Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Sħubijiet ta’ kooperazzjoni

L-għan primarju tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet iżidu l-kwalità u r-rilevanza tal-attivitajiet tagħhom, jiżviluppaw u jsaħħu n-networks ta’ sħab tagħhom, iżidu l-kapaċità tagħhom li joperaw b’mod konġunt fil-livell tranżnazzjonali, tingħata spinta lill-internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u permezz tal-iskambju jew l-iżvilupp ta’ prattiki u metodi ġodda kif ukoll il-kondiviżjoni u l-indirizzar tal-ideat. Għandhom l-għan li jappoġġaw l-iżvilupp, it-trasferiment u/jew l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ inizjattivi konġunti li jippromwovu l-kooperazzjoni, it-tagħlim bejn il-pari u l-iskambji ta’ esperjenza fil-livell Ewropew. Ir-riżultati għandhom ikunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, jiġu ttrasferiti, jiġu mtejba u, jekk ikun possibbli, ikollhom dimensjoni transdixxiplinarja qawwija. Il-proġetti magħżula huma mistennija li jaqsmu r-riżultati tal-attivitajiet tagħhom fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tranżnazzjonali.

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma stabbiliti fil-prijoritajiet u l-oqfsa ta’ politika ta’ kull settur tal-Erasmus+, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali, filwaqt li għandhom l-għan li jipproduċu inċentivi għal kooperazzjoni transsettorjali u orizzontali f’oqsma tematiċi.

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom l-għan li:

 • Itejbu l-kwalità tal-ħidma, l-attivitajiet u l-prattiki tal-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet involuti, filwaqt li jkunu miftuħa għal atturi ġodda, mhux inklużi b’mod naturali f’settur wieħed;
 • Jibnu l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet biex jaħdmu b’mod tranżnazzjonali u fis-setturi kollha;
 • Jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet komuni fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport;
 • Jippermettu trasformazzjoni u bidla (fil-livell individwali, organizzattiv jew settorjali), li jwasslu għal titjib u approċċi ġodda, fi proporzjon mal-kuntest ta’ kull organizzazzjoni;

 

LIEMA HUMA L-KRITERJI LI GĦANDHOM JIĠU SSODISFATI BIEX WIEĦED JAPPLIKA GĦAL SĦUBIJA TA’ KOOPERAZZJONI?

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti għal proġetti għal Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f’Pajjiż tal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

Liema tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata, stabbilita f’Pajjiż tal-Programm jew fi kwalunkwe Pajjiż Sieħeb tad-dinja (ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida) tista’ tipparteċipa fi Sħubija ta’ Kooperazzjoni[1]. L-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm jistgħu jew jipparteċipaw bħala l-koordinatur tal-proġett jew bħala organizzazzjoni msieħba. L-organizzazzjonijiet fil-Pajjiżi Sħab ma jistgħux jipparteċipaw bħala koordinaturi tal-proġetti.

Irrispettivament mill-qasam milqut mill-proġett, Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huma miftuħin għal kwalunkwe tip ta’ organizzazzjoni attiva fi kwalunkwe qasam tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ jew setturi soċjoekonomiċi oħrajn kif ukoll għal organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet li huma trasversali għal oqsma differenti (eż. awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, ċentri ta’ rikonoxximent u validazzjoni, kmamar tal-kummerċ, organizzazzjonijiet kummerċjali, ċentri ta’ gwida, organizzazzjonijiet kulturali u sportivi).

Skont il-prijorità u l-għanijiet indirizzati mill-proġett, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom jinvolvu l-iktar firxa adegwata u differenti ta’ sħab biex jibbenefikaw mill-esperjenzi, il-profili u l-għarfien espert speċifiku differenti tagħhom u biex jipproduċi riżultati rilevanti u ta’ kwalità għolja tal-proġett.

Il-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet sħab assoċjati

Minbarra l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem b’mod formali fil-proġett (l-organizzazzjonijiet koordinaturi u sħab), is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jistgħu jinvolvu wkoll sħab oħra mis-settur pubbliku jew privat li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-kompiti/attivitajiet speċifiċi tal-proġett jew jappoġġaw il-promozzjoni u s-sostenibbiltà tal-proġett.

Fi ħdan proġett tal-Erasmus+, dawn is-sħab se jissejħu “sħab assoċjati”. Għall-aspetti tal-eliġibbiltà u tal-ġestjoni kuntrattwali, dawn ma jitqisux bħala sħab tal-proġett, u ma jirċievu l-ebda finanzjament mill-Programm bħala parti mill-proġett. Madankollu, sabiex jifhmu r-rwol tagħhom fi ħdan is-sħubija u jkollhom stampa globali dwar il-proposta, l-involviment tagħhom fil-proġett u fl-attivitajiet differenti jeħtieġ li jiġi deskritt b’mod ċar fil-proposta tal-proġett.

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Sħubija ta’ Kooperazzjoni hija proġett tranżnazzjonali u tinvolvi mill-inqas tliet organizzazzjonijiet minn tliet Pajjiżi tal-Programm differenti.

Ma hemm l-ebda numru massimu ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti fi sħubija waħda. Madankollu, għal proposti ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ ġestiti f’livell deċentralizzat mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, li huma bbażati fuq mudell ta’ finanzjament ta’ kost unitarju, il-baġit għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-proġetti huwa limitat (u ekwivalenti għal 10 organizzazzjonijiet parteċipanti).

L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha jridu jiġu identifikati meta ssir l-applikazzjoni għal għotja.

Bħala regola ġenerali, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni għandhom fil-mira l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, l-organizzazzjonijiet mill-Pajjiżi Sħab jistgħu jkunu involuti bħala sħab (mhux bħala applikanti), jekk il-parteċipazzjoni tagħhom iġġib magħha valur miżjud essenzjali għall-proġett.

Il-prijoritajiet indirizzati

Biex jitqiesu għall-finanzjament, is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni iridu jindirizzaw jew:

 • mill-inqas prijorità orizzontali waħda

u/jew

 • mill-inqas prijorità speċifika waħda rilevanti għall-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport li hija milquta l-aktar.

Għal proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ f’livell deċentralizzat, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu, fost dawn il-prijoritajiet, jagħtu aktar kunsiderazzjoni lil dawk li huma partikolarment rilevanti fil-kuntest nazzjonali tagħhom (imsejħa “prijoritajiet Ewropej fil-kuntest nazzjonali”). L-Aġenziji Nazzjonali jridu jinfurmaw kif xieraq lill-applikanti potenzjali permezz tas-siti web uffiċjali tagħhom.

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet kollha ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni jridu jsiru fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet li jkunu qed jipparteċipaw fil-proġett, jew bis-sħiħ jew bħala sħab assoċjati.

Barra minn hekk, jekk ikun debitament iġġustifikat fir-rigward tal-għanijiet jew tal-implimentazzjoni tal-proġett:

 • L-attivitajiet jistgħu jsiru wkoll fis-sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea[2], anke jekk fil-proġett ma jkunx hemm organizzazzjonijiet parteċipanti mill-pajjiż li jospita l-Istituzzjoni.
 • L-attivitajiet li jinvolvu l-kondiviżjoni u l-promozzjoni tar-riżultati jistgħu jsiru wkoll f’avvenimenti/konferenzi tranżnazzjonali tematiċi rilevanti fil-Pajjiżi tal-Programm jew fil-Pajjiżi Sħab.

Durata tal-proġett

Bejn 12 xhur u 36 xahar.

Id-durata trid tintgħażel fl-istadju ta’ applikazzjoni, abbażi tal-għanijiet tal-proġett u t-tip ta’ attivitajiet ippjanati maż-żmien.

It-tul ta’ żmien ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni jista’ jiġi estiż, fuq talba ġġustifikata mill-benefiċjarju u bi qbil mal-Aġenzija Nazzjonali jew Eżekuttiva, diment li t-tul ta’ żmien sħiħ ma jaqbiżx 36 xahar. F’każ bħal dan, l-għotja totali mhijiex se tinbidel.

Fejn napplika?

Għal Sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dawn l-oqsma, bl-eċċezzjoni tal-NGOs Ewropej:

 • Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Għal Sħubijiet fil-qasam tal-isport u għal Sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi mill-NGOs Ewropej[3]:

 • Mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, ibbażata fi Brussell
  • Sport - ID tas-Sejħa: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • NGOs Ewropej - ID tas-Sejħa:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Fiż-żewġ każijiet, l-istess konsorzju ta’ sħab jista’ jissottometti applikazzjoni waħda biss u lil Aġenzija waħda biss għal kull skadenza[4]

Meta napplika?

Għal Sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dawn l-oqsma, bl-eċċezzjoni tal-NGOs Ewropej:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-20 ta’ Mejju f’12:00:00 (nofsinhar ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Novembru tal-istess sena u t-28 ta’ Frar tas-sena ta’ wara.

Għal Sħubijiet fl-oqsma taż-żgħażagħ sottomessi minn kwalunkwe organizzazzjoni f’dawn l-oqsma, bl-eċċezzjoni tal-NGOs Ewropej:

 • Data tal-għeluq addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw it-tieni rawnd ta’ applikazzjonijiet, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f’din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat it-tieni rawnd, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja tagħhom sat-3 ta’ Novembru f’12:00:00 (nofsinhar ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Marzu u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara.

Għal Sħubijiet fil-qasam tal-isport u għal Sħubijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ sottomessi mill-NGOs Ewropej:

 • L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-20 ta’ Mejju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

Attivitajiet eliġibbli ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ

Is-sħubija tista’ torganizza attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ għall-persunal, il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, l-istudenti u ż-żgħażagħ sabiex tappoġġa l-implimentazzjoni tal-proġett u l-ilħuq tal-għanijiet tal-proġett.

L-attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ jistgħu jieħdu kwalunkwe forma rilevanti għall-proġett u jistgħu jinvolvu aktar minn tip wieħed ta’ parteċipanti, individwalment jew bħala grupp. Il-format, l-għan u t-tip u n-numru ta’ parteċipanti fl-attivitajiet proposti se jiġu deskritti u ġġustifikati bħala parti mill-applikazzjoni tal-proġett.

Il-parteċipanti eliġibbli f’attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ jinkludu:

 • persunal li jgħallem u li ma jgħallimx[5] bħal professuri, għalliema, ħarrieġa u persunal ieħor li jaħdem f’organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ;
 • għalliema u esperti mistiedna li jkunu ġejjin minn organizzazzjonijiet mhux parteċipanti;
 • apprendisti, studenti tal-VET, studenti ta’ edukazzjoni għolja[6], studenti adulti, u studenti tal-iskola li jkunu ġejjin minn organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • żgħażagħ minn pajjiżi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti.
 • Membri tal-persunal tal-isport bħal kowċijiet, maniġers jew għalliema; atleti; referees

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

Il-proġett ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni jikkonsisti f’erba’ stadji, li jibdew saħansitra qabel ma tintgħażel il-proposta tal-proġett għall-finanzjament: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk itejbu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom.

 • L-ippjanar (iddefinixxi l-ħtiġijiet, l-għanijiet, il-proġett u l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iskeda eċċ.);
 • it-tħejjija (l-ippjanar tal-attivitajiet, l-iżvilupp ta’ programm ta’ ħidma, l-arranġamenti prattiċi, il-konferma tal-grupp(i) fil-mira tal-attivitajiet previsti, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab eċċ.);
 • l-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • segwitu (evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-impatt tagħhom fuq livelli differenti, kondiviżjoni u użu tar-riżultati tal-proġett).

Aspetti orizzontali li għandhom jiġu kkunsidrati meta tfassal il-proġett tiegħek:

Minbarra l-konformità mal-kriterji formali u l-istabbiliment ta’ arranġament ta’ kooperazzjoni sostenibbli mas-sħab kollha tal-proġett, l-elementi li ġejjin jistgħu jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impatt u l-implimentazzjoni kwalitattiva tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni matul il-fażijiet differenti tal-proġett. L-applikanti huma mħeġġa jqisu dawn l-opportunitajiet u d-dimensjonijiet meta jfasslu l-proġetti ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni.

Sostenibbiltà ambjentali

Il-proġetti għandhom jitfasslu b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u għandhom jinkorporaw prattiki ekoloġiċi fl-aspetti kollha tagħhom. L-organizzazzjonijiet u l-parteċipanti għandu jkollhom approċċ li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta jfasslu l-proġett, li se jinkoraġġixxi lil dawk kollha involuti fil-proġett biex jiddiskutu u jitgħallmu dwar kwistjonijiet ambjentali, filwaqt li jirriflettu dwar x’jista’ jsir f’livelli differenti u jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-parteċipanti biex joħorġu b’modi alternattivi u aktar ekoloġiċi ta’ implimentazzjoni ta’ attivitajiet tal-proġett.

Inklużjoni u Diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. Biex jiġu implimentati dawn il-prinċipji, tfasslet Strateġija ta’ Inklużjoni u Diversità biex tappoġġa involviment aħjar ta’ parteċipanti minn sfondi aktar diversi, b’mod partikolari dawk b’inqas opportunitajiet li jiffaċċjaw ostakli biex jipparteċipaw fi Proġetti Ewropej. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-proċess kollu.

Dimensjoni diġitali

Il-kooperazzjoni virtwali u l-esperimentazzjoni b’opportunitajiet ta’ apprendiment virtwali u mħallta huma essenzjali għal Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni ta’ suċċess. B’mod partikolari, il-proġetti fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika u l-edukazzjoni għall-adulti huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Pjattaformi ta’ eTwinning, School Education Gateway u EPALE biex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett. Il-proġetti fil-qasam taż-żgħażagħ huma mħeġġa bil-qawwa biex jużaw il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u l-Pjattaforma Ewropea tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ biex jaħdmu flimkien qabel, matul u wara l-attivitajiet tal-proġett.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-proposta hija rilevanti għall-għanijiet u l-prijoritajiet tal-Azzjoni. Barra minn hekk, il-proposta se titqies bħala rilevanti ħafna jekk:
  • tindirizza l-prijorità “inklużjoni u diversità”;
  • Fil-każ ta’ proġetti ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ fil-livell deċentralizzat: jekk tindirizza “Prijorità Ewropea fil-kuntest nazzjonali” waħda jew aktar, kif imħabbar mill-Aġenzija Nazzjonali;
 • il-profil, l-esperjenza u l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti huma rilevanti għall-qasam tal-applikazzjoni;
 • il-proposta hija bbażata fuq analiżi ġenwina u xierqa tal-bżonnijiet;
 • il-proposta tkun adattata għall-ħolqien ta’ sinerġiji bejn oqsma differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jew potenzjalment ikollha impatt qawwi fuq wieħed jew aktar minn dawk l-oqsma;
 • il-proposta hija innovattiva;
 • Il-proposta hija komplementari għal inizjattivi oħra li diġà twettqu mill-organizzazzjonijiet parteċipanti;
 • il-proposta ġġib valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta’ riżultati li ma kinux jinkisbu minn attivitajiet imwettqa f’pajjiż wieħed.

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

Il-punt sa fejn:

 • l-għanijiet tal-proġett huma definiti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-ħtiġijiet tal-gruppi fil-mira tagħhom;
 • il-metodoloġija proposta hija ċara, adegwata u fattibbli:
 • il-pjan ta’ ħidma tal-proġett huwa ċar, komplet u effettiv, inklużi l-fażijiet xierqa għat-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett;
 • il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • il-proġett jipproponi miżuri xierqa ta’ kontroll tal-kwalità, ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja, titlesta fil-ħin u skont il-baġit;
 • l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal persuni b’inqas opportunitajiet.
 • il-proġett jinkorpora l-użu ta’ għodod u metodi ta’ apprendiment diġitali biex jikkomplementaw l-attivitajiet ta’ mobbiltà fiżika tagħhom, u biex itejbu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet sħab.
  • Jekk il-pjattaformi online tal-Erasmus+ ikunu disponibbli fil-qasam/fl-oqsma tal-organizzazzjonijiet parteċipanti: il-punt sa fejn il-proġett jagħmel użu mill-pjattaformi online tal-Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, il-Pjattaforma tal-UE tal-Istrateġija għaż-Żgħażagħ) bħala għodod għat-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-attivitajiet tal-proġett.
 • Il-proġett huwa mfassal b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u jinkorpora prattiki ekoloġiċi f’fażijiet differenti tal-proġett

Jekk il-proġett jippjana attivitajiet ta’ taħriġ, tagħlim jew apprendiment:

 • kemm dawn l-attivitajiet huma xierqa għall-għanijiet tal-proġett u jinvolvu l-profil u n-numru xierqa ta’ parteċipanti;
 • il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ fl-attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ;
 • il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, b’konformità mal-għodod u l-prinċipji Ewropej ta’ trasparenza u rikonoxximent.

Il-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 

Il-punt sa fejn:

 • il-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti f’termini ta’ profil, esperjenza tal-passat fil-Programm u għarfien espert biex l-għanijiet kollha tal-proġett jitlestew b’suċċess;
 • il-proġett jinvolvi organizzazzjonijiet ġodda u b’inqas esperjenza għall-Azzjoni;
 • l-allokazzjoni proposta tal-kompiti turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
 • il-proposta tinkludi mekkaniżmi effettivi għall-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati oħra rilevanti.
 • Jekk ikun applikabbli, il-punt sa fejn l-involviment ta’ organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb iġib valur miżjud essenzjali għall-proġett (jekk din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata, l-organizzazzjoni parteċipanti minn Pajjiż Sieħeb se tiġi eskluża mill-proposta tal-proġett fl-istadju tal-valutazzjoni).

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

Il-punt sa fejn:

 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u loġiċi biex jiġu integrati r-riżultati tal-proġett fil-ħidma regolari tal-organizzazzjoni parteċipanti;
 • il-proġett għandu l-potenzjal li jkollu impatt pożittiv fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti tiegħu, kif ukoll fuq il-komunitajiet usa’ tagħhom;
 • ir-riżultati mistennija tal-proġett għandhom il-potenzjal li jintużaw barra l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-proġett matul u wara l-ħajja tal-proġett, u fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew;
 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u effettivi biex ir-riżultati tal-proġett isiru magħrufa fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti, biex jinqasmu r-riżultati ma’ organizzazzjonijiet oħra u mal-pubbliku, u biex jiġi rikonoxxut pubblikament il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea;
  • jekk ikun rilevanti, kemm il-proposta tiddeskrivi kif il-materjali, id-dokumenti u l-midja prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħin, u ma jkunx fihom limitazzjonijiet mhux proporzjonati;
 • il-proposta tal-proġett tinkludi passi konkreti u effettivi biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-proġett, il-kapaċità tiegħu li jkompli jkollu impatt u jipproduċi riżultati wara li tkun intużat għalkollox l-għotja tal-UE.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt”; 10 punti għall-kategoriji “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”, u “kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni”).

Għal Sħubiji ta’ Kooperazzjoni ġestiti mill-Aġenzija Eżekuttiva, f’każijiet ex aequo, se tingħata prijorità lill-ogħla punteġġi għar-“rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?

Skont it-tip ta’ Sħubija ta’ Kooperazzjoni u fejn tiġi ppreżentata l-applikazzjoni (Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ fil-Pajjiżi tal-Programm jew l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA), ibbażata fi Brussell), il-proposti se jsegwu mudell baġitarju differenti. Dawn il-mudelli huma spjegati hawn taħt:

 1. Għal proposti ta’ Sħubiji ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ[7] ġestiti mill-Aġenziji nazzjonali tal-Erasmus+:

Il-mudell ta’ finanzjament propost jikkonsisti minn għażla ta’ elementi ta’ kost li minnha l-applikanti se jagħżlu skont l-attivitajiet li jridu jwettqu u r-riżultati li jridu jiksbu. L-ewwel element, “ġestjoni u implimentazzjoni tal-proġett” huwa element ta’ kost li jistgħu japplikaw għalih it-tipi kollha ta’ Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni, peress li huma mistennija li jikkontribwixxu għall-ispejjeż li se jkollu kwalunkwe proġett. Is-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni jistgħu japplikaw ukoll għal finanzjament speċifiku biex jorganizzaw “laqgħat ta’ proġetti tranżnazzjonali”. L-elementi ta’ kost l-oħra jistgħu jintgħażlu biss minn proġetti li se jsegwu għanijiet aktar sostanzjali f’termini ta’ riżultati tal-proġett, tixrid jew attivitajiet integrati ta’ tagħlim, taħriġ u apprendiment. Barra minn hekk, jekk ikun iġġustifikat mill-attivitajiet/outputs tal-proġett, jistgħu jkunu koperti l-ispejjeż eċċezzjonali u l-ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta’ persuni b’inqas opportunitajiet.

L-għotja totali tal-proġett hija ammont varjabbli, b’minimu ta' EUR 100 000 u massimu ta' EUR 400 000 għal proġetti b’durata minima ta’ 12-il xahar u massima ta’ 36 xahar.

It-tabelli tar-regoli ta’ finanzjament dettaljati bir-rati applikabbli u l-partiti tal-baġit li jiffurmaw il-baġit ta’ dawn it-tip ta’ proġetti jistgħu jinstabu hawn taħt, taħt it-taqsima - “Regoli ta’ finanzjament applikabbli għall-proposti ta’ Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ[8] ġestiti f’livell deċentralizzat mill-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+”

 1. Għal proposti ta’ Sħubiji ta’ Kooperazzjoni fil-qasam ta’:
 • Sport, jew
 • edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ ippreżentati minn NGO Ewropea,

ġestita mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) fi Brussell:

Il-mudell ta’ finanzjament propost jikkonsisti f’menu ta’ 3 somom f’daqqa waħdanin, li jikkorrispondu għall-ammont totali tal-għotja għall-proġett: EUR 120 000, EUR 250 000 u EUR 400 000. L-applikanti se jagħżlu bejn it-3 ammonti definiti minn qabel skont l-attivitajiet li jridu jwettqu u r-riżultati li jridu jiksbu.

Meta jippjanaw il-proġetti tagħhom, l-organizzazzjonijiet applikanti - flimkien mas-sħab tal-proġett tagħhom - se jkollhom jagħżlu l-ammont tas-somma waħda f’daqqa li jkun aktar xieraq biex ikopri l-ispejjeż tal-proġetti tagħhom, abbażi tal-ħtiġijiet u l-għanijiet tagħhom. Jekk il-proġett jintgħażel għall-finanzjament, l-ammont tas-somma f’daqqa mitlub isir l-ammont globali tal-għotja.

Il-proposti għandhom jiddeskrivu l-attivitajiet li l-applikanti jimpenjaw ruħhom li jwettqu bl-ammont tas-somma f’daqqa mitlub u għandhom jissodisfaw il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività.

Rekwiżiti skont is-somma f’daqqa

 1. Għal ammonti ta’ għotjiet ta’ EUR 120.000 jew EUR 250.000:

Il-proposti għandhom jinkludu analiżi tal-ħtiġijiet u jindikaw id-distribuzzjoni tal-kompiti u tal-baġit fost is-sħab tal-proġett. L-iskeda taż-żmien għall-implimentazzjoni ta’ kull pakkett ta’ ħidma u attivitajiet tal-proġett u l-iskadenza għall-produzzjoni tar-riżultati tal-proġett għandhom jiġu indikati wkoll.

Id-deskrizzjoni tal-proġett għandha tagħmel distinzjoni bejn il-ġestjoni tal-proġett u l-pakketti ta’ ħidma għall-implimentazzjoni. L-applikanti għandhom jaqsmu l-attivitajiet tal-proġett f’“pakketti ta’ ħidma”. Kull pakkett ta’ ħidma għandu jkun marbut ma’ għanijiet, stadji importanti u riżultati tanġibbli speċifiċi. L-applikanti huma rrakkomandati li jaqsmu l-proġetti tagħhom f’massimu ta’ 5 pakketti ta’ ħidma, inkluż dak dwar il-ġestjoni tal-proġetti.

 1. Għal ammonti ta’ għotjiet ta’ EUR 400 000:

Id-deskrizzjoni tal-proġett għandha tinkludi metodoloġija dettaljata tal-proġett b’distribuzzjoni ċara tal-kompiti u l-arranġamenti finanzjarji fost is-sħab, skeda ta’ żmien dettaljata b’għanijiet u riżultati ewlenin, is-sistema ta’ monitoraġġ u kontroll u l-għodod stabbiliti biex tiġi żgurata implimentazzjoni f’waqtha tal-attivitajiet tal-proġett.

L-applikanti għandhom jaqsmu l-attivitajiet tal-proġett f’“pakketti ta’ ħidma”. Kull pakkett ta’ ħidma għandu jkun marbut ma’ għanijiet, stadji importanti u riżultati tanġibbli speċifiċi. L-applikanti huma rrakkomandati li jaqsmu l-proġetti tagħhom f’massimu ta’ 5 pakketti ta’ ħidma, inkluż dak dwar il-ġestjoni tal-proġetti.

Il-proposti għandhom jiżviluppaw mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u monitoraġġ u strateġija ta’ evalwazzjoni. Bħala parti mill-istrateġija ta’ evalwazzjoni, l-applikanti għandhom jidentifikaw sett ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jippermettu l-valutazzjoni tal-livell ta’ kisba ta’ dawk l-għanijiet.

Ħlas tal-Għotja

Il-pagament finali se jikkorrispondi għall-għadd ta’ attivitajiet organizzati u l-pakketti ta’ ħidma li tlestew, bil-limitu stabbilit fl-ammont massimu tal-għotja stabbilit fil-ftehim tal-għotja, u, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikoli speċifikament relatati mal-kundizzjonijiet tal-ħlas u t-tnaqqis tal-għotja.

REGOLI TA’ FINANZJAMENT APPLIKABBLI GĦALL-PROPOSTI TA’ SĦUBIJIET TA’ KOOPERAZZJONI FIL-QASAM TAL-EDUKAZZJONI, IT-TAĦRIĠ U Ż-ŻGĦAŻAGĦ[9] ĠESTITI MILL-AĠENZIJI NAZZJONALI TAL-ERASMUS+:

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):

L-għotja massima mogħtija:

ammont varjabbli, sa EUR 400 000

Il-benefiċjarji jistgħu jużaw l-għotja totali tal-UE li jkunu rċevew għall-proġett bl-aktar mod flessibbli, sakemm idum il-proġett u skont il-mod li l-attivitajiet jeħtieġ li jiġu implimentati b’mod kronoloġiku fil-pjan ta’ ħidma.

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Ġestjoni u implimentazzjoni tal-proġett

Il-ġestjoni tal-proġett (eż. l-ippjanar, il-finanzi, il-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni bejn is-sħab, eċċ.); materjali, għodod, approċċi ta’ apprendiment/tagħlim/taħriġ fuq skala żgħira eċċ. L-attivitajiet ta’ kooperazzjoni virtwali u tal-proġetti lokali (eż. xogħol ta’ proġett fil-klassi mal-istudenti, attivitajiet ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ, organizzazzjoni u mentoraġġ tal-attivitajiet inkorporati ta’ apprendiment/taħriġ, eċċ.); informazzjoni, promozzjoni u kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġett (eż. opuskoli, fuljetti, informazzjoni fuq il-web, eċċ.).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni u abbażi tan-numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti involuti.

Kontribuzzjoni għall-attivitajiet tal-organizzazzjoni li tikkoordina:

EUR 500 fix-xahar

Massimu ta’ EUR 2 750 fix-xahar

Kontribuzzjoni għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti l-oħra:

EUR 250 għal kull organizzazzjoni fix-xahar

Laqgħat tal-proġett tranżnazzjonali

Il-parteċipazzjoni fil-laqgħat bejn is-sħab tal-proġett għal finijiet ta’ implimentazzjoni u koordinazzjoni. Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni

It-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-applikant irid jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività[10] billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea[11].

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 1 999 KM:

EUR 575 għal kull parteċipant għal kull laqgħa

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta’ 2 000 KM jew iktar:

EUR 760 għal kull parteċipant għal kull laqgħa

Riżultati tal-proġett

Riżultati /riżultati tanġibbli tal-proġett (bħal kurrikuli, materjali pedagoġiċi u tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, riżorsi edukattivi miftuħa (OER), għodod tal-IT, analiżijiet, studji, metodi ta’ apprendiment bejn il-pari, eċċ.).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: spejjeż tal-persunal għall-maniġers u l-persunal amministrattiv huma mistennija li jkunu diġà koperti taħt il-“Ġestjoni u implimentazzjoni tal-proġett”. Biex tiġi evitata sovrapożizzjoni potenzjali ma’ tali element, l-applikanti se jkollhom jiġġustifikaw it-tip u l-volum ta’ spejjeż tal-persunal applikati fir-rigward ta’ kull output propost.

L-outputs għandhom ikunu sostanzjati fil-kwalità u l-kwantità biex jikkwalifikaw għal dan it-tip ta’ appoġġ b’għotja. L-outputs għandhom jagħtu prova tal-potenzjal tagħhom għal użu u sfruttament usa’, kif ukoll għall-impatt.

Tabella B1.1 għal kull maniġer għal kull jum ta’ xogħol fuq il-proġett

Tabella B1.2 għal kull riċerkatur/ għalliem / ħarrieġ/ħaddiem fost iż-żgħażagħ għal kull jum ta’ xogħol fuq il-proġett

Tabella B1.3 għal kull teknixin għal kull jum ta’ xogħol fuq il-proġett

Tabella B1.4 għal kull membru tal-persunal amministrattiv għal kull jum ta’ xogħol fuq il-proġett

Avvenimenti multiplikaturi

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż marbuta mal-konferenzi, seminars, avvenimenti (f’forma fiżika jew virtwali) nazzjonali u tranżnazzjonali mmirati lejn il-kondiviżjoni u t-tixrid tar-riżultati tal-proġett (esklużi l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u s-sussistenza tar-rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: l-appoġġ għall-avvenimenti multiplikaturi jingħata biss jekk ikunu marbutin b’mod dirett mar-riżultati tal-proġett. Proġett mingħajr appoġġ b’għotja għar-riżultati tal-proġett ma jistax jirċievi appoġġ għall-organizzazzjoni ta’ avvenimenti multiplikaturi.

EUR 100 għal kull parteċipant lokali

(jiġifieri parteċipanti millpajjiż fejn ikun qiegħed isir lavveniment)

Massimu ta’ EUR 30 000 għal kull proġett, li minnhom, massimu ta’ EUR 5 000 għal avvenimenti virtwali għal kull proġett

EUR 200 għal kull parteċipant internazzjonali (jiġifieri parteċipanti minn pajjiżi oħra)

EUR 15 għal kull parteċipant f’avvenimenti virtwali

Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet relatati mal-parteċipazzjoni ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

EUR 100 għal kull parteċipant

Spejjeż addizzjonali relatati direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi tagħhom (inkluż spejjeż iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Ivvjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

100 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż eċċezzjonali

Il-kontribuzzjoni għall-ispejjeż reali relatati mas-sottokuntrattar jew ix-xiri ta’ prodotti jew servizzi.

Spejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Spejjeż għaljin tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. Is-sottokuntrattar għandu jkun relatat ma’ servizzi li ma jistgħux jiġu pprovduti direttament mill-organizzazzjonijiet parteċipanti għal raġunijiet iġġustifikati kif xieraq. It-tagħmir ma jistax jikkonċerna tagħmir tal-uffiċċju normali jew tagħmir li normalment jintuża mill-organizzazzjonijiet parteċipanti.

80 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Massimu ta’ EUR 50 000 għal kull proġett (esklużi l-ispejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja)

Finanzjament addizzjonali għal attivitajiet ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Appoġġ għall-ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-akkumpanjaturi mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni

L-applikant irid jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività[12] billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea[13].

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar standard

Vjaġġar ekoloġiku

0 – 99 km

EUR 23

 

100 – 499 km

EUR 180

EUR 210

500 – 1999 km

EUR 275

EUR 320

2000 – 2999 km

EUR 360

EUR 410

3000 – 3999 km

EUR 530

EUR 610

4000 – 7999 km

EUR 820

 

8000 km jew aktar

EUR 1500

 

Appoġġ individwali

Spejjeż marbutin mas-sussistenza matul l-attività.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn għal kull parteċipant, inklużi l-akkumpanjaturi (jekk meħtieġ), inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività.

L-appoġġ individwali jista’ jkun kopert sa 365 jum ta’ attività. It-talba għal dawn l-ispejjeż għandha tkun immotivata fil-formola ta’ applikazzjoni.

Ir-rata bażi għall-persunal u l-ħaddiema żgħażagħ: EUR 106

Ir-rata bażi għall-istudenti u ż-żgħażagħ: EUR 58

Ir-rata bażi hija pagabbli sal-14-il jum ta’ attività. Ir-rata pagabbli se tkun 70 % tar-rata bażi mill-15-il jum ta’ attività, u 50 % tar-rata bażi mis-60 jum ta’ attività. Ir-rati pagabbli jiġu aġġustati għall-eqreb Euro sħiħ.

Appoġġ lingwistiku

L-ispejjeż marbuta mal-appoġġ offrut lill-parteċipanti sabiex itejbu l-għarfien tal-lingwa tal-istruzzjoni jew tal-ħidma.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: ibbażat fuq l-għadd ta’ parteċipanti u biss għal attivitajiet li jdumu bejn xahrejn u 12-il xahar.

It-talba għal dawn l-ispejjeż għandha tkun immotivata fil-formola ta’ applikazzjoni.

EUR 150 għal kull parteċipant li jeħtieġ appoġġ lingwistiku

Tabella A –Riżultati tal-proġett (ammonti f’euro għal kull jum)

Dan il-finanzjament jista’ jintuża biss għall-ispejjeż tal-persunal ta’ organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-proġett għall-produzzjoni ta’ Riżultati tal-proġett[14]. L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

Maniġer

Għalliem/Ħarrieġ/Riċerkatur

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Tekniku

Persunal amministrattiv/ voluntier

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

294

241

190

157

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, l-Iżlanda

280

214

162

131

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

164

137

102

78

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

88

74

55

47

Tabella B – Riżultati tal-proġett (ammonti f’euro għal kull jum)

Dan il-finanzjament jista’ jintuża biss għall-ispejjeż tal-persunal ta’ organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-proġett għall-produzzjoni ta’ riżultati tal-proġett[15]. L-ammonti jiddependu fuq: a) il-profil tal-persunal involut fil-proġett u b) il-pajjiż tal-organizzazzjoni parteċipanti li l-persunal tagħha hu involut.

 

Maniġer

Għalliem/Ħarrieġ/

Riċerkatur/

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Tekniku

Persunal amministrattiv

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

L-Awstralja, il-Kanada, il-Kuwajt, il-Macao, Monaco, il-Qatar, San Marino, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti tal-Amerika

294

241

190

157

Andorra, il-Brunei, il-Ġappun, in-New Zealand, Singapore, l-Emirati Għarab Magħquda, l-Istat tal-Belt tal-Vatikan, ir-Renju Unit

280

214

162

131

Il-Bahamas, il-Bahrain, Hong Kong, Iżrael, ir-(Repubblika tal-) Korea, l-Oman, l-Għarabja Sawdija, it-Tajwan

164

137

102

78

L-Afganistan, l-Albanija, l-Alġerija, l-Angola, Antigwa u Barbuda, l-Arġentina, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bangladesh, Barbados, il-Belarussja, il-Belize, il-Benin, il-Bhutan, il-Bolivja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Botswana, il-Brażil, il-Burkina Faso, il-Burundi, il-Kambodja, il-Kamerun, Cape Verde, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, il-Kolombja, Comoros, il-Kongo, il-Kongo – ir-Repubblika Demokratika tal-, il-Gżejjer Cook, il-Costa Rica, Kuba, il-Djibouti, Dominica, ir-Repubblika Dominicana, l-Ekwador, l-Eġittu, El Salvador, il-Guinea Ekwatorjali, l-Eritrea, l-Etjopja, Fiġi, il-Gabon, il-Gambja, il-Georgia, il-Ghana, Grenada, il-Gwatemala, il-Guinea, il-Guinea-Bissau, il-Guyana, il-Haiti, il-Honduras, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, l-Iraq, ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju, il-Ġamajka, il-Ġordan, il-Każakistan, il-Kenja, Kiribati, il-Korea (DPR), il-Kosovo, il-Kirgiżistan, il-Laos, il-Libanu, il-Lesoto, il-Liberja, il-Libja, Madagascar, il-Malawi, il-Malasja, il-Maldivi, il-Mali, il-Gżejjer Marshall, il-Mauritania, Mauritius, il-Messiku, il-Mikroneżja – l-Istati Federali tal-, il-Moldova, il-Mongolja, il-Montenegro, il-Marokk, il-Możambique, il-Myanmar, in-Namibja, Nauru, in-Nepal, in-Nikaragwa, in-Niġer, in-Niġerja, Niue, il-Pakistan, Palau, il-Palestina, il-Panama, Papua New Guinea, il-Paragwaj, il-Perù, il-Filippini, ir-Rwanda, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent u l-Grenadini, Samoa, Sào Tome u Principe, is-Senegal, is-Seychelles, Sierra Leone, il-Gżejjer Solomon, is-Somalja, l-Afrika t’Isfel, is-Sudan t’Isfel, is-Sri Lanka, is-Sudan, is-Suriname, l-Eswatini, is-Sirja, it-Taġikistan, it-Tanzanija, it-Territorju tar-Russja kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Territorju tal-Ukrajna kif rikonoxxut bil-liġi internazzjonali, it-Tajlandja, Timor Lest – ir-Repubblika Demokratika tat-Togo, Tonga, Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, Tuvalu, l-Uganda, l-Urugwaj, l-Użbekistan, Vanuatu, il-Venezwela, il-Vjetnam, il-Jemen, iż-Żambja, iż-Żimbabwe

88

74

55

39

 1. Kwalunkwe istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja (HEI) stabbilita f’Pajjiż tal-Programm u li tkun trid tipparteċipa fi Sħubija ta’ Kooperazzjoni jrid jkollha Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida. Mhix meħtieġa ECHE f’HEIs parteċipanti f’Pajjiżi Sieħba, iżda dawn se jkollhom jikkonformaw mal-prinċipji tagħha. –

  Għall-finijiet ta’ din l-Azzjoni, gruppi informali ta’ żgħażagħ m’għandhomx jitqiesu bħala organizzazzjoni, u għalhekk mhumiex eliġibbli biex jipparteċipaw (la bħala applikanti u lanqas bħala sħab).

 2. Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague

 3. Għal definizzjoni ta’ x’inhu meqjus NGO Ewropea għall-finijiet tal-Programm Erasmus+, jekk jogħġbok ara l-“Parti D – Glossarju” ta’ din il-Gwida.

 4. Dan jinkludi kemm l-Aġenziji nazzjonali tal-Erasmus+ kif ukoll l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA), ibbażata fi Brussell.

 5. Fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika, dan jinkludi persunal edukattiv li jintervjeni fl-iskejjel, bħal spetturi tal-iskejjel, konsulenti tal-iskejjel, konsulenti pedagoġiċi, psikologi, eċċ.

 6. Fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, l-istudenti jridu jkunu rreġistrati f’HEI parteċipanti u rreġistrati fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika oħra rikonoxxuta ta’ livell terzjarju, sa u inkluż il-livell ta’ dottorat.

 7. Ħlief proposti fejn l-applikant huwa NGO Ewropea fi kwalunkwe wieħed minn dawk l-oqsma. Dawn l-applikanti għandhom japplikaw għall-finanzjament fil-livell ċentralizzat, mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) fi Brussell. Għal definizzjoni ta’ x’inhu meqjus NGO Ewropea għall-finijiet tal-Programm Erasmus+, jekk jogħġbok ara l-“Parti D – Glossarju” ta’ din il-Gwida.

 8. Ħlief proposti fejn l-applikant huwa NGO Ewropea fi kwalunkwe wieħed minn dawk l-oqsma. Dawn l-applikanti għandhom japplikaw għall-finanzjament fil-livell ċentralizzat, mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) fi Brussell. Għal definizzjoni ta’ x’inhu meqjus NGO Ewropea għall-finijiet tal-Programm Erasmus+, jekk jogħġbok ara l-“Parti D – Glossarju” ta’ din il-Gwida.

 9. Ħlief proposti fejn l-applikant huwa NGO Ewropea fi kwalunkwe wieħed minn dawk l-oqsma. Dawn l-applikanti għandhom japplikaw għall-finanzjament fil-livell ċentralizzat, mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) fi Brussell. Għal definizzjoni ta’ x’inhu meqjus NGO Ewropea għall-finijiet tal-Programm Erasmus+, jekk jogħġbok ara l-“Parti D – Glossarju” ta’ din il-Gwida.

 10. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1 999 km).    

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm

 12. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm

 14. Fil-każ tal-edukazzjoni għolja, l-ispejjeż għall-persunal impjegat mill-fakultajiet tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja benefiċjarji akkreditati tal-ECHE huma eliġibbli taħt il-kategorija tal-ispejjeż “Riżultati tal-proġett”

 15. Fil-każ tal-edukazzjoni għolja, l-ispejjeż għall-persunal impjegat mill-fakultajiet tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-benefiċjarji akkreditati tal-ECHE huma eliġibbli taħt il-kategorija tal-baġit “riżultati tal-proġett”

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}