Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Attivitajiet ta’parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Attivitajiet barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali li jħeġġu, irawmu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew

GĦANIJIET TAL-AZZJONI[1]

Erasmus+ jappoġġa proġetti ta’ parteċipazzjoni lokali, nazzjonali u tranżnazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ ġestiti minn gruppi informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropa u li jsegwu wieħed jew aktar mill-għanijiet li ġejjin:

 • jipprovdu liż-żgħażagħ b’opportunitajiet biex jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika (jipprovdu perkorsi ta’ impenn għaż-żgħażagħ fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom iżda wkoll fil-ħajja demokratika, bil-għan li jkun hemm parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ minn kull sfond, b’enfasi speċjali fuq dawk b’inqas opportunitajiet);
 • iqajmu sensibilizzazzjoni fost iż-żgħażagħ dwar il-valuri komuni u d-drittijiet fundamentali Ewropej u jikkontribwixxu għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, inkluż permezz tal-kontribut għall-ilħuq ta’ wieħed jew aktar mill-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ;
 • jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali u l-litteriżmu medjatiku taż-żgħażagħ (b’mod partikolari l-ħsieb kritiku u l-kapaċità li jivvalutaw u jaħdmu bl-informazzjoni) bil-għan li tiżdied ir-reżiljenza taż-żgħażagħ għad-diżinformazzjoni, l-aħbarijiet foloz u l-propaganda, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika;
 • ilaqqgħu flimkien liż-żgħażagħ u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u tranżnazzjonali u/jew jikkontribwixxu għad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

IL-KUNTEST TAL-POLITIKA

L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ 2019-2027[2] tistabbilixxi Qafas għal Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-Impenn, il-Konnessjoni u l-Għoti tas-Setgħa liż-żgħażagħ”. Taħt il-qasam ewlieni l-“Impenn”, l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ timmira lejn parteċipazzjoni ċivika, ekonomika, soċjali, kulturali u politika sinifikanti taż-żgħażagħ. L-Istrateġija trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, tappoġġa l-impenn soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jieħdu sehem fis-soċjetà.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tinkludi wkoll proċess ta’ djalogu maż-Żgħażagħ u f’dak il-kuntest, fl-2018 ġew żviluppati 11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ, li jidentifikaw firxa ta’ oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi li għandhom jiġu indirizzati f’kull wieħed minnhom. Abbażi tal-kontribut tal-partijiet ikkonċernati żgħażagħ, kull ċiklu ta’ 18-il xahar tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jidentifika prijoritajiet tematiċi speċifiċi, imfasslin biex isiru l-fokus tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ matul perjodu partikolari.

Strateġiji tematiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-kwalità ta’ proċessi ta’ apprendiment informali u mhux formali u l-iżvilupp ta’ ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ. Aktar appoġġ f’dawn l-oqsma huwa disponibbli permezz ta’ strateġiji tematiċi speċifiċi, bħall-Istrateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, il-Youthpass u l-Istrateġija Ewropea għat-Taħriġ (ETS)[3].

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

L-attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ huma attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ. Tali attivitajiet għandhom l-għan li jippermettu liż-żgħażagħ jesperjenzaw skambji, kooperazzjoni, azzjoni kulturali u ċivika. L-attivitajiet appoġġati għandhom jgħinu lill-parteċipanti jsaħħu l-kompetenzi personali, soċjali, taċ-ċittadinanza u dawk diġitali tagħhom u jsiru ċittadini Ewropej attivi.

Din l-Azzjoni tappoġġa l-użu ta’ forom alternattivi, innovattivi, intelliġenti u diġitali ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, inkluża l-estensjoni tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ f’varjetà ta’ setturi u spazji (servizzi tal-kura tas-saħħa, faċilitajiet sportivi eċċ., irrispettivament minn jekk dawn humiex operati mis-settur pubbliku jew privat), il-ftuħ ta’ perkorsi għal parteċipazzjoni attiva għaż-żgħażagħ minn kull sfond.

L-attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jistgħu jintużaw b’mod attiv biex jitwettqu djalogi u diskussjonijiet bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex tiġi promossa l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika fl-Ewropa. Bħala riżultat konkret, iż-żgħażagħ jistgħu jsemmgħu leħinhom (permezz tal-formulazzjoni ta’ pożizzjonijiet, proposti u rakkomandazzjonijiet) speċjalment dwar kif għandhom jitfasslu u jiġu implimentati l-politika dwar iż-żgħażagħ fl-Ewropa.

L-attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jistgħu jkunu jew tranżnazzjonali (implimentati f’pajjiż parteċipant wieħed jew aktar u jinvolvu sħab minn diversi pajjiżi parteċipanti) jew nazzjonali (implimentati fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali u jinvolvu grupp(i) informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet minn pajjiż parteċipant wieħed). L-attivitajiet Nazzjonali tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ huma partikolarment adatti biex jittestjaw l-ideat fil-livell lokali u bħala għodda għas-segwitu ta’ inizjattivi preċedenti biex jgħinu fit-titjib u l-iżvilupp ulterjuri ta’ ideat ta’ suċċess.

L-Attivitajiet kollha tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, irrispettivament mil-livell li fih jiġu implimentati, jeħtieġ li jkollhom dimensjoni Ewropea murija u/jew valur miżjud u kull attività individwali appoġġata trid tikkontribwixxi b’mod ċar biex jintlaħaq wieħed jew aktar mill-għanijiet tal-Azzjoni elenkati hawn fuq.

L-attivitajiet appoġġati jistgħu jieħdu l-forma ta’ (jew taħlita ta’): workshops, dibattiti, logħob ta’ rwol, simulazzjonijiet, użu ta’ għodod diġitali (pereżempju għodod għad-demokrazija diġitali), kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, taħriġ, laqgħat u forom oħra ta’ interazzjoni online jew offline bejn iż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet, avvenimenti ta’ informazzjoni eċċ.

Xi eżempji ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu implimentati fi ħdan proġett huma:

 • workshops u/jew laqgħat wiċċ imb wiċċ jew online, seminars jew avvenimenti/proċessi oħra fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali li joffru spazju għal informazzjoni, dibattitu u parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ dwar kwistjonijiet rilevanti għall-ħajja ta’ kuljum tagħhom bħala ċittadini Ewropej attivi, fosthom idealment, li jwasslu għal jew isegwu l-interazzjonijiet ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u partijiet ikkonċernati oħra kkonċernati minn tali kwistjonijiet;
 • konsultazzjonijiet maż-żgħażagħ li jidentifikaw suġġetti/kwistjonijiet ta’ rilevanza speċifika għalihom (fil-kuntest lokali, reġjonali, nazzjonali jew tranżnazzjonali) u jidentifikaw il-ħtiġijiet tagħhom relatati mal-parteċipazzjoni fl-indirizzar ta’ tali suġġetti/kwistjonijiet;
 • kampanji ta’ sensibilizzazzjoni li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika;
 • il-faċilitazzjoni tal-aċċess għal spazji virtwali u/jew fiżiċi miftuħa, sikuri u aċċessibbli għaż-żgħażagħ, li joffru opportunitajiet effettivi għall-apprendiment biex wieħed jipparteċipa fil-ħajja u l-proċessi demokratiċi;
 • simulazzjonijiet tal-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u r-rwoli ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fi ħdan tali istituzzjonijiet.

Il-proġetti jistgħu jinkludu jew ma jinkludux element ta’ mobbiltà u/jew avvenimenti li jinvolvu preżenza fiżika ta’ parteċipanti f’post speċifiku. Huwa previst appoġġ finanzjarju speċifiku għal tali attivitajiet (mobbiltajiet u avvenimenti fiżiċi). Kull fejn ikun rilevanti, huwa mħeġġeġ ħafna li jiġu integrati formati ta’ attività diġitali (eż. webinars, hackathons, diversi għodod tal-parteċipazzjoni elettronika eċċ.) u/jew taħriġ dwar l-użu ta’ għodod tad-demokrazija diġitali f’attivitajiet li għandhom jiġu implimentati fi ħdan proġett ta’ Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ.

It-tipi ta’ attivitajiet li ġejjin ma jistgħux jiġu appoġġati taħt din l-Azzjoni: laqgħat statutorji ta’ organizzazzjonijiet jew networks ta’ organizzazzjonijiet, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti politiċi, infrastruttura fiżika (eż. l-ispiża tal-kostruzzjoni/l-akkwist ta’ bini u t-tagħmir permanenti tagħhom).

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

Proġett appoġġat minn din l-Azzjoni għandu jinkludi waħda jew aktar mill-attivitajiet deskritti hawn fuq. L-attivitajiet jistgħu jiġu kkombinati b’mod flessibbli, skont l-għanijiet tal-proġett u l-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti u l-parteċipanti.

Proġett huwa implimentat minn grupp informali wieħed jew aktar ta’ żgħażagħ, organizzazzjoni waħda jew aktar, jew taħlita tagħhom. Il-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u/jew l-organizzazzjonijiet parteċipanti jridu jiġu identifikati fl-istadju tal-applikazzjoni. Jekk ikun involut biss grupp informali ta’ żgħażagħ, wieħed minnhom japplika f’isem il-grupp. Jekk ikunu involuti diversi gruppi jew organizzazzjonijiet, wieħed minnhom jieħu r-rwol ta’ koordinatur u japplika għall-proġett kollu f’isem is-sħubija.

Proġett jikkonsisti f’erba’ stadji: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu. L-organizzazzjonijiet parteċipanti u ż-żgħażagħ involuti fl-attivitajiet għandhom jieħdu rwol attiv f’dawk l-istadji kollha u b’hekk isaħħu l-esperjenza tal-apprendiment tagħhom (“attivitajiet maħsuba miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ”).

 • L-ippjanar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-għanijiet, l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma, l-iskeda tal-attivitajiet, eċċ.)
 • It-tħejjija (arranġamenti prattiċi, l-istabbiliment ta’ ftehimiet mas-sħab, il-konferma tal-grupp(i) fil-mira tal-attivitajiet previsti, it-tħejjija lingwistika/interkulturali/relatata mal-apprendiment u mal-kompiti tal-parteċipanti, eċċ.);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • Segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll it-tixrid u l-użu tal-eżiti tal-proġett). Bħala parti mill-fażi ta’ segwitu, kull proġett għandu jipprevedi li jipprovdi feedback dwar eżiti konkreti tal-proġett lill-parteċipanti żgħażagħ, inkluż dwar kif tali eżiti jkunu ġew ikkomunikati lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħra u/jew użati minnhom.

Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ

Is-suġġetti u l-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ[4] jistgħu jservu ta’ ispirazzjoni għall-Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ fil-livelli kollha. Sors simili ta’ ispirazzjoni jista’ jinstab fl-Għanijiet tal-UE dwar iż-Żgħażagħ żviluppati fid-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u li jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. Barra minn hekk, ir-riżultati ta’ Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ ta’ suċċess jistgħu jintużaw bħala kontribut għal stadji ulterjuri tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

Proċess ta’ Apprendiment

Proġett ta’ Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jeħtieġ li jipprevedi appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment individwali, b’mod partikolari permezz tal-Youthpass.

Inklużjoni u diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

L-Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ huma partikolarment adatti għall-inklużjoni taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet:

 • L-Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ huma mfassla bħala format ta’ azzjoni lokali b’parametri flessibbli ħafna (tul ta’ żmien, numru ta’ parteċipanti, attivitajiet nazzjonali/tranżnazzjonali eċċ.), li jistgħu jiġu adattati faċilment għall-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet;
 • Gruppi informali ta’ żgħażagħ li jwettqu proġett ta’ Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jistgħu jiġu appoġġati minn kowċ[5]. Is-servizzi ta’ kowċ jistgħu jkunu partikolarment rilevanti u ta’ għajnuna biex jappoġġaw liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet fl-iżvilupp u fit-twettiq tal-proġetti tagħhom.
 • L-għanijiet tal-azzjoni jinkludu li ż-żgħażagħ jingħataw opportunitajiet biex jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, kif ukoll li jittejjeb il-litteriżmu diġitali u medjatiku. Il-proġetti li jsegwu dawn l-għanijiet jistgħu jkunu utli b’mod speċjali biex jgħinu liż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet jegħlbu xi wħud mill-isfidi li jistgħu jkunu qed jiffaċċjaw.

L-Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ huma wkoll partikolarment adattati biex jaħdmu tematikament fuq l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà, pereżempju biex jappoġġaw il-ġlieda kontra l-isterjotipi, irawmu l-fehim, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. 

Il-Protezzjoni u s-Sikurezza tal-parteċipanti

Matul l-ippjanar u t-tħejjija ta’ proġett, għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni u s-sikurezza tal-parteċipanti u għandhom jiġu previsti l-miżuri kollha meħtieġa għall-prevenzjoni/it-tnaqqis tar-riskji.

Bini ta’ Komunità

L-inklużjoni tal-attivitajiet tal-bini tal-komunità f’Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ hija mħeġġa bil-qawwa. Kull fejn ikun possibbli, tali attivitajiet għandhom jfittxu li jissopravivu lil hinn mit-tul ta’ żmien tal-proġetti appoġġati u jsiru awtosostenibbli. Fejn ikun rilevanti, il-proġetti tal-Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ jistgħu jkunu jixtiequ jieħdu vantaġġ mill-pjattaformi ta’ bini tal-komunità li diġà jeżistu fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ.

Sostenibbiltà Ambjentali

Proġett għandu jippromwovi mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti, filwaqt li jqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dan għandu jitfassal u jiġi implimentat b’kuxjenza ambjentali pereżempju billi jiġu integrati prattiki sostenibbli bħall-għażla ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u r-riċiklaġġ, mezzi sostenibbli ta’ trasport.

Tranżizzjoni diġitali

Il-Programm Erasmus+ jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u biex itejbu l-kwalità tal-attivitajiet. Dan jista’ jinvolvi pereżempju l-użu ta’ għodod ta’ parteċipazzjoni elettronika.

Standards ta’ Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ

L-implimentazzjoni tal-attivitajiet kollha appoġġati taħt din l-Azzjoni trid issegwi l-Istandards ta’ Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ biex jiġu organizzati attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment ta’ kwalità għolja. L-Istandards ta’ Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ ikopru l-prinċipji bażiċi tal-Azzjoni, kif ukoll prattiki ta’ implimentazzjoni konkreti għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġetti, eċċ. L-Istandards ta’ Kwalità tal-Erasmus għaż-Żgħażagħ huma disponibbli hawnhekk https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

 

KRITERJI LI JINTUŻAW BIEX JIĠI VVALUTAT DAN IL-PROĠETT

Kriterji ta’ Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun:

 • organizzazzjoni, assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, NGO; NGO Ewropea taż-Żgħażagħ; korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali; intrapriża soċjali; korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva;
 • grupp informali ta’ żgħażagħ[6].

stabbilita f’Pajjiż tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE (ir-reġjuni minn 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Min jista’ japplika?

L-applikant jista’ jkun kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli stabbilita f’Pajjiż tal-Programm. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett[7].

Numru u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

 • Proġetti nazzjonali għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ: trid tiġi involuta mill-inqas organizzazzjoni parteċipanti waħda.
 • Proġetti tranżnazzjonali għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ: iridu jiġu involuti mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi differenti.

Durata tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiż ta’ organizzazzjoni waħda jew aktar parteċipanti jew fil-pajjiż ta’ sede ta’ Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea[8].

Parteċipanti eliġibbli

Żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena[9] residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet rilevanti għas-suġġetti indirizzati mill-proġett.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

11 ta’ Mejju f’12:00:00 (nofsinhar ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn il-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena

5 ta’ Ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għal dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Annessi

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Skeda taż-żmien tal-proġett tal-Attivitajiet tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ li turi l-attivitajiet kollha ppjanati trid tiġi annessa mal-formola tal-applikazzjoni.

Skeda ta’ żmien għal kull waħda mill-attivitajiet u għal kull wieħed mill-avvenimenti ta’ mobbiltà ppjanati fil-proġett trid tiġi annessa mal-formola tal-applikazzjoni.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Rilevanza, raġunament u impatt

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proġett għal:
 • l-għanijiet tal-Azzjoni;
 • il-ħtiġijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-parteċipanti.
 • Kemm il-proġett se jindirizza waħda jew aktar mill-prijoritajiet identifikati fil-kuntest tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ jew l-Għanijiet dwar iż-Żgħażagħ;
 • Kemm il-proġett huwa adatt biex jipproduċi eżiti tal-apprendiment ta’ kwalità għolja għall-parteċipanti;
 • Kemm il-proġett jipprovdi valur miżjud Ewropew;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
 • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
 • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jieħdu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew jew globali.
 • Kemm il-proġett jinkorpora miżuri li għandhom l-għan li jagħmlu l-miżuri tiegħu sostenibbli lil hinn mill-ħajja tal-proġett.
 • Il-punt sa fejn il-proġett huwa adattat biex jikkontribwixxi għall-inklużjoni u d-diversità, id-dimensjonijiet ekoloġiċi, diġitali u parteċipatorji tal-Programm;
 • Il-punt sa fejn il-proġett jintroduċi organizzazzjonijiet ġodda u b’inqas esperjenza għall-Azzjoni;
 • Il-punt sa fejn il-proġett jindirizza prattiki sostenibbli u favur l-ambjent.

Il-kwalità tat-tfassil tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 40 punt)

 • Il-konsistenza bejn il-ħtiġijiet identifikati, l-għanijiet tal-proġett, il-profili tal-parteċipanti u l-attivitajiet proposti;
 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proġett: it-tħejjija (inkluża t-tħejjija tal-parteċipanti), l-implimentazzjoni u s-segwitu (inkluż mekkaniżmu ta’ feedback għall-parteċipanti;
 • Kemm iż-żgħażagħ huma involuti fil-fażijiet kollha tal-attivitajiet;
 • Kemm l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet;
 • L-adegwatezza tal-metodi ta’ apprendiment parteċipattiv proposti, inkluż ta’ kwalunkwe komponent virtwali;
 • Kemm il-proġett jagħmel użu minn forom alternattivi, innovattivi u intelliġenti ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, b’mod partikolari biex jiġu ttestjati ideat ġodda u jsir segwitu.
 • Il-kwalità tal-arranġamenti u l-appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, u l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej ta’ trasparenza u ta’ rikonoxximent, b’mod partikolari l-Youthpass;
 • L-adegwatezza u l-effikaċja tal-miżuri previsti biex jiġu żgurati s-sikurezza u l-protezzjoni tal-parteċipanti;
 • Kemm l-attivitajiet jinkorporaw prattiki sostenibbli u favur l-ambjent.

Il-kwalità tal-ġestjoni tal-proġetti

(punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi u l-modalitajiet ta’ ġestjoni u ta’ appoġġ;
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-parteċipanti tal-grupp(i), l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati oħra rilevanti;
 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-fażijiet u l-eżiti differenti tal-proġett;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u lil hinn minnhom.

REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT

Il-baġit tal-proġett irid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):

Għotja massima mogħtija għal kull proġett għal attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ: EUR 60.000

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Il-ġestjoni tal-proġett

Spejjeż marbuta mal-ġestjoni u mal-implimentazzjoni tal-proġett (eż. it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-laqgħat tal-proġett, it-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, it-tixrid u s-segwitu tal-attivitajiet).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tat-tul ta’ żmien tal-proġett.

EUR 500 kull xahar

Spejjeż tal-ikkowċjar

Spejjeż marbuta mal-involviment ta’ kowċ fil-proġett.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-pajjiż fejn iseħħ il-proġett u l-jiem tax-xogħol.

It-talba għall- appoġġ finanzjarju biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-kowċ trid tkun iġġustifikati fil-formola ta’ applikazzjoni. It-tul ta’ żmien tal-ikkowċjar mhuwiex marbut mat-tul ta’ żmien tal-proġett.

Tabella B3 għal kull jum ta’ xogħol.

Massimu ta’ 12-il jum.

Appoġġ għall-inklużjoni

Spejjeż addizzjonali relatati direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi tagħhom, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-faċilitaturi (inkluż spejjeż iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Ivvjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

100 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Spejjeż tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, tilqim, ċertifikati mediċi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Garanzija finanzjarja: 80 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: 80 % tal-ispejjeż eliġibbli

Spejjeż tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, tilqim, ċertifikati mediċi: 100 % tal-ispejjeż eliġibbli

Tabella B3 Spejjeż tal-ikkowċjar

 

Għalliem/Ħarrieġ/Riċerkatur

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Kontribuzzjoni unitarja għal kull jum

Id-Danimarka, l-Irlanda, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja, il-Liechtenstein, in-Norveġja

241

Il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Finlandja, l-Iżlanda

214

Ir-Repubblika Ċeka, il-Ġreċja, Spanja, Ċipru, Malta, il-Portugall, is-Slovenja

137

Il-Bulgarija, l-Estonja, il-Kroazja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, is-Slovakkja, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija

74

Finanzjament addizzjonali għal avvenimenti fiżiċi mwettqa fil-qafas tal-proġett

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Appoġġ għall-avvenimenti tal-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ

Spejjeż marbuta mal-implimentazzjoni ta’ konferenzi, seminars, avvenimenti nazzjonali u tranżnazzjonali, eċċ. Bl-eċċezzjoni tal-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti/ membri tal-grupp(i) informali taż-żgħażagħ u tal-faċilitaturi, peress li l-attendenza tal-laqgħat minn dawn il-parteċipanti hija maħsuba li tkun koperta mill-kategorija tal-baġit “ġestjoni tal-proġetti”.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti fl-avveniment, inklużi dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, bl-esklużjoni tal-faċilitaturi.

EUR 100 għal kull parteċipant

Finanzjament addizzjonali għall-mobbiltajiet imwettqa fil-qafas tal-proġett

Il-kategorija tal-baġit

L-ispejjeż eliġibbli u r-regoli applikabbli

Ammont

Ivvjaġġar

Kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-akkumpanjaturi, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-faċilitaturi, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u n-numru ta’ persuni..

L-applikant irid jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività[10] billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea[11].

Għall-attivitajiet itinerarji, l-applikant għandu jżid id-distanzi bejn il-postijiet individwali u jagħżel il-medda ta’ distanza li tikkorrispondi għat-total[12].

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar standard

Vjaġġar ekoloġiku

0 – 99 km

EUR 23

 

100 – 499 km

EUR 180

EUR 210

500 – 1999 km

EUR 275

EUR 320

2000 – 2999 km

EUR 360

EUR 410

3000 – 3999 km

EUR 530

EUR 610

4000 – 7999 km

EUR 820

 

8000 km jew aktar

EUR 1500

 

Appoġġ individwali

Spejjeż marbuta mas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tat-tul tas-soġġorn għal kull parteċipant, inklużi l-akkumpanjaturi, il-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-faċilitaturi (jekk ikun meħtieġ), inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività, u sa erbat ijiem addizzjonali għall-parteċipanti li jirċievu għotja għall-ivvjaġġar ekoloġiku

Tabella A2.1 għal kull parteċipant għal kull jum

Appoġġ għall-inklużjoni

Spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-ispejjeż unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, esklużi l-akkumpanjaturi, il-faċilitaturi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.

EUR 100 għal kull parteċipant

Spejjeż eċċezzjonali

Spejjeż tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti, inklużi l-akkumpanjaturi, il-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-faċilitaturi; inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: spejjeż reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

80 % tal-ispejjeż eliġibbli

Tabella A2.1 : Appoġġ Individwali għall-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ

Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ (euro għal kull jum)

 

L-Awstrija

EUR 45

Il-Belġju

EUR 42

Il-Bulgarija

EUR 32

Il-Kroazja

EUR 35

Ċipru

EUR 32

Ir-Repubblika Ċeka

EUR 32

Id-Danimarka

EUR 45

L-Estonja

EUR 33

Il-Finlandja

EUR 45

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

EUR 28

Franza

EUR 38

Il-Ġermanja

EUR 41

Il-Greċja

EUR 38

L-Ungerija

EUR 33

L-Iżlanda

EUR 45

L-Irlanda

EUR 49

L-Italja

EUR 39

Il-Latvja

EUR 34

Liechtenstein

EUR 45

Il-Litwanja

EUR 34

Il-Lussemburgu

EUR 45

Malta

EUR 39

In-Netherlands

EUR 45

In-Norveġja

EUR 50

Il-Polonja

EUR 34

Il-Portugall

EUR 37

Ir-Rumanija

EUR 32

Is-Serbja

EUR 29

Is-Slovakkja

EUR 35

Is-Slovenja

EUR 34

Spanja

EUR 34

L-Iżvezja

EUR 45

It-Turkija

EUR 32

Pajjiżi Sħab Ġirien

EUR 29

 1. Il-baġit prinċipali ta’ din l-Azzjoni huwa allokat biex jappoġġa proġetti li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Pajjiżi tal-Programm. Madankollu, madwar 25 % tal-baġit disponibbli jista’ jiffinanzja proġetti internazzjonali inklużi organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab ġirien tal-UE (reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_mt

 3. L-istrateġiji jistgħu jinstabu hawn: https://www.salto-youth.net/

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_mt

 5. Skont il-ħtiġijiet tagħhom, gruppi informali ta’ żgħażagħ jistgħu jużaw kowċ wieħed jew aktar matul il-proġett.

 6. Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena. Wieħed mill-membri tal-grupp li għandu mill-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp. Jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju għad-definizzjoni ta’ grupp informali. Għall-finijiet ta’ din l-azzjoni u kwalunkwe dispożizzjoni relatata magħha, “grupp informali ta’ żgħażagħ” għandu jkun konformi mal-kunċett ta’ “organizzazzjoni parteċipanti”. Fejn issir referenza għal “organizzazzjoni parteċipanti”, din għandha titqies li tkopri wkoll “grupp informali ta’ żgħażagħ”.

 7. L-organizzazzjonijiet parteċipanti se jkollhom jiffirmaw mandat lill-organizzazzjoni applikanti. Il-mandati għandhom jiġu pprovduti fl-istadju tal-applikazzjoni u mhux aktar tard miż-żmien tal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

 8. Is-Sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma Brussell, Frankfurt, il-Lussemburgu, Strasburgu u The Hague

 9. Jekk jogħġbok qis dawn li ġejjin: 

  limiti inferjuri tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività.

  limiti superjuri tal-età - il-parteċipanti ma jridux ikunu ikbar mill-età massima indikata fil-bidu tal-attività.

 10. Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant se jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1 999 km).    

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm

 12. Pereżempju, jekk parteċipant minn Madrid (Spanja) ikun qed jieħu sehem f’attività itinerarja li sseħħ l-ewwel f’Ruma (l-Italja) u mbagħad f’Ljubljana (is-Slovenja), l-applikant l-ewwel se jikkalkula d-distanza bejn Madrid u Ruma (1365,28 KM), imbagħad bejn Ruma u Ljubljana (489,75 KM) u jżid iż-żewġ distanzi (1855,03 KM) b) jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1 999 KM) u c) jikkalkula l-għotja tal-UE li se tipprovdi l-kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipant minn Madrid għal Ljubljana (b’waqfa f’Ruma) u r-ritorn (EUR 275).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: