Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali

L-inizjattiva dwar iċ-ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali (CoVEs) tiddefinixxi approċċ minn isfel għal fuq għall-eċċellenza fejn l-istituzzjonijiet għall-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) huma kapaċi jadattaw malajr il-provvista tal-ħiliet għall-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali li qed jevolvu. Għandha l-għan li trawwem pjattaformi kollaborattivi tranżnazzjonali, li jkunu diffiċli għal Stati Membri iżolati biex jistabbilixxu fin-nuqqas ta’ inċentivi tal-UE, appoġġ tekniku, u opportunitajiet ta’ apprendiment reċiproku.

Il-kunċett ta’ eċċellenza vokazzjonali li huwa propost huwa kkaratterizzat minn approċċ olistiku ffukat fuq l-istudent li fih l-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali:

 • Hija parti integrali tal-ekosistemi tal-ħiliet, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp reġjonali, l-innovazzjoni, l-inklużjoni u l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti;
 • Hija parti mit-triangoli tal-għarfien, li taħdem mill-qrib ma’ setturi oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ, mal-komunità xjentifika, u man-negozju;
 • Tippermetti lill-istudenti jiksbu kompetenzi vokazzjonali u ewlenin permezz ta’ provvediment ta’ kwalità għolja li jkun sostnut minn assigurazzjoni tal-kwalità, tibni forom innovattivi ta’ sħubijiet mad-dinja tax-xogħol, u hija appoġġata mill-iżvilupp professjonali kontinwu ta’ persunal tat-tagħlim u t-taħriġ, pedagoġiji innovattivi u inklużivi, strateġiji ta’ mobbiltà u internazzjonalizzazzjoni.

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

Din l-azzjoni tappoġġa l-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali ta’ pjattaformi Ewropej ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali, li jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali, l-innovazzjoni, u l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti kif ukoll għall-pjattaformi kollaborattivi internazzjonali.

Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se joperaw f’żewġ livelli:

 1. Fuq livell nazzjonali f’kuntest lokali partikolari, billi l-CoVEs jiġu integrati mill-qrib fl-ekosistemi lokali tal-innovazzjoni, u jiġu konnessi flimkien fil-livell Ewropew.
 2. Fuq livell tranżnazzjonali permezz ta’ pjattaformi ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali biex jiġu stabbiliti punti ta’ referenza ta’ klassi dinjija għat-taħriġ vokazzjonali billi jinġiebu flimkien CoVEs li jikkondividu:
 • interess komuni f’setturi speċifiċi (eż. l-aeronawtika, il-mobbiltà elettronika, it-teknoloġiji ekoloġiċi u ċirkolari, l-ICT, il-kura tas-saħħa, eċċ.) jew
 • approċċi innovattivi biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà (eż. it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tar-riżorsi u l-iskarsezza, id-diġitalizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli, l-integrazzjoni tal-migranti, it-titjib tal-ħiliet tal-persuni b’livelli baxxi ta’ kwalifiki, eċċ.).

Il-pjattaformi għandhom l-għan ta’ “konverġenza ’l fuq” tal-eċċellenza tal-VET. Dawn se jkunu miftuħa għall-involviment ta’ pajjiżi b’sistemi ta’ eċċellenza vokazzjonali żviluppati sew, kif ukoll dawk fil-proċess tal-iżvilupp ta’ approċċi simili, immirati lejn l-esplorazzjoni tal-potenzjal sħiħ tal-istituzzjonijiet tal-VET biex ikollhom rwol proattiv fl-appoġġ tat-tkabbir u l-innovazzjoni.

Il-CoVEs huma maħsuba għal organizzazzjonijiet li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, fi kwalunkwe livell tal-QEK minn 3 sa 8, inkluż il-livell sekondarju għoli, il-livell postsekondarju mhux terzjarju kif ukoll il-livell terzjarju (eż. Universitajiet ta’ xjenzi applikati, istituti Politekniċi, eċċ.).

Madankollu, l-applikazzjonijiet ma jistgħux jinkludu biss attivitajiet immirati lejn studenti fil-livell terzjarju; l-applikazzjonijiet li jiffukaw fuq il-VET fil-livell terzjarju (il-livelli tal-QEK minn 6 sa 8) iridu jinkludu mill-inqas livell wieħed ieħor ta’ kwalifika tal-VET bejn il-livelli tal-QEK minn 3 sa 5, kif ukoll komponent qawwi ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol[1].

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti ta’ proġetti għaċ-Ċentri għall-Eċċellenza Vokazzjonali għandhom jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita legalment f’Pajjiż tal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jew fid-dinja tax-xogħol u stabbilita legalment f’Pajjiż tal-Programm jew fi kwalunkwe Pajjiż Sieħeb (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) tista’ tiġi involuta bħala sieħeb sħiħ, entità affiljata jew sieħeb assoċjat.

Pereżempju, tali organizzazzjonijiet jistgħu jkunu (lista mhux eżawrjenti):

 • Fornituri tal-VET
 • Kumpaniji, organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-industrija jew tas-settur
 • Awtoritajiet nazzjonali/reġjonali tal-kwalifiki
 • Istituti tar-riċerka
 • Aġenziji tal-innovazzjoni
 • Awtoritajiet għall-iżvilupp reġjonali

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas 8 sħab sħaħ minn minimu ta’ 4 pajjiżi tal-Programm Erasmus+ (inkluż mill-inqas 2 Stati Membri tal-UE) li jinvolvu:

a) mill-inqas intrapriża waħda, organizzazzjoni rappreżentattiva waħda tal-industrija jew tas-settur, u

b) mill-inqas fornitur wieħed tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (fil-livell sekondarju u/jew terzjarju).

Aktar kompożizzjoni tas-sħubija għandha tirrifletti n-natura speċifika tal-proposta.

Durata tal-proġett

4 snin.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

ID tas-sejħa: ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sas-7 ta’ Settembru fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma kkaratterizzati mill-adozzjoni ta’ approċċ sistemiku. Huma mistennija li jmorru ferm lil hinn mis-sempliċi forniment ta’ kwalifika vokazzjonali ta’ kwalità. Karatteristiċi li jikkaratterizzaw pjattaformi ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali jinkludu sett ta’ attivitajiet varji miġbura taħt it-tliet gruppi msemmija hawn taħt:

 1. Tagħlim u apprendiment – inkluż it-taħriġ ta’ nies b’ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol, f’approċċ kontinwu għall-apprendiment tul il-ħajja; l-iżvilupp ta’ metodoloġiji ta’ tagħlim u apprendiment innovattivi ċċentrati fuq l-istudent inkluż riżorsi ta’ apprendiment mill-bogħod li jiżviluppaw forniment ta’ apprendiment tal-VET tranżnazzjonali modulari u ffukat fuq l-istudent (kurrikuli u/jew kwalifiki) u b’hekk jiffaċilitaw il-mobbiltà (inkluż il-mobbiltà virtwali) ta’ studenti u persunal, kif ukoll ir-rikonoxximent fil-livelli reġjonali u/jew nazzjonali.
 2. Kooperazzjoni u sħubijiet – inkluż il-kontribuzzjoni għall-ħolqien u t-tixrid ta’ għarfien ġdid fi sħubija ma’ partijiet ikkonċernati oħra; u l-istabbiliment ta’ sħubijiet bejn in-negozji u l-edukazzjoni għall-apprendistati, l-internships, il-qsim tat-tagħmir, inkluż ir-riżorsi għall-apprendiment mill-bogħod, l-iskambji tal-persunal u tal-għalliema bejn il-kumpaniji u ċ-ċentri tal-VET, eċċ.
 3. Governanza u finanzjament – inkluż li tiġi żgurata governanza effettiva fil-livelli kollha li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati rilevanti; u jsir użu sħiħ mill-istrumenti finanzjarji u l-fondi tal-UE.

Lista mhux eżawrjenti ta’ attivitajiet li jikkorrispondu għal kull raggruppament hija ppreżentata fil-Formola tal-Applikazzjoni.

L-attivitajiet proposti fl-applikazzjonijiet tal-proġetti għandhom iġibu valur miżjud u se jkollhom impatt dirett fuq il-kisba tar-riżultati tal-proġett.

Il-proġett irid jinkludi r-riżultati tanġibbli rilevanti marbuta ma’:

 • mill-inqas 3 mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 1 - Tagħlim u apprendiment,
 • mill-inqas 3 mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 2 - Kooperazzjoni u sħubija, u
 • mill-inqas 2 mill-attivitajiet elenkati fil-Formola tal-Applikazzjoni taħt Grupp 3 - Governanza u finanzjament.

L-applikant jista’ jinkludi attivitajiet li mhumiex elenkati taħt it-tliet raggruppamenti ta’ hawn fuq. Dawn għandhom juru li huma partikolarment xierqa biex jintlaħqu l-għanijiet tas-sejħa u l-ħtiġijiet identifikati, u għandhom jitqiesu u jiġu ppreżentati bħala parti minn sett koerenti ta’ attivitajiet.

Il-CoVEs mhumiex maħsuba biex jibnu istituzzjonijiet u infrastruttura ġodda tal-VET mill-bidu nett (għalkemm jistgħu jagħmlu hekk ukoll), iżda minflok, biex jgħaqqdu flimkien sett ta’ sħab lokali/reġjonali, bħal fornituri inizjali u kontinwi tal-VET, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni terzjarja inkluż universitajiet ta’ xjenzi applikati u politekniċi, istituzzjonijiet tar-riċerka, kumpaniji, kmamar, sħab soċjali, awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u aġenziji tal-iżvilupp, servizzi pubbliċi tal-impjiegi, eċċ.

Il-proġetti huma meħtieġa li japplikaw strumenti u għodod madwar l-UE kollha[2] kull meta jkun rilevanti.

Il-proġetti jridu jinkludu t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fuq żmien twil għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi xierqa ta’ governanza, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabilità u s-sostenibbiltà finanzjarja. Dan jenħtieġ li jiżgura wkoll il-viżibilità xierqa u t-tixrid wiesa’ tax-xogħol tal-pjattaformi, inkluż fil-livell tal-UE u dak politiku nazzjonali u jinkludi dettalji dwar kif l-implimentazzjoni se tiġi implimentata fil-livelli Ewropej, nazzjonali u/jew reġjonali mas-sħab rilevanti. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jindika wkoll kif l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE (eż. il-Fondi Strutturali Ewropej, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, Erasmus+, COSME, il-programmi settorjali), kif ukoll il-finanzjament nazzjonali u reġjonali (kif ukoll il-finanzjament privat), jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-proġett. Dan għandu jqis l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali.

IMPATT MISTENNI

L-istabbiliment u l-iżvilupp gradwali ta’ pjattaformi Ewropej ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija li jżidu l-attraenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u li jiżguraw li huma fuq quddiem nett biex jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi li jirriżultaw mill-ħtiġijiet tal-ħiliet li jinbidlu malajr.

Billi tifforma parti essenzjali mit-“triangolu tal-għarfien” – il-kollaborazzjoni mill-qrib bejn in-negozji, l-edukazzjoni u r-riċerka – u billi jkollha rwol fundamentali fil-provvista ta’ ħiliet li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali huma mistennija li jiżguraw ħiliet u kompetenzi ta’ kwalità għolja li jwasslu għal impjiegi ta’ kwalità u opportunitajiet tul il-karriera, li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ ekonomija innovattiva, inklużiva u sostenibbli. Dan l-approċċ huwa mistenni li jwitti t-triq għall-VET biex jaġixxi fi ħdan kunċett aktar komprensiv u inklużiv tal-provvista tal-ħiliet, li jindirizza l-innovazzjoni, il-pedagoġija, il-ġustizzja soċjali, il-apprendiment tul il-ħajja, il-ħiliet trasversali, il-apprendiment professjonali organizzattiv u kontinwu u l-ħtiġijiet tal-komunità.

Billi jkunu ankrati sew f’kuntesti reġjonali/lokali filwaqt li fl-istess ħin joperaw fuq livell tranżnazzjonali, iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali se jiffurmaw sħubijiet b’saħħithom u dejjiema bejn il-komunità tal-VET u d-dinja tax-xogħol fuq livell nazzjonali u bejn il-fruntieri. B’hekk dawn se jiżguraw ir-rilevanza kontinwa tal-provvista tal-ħiliet u jiksbu riżultati li jkunu diffiċli biex jinkisbu mingħajr il-kondiviżjoni tal-għarfien u l-kooperazzjoni sostnuta.

Permezz tat-tixrid wiesa’ tal-eżiti tal-proġetti fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali u l-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-introduzzjoni progressiva ta’ riżultati tanġibbli tal-proġett, filwaqt li jitqiesu l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali, il-proġetti individwali huma mistennija li jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u barra minnhom u jiżguraw impatt fit-tul wara l-ħajja tal-proġett.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw:

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 35 punt)

 • Ħolqa għall-politika: il-proposta tistabbilixxi u tiżviluppa pjattaforma ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali, bil-għan li trawwem l-eċċellenza tal-VET; tispjega kif se tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-prijoritajiet ta’ politika koperti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-VET għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza[3], kif ukoll id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück[4];
 • Konsistenza: kemm il-proposta hija bbażata fuq analiżi adegwata tal-ħtiġijiet; l-għanijiet huma ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-azzjoni;
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki avvanzati, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi għall-qasam tagħha b’mod ġenerali, jew għall-kuntest ġeografiku li fih jiġi implimentat il-proġett (pereżempju l-kontenut; l-outputs prodotti, il-metodi ta’ ħidma applikati, l-organizzazzjonijiet u l-persuni involuti jew immirati);
 • Dimensjoni reġjonali: il-proposta turi l-integrazzjoni u l-kontribut tagħha għall-istrateġiji ta’ żvilupp reġjonali, innovazzjoni u speċjalizzazzjoni intelliġenti, abbażi tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u l-isfidi lokali/reġjonali;
 • Kooperazzjoni u sħubijiet: il-punt sa fejn il-proposta hija adattata biex titwettaq relazzjoni b’saħħitha u dejjiema kemm fuq livelli lokali kif ukoll tranżnazzjonali, bejn il-komunità u n-negozji tal-VET (tista’ tiġi rrappreżentata minn kmamar jew assoċjazzjonijiet), li fihom l-interazzjonijiet huma reċiproċi u ta’ benefiċċju reċiproku;
 • Valur miżjud Ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud fil-livelli individwali (student u/jew persunal), istituzzjonali u sistemiċi, iġġenerat permezz ta’ riżultati li jkunu diffiċli li jinkisbu mis-sħab li jaġixxu mingħajr il-kooperazzjoni Ewropea;
 • Internazzjonalizzazzjoni: il-proposta turi l-kontribut tagħha għad-dimensjoni internazzjonali tal-eċċellenza tal-VET, inkluż l-iżvilupp ta’ strateġiji biex titrawwem il-mobbiltà tranżnazzjonali tal-VET u sħubijiet sostenibbli;
 • Ħiliet diġitali: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet relatati mal-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet diġitali;
 • Ħiliet ekoloġiċi: il-punt sa fejn il-proposta tipprevedi attivitajiet (eż. antiċipazzjoni tal-ħiliet, kurrikuli innovattivi u metodoloġiji tat-tagħlim, gwida, eċċ.) marbuta mat-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari u ekoloġika;
 • Dimensjoni soċjali: il-proposta tinkludi tħassib orizzontali fid-diversi azzjonijiet biex tiġi indirizzata d-diversità u jiġu promossi l-valuri kondiviżi, l-ugwaljanza, inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u n-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni soċjali, inkluż għal persuni bi bżonnijiet speċjali/inqas opportunitajiet.

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Koerenza: it-tfassil globali tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-għanijiet, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet u servizzi xierqa biex tissodisfa l-ħtiġijiet identifikati u twassal għar-riżultati mistennija. Ikun hemm fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-isfruttament, l-evalwazzjoni u t-tixrid;
 • Metodoloġija: il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta u l-adegwatezza tagħha għall-produzzjoni tar-riżultati mistennija;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ mmanġġjar sodi. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività. Jiġi ddefinit sett ċar ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni, u skeda ta’ żmien għall-valutazzjoni u l-kisba tagħhom;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Pjan ta’ ħidma: il-kwalità u l-effettività tal-pjan ta’ ħidma, inkluż sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-għanijiet u r-riżultati tanġibbli tagħhom;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni kontinwa tal-kwalità, rieżamijiet bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tar-rieżami espert huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Dawn il-proċessi jinkludu valutazzjoni esterna indipendenti f’nofs it-terminu u fl-aħħar tal-proġett;
 • Jekk il-proġett jinkludi attivitajiet ta’ mobbiltà (għal min qed jitgħallem u/jew għall-persunal):
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ;
 • Kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-miri tal-proġett u jinvolvu n-numru xieraq ta’ parteċipanti;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, b’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent.

Il-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Konfigurazzjoni: il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari bil-profil, il-kompetenzi, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġ biex jitlestew b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
 • Konverġenza ’l fuq: il-punt sa fejn is-sħubija tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, jew fid-dinja tax-xogħol, li jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp ta’ approċċi ta’ eċċellenza vokazzjonali, u tippermetti skambju bla xkiel u effettiv ta’ għarfien espert u għarfien fost dawk is-sħab;
 • Dimensjoni ġeografika: il-punt sa fejn is-sħubija tinkludi sħab rilevanti minn żoni ġeografiċi differenti, kif ukoll sa fejn l-applikant ikun immotiva l-kompożizzjoni ġeografika tas-sħubija u wera r-rilevanza tiegħu għall-kisba tal-għanijiet tal-CoVEs; kif ukoll sa liema punt is-sħubija tinkludi firxa wiesgħa u xierqa ta’ atturi rilevanti fil-livell lokali u reġjonali;
 • Involviment tal-Pajjiżi Sħab: jekk ikun applikabbli, l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn Pajjiżi Sħab iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett;
 • Impenn: il-koordinatur juri ġestjoni ta’ kwalità għolja, il-kapaċità li jikkoordina n-networks tranżnazzjonali u tmexxija f’ambjent kumpless; id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kollaborazzjoni: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet u komunikazzjoni tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra.

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jintużaw mis-sħab u minn partijiet ikkonċernati oħra. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi miri, attivitajiet, żmien rilevanti, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lil partijiet ikkonċernati, dawk li jfasslu l-politika, professjonisti ta’ gwida, intrapriżi, studenti żgħażagħ, eċċ. matul u wara l-ħajja tal-proġett; il-proposta tindika wkoll liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid;
 • Impatt: il-proposta turi l-impatt potenzjali tal-proġett:
 • Fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-ħajja tal-proġett;
 • Barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew.

Il-proposta tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi ddefiniti b’mod ċar biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil);

 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif il-CoVE se jiġi implimentat u żviluppat aktar. Il-proposta tinkludi t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fuq żmien twil għall-implimentazzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li jkun intemm il-proġett. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ governanza xierqa, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja, inkluża l-identifikazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt (minn total ta’ 100 punt), filwaqt li jitqies ukoll il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti: minimu ta’ 18-il punt għall-kategorija “rilevanza tal-proġett”; minimu ta’ 13-il punt għall-“kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett” u 11-il punt għall-kategoriji ta’ “kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni” u “impatt”. F’każijiet ex aequo, se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

Bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-midja awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati.

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 4 miljun

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tas-somma f’daqqa li juri s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. L-ispejjeż deskritti jistgħu jkopru l-ispejjeż tal-persunal, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, l-ispejjeż tat-tagħmir u tas-sottokuntrattar kif ukoll spejjeż oħra (bħal tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, l-ispejjeż totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq ir-riżultati aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-ilħuq ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

 1. Skont is-Cedefop, l-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol jirreferi għall-għarfien u l-ħiliet miksuba permezz tat-twettiq ta’ – u r-riflessjoni dwar – kompiti f’kuntest vokazzjonali, jew fuq il-post tax-xogħol […] jew f’istituzzjoni tal-VET. Għall-IVET, skont ir-rapport tal-Kummissjoni mill-2013 (Apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol fl-Ewropa: Prattiki u Indikaturi ta’ Politika), hemm tliet forom ta’ apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol: 1) skemi ta’ alteranza jew apprendistati tipikament magħrufa bħala s-“sistema doppja”, 2) apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol bħala VET ibbażat fl-iskola li jinkludi perjodi ta’ taħriġ fuq ix-xogħol fil-kumpaniji u 3) apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol integrat fi programm ibbażat fl-iskola, permezz ta’ laboratorji fuq il-post, sessjonijiet ta’ ħidma, kċejjen, ristoranti, ditti żgħar jew ta’ prattika, simulazzjonijiet jew assenjar ta’ proġetti kummerċjali/industrijali reali.

  Għat-terminoloġija kollha tal-VET inkluż l-apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, jekk jogħġbok uża l-pubblikazzjoni uffiċjali tas-Cedefop:

  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117.

 2. Bħall-QEK, l-EQAVET, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għall-Apprendistati Effettivi u ta’ Kwalità, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kompetenzi ewlenin, eċċ.

 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.ENG

 4. https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}