mogelijkheden voor andere onderwijs- en opleidingsniveaus)

Onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs: 

Modules

Jean Monnet-modules zijn korte onderwijsprogramma’s of cursussen over Europese studies aan instellingen voor hoger onderwijs. Zij worden georganiseerd door één onderzoeker/hoogleraar, eventueel samen met collega’s en deskundigen. Het kunnen inleidende modules over de EU zijn, cursussen over een specifiek aspect of een specifieke discipline binnen Europese studies, of meer multidisciplinaire modules.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Meer over Jean Monnet-modules

Erasmus+-projectresultaten – Jean Monnet

Leerstoelen

Jean Monnet-leerstoelen zijn onderwijsposten in Europese studies voor hoogleraren.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Meer over Jean Monnet-leerstoelen

Expertisecentra

Expertisecentra zijn competentie- en kenniscentra met betrekking tot EU-onderwerpen. Deze centra doen niet alleen aan onderzoek, zij proberen ook studenten uit faculteiten die zich doorgaans niet bezighouden met EU-kwesties, beleidsmakers, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en het brede publiek te bereiken.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Meer over Jean Monnet-expertisecentra

Jean Monnet op andere onderwijs- en opleidingsniveaus

Opleiding van leerkrachten

Deze activiteiten bevorderen de kennis over de EU in scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in de programmalanden. Ze bieden kansen:

 • aan lesgevers om inhoud te ontwikkelen en te gebruiken in lessen
 • aan lerarenopleidingen om leerkrachten te ondersteunen met methoden en actuele kennis over EU-aangelegenheden
 • voor debatten en uitwisselingen over EU-leerstof onder scholen, beroepsopleidingen en andere belanghebbenden

Meer over Jean Monnet-opleidingen voor leerkrachten

Netwerken

Netwerken zijn consortia van actoren (scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, belanghebbenden, enz.) op het gebied van Europese studies. Zij verzamelen informatie, wisselen praktijkervaring uit en bouwen kennis op.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Meer over netwerken op andere onderwijs- en opleidingsniveaus

Andere toekomstige mogelijkheden

Jean Monnet voor instellingen voor hoger onderwijs

(Zie ook: toekomstige mogelijkheden voor andere onderwijs- en opleidingsniveaus)

Projecten

De Jean Monnet-projecten ondersteunen innovatie (bv. het verkennen van nieuwe methoden om EU-onderwerpen te onderwijzen), kruisbestuiving (bevordering van discussie en reflectie over EU-kwesties) en de verspreiding van EU-inhoud door middel van voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten.

Looptijd van de financiering: 1 of 2 jaar.

Meer over steun voor projecten

Netwerken

Netwerken zijn consortia van internationale spelers (instellingen voor hoger onderwijs, bestaande kenniscentra, faculteiten en afdelingen, onderzoekscentra, enz.) binnen een specifieke prioriteit van de Europese Unie, zoals gedefinieerd in de jaarlijkse oproep. De netwerken verzamelen informatie, wisselen praktijkervaring uit, bouwen kennis op en produceren informatie die wordt meegenomen in de besluitvorming en in de verslaglegging aan de Europese Commissie over de beste resultaten.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Jean Monnet voor andere onderwijs- en opleidingsniveaus

Netwerken

Leerinitiatieven van de EU Activiteiten die lerenden in het algemeen of beroepsonderwijs met EU-kwesties in contact brengen. Een initiatief moet ten minste 40 lesuren per jaar duren, al dan niet als onderdeel uitmaken van een leerplan of een specifiek vakgebied. Initiatieven helpen instellingen om EU-inhoud in hun leerstof op te nemen.

Looptijd van de financiering: 3 jaar.

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure:

Achtergrond

De Europese Commissie begon in 1989 met de Jean Monnet-acties om wereldwijd de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies te bevorderen. De Jean Monnet-acties, genoemd naar Jean Monnet (1888-1979), de eerste voorzitter van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie, maken nu deel uit van het Erasmus+-programma. In 2019 vierden zij hun 30-jarig bestaan.

Naast de hierboven beschreven Jean Monnet-acties heeft een beperkt aantal instellingen voor hoger onderwijs in Europa exploitatiesubsidies gekregen voor uitmuntende EU-studies en -onderzoek:

 • het Europees Universitair Instituut in Florence
 • het Europacollege in Brugge
 • het Europacollege in Natolin
 • de Academie voor Europees Recht in Trier
 • het Centre International de Formation Européenne in Nice
 • het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) in Maastricht
 • het Europees Agentschap voor specifieke behoeften en inclusief onderwijs in Odense

Publicaties

Publicaties over de Jean Monnet-acties (Publicatiebureau van de EU)

Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States (studie)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

You'll also find a useful background publication on teaching about the EU at schools.

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.