Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Akkademji tal-għalliema tal-Erasmus +

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2019 dwar l-iżvilupp ulterjuri taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni[1] tistieden lill-Kummissjoni biex “Tiżviluppa mezzi ġodda għat-taħriġ u l-appoġġ ta’ għalliema kompetenti, motivati u bi kwalifiki għolja, ħarrieġa, edukaturi u mexxejja tal-iskejjel, u tippromwovi l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom u l-edukazzjoni tal-għalliema ta’ kwalità għolja u bbażata fuq ir-riċerka.”[2][3] Is-Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni tal-2019 enfasizza wkoll l-importanza kruċjali tal-għalliema, u r-rwol tal-għalliema ġie identifikat fil-konsultazzjonijiet dwar il-qafas ta’ kooperazzjoni futur bħala wieħed mill-aktar suġġetti importanti li għandhom jiġu indirizzati fil-kooperazzjoni tal-UE.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Għalliema u l-Ħarrieġa Ewropej għall-Futur ta’ Mejju 2020[4] itennu r-rwol tal-għalliema bħala l-pedamenti taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni u jappellaw għal aktar appoġġ għall-iżvilupp tal-karriera u l-kompetenza tal-għalliema kif ukoll għall-benesseri tagħhom fl-istadji kollha tal-karrieri tagħhom. Il-Konklużjonijiet jenfasizzaw il-benefiċċji tal-mobbiltà tal-għalliema u l-ħtieġa li l-mobbiltà tiddaħħal bħala parti mill-edukazzjoni inizjali u kontinwa tal-għalliema. Barra minn hekk, il-Konklużjonijiet jistiednu lill-Kummissjoni tappoġġa kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema fi ħdan il-kontinwazzjoni tal-iżvilupp professjonali tal-għalliema.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2020 dwar il-Kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025[5] tirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-għalliema u tal-ħarrieġa u tistabbilixxi l-viżjoni li jkun hemm edukaturi kompetenti u motivati ħafna li jistgħu jibbenefikaw minn firxa ta’ opportunitajiet ta’ appoġġ u ta’ żvilupp professjonali matul il-karrieri varjati tagħhom. Din tipproponi għadd ta’ azzjonijiet biex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw il-professjonijiet tat-tagħlim illum, inkluż il-pjan biex jitnedew l-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+.

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Diġitali (2021-2027)[6] jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-għalliema u l-ħarrieġa kollha jkollhom il-fiduċja u l-kompetenzi biex jużaw it-teknoloġija b’mod effettiv u kreattiv biex jinvolvu ruħhom u jimmotivaw lill-istudenti tagħhom kif ukoll biex jiżguraw li l-istudenti kollha jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali tagħhom għall-apprendiment, l-għajxien u x-xogħol f’dinja dejjem aktar diġitalizzata.

Il-pajjiżi kollha tal-UE jesprimu x-xewqa li jtejbu l-attraenza tal-professjoni: fil-pajjiżi tal-UE li qed jipparteċipaw fl-istħarriġ TALIS tal-OECD, bħala medja, anqas minn 20 % tal-għalliema tal-iskola sekondarja inferjuri ħassew li l-professjoni tagħhom hija apprezzata mis-soċjetà. It-tixjiħ tal-professjonisti fil-qasam tat-tagħlim huwa ta’ tħassib peress li l-mewġiet ta’ rtirar li ġejjin jistgħu jirriżultaw f’nuqqasijiet potenzjali fil-forza tax-xogħol fil-qasam tat-tagħlim f’pajjiż. Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ[7] tal-2019 jindika wkoll li għadd ta’ pajjiżi Ewropej qed jiffaċċjaw nuqqasijiet serji ta’ għalliema, b’mod ġenerali jew f’xi suġġetti bħax-xjenza, jew fi profili speċifiċi bħat-tagħlim ta’ studenti bi bżonnijiet speċjali.

Minkejja offerta wiesgħa ta’ żvilupp professjonali kontinwu, l-għalliema għadhom jirrapportaw huma stess nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali skont l-istħarriġ TALIS tal-OECD. Minkejja l-benefiċċji tal-mobbiltà, għadu mhux inkluż b’mod effettiv fl-edukazzjoni tal-għalliema, minħabba ħafna ostakli prattiċi li għandhom jitneħħew b’politiki aktar konsistenti.

L-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ se jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, jikkomplementaw xogħol ieħor li sar fil-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, u jgħinu fit-trasferiment tar-riżultati għat-tfassil tal-politika nazzjonali u reġjonali u eventwalment għall-edukazzjoni tal-għalliema u l-appoġġ għall-iskejjel. Dawn jibnu fuq l-innovazzjonijiet u l-prattika effettiva li teżisti fi ħdan l-edukazzjoni nazzjonali tal-għalliema u l-kooperazzjoni Ewropea u jiżviluppawhom aktar. Se tingħata attenzjoni speċifika għat-tixrid u l-isfruttament ta’ prattika effettiva fost il-pajjiżi u l-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema, u biex jiġu żgurati r-reazzjonijiet u l-impatt ukoll fil-livell ta’ politika.

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

L-għan ġenerali ta’ din l-azzjoni huwa li toħloq sħubijiet Ewropej ta’ fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-għalliema biex jistabbilixxu l-Akkademji tal-Għalliema ta’ Erasmus+ li se jiżviluppaw perspettiva Ewropea u internazzjonali fl-edukazzjoni tal-għalliema. Dawn l-Akkademji se jħaddnu l-multilingwiżmu u d-diversità kulturali, jiżviluppaw l-edukazzjoni tal-għalliema skont il-prijoritajiet tal-UE fil-politika tal-edukazzjoni u jikkontribwixxu għall-għanijiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

L-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ se jilħqu l-għanijiet li ġejjin:

 • Jikkontribwixxu għat-titjib tal-politiki u l-prattiki tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa billi joħolqu networks u komunitajiet ta’ prattika dwar l-edukazzjoni tal-għalliema li jlaqqgħu flimkien fornituri tal-edukazzjoni tal-bidu tal-għalliema (edukazzjoni ta’ qabel is-servizz għal għalliema futuri) u fornituri ta’ żvilupp professjonali kontinwu (fis-servizz), atturi rilevanti oħra bħal assoċjazzjoni tal-għalliema, ministeri u partijiet ikkonċernati biex jiżviluppaw u jittestjaw strateġiji u programmi għall-apprendiment professjonali li jkunu effettivi, aċċessibbli u trasferibbli għal kuntesti oħra.
 • Isaħħu d-dimensjoni Ewropea u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni tal-għalliema permezz ta’ kollaborazzjoni innovattiva u prattika mal-edukaturi tal-għalliema u l-għalliema f’pajjiżi Ewropej oħra u permezz tal-kondiviżjoni ta’ esperjenzi għall-iżvilupp ulterjuri tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa. Din il-kollaborazzjoni se tindirizza l-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea bħall-apprendiment fid-dinja diġitali, is-sostenibbiltà, l-ekwità u l-inklużjoni, anki billi toffri korsijiet, moduli u opportunitajiet oħra ta’ apprendiment lill-għalliema dwar dawn is-suġġetti.
 • Jiżviluppaw u jittestjaw flimkien mudelli differenti ta’ mobbiltà (virtwali, fiżika u mħallta) fl-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema sabiex itejbu l-kwalità u l-għadd ta’ mobbiltà kif ukoll jagħmlu l-mobbiltà parti integrali mill-provvediment tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa.
 • Jiżviluppaw kollaborazzjoni sostenibbli bejn il-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema b’impatt fuq il-kwalità tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa u bil-ħsieb li jinformaw il-politiki tal-edukazzjoni tal-għalliema fil-livelli Ewropej u nazzjonali.

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti għal proġetti għal Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni rikonoxxuta nazzjonalment (bil-karatteristiċi ta’ organizzazzjoni parteċipanti kif imsemmi hawn fuq) stabbilita f’Pajjiż tal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin, stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) jistgħu jiġu involuti bħala sħab sħaħ jew sħab assoċjati:

 • Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni tal-Għalliema (kulleġġi, istituti, universitajiet li jipprovdu edukazzjoni inizjali tal-għalliema u/jew żvilupp professjonali kontinwu) għall-għalliema fil-livell 1-3 tal-ISCED, inkluż l-għalliema tal-VET;
 • Ministeri jew korpi pubbliċi simili responsabbli għall-politiki tal-edukazzjoni fl-iskejjel;
 • Korpi pubbliċi (lokali, reġjonali jew nazzjonali) u privati responsabbli għall-iżvilupp tal-politiki u tal-offerta għall-edukazzjoni tal-għalliema kif ukoll għad-definizzjoni tal-istandards għall-kwalifiki tal-għalliema;
 • Assoċjazzjonijiet tal-għalliema jew fornituri oħra rikonoxxuti fuq livell nazzjonali tal-edukazzjoni tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu;
 • Awtoritajiet responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ tal-għalliema u s-superviżjoni tal-iżvilupp professjonali kontinwu u l-kwalifiki tagħhom;
 • Skejjel li jaħdmu ma’ fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema biex jippermettu taħriġ prattiku bħala parti mill-edukazzjoni tal-għalliema;
 • Skejjel oħra (minn skejjel primarji sal-VET inizjali) jew organizzazzjonijiet oħra (eż. NGOs, assoċjazzjonijiet tal-għalliema) rilevanti għall-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

L-Akkademja tal-Għalliema tal-Erasmus+ trid tinkludi mill-inqas 3 sħab sħaħ minn minimu ta’ 3 Pajjiżi tal-Programm (inkluż mill-inqas 2 Stati Membri tal-UE) li jinvolvu:

 • Mill-inqas żewġ fornituri rikonoxxuti fuq livell nazzjonali tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema minn 2 Pajjiżi differenti tal-Programm, u
 • Mill-inqas fornitur wieħed rikonoxxut nazzjonalment ta’ żvilupp professjonali kontinwu (taħriġ fis-servizz) għall-għalliema.

Barra minn hekk, is-sħubijiet iridu jinkludu wkoll, bħala sieħeb sħiħ jew sieħeb assoċjat, mill-inqas skola waħda ta’ prattika/taħriġ.

Is-sħubija tista’ tinkludi wkoll, bħala sħab sħaħ jew sħab assoċjati, organizzazzjonijiet oħra b’għarfien espert rilevanti fl-edukazzjoni tal-għalliema u/jew korpi li jiddefinixxu l-istandards, il-kwalifiki jew l-assigurazzjoni tal-kwalità għall-edukazzjoni tal-għalliema.

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet kollha tal-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ iridu jsiru fil-Pajjiżi tal-Programm.

Durata tal-proġett

3 snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-7 ta’ Settembru fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

Kull Akkademja tal-Għalliema tal-Erasmus+ għandha timplimenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet, bħal:

 • Jikkollaboraw u jistabbilixxu networks u komunitajiet ta’ prattika ma’ fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema, assoċjazzjonijiet tal-għalliema, organizzazzjonijiet pubbliċi involuti fl-edukazzjoni tal-għalliema u atturi rilevanti oħra biex joħolqu strateġiji u programmi innovattivi għall-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu għall-għalliema u l-iskejjel.
 • Jiżviluppaw u jwettqu moduli ta’ apprendiment konġunti, innovattivi u effettivi dwar l-edukazzjoni tal-għalliema u għall-kompetenzi tal-għalliema dwar kwistjonijiet pedagoġiċi ta’ tħassib komuni li huma ta’ sfida u/jew ġodda. Huma għandhom jindirizzaw il-ħtiġijiet distinti tal-għalliema studenti (bħala parti mill-edukazzjoni inizjali tagħhom) u tal-għalliema fis-servizz (bħala parti mill-iżvilupp professjonali kontinwu).
 • Jiżviluppaw offerta ta’ apprendiment konġunt b’dimensjoni Ewropea b’saħħitha li tinkludi attivitajiet ta’ mobbiltà fil-forom kollha tagħha, billi twaqqaf, pereżempju, skejjel tas-sajf, żjarat ta’ studju għall-istudenti u l-għalliema kif ukoll forom oħra ta’ kollaborazzjoni bejn il-kampusijiet, kemm fiżika kif ukoll virtwali.
 • Jidentifikaw modi effettivi biex jitneħħew l-ostakli għall-mobbiltà u jidentifikaw il-kundizzjonijiet, inklużi arranġamenti prattiċi u r-rikonoxximent tal-apprendiment, sabiex jiżdiedu l-għadd u l-kwalità tal-mobbiltà u l-inklużjoni tagħha bħala parti integrali mill-offerta ta’ apprendiment inizjali u kontinwu għall-għalliema.
 • Jinvolvu lill-iskejjel u b’mod partikolari lill-iskejjel tat-taħriġ biex jesperimentaw u jikkondividu modi ġodda innovattivi ta’ tagħlim (inkluż għal approċċi mill-bogħod u mħallta għat-tagħlim u l-apprendiment).
 • Iwettqu, f’konformità mal-għanijiet ta’ din is-sejħa, studji, riċerka u/jew stħarriġ jew ġbir ta’ prattiki effettivi biex jipproduċu sommarji, dokumenti ta’ diskussjoni, rakkomandazzjonijiet eċċ. biex jistimulaw diskussjoni u biex jinformaw il-politiki dwar l-edukazzjoni tal-għalliema.
 • Jippromwovu u jagħtu preferenza lill-għodod eżistenti tal-Erasmus+, bħal eTwinning u School Education Gateway, għall-mobbiltà virtwali, il-kollaborazzjoni, il-komunikazzjoni għall-ittestjar u l-qsim tar-riżultati.

IMPATT MISTENNI

L-iżvilupp tal-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ huwa mistenni li jtejjeb l-attrazzjoni tal-professjoni tal-għalliema u li jiżgura edukazzjoni inizjali ta’ kwalità għolja u żvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema, l-edukaturi u l-mexxejja tal-iskejjel.

L-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ huma mistennija li jtejbu d-dimensjoni Ewropea u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni tal-għalliema billi joħolqu sħubijiet Ewropej ta’ fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-għalliema. Il-kollaborazzjoni mill-qrib bejn l-atturi rilevanti bejn il-fruntieri Ewropej, tipprevedi kooperazzjoni Ewropea innovattiva u żvilupp sostanzjali tal-politiki u l-prattiki tal-edukazzjoni tal-għalliema, filwaqt li tibni fuq l-innovazzjonijiet eżistenti u l-prattiki effettivi fi ħdan is-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni tal-għalliema u fuq l-offerta tal-apprendiment konġunt organizzat għall-għalliema parteċipanti. Dan l-approċċ huwa mistenni li jwitti t-triq biex il-mobbiltà ssir parti integrali mill-provvediment tal-edukazzjoni tal-għalliema fl-Ewropa, billi jitneħħew l-ostakli attwali għall-mobbiltà u billi jiġu identifikati l-kundizzjonijiet għal strateġiji u programmi ta’ mobbiltà li jirnexxu.

B’ħidma fuq livell nazzjonali u Ewropew, l-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ se jiffurmaw sħubijiet b’saħħithom u sostnuti bejn il-fornituri tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu. Dawn se jipprovdu kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema, filwaqt li jindikaw it-triq lejn sħubijiet strutturali u programmi konġunti bejn l-istituzzjonijiet. L-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ b’hekk se jiżguraw żvilupp professjonali inizjali u kontinwu ta’ kwalità għolja, effettiv u jiksbu riżultati li jkunu diffiċli li jinkisbu mingħajr il-kondiviżjoni tal-għarfien u kooperazzjoni effettiva.

Permezz tal-użu ta’ diversi kanali ta’ tixrid fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali kif ukoll l-użu ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-introduzzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett, il-proġetti huma mistennija li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati rilevanti fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti u jiżguraw impatt dejjiemi wkoll wara l-ħajja tal-proġett.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 35 punt)

 • Ħolqa għall-politika: il-punt sa fejn il-proposta tistabbilixxi u tiżviluppa sħubijiet Ewropej ta’ fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-għalliema biex jistabbilixxu Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ b’offerta ta’ apprendiment innovattiva lill-għalliema;
 • Konsistenza: kemm il-proposta hija bbażata fuq analiżi adegwata tal-ħtiġijiet; għanijiet iddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-azzjoni;
 • Approċċ innovattiv: il-proposta tqis metodi u tekniki avvanzati, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi għall-qasam tagħha b’mod ġenerali, jew għall-kuntest ġeografiku li fih jiġi implimentat il-proġett (pereżempju l-kontenut; l-outputs prodotti, il-metodi ta’ ħidma applikati, l-organizzazzjonijiet u l-persuni involuti jew immirati);
 • Kooperazzjoni u sħubijiet: il-punt sa fejn il-proposta hija xierqa biex titwettaq relazzjoni b’saħħitha u kontinwa fil-livell lokali, nazzjonali kif ukoll tranżnazzjonali bejn il-fornituri tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema (qabel is-servizz għall-għalliema futuri) u l-fornituri tal-iżvilupp professjonali kontinwu (fis-servizz), li fiha l-interazzjonijiet huma reċiproċi u ta’ benefiċċju reċiproku;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud fil-livelli individwali (student u/jew persunal), istituzzjonali u sistemiċi, iġġenerat permezz ta’ riżultati li jkunu diffiċli li jinkisbu mis-sħab li jaġixxu mingħajr il-kooperazzjoni Ewropea; il-proposta tuża u tippromwovi l-għodod eżistenti fil-livell tal-UE bħal eTwinning u School Education Gateway għall-kollaborazzjoni, il-komunikazzjoni, u għall-ittestjar u l-kondiviżjoni tar-riżultati.
 • Internazzjonalizzazzjoni: il-proposta turi l-kontribut tagħha għad-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni tal-għalliema, inkluż l-iżvilupp ta’ mudelli konġunti ta’ mobbiltà (virtwali, fiżika u mħallta) u offerta ta’ apprendiment ieħor fl-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema;
 • Ħiliet diġitali: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet diġitali (eż. it-tfassil ta’ kurrikuli u metodoloġiji ta’ tagħlim innovattivi, moduli ta’ apprendiment effettivi, eċċ.);
 • Ħiliet ekoloġiċi: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet (eż. kurrikuli innovattivi u metodoloġiji ta’ tagħlim, moduli effettivi ta’ apprendiment eċċ.) marbuta mal-prijoritajiet Ewropej dwar is-sostenibbiltà ambjentali u t-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika;
 • Dimensjoni soċjali: il-proposta tinkludi tħassib orizzontali fid-diversi azzjonijiet biex tiġi indirizzata d-diversità u jiġu promossi l-valuri kondiviżi, l-ugwaljanza, in-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni soċjali, inkluż għal persuni bi bżonnijiet speċjali/b’inqas opportunitajiet u b’ħidma f’kuntesti multilingwistiċi u multikulturali;
 • Sensittività għall-ġeneru: il-punt sa fejn il-proposta tindirizza l-ugwaljanza bejn is-sessi u tgħin biex jinstabu soluzzjonijiet biex jitrawwem b’mod effettiv tagħlim sensittiv għall-ġeneru fl-iskejjel.

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Koerenza: it-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-għanijiet, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet u servizzi xierqa biex tissodisfa l-ħtiġijiet identifikati u twassal għar-riżultati mistennija;
 • Metodoloġija: il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta u l-adegwatezza tagħha għall-produzzjoni tar-riżultati mistennija;
 • Struttura: iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-programm ta’ ħidma, inkluż fażijiet xierqa għat-tħejjija, għall-implimentazzjoni, għall-monitoraġġ, għall-isfruttament, għall-evalwazzjoni u għat-tixrid;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ mmanġġjar sodi. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Ġestjoni tar-riskju: L-isfidi/Ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni indirizzati kif xieraq;
 • Assigurazzjoni tal-Kwalità: miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, rieżamijiet bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) jiġu stabbiliti b’mod adegwat;
 • Għodod ta’ monitoraġġ: l-indikaturi huma stabbiliti biex jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti.

Il-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, il-kompetenzi, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitwettqu b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett.
 • Konverġenza ’l fuq: il-punt sa fejn is-sħubija tistabbilixxi networks u komunitajiet ta’ prattika ma’ fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema, awtoritajiet pubbliċi involuti fl-edukazzjoni tal-għalliema u atturi rilevanti oħra, u tippermetti skambju effettiv ta’ kompetenza u għarfien fost dawk is-sħab;
 • Dimensjoni ġeografika: il-punt sa fejn is-sħubija tinkludi sħab rilevanti minn żoni ġeografiċi differenti, kif ukoll sa fejn l-applikant ikun iġġustifika l-kompożizzjoni ġeografika tas-sħubija u wera r-rilevanza tagħha għall-kisba tal-għanijiet tal-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+; kif ukoll sa liema punt is-sħubija tinkludi firxa wiesgħa u xierqa ta’ atturi rilevanti fil-livelli lokali u reġjonali;
 • Kollaborazzjoni virtwali u mobbiltà: il-punt sa fejn il-kooperazzjoni hija marbuta mal-għodod eżistenti tal-Erasmus+, bħal eTwinning u School Education Gateway
 • Impenn: id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri ġestjoni ta’ kwalità għolja, il-kapaċità li jikkoordina n-networks tranżnazzjonali u tmexxija f’ambjent kumpless; il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien speċifiku ta’ kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħra. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar, matul il-ħajja tal-proġett u wara t-terminazzjoni tal-proġett, għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi miri, attivitajiet, żmien rilevanti, għodod u mezzi xierqa biex ikun żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji se jinfirxu b’mod effettiv għall-partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politika, il-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema, l-awtoritajiet pubbliċi eċċ. matul u wara l-ħajja tal-proġett; il-proposta tindika wkoll liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid u turi l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta’ tixrid; il-proposta tistabbilixxi l-mezzi użati għat-tixrid, bi preferenza għall-għodod tal-Erasmus+ bħal eTwinning u School Education Gateway.
 • Impatt: il-proposta turi l-impatt potenzjali tal-proġett:
 • Fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
 • Barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Il-proposta tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil);

 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tispjega kif l-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+ se jiġu implimentati u żviluppati aktar. Il-proposta tinkludi t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fuq żmien twil għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn il-fornituri tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema (il-pre-servizz għall-għalliema futuri) u l-fornituri tal-iżvilupp professjonali kontinwu (in-service). Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ governanza xierqa, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja, inkluża l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt (minn total ta’ 100 punt), filwaqt li jitqies ukoll il-limitu minimu tal-punteġġ meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 18-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; 13-il punt għall-“kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett” u 11-il punt għall-kategoriji ta’ “kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”. F’każijiet ex aequo, se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?

L-għotja tal-UE se tkun kontribuzzjoni għall-ispejjeż attwali mġarrba mill-proġett (mudell ta’ finanzjament tal-ispejjeż reali). Huma biss l-ispejjeż eliġibbli u dawk l-ispejjeż li l-benefiċjarju jkun fil-fatt ġarrab fl-implimentazzjoni tal-proġett (mhux l-ispejjeż ibbaġitjati).

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 1.5 miljun

Barra min dan,

 • Il-parametri dettaljati tal-għotja se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.
 • Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-UE ma tistax taqbeż 80 % tal-ispejjeż eliġibbli totali. .
 • L-għotja li tingħata tista’ tkun inqas mill-ammont mitlub.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

 1. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-13298-2019-init/en/pdf

 2. Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2019, paġna 28.

 3. 8 ta’ Novembru 2019, 13298/19, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-13298-2019-init/en/pdf

 4. https://www.consilium.europa.eu/media/44115/st08269-en20.pdf

 5. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en

 6. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_mt

 7. https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-executive-summary_en

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}